Информация съгласно член 33 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACh).

Този член посочва, че всеки доставчик на дадено изделие трябва да информира купувача си, ако в доставяното от него изделие се съдържа така нареченото „вещество, пораждащо сериозно безпокойство“ в концентрации от над 0,1 масови процента. Обозначените на английски като „substances of very high concern“ вещества се съкращават и като „SVHC“.„Веществата, пораждащи сериозно безпокойство” („SVHC“) се публикуват в така наречения „Списък на кандидатите“, който се актуализира два пъти годишно и по всяко време може да се види на адрес: http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table

Въз основа на посочените актуализации на „Списъка на кандидатите“ може да се промени и следното становище на Либхер-Хаусгерете.

В произведените от Либхер-Хаусгерете продукти, опаковки и резервни части са не се съдържат вещества, пораждащи сериозно безпокойство, в концентрации от над 0,1 масови процента.

Като работещо активно в целия свят семейно предприятие Либхер-Хаусгерете носи голяма отговорност по отношение на обществото, околната среда, клиентите, служителите и доставчиците. Главната ни цел е да намалим колкото е възможно въздействията на нашите продукти и производствени бази върху околната среда. Поради тези причини искаме да избегнем наличието на „вещества, пораждащи сериозно безпокойство“. Когато Либхер-Хаусгерете узнае за „SVHC“ в доставените изделия, ние се свързваме незабавно с доставчика и заедно търсим възможности да ги заменим.