Моля изберете Вашия асортимент
Затвори

Обратно към формуляра

УСЛОВИЯ НА ГАРАНЦИЯПЛЮС (GARANTIEPLUS) НА ЛИБХЕР ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА Р. БЪЛГАРИЯ

Либхер-Хаусгерете Марица ЕООД предоставя на собственика на хладилник и/или фризер Либхер (наричан по-долу „Уред“) гаранция за период от 24 месеца (наричана по-долу „Гаранция на Либхер“), започваща с предаването на уреда на купувача, закупил уреда с цел първоначално пускане в експлоатация. Със сертификата за ГаранцияПлюс (GarantiePlus) на Либхер (наричан по-долу „Сертификат“) собственикът на Уреда придобива допълнителна гаранция, съгласно която Либхер му предоставя ГаранцияПлюс (GarantiePlus) на Либхер (наричана по-долу „ГаранцияПлюс“) за допълнителен период от време, посочен в сертификата, в зависимост от гаранцията на закупения модели съобразно следните условия.

Настоящата ГаранцияПлюс (GarantiePlus) на Либхер важи допълнително към полагащите се на купувача законови права (Отговорност за недостатъци/гаранция) срещу продавача и не ги ограничава. Повече информация относно Вашите законови права при покупката на Уреда ще намерите в глава IX по-долу.

I. Валидност на гаранцията

ГаранцияПлюс на Либхер важи само за уреди, които се използват на територията на Р. България и са закупени за първи път от Либхер или от оторизиран от Либхер търговец, търговско дружество, регистрирано в Р. България.

II. Дружество, предоставящо гаранцията

Дружеството, предоставящо гаранцията, е Либхер-Хаусгерете Марица ЕООД, вписано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК 115278227, със седалище и адрес на управление в с. Радиново 4202, общ. Марица, обл. Пловдив, България, наричано по-долу „Либхер“.

III. Срок и начало на ГаранцияПлюс (GarantiePlus) на Либхер

1. ГаранцияПлюс (GarantiePlus) на Либхер се предоставя за срока, посочен в Сертификата (наричан по-долу „Гаранционен срок“).
2. Гаранционният срок започва да тече веднага след влизане в сила на ГаранцияПлюс (GarantiePlus) на Либхер.
3. При извършване на услуга по ГаранцияПлюс (GarantiePlus) на Либхер Гаранционният срок не се подновява.

IV. Условия на Гаранцията на Либхер

Либхер предоставя своята ГаранцияПлюс (GarantiePlus), ако доказуемо са изпълнени следните условия:

1. Уредът е закупен за първи път от Либхер или от оторизиран от Либхер търговец, търговско дружество, регистрирано в Р. България, и закупуването е извършено само на територията на валидност на ГаранцияПлюс (GarantiePlus).
2. Уредът се използва само на територията на валидност на ГаранцияПлюс (GarantiePlus) на Либхер.
3. При ползване на гаранционна услуга на сервизните специалисти на Либхер трябва да бъдат представени Сертификатът за ГаранцияПлюс (GarantiePlus) на Либхер и касовия бон от закупуването на Уреда.
4. Серийният номер на уреда е посочен в Сертификата.
5. С изключение на описания в т. V 3 случай, ГаранцияПлюс (GarantiePlus) не може да бъде прехвърлена върху друг уред.
6. Уредът е надлежно регистриран при Либхер в срок от 60 дни след закупуването му.

V. Съдържание и обхват на Гаранцията на Либхер

1. Дефекти на уреда, възникнали в рамките на Срока на гаранцията, за които може да се докаже, че са в резултат на недостатъци в материала или при производството, ще бъдат безплатно отстранявани от сервиза на Либхер или от оторизиран сервизен партньор на Либхер. Ако дефектът е в части от вътрешната окомплектовка или напр. дръжки и/ или покривни лайсни, Либхер си запазва правото да изпрати на притежателя безплатно съответните резервни части за самостоятелен монтаж.

2. ГаранцияПлюс (GarantiePlus) на Либхер се ограничава до отстраняването на дефекти и не включва други претенции срещу Либхер. Либхер не поема отговорност за последващи (непреки) вреди.

3. Ако ремонтът е икономически неизгоден или невъзможен, притежателят на дефектния уред ще получи нов идентичен или подобен срещу връщане на дефектния. В този случай оставащият Срок на ГаранцияПлюс (GarantiePlus) на Либхер се прехвърля върху новия уред.

VI. Изключения и невалидност на ГаранцияПлюс (GarantiePlus) на Либхер

1. Изключени от ГаранцияПлюс (GarantiePlus) на Либхер са дефекти или недостатъци на Уреда, които се дължат на:
a) неспазване на инструкциите за употреба и/или ръководството за монтаж, неправилно поставяне и/или неправилно свързване, използване не по предназначение, неправилно обслужване или натоварване, както и естествено износване. МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА УПОТРЕБА НА УРЕДА!
b) външни въздействия, като напр. транспортни повреди, повреди вследствие на блъскане, удар, климатични влияния или други природни въздействия, или неизправности в захранващата мрежа.
c) ремонт и промени по Уреда, които не са извършени от сервиз на Либхер или негов оторизиран сервизен партньор.
d) използване на препарати за почистване на Уреда, които на са одобрени от Либхер.

2. Гаранцията на Либхер става невалидна и ако има поправки или промени върху Сертификата или фактурата и има несъответствие между документите и самата стока или табелата с техническите данни или номерът на Уреда са отстранени, манипулирани или направени нечетливи или ако в Уреда са вградени части от друг производител – независимо от кого са направени тези промени.

3. Когато Либхер или оторизиран сервизен партньор на Либхер установи, че се касае за неоснователно подадена рекламация, клиентът дължи такса за диагностика и транспорт съгласно действащ ценоразпис.

VII. Давност

Произтичащи от ГаранцияПлюс (GarantiePlus) на Либхер претенции за предявен в Срока на гаранцията дефект се погасяват с изтичане на 6 месеца. Давностният срок започва да тече от момента на откриване на дефекта.

VIII. Предявяване на рекламация

1. Лицето, пред което се предявява ГаранцияПлюс (GarantiePlus) на Либхер е Либхер-Хаусгерете Марица ЕООД.

2. При подаване на рекламация задължително трябва да съобщите серийния номер на Уреда и да разполагате с настоящия Сертификат, както и с платежен документ за покупката – фактура или касов бон.

3. Преди да подадете рекламация по ГаранцияПлюс (GarantiePlus) на Либхер, подгответе Сертификата и касовия бон (фактура) и се запознайте с условията на ГаранцияПлюс (GarantiePlus) на Либхер, след което се обадете на следния телефон за цялата страна, на цената на един градски разговор: 0800 11 808

4. Рекламации се приемат в работни дни от 07:30 до 19:00 ч., събота и неделя от 09:00 до 14:00 ч.; Ако не успеете да се свържете, оставете съобщение и ние ще Ви се обадим или изпратете рекламацията си на ел.. поща: [email protected] или по пощата на адрес: с. Радиново 4202, общ. Марица, обл. Пловдив. В последния случай за дата на предявяване на рекламацията се счита датата на изпращане, съгласно пощенското клеймо. Рекламации не може да се подават директно пред сервиз или по-друг начин, различен от описания в настоящата гаранционна карта.

5. След подаване на рекламацията Вие ще бъдете уведомен за срока, в който ще бъдете посетен от сервизен техник на Либхер или от оторизиран сервизен партньор на Либхер. Когато повредата не може да се отстрани на място, сервизът извършва за своя сметка транспортирането на Уреда от дома/обекта на купувача и връщането му обратно след ремонт. Срокът на ГаранцияПлюс (GarantiePlus) се удължава със срока на ремонта (времето от приемане на Уреда в сервиза до връщането му на купувача). След ремонт винаги изисквайте от сервизния техник копие от ремонтния протокол. Ремонтният протокол е официален документ, който указва и доказва с какъв период се удължава ГаранцияПлюс (GarantiePlus) на Либхер. За Срока на ГаранцияПлюс (GarantiePlus) на Либхер сервизът е упълномощен само да ремонтира уреди на Либхер. Сервизите не са упълномощени да издават протоколи за замяна на уредите. В случай че повредата не може да бъде отстранена, това обстоятелство, както и причината за него, следва да бъдат посочени в ремонтния протокол. В този случай следва да се свържете отново с Либхер на горепосочения телефон, ако желаете Уредът да бъде заменен. Преди да извърши замяна на Уреда, Либхер има право да извърши допълнителна проверка и да отремонтира Уреда, ако това все пак се окаже възможно.

6. Никой търговец няма право да променя тези условия на ГаранцияПлюс (GarantiePlus) на Либхер.

IX. Права на купувача съгл. Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки

Търговската ГаранцияПлюс (GarantiePlus) на Либхер не засяга правните средства за защита на потребителите при несъответствие на стоките, съгласно чл. 33 и сл. от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки, които не са свързани с разходи за него.

Обратно към формуляра