Моля изберете Вашия асортимент
Затвори

Обратно към формуляра

УСЛОВИЯ НА ГАРАНЦИЯТА ЗА КОМПРЕСОР НА ЛИБХЕР ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА Р. БЪЛГАРИЯ

Гаранцията за компресор Либхер важи по отношение на уредите за охлаждане и/или замразяване за лична употреба на територията на Република Бълагрия и са закупени за първи път от Либхер или от оторизиран от Либхер търговец, търговско дружество, регистрирано в Р. България по смисъла на Глава трета, раздел IV на Закон за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки, при следните условия и процедура, която потребителят трябва да спази, за да получи изпълнението на търговската гаранция (търговска гаранция за компресор Либхер). Тази гаранция за компресор Либхер е валидна в допълнение към и законовите права на купувача спрямо продавача на уреда в случай на дефекти, които купувачът може да предяви безплатно, и не ограничава тези права. Уредите за професионална употреба са изключени от тази търговска гаранция.

I. Валидност на гаранцията

Гаранцията за компресор Либхер важи по отношение на уредите за охлаждане и/ или замразяване за лична употреба на територията на Република Бълагрия и са закупени за първи път от Либхер или от оторизиран от Либхер търговец, търговско дружество, регистрирано в Р. България. Уредите за професионална употреба са изключени от тази гаранция.

II. Гарант

"ЛИБХЕР - ХАУСГЕРЕТЕ МАРИЦА" ЕООД, ЕИК 115278227, със седалище и адрес на управление с. Радиново 4202, Пловдив, България е гарант (лице, което предоставя настоящата търговска гаранция.

III. Срок и начало на Гаранцията за компресор на Либхер

1. Гаранцията се дава за период от 10 години.
2. Срокът на гаранцията започва да тече от предаването на уреда на купувача, който го е закупил за първа употреба (нов).
3. Извършването на услуга при условията на гаранцията не подновява, нито пък удължава гаранционния срок.

IV. Предпоставки за получаване на изпълнение на търговската гаранция

Либхер предоставя гаранцията при доказуемо изпълнение на следните предпоставки:
1. Уредът е закупен за първоначална употреба от Либхер или от оторизиран продавач, търговско дружество, регистрирано в Р. България, в обхвата на действие на гаранцията.
2. Уредът е монтиран в обхвата на действие на гаранцията.
3. Уредът е изключително за лична употреба.
4. Удостоверението за гаранцията за компресор Либхер и документа за покупката на уреда са представени на служителите на Либхер, които се занимават с обслужването на клиенти.
5. Уредът е надлежно регистриран при Либхер в срок от 60 дни след закупуването му.
6. Гаранцията за компресор Либхер не може да се прехвърля върху друг уред.

V. Съдържание и обхват на Гаранцията за компресор на Либхер

1. Ако по време на гаранционния период възникнат дефекти по компресора на уреда, за които може да бъде доказано, че се дължат на материални или производствени дефекти, то отделът за обслужване на клиенти на Либхер или оторизираният партньор на Либхер за обслужване на клиенти ще предостави подходящ нов компресор безплатно в рамките на 1 (един) месец, считано от уведомяването от потребителя, като поеме свързаните с това разходи, по-конкретно разходи за труд и пътни разноски за монтажа и демонтажа на компресора, както и допълнителни материали за ремонта, ако такива са необходими.

2. Гаранцията не дава основание за претенции срещу Либхер, които излизат от рамките на отстраняването на дефекти.

3. По време на срока на гаранцията на Либхер и на гаранцията Плюс на Либхер (ако такава е налице) се прилагат изключително условията на гаранцията на Либхер и на гаранцията Плюс на Либхер (ако такава е налице).

VI. Изключване и погасяване на гаранцията

1. От гаранцията се изключват дефекти на компресора, които се дължат на:
а) Неспазване на инструкциите за експлоатация и/или монтаж, неправилен монтаж и/или неправилно свързване, неправилна употреба, неправилно обслужване или натоварване и износване.
б) Външни влияния, като напр. щети при транспортиране, щети, причинени от удар, щети, причинени от неблагоприятни климатични условия или други природни явления.
в) Ремонти и модификации, които не са извършени от отдела за обслужване на клиенти на Либхер или от оторизиран партньор на Либхер за обслужване на клиенти.

2. Гаранцията на компресора се погасява в случай, че табелката, съответно номерът на уреда са премахнати, манипулирани или приведен в такъв вид, че са нечетливи, или ако в уреда са монтирани други части.

VII. Срок за предявяване на претенции, произтичащи от гаранцията

Претенции, произтичащи от настоящата търговкса гаранция за компресор Либхер въз основа на дефекти, предявени в рамките на гаранционния срок, следва да бъдат предявени в срок от 6 месеца, считано от откриване на дефекта.

VIII. Предявяване на рекламация

В случай, че купувачът иска да предяви правата си съгласно тази гаранция, то той следва да се обърне към следното лице за контакт, като представи Удостоверението за гаранцията за компресор Либхер и документа за покупката на уреда:

"ЛИБХЕР - ХАУСГЕРЕТЕ МАРИЦА" ЕООД, ЕИК 115278227, със седалище и адрес на управление с. Радиново 4202, Пловдив, България

Тел.: 0800 11 808

Имейл.: [email protected]

Обратно към формуляра