Регламентът за биоцидните продукти (ЕС) № 528/2012 регламентира използването, както и пускането на пазара на биоцидни продукти и третирани изделия. При това „биоцидните продукти“ и „третираните изделия“ се различават по следния начин.

Биоцидните продукти съдържат минимум едно биоцидно активно вещество и са предназначени за унищожаването на вредни организми като бактерии или гъби. Регламентът регламентира кои продукти имат разрешения за определени приложения. Не могат да се използват или да се пускат на пазара непозволени продукти. Освен ако не се подаде заявление за издаването на разрешение и не бъде предоставено такова разрешение. Пример за това е лазурът за защита на дърво.

Третирани изделия са смеси или изделия, които са били третирани с биоцидни продукти или в които целенасочено са били добавени биоцидни продукти с цел да се защитят и да се консервират самите изделия. В ЕС те могат да бъдат пускани на пазара само ако са били третирани с позволени в ЕС биоцидни продукти. Пример за „третирано изделие“ е покритата с лазур за дърво ограда.

Те подлежат на задължително етикетиране, когато

  • има данни за характеристика на продукта, получена в резултат на биоцидното третиране и/или
  • това се изисква изрично от разрешението за биоцидното активно вещество

Понастоящем Либхер-Хаусгерете ГмбХ не трябва да съобщава за използвани биоциди.