Моля изберете Вашия асортимент
Затвори

Обратно към формуляра

Декларация за поверителност - удължена гаранция и 10-годишна гаранция за компресор

Ние, Либхер-Хаусгерете Марица ЕООД, адрес: 4202 с. Радиново, общ. Марица, обл. Пловдивска, България, отдаваме голямо значение на защитата и сигурността на Вашите лични данни. Поради това за нас е важно да ви информираме какви Ваши лични данни обработваме, с каква цел и какви права имате във връзка с обработването на Вашите данни.

А. Общи положения

I. Какво представляват личните данни и какво означава обработване?

• „Лични данни“ (наричани по-долу също „данни“) са всяка информация, чрез която може да се идентифицира дадено физическо лице. Личните данни представляват не само информация, с която пряко се идентифицира едно лице (като напр. име или електронен адрес), но и информация, чрез която непряко, посредством допълнителни данни може да се идентифицира даденото лице.

• „Обработване“ представляват всички операции, които могат да бъдат извършени с Вашите лични данни (като напр. събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, използване или изтриване на данните).

II. Кой е отговорен за обработването на Вашите данни?

Администратор на Вашите лични данни е:

„Либхер-Хаусгерете Марица“ ЕООД,
4202 с. Радиново, общ. Марица, обл. Пловдивска
E-Mail: [email protected]

III. Какви са Вашите права като субект на данните?

В рамките на Закона Вие имате право на:

• Информация за Вашите данни;

• Коригиране на неверни данни и допълване на непълни данни;

• Изтриване на вашите данни, по-специално когато (1) те вече не са необходими за целите, посочени в настоящата декларация за поверителност (2) Вие сте оттеглили съгласието си и липсва друго правно основание за обработването, (3) Вашите данни са били обработвани неправомерно или (4) Вие сте възразили срещу обработването и няма основателни причини за обработването, които да имат преимущество.

• Ограничаване на обработването на Вашите данни, по-специално когато точността им се оспорва от Вас или обработването на данните Ви е незаконосъобразно и сте поискали ограничение за използване на данните, вместо изтриването им.

• Възражение срещу обработването на Вашите данни с цел запазване на легитимен интерес по причини, които произтичат от особеността на Вашата конкретна ситуация или без специална обосновка - при обработване на лични данни с цел директен маркетинг; ако не се касае за възражение срещу данни, обработвани с цел директен маркетинг, молим за посочване на причините за възражението, поради които не можем да обработваме личните Ви данни или респ. не можем да ги обработваме по този начин. В случай на обосновано възражение ние проверяваме казуса и прекратяваме обработването на данните, освен ако не докажем, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които превъзхождат Вашите интереси, права и свободи, или обработването служи за предявяване, упражняване или защита на правни претенции.

• Получаване на данните в структуриран, достъпен, подходящ за машинно четене формат, както и правото на предаване на данните Ви от нас директно към друг администратор.

• Оттегляне на съгласието си относно обработването, ако сте ни дали такова. Имайте предвид, че законосъобразността на обработването въз основа на Вашето съгласие до момента на оттеглянето му остава незасегната от Вашето оттегляне.

При предявяване на претенции относно горепосочените права, молим за разбиране от Ваша страна, че евентуално ще поискаме доказателства от Вас, които да докажат, че Вие сте човекът, за когото се представяте.

Освен това имате право да подадете жалба до компетентния надзорен орган, ако считате, че обработването на Вашите лични данни нарушава Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Б. Обработване на лични данни

I. Удължена гаранция

Предлагаме ви безплатно, удължена гаранция за Вашия уред и 10 -годишна гаранция за компресор. За да получите тази гаранция за Вашия уред, можете да се регистрирате доброволно. Като част от процеса на регистрация, ние обработваме изброените по -долу данни.

Какви лични данни обработваме и за какви цели?

Ние обработваме следните данни:

• Собствено име
• Фамилно име
• Имейл адрес
• Пощенски код
• Дата на покупката
• Сериен номер уреда

Обикновено ние обработваме тези данни само с цел издаване и изпращане на сертификати Liebherr GuaranteePlus и Гаранция за компресор. Обработването на лични данни за други цели може да се извършва само, ако са спазени необходимите законови изисквания съгласно чл. 6, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2016/679. В този случай, разбира се, ще спазим всички задължения за предоставяне на информация съгласно чл. 13, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 14, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2016/679.

На какво правно основание обработваме Вашите лични данни?

Вашите данни ще бъдат обработвани за изпълнение на договор/преддоговорно задължение съгласно член 6, параграф 1, „б“ от Регламент (ЕС) 2016/679.

II. Бюлетини по имейл

Допълнително Ви предлагаме и възможността да се абонирате за нашия имейл бюлетин. Ако и доколкото сте ни дали съгласието си, при изпращане на нашия бюлетин по мейл ние ще обработим изброените по-долу данни.

Какви лични данни обработваме и за какви цели?

Ние обработваме следните данни:

• Собствено име
• Фамилно име
• Имейл адрес
• Вашият (външен) IP адрес
• Дата и час на регистрация и потвърждение на регистрацията
• Дата и час на извличане на бюлетина

По принцип обработваме данните, които предоставяте, за да Ви изпращаме редовно нашия бюлетин по имейл и да Ви предоставяме промоционална информация за нашите продукти или услуги или за съответните кампании, събития, игри с награди, статии и др.

По принцип обработваме само данните, събрани като част от регистрацията на бюлетина, включително така наречената процедура за двойно потвърждение на участие (double opt-in), за да защитим офертата и да изпълним задължението за спазване принципа на отчетност. С процедурата за двойно потвърждение на Вашето участие, след абониране за бюлетина ще получите имейл с молба да потвърдите отново регистрацията си. Ако не я потвърдите повторно, като кликнете върху изпратения линк за потвърждение, няма да бъдете регистрирани за нашия бюлетин и той няма да Ви бъде изпратен.

Освен това ние записваме и анализираме дейностите, свързани с разглеждането на нашия бюлетин (измерване на квотата на отварянията и кликванията) и съхраняваме тази информация, като вземаме предвид посочените от Вас лични предпочитания или интереси или предполагаеми лични предпочитания или интереси във Вашия профил, с цел анализ на успеваемостта на нашия бюлетин и неговото непрекъснато подобрение според нуждите на потребителите. Измерването на броя на отварянията се извършва с помощта на така наречения проследяващ пиксел - малък, невидим файл с изображение, който автоматично се зарежда от уеб сървъра при отваряне на бюлетина и предоставя информацията, че бюлетинът действително е бил отворен. . Измерването на броя на кликванията се извършва по следния начин: след като щракнете върху линка, съдържащ се в бюлетина, първо ще бъдете насочени към уеб сървър, който е регистрира Вашето кликване; едва тогава ще стигнете до действителната целева страница.

Обработването на лични данни за други цели може да се извършва само, ако са спазени необходимите законови изисквания съгласно чл. 6, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2016/679. В този случай, разбира се, ще спазим всички задължения за предоставяне на информация съгласно чл. 13, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 14, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2016/679.

На какво правно основание обработваме Вашите лични данни?

Вашите лични данни ще бъдат обработвани въз основа на Вашето съгласие в съответствие с член 6, параграф 1, буква "а" във връзка с член 7 от Регламент (ЕС) 2016/679 или за изпълнение на законово задължение съгласно член 6, параграф 1, буква „в“, параграф 3 буква „а“ във връзка с член 32 от Регламент (ЕС) 2016/679 (сигурност на обработването), респ. член 7, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 (задължение за отчетност).

Имате право да оттеглите съгласието си по всяко време с действие в бъдещето и / или да възразите срещу обработването на Вашите данни за рекламни цели по всяко време. Отмяната / възражението не засяга законността на обработването, извършено до момента на оттегляне на съгласието / възражението. Изолирано оттегляне на съгласието / възражение само по отношение на измерването на честотата на отваряне и кликване и / или съхраняването на резултатите от измерванията в профилите на получателите не е възможно, така че трябва да се отпишете изцяло от бюлетина. Можете да се отпишете от бюлетина по всяко време, като изпратите имейл на [email protected] или като щракнете върху линка за отписване в края на всеки бюлетин.

III. Категории получатели

Можем да предадем Вашите данни към:

• Други дружества от фирмената група Либхер, доколкото това е необходимо за сключване, изпълнение и прекратяване на договор или ако от наша страна е налице легитимен интерес от това прехвърляне и от Ваша страна не съществува противоположен легитимен интерес, който да има преимущество;

• Нашите доставчици на услуги, които използваме за постигане на гореспоменатите цели;

• Съдилища, арбитражни съдилища, институции или правни консултанти, ако това се изисква за спазване на приложимото законодателство или за предявяване, упражняване или защита на правни претенции.

IV. Трансфер на данни към трети държави

Прехвърлянето на данни към инстанции в държави извън Европейския съюз или Европейското икономическо пространство (т.нар. Трети държави) или към международни организации е разрешено само (1) ако сте ни дали съгласието си или (2) ако Европейската комисия е решила, че в третата държава съществува адекватно ниво на защита на данните (чл. 45 от Регламент (ЕС) 2016/679). Ако Комисията не е взела такова решение, ние можем да прехвърлим Вашите данни на получатели, намиращи се в трета държава, само ако съществуват подходящи гаранции (например стандартни клаузи за защита на данните, които са приети от Комисията или надзорния орган съгласно определена процедура) и е осигурено прилагането на правата на субекта на данните, респ. трансферът на данните е допустим в конкретния случай въз основа на чл. 49 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Ако прехвърляме Ваши лични данни в трети държави, ние ще Ви уведомим относно подробностите по предаването им на подходящите места в настоящата декларация.

V. Срок на съхранение и изтриване на данните

Ние обработваме Вашите данни толкова дълго, колкото е необходимо за съответната цел, освен ако Вие сте възразили ефективно срещу обработването на Вашите данни или сте оттеглили ефективно дадено съгласие от Ваша страна.

Ако са налице законови задължения за съхранение на данните – например в данъчното или търговското законодателство, ние ще трябва да съхраняваме съответните данни в рамките на задължителния срок. След изтичане на срока ние проверяваме, дали все още съществува необходимост от обработване. Ако такава необходимост вече не съществува, данните Ви ще бъдат изтрити.

VI. Автоматизирано вземане на индивидуални решения

По принцип не използваме напълно автоматизирано вземане на решения съгласно член 22 от Регламент (ЕС) 2016/679. Ако в отделни случаи се наложи ползването на такива процедури, ние ще Ви информираме за това отделно, доколкото това е предвидено в закона.

VII. Защита на Вашите лични данните от неоторизиран достъп и загуба

Използваме технически и организационни мерки за сигурност, за да гарантираме, че Вашите данни са защитени от загуба, промяна или неправомерен достъп от трети страни. Във всеки случай достъп до Вашите данни от наша страна имат само оторизирани лица и то само, доколкото това е необходимо за целите, посочени по-горе.

Статус: септември 2022 г.

Обратно към формуляра