Zpět do formuláře

Záruční podmínky pro kompresory Liebherr – Česká republika

Společnost Liebherr-Hausgeräte Lienz GmbH (dále jen Liebherr) poskytuje majiteli této chladničky nebo mrazničky Liebherr určené pro soukromé použití (dále jen spotřebič) záruku podle následujících podmínek (záruka na kompresor Liebherr). Tato záruka na kompresor Liebherr platí nad rámec zákonných práv, která má osoba, jež si spotřebič zakoupila, vůči prodávajícímu na bezplatné odstranění vad, a nijak je neomezuje.

I. Rozsah platnosti

Záruka na kompresor Liebherr platí pro chladničky a mrazničky pro soukromé použití, které jsou používány v České republice. Na spotřebiče pro profesionální použití se záruka na kompresor Liebherr nevztahuje.

II. Poskytovatel záruky

Poskytovatelem záruky je společnost Liebherr-Hausgeräte Lienz GmbH se sídlem na adrese Dr. Hans-Liebherr-Straße 1, A-9900 Lienz.

III. Doba trvání a začátek záruky na kompresor Liebherr

 • Záruka na kompresor Liebherr se poskytuje na dobu 10 let (doba trvání záruky).
 • Doba trvání záruky začíná převzetím spotřebiče kupujícím, který spotřebič zakoupil za účelem prvního uvedení do provozu.
 • Plněním ze záruky na kompresor Liebherr se záruční doba neobnovuje ani neprodlužuje.


IV. Předpoklady k uplatnění záruky na kompresor Liebherr

Společnost Liebherr poskytuje záruku na kompresor Liebherr, pokud jsou prokazatelně splněny následující předpoklady:

 • Spotřebič byl poprvé zakoupen od společnosti Liebherr nebo od prodejce autorizovaného společností Liebherr v oblasti platnosti záruky na kompresor Liebherr.
 • Spotřebič je používán v oblasti platnosti záruky na kompresor Liebherr.
 • Spotřebič je používán výhradně pro soukromé účely.
 • Personálu zákaznického servisu Liebherr byl ke spotřebiči předložen záruční list k záruce na kompresor Liebherr a doklad o nákupu.
 • Spotřebič byl do dvou let od zakoupení řádně zaregistrován u společnosti Liebherr.
 • Záruka na kompresor Liebherr není přenositelná na jiný spotřebič.


V. Obsah a rozsah záruky na kompresor Liebherr

 • Pokud v průběhu záruční doby dojde k závadě kompresoru spotřebiče, která prokazatelně vznikla vadou materiálu či zpracování, zákaznický servis Liebherr nebo smluvní servisní partner autorizovaný společností Liebherr poskytnou zdarma nový vhodný kompresor a ponesou s tím spojené náklady, zejména pak náklady na práci, dopravu, demontáž a montáž kompresoru a další materiál potřebný k opravě.
 • V rámci záruky na kompresor Liebherr nejsou udělovány žádné další nároky vůči společnosti Liebherr nad rámec odstranění vad.
 • V průběhu záruční doby k záruce Liebherr a záruce Liebherr WarrantyPlus (je-li poskytována) platí výhradně podmínky záruky Liebherr a záruky Liebherr WarrantyPlus (je-li poskytována).


VI. Vyloučení a ukončení platnosti záruky na kompresor Liebherr

 • Ze záruky na kompresor Liebherr jsou vyloučeny chyby nebo vady na kompresoru, které vznikly v důsledku následujícího:
  • Nedodržení návodu k použití a/nebo montáži, chybná instalace a/nebo chybné připojení, nesprávné použití, nesprávná obsluha nebo namáhání a opotřebení.
  • Vnější vlivy, jako například poškození při přepravě, poškození v důsledku nárazu nebo úderu, poškození v důsledku povětrnostních vlivů nebo jiných přírodních událostí.
  • Opravy a změny, které nebyly provedeny zákaznickým servisem Liebherr nebo smluvním zákaznickým servisem autorizovaným společností Liebherr.
 • Záruka na kompresor Liebherr zaniká v případě, že byl – bez ohledu na to kým – odstraněn typový štítek nebo číslo spotřebiče, bylo s nimi manipulováno nebo se staly nečitelnými nebo pokud byly do spotřebiče zabudovány části jiného původu.


VII. Promlčení

Nároky vyplývající ze záruky na kompresor Liebherr z důvodu vady uplatněné v záruční době vyprší po 6 měsících. Promlčecí doba začíná zjištěním vady.

VIII. Uplatnění

Pokud chce kupující uplatnit svá práva vyplývající ze záruky na kompresor Liebherr, musí se obrátit na společnost:

Liebherr-Hausgeräte Lienz GmbH
Dr. Hans-Liebherr-Straße 1
9900 Lienz
Rakousko
E-mail:

Zpět do formuláře