Zpět do formuláře

Podmínky záruky Liebherr-Kompresor Česká republika

Liebherr-Hausgeräte Lienz GmbH, Dr.-Hans-Liebherr-Straße 1, A-9900 Lienz (Liebherr) poskytuje vlastníkovi tohoto chladicího a/nebo mrazicího zařízení pro soukromé použití (spotřebič) značky Liebherr záruku za níže uvedených podmínek (záruka Liebherr-Kompresor). Tato záruka Liebherr-Kompresor je platná nad rámec zákonné záruky kupujícího, která mu náleží vůči prodávajícímu spotřebiče (záruka za vady/záruka) a tuto nijak nenahrazuje.

I. Rozsah platnosti

Záruka Liebherr-Kompresor platí pouze na spotřebiče pro soukromé použití nainstalované v České republice. Spotřebiče pro profesionální použití jsou ze záruky Liebherr-Kompresor vyloučeny.

II. Poskytovatel záruky

Poskytovatel záruky je Liebherr-Hausgeräte Lienz GmbH, Dr.-Hans-Liebherr-Straße 1, A-9900 Lienz, Rakouská republika.

III. Doba a počátek záruky Liebherr-Kompresor

1. Záruka Liebherr-Kompresor se poskytuje na dobu 10 let (záruční doba).
2. Záruční doba počíná běžet převzetím spotřebiče kupujícím, který spotřebič zakoupil za účelem jej poprvé uvést do provozu.
3. Při uplatnění záruky Liebherr-Kompresor se záruční doba neobnovuje, ani neprodlužuje, pokud není dále uvedeno jinak.

IV. Podmínky pro uplatnění záruky Liebherr-Kompresor

Liebherr poskytuje záruku Liebherr-Kompresor při prokazatelném splnění následujících podmínek:

1. Spotřebič byl poprvé zakoupen od společnosti Liebherr nebo od jednoho z autorizovaných prodejců Liebherr, který je podnikatelem, v rozsahu platnosti záruky Liebherr-Kompresor.
2. Spotřebič spadá do rozsahu platnosti záruky Liebherr-Kompresor.
3. Spotřebič je užíván výhradně pro soukromé použití.
4. Zaměstnancům zákaznického servisu společnosti Liebherr byl pro daný spotřebič předložen certifikát záruky Liebherr-Kompresor a doklad o koupi.
5. Spotřebič byl ve lhůtě dvou let od jeho koupě řádně zaregistrován u Liebherr.
6. Záruka Liebherr-Kompresor je na jiný spotřebič nepřenosná.

V. Obsah a rozsah záruky Liebherr-Kompresor

1. Pokud se během doby záruky na kompresoru spotřebiče projeví vady, které prokazatelně spočívají ve vadě materiálu nebo výrobní vadě, poskytne zákaznický servis Liebherr nebo autorizovaný smluvní partner poskytující zákaznický servis Liebherr zdarma vhodný nový kompresor. Veškeré další náklady zákaznického servisu Liebherr nebo autorizovaného smluvního partnera poskytujícího zákaznický servis Liebherr, zejména doba práce a náklady na dopravu v souvislosti s nainstalováním a odinstalováním kompresoru, jakož i popř. dodatečný materiál nezbytný k opravě, nese vlastník spotřebiče.
2. Záruka Liebherr-Kompresor nezahrnuje žádné nároky vůči Liebherr jdoucí nad rámec odstranění vady. Liebherr především neručí za žádné následné škody.
3. Po dobu platnosti Liebherr záruky a záruky Liebherr-Plus (jsou-li dány) platí výlučně podmínky Liebherr záruky a záruky Liebherr-Plus (jsou-li dány).

VI. Vyloučení uplatnění a zánik záruky Liebherr-Kompresor

1. Ze záruky Liebherr-Kompresor jsou vyloučeny závady na kompresoru, jejichž příčinou jsou:
a) Nedodržení návodu k použití a/nebo návodu pro montáž, chybné sestavení a/nebo chybné zapojení, nesprávné užívání spotřebiče, neodborné a nepřiměřené zacházení jakož i opotřebení způsobené běžným užíváním.
b) Vnější vlivy, jako např. poškození vyplývající z dopravy, přemisťování, poškození způsobené promáčknutím, vady způsobené povětrnostními vlivy nebo jinými přírodními jevy.
c) Opravy a úpravy, které nebyly provedeny zákaznickým servisem Liebherr nebo autorizovaným smluvním partnerem poskytujícím zákaznický servis Liebherr.

2. Záruka Liebherr-Kompresor zaniká, pokud byl výrobní štítek, resp. číslo spotřebiče odstraněno, bylo s ním manipulováno nebo se stalo nečitelným anebo pokud byly do spotřebiče nainstalovány díly cizího původu.

VII. Promlčení

Nároky ze záruky Liebherr-Kompresor z důvodu vady uplatněné po dobu trvání záruky se promlčují v 6měsíční lhůtě. Promlčecí lhůta počíná běžet objevením vady.

Zpět do formuláře