Информация съгласно член 33 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACh).

Този член посочва, че всеки доставчик на дадено изделие трябва да информира купувача си, ако в доставяното от него изделие се съдържа така нареченото „вещество, пораждащо сериозно безпокойство“ в концентрации от над 0,1 масови процента. Обозначените на английски език като „substances of very high concern“ вещества се съкращават и като „SVHC“.„Веществата, пораждащи сериозно безпокойство” („SVHC“) се публикуват в така наречения „Списък на кандидатите“, който се актуализира два пъти годишно и по всяко време може да се види на адрес: http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table

Със следните изключения (виж файла за изтегляне вдясно), доколкото ни е известно, успяхме да постигнем това да не използваме критични вещества в нашите продукти.

При използването на съответните уреди по предназначение и надлежното им рециклиране от съдържащите се вещества не произтича опасност за здравето и околната среда. Няма опасност и за потребителите и за хранителните стоки.

В нашите уреди, аксесоари и резервни части, както и в опаковките на продуктите не се съдържат други вещества, които са посочени в „Списъка на кандидатите“ и които подлежат на задължителна нотификация.