Zpět do formuláře

Podmínky záruky Liebherr-Plus Česká republika

Liebherr-Hausgeräte Lienz GmbH, Dr.-Hans-Liebherr-Straße 1, A-9900 Lienz (Liebherr) poskytuje vlastníkovi chladicího a/nebo mrazicího zařízení (spotřebič) značky Liebherr na tento záruku v délce 24 měsíců (Liebherr záruka), počínaje předáním spotřebiče kupujícímu, který spotřebič koupil za účelem jeho prvotního uvedení do provozu. Prostřednictvím certifikátu záruka Liebherr-Plus (certifikát) získává vlastník spotřebiče dodatečnou záruku, na základě které mu Liebherr v závislosti na daném zakoupenému typu záruky bude plnit po další dobu uvedenou v certifikátu, navazující na Liebherr-záruku (záruka Liebherr-Plus), a to dle následujících podmínek.

I. Rozsah platnosti

Záruka Liebherr-Plus platí pouze na záruku vystavenou v České republice.

II. Poskytovatel záruky

Poskytovatel záruky je Liebherr-Hausgeräte Lienz GmbH, Dr.-Hans-Liebherr-Straße 1, A-9900 Lienz, Rakouská republika.

III. Doba a počátek záruky Liebherr-Plus

1. Záruka Liebherr-Plus se poskytuje na dobu uvedenou v certifikátu (záruční doba).
2. Záruční doba bezprostředně navazuje na Liebherr záruku.
3. Při uplatnění záruky Liebherr-Plus se záruční doba neobnovuje, ani neprodlužuje.

IV. Podmínky pro uplatnění záruky Liebherr-Plus

Liebherr poskytuje záruku Liebherr-Plus při prokazatelném splnění následujících podmínek:

1. Spotřebič byl poprvé zakoupen od společnosti Liebherr nebo od jednoho z autorizovaných prodejců Liebherr, který je podnikatelem, v rozsahu platnosti záruky Liebherr-Plus.
2. Spotřebič byl nainstalován v rozsahu platnosti záruky Liebherr-Plus.
3. Zaměstnancům zákaznického servisu společnosti Liebherr byl pro daný spotřebič předložen certifikát záruky Liebherr-Plus a doklad o koupi.
4. Záruka Liebherr-Plus je s výjimkou případu uvedeného v článku V. bodě 3 na jiný spotřebič nepřenosná.
5. Certifikát byl získán v průběhu 24 měsíční záruky Liebherr.

V. Obsah a rozsah záruky Liebherr-Plus

1. Pokud se během doby záruky na spotřebiči projeví vady, které prokazatelně spočívají ve vadě materiálu nebo výrobní vadě, zákaznický servis Liebherr nebo autorizovaný smluvní partner poskytující zákaznický servis Liebherr tyto bezplatně odstraní. Pokud se vada týká dílů vnitřního vybavení jako je madlo a/nebo krycí deska, vyhrazuje si Liebherr v takovém případě právo vlastníkovi bezplatně zaslat odpovídající náhradní díly k montáži svépomocí.
2. Záruka Liebherr-Plus nezahrnuje žádné nároky vůči Liebherr jdoucí nad rámec odstranění vady. Liebherr především neručí za žádné následné škody.
3. Pokud je oprava neefektivní nebo nemožná, získá vlastník výměnou za vadný spotřebič identický nebo srovnatelný spotřebič (náhradní spotřebič). V takovém případě se převede zbývající záruční doba záruky Liebherr-Plus na náhradní spotřebič.

VI. Vyloučení uplatnění a zánik záruky Liebherr-Plus

1. Ze záruky Liebherr-Plus se vylučují závady na spotřebiči, jejichž příčinou jsou:
a) Nedodržení návodu k použití a/nebo návodu pro montáž, chybné sestavení a/nebo chybné zapojení, nesprávné užívání spotřebiče, neodborné a nepřiměřené zacházení jakož i opotřebení způsobené běžným užíváním.
b) Vnější vlivy, jako např. poškození vyplývající z dopravy, přemisťování, poškození způsobené promáčknutím, vady způsobené povětrnostními vlivy nebo jinými přírodními jevy.
c) Opravy a úpravy, které nebyly provedeny zákaznickým servisem Liebherr nebo autorizovaným smluvním partnerem poskytujícím zákaznický servis Liebherr.

2. Záruka Liebherr-Plus zaniká, pokud byl výrobní štítek, resp. číslo spotřebiče odstraněno, bylo s ním manipulováno nebo se stalo nečitelným anebo pokud byly do spotřebiče nainstalovány díly cizího původu.

VII. Promlčení

Nároky ze záruky Liebherr-Plus z důvodu vady uplatněné po dobu trvání záruky se promlčují v 6 měsíční lhůtě. Promlčecí lhůta počíná běžet objevením vady.

Zpět do formuláře