Επιλέξτε τη χώρα σας
Κλείσιμο

Δήλωση απορρήτου

10ετής επέκταση εγγύησης

Εμείς, η Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD, δίνουμε μεγάλη βαρύτητα στην προστασία και την ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό για εμάς να σας ενημερώσουμε παρακάτω σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε, το σκοπό της επεξεργασίας τους και τα δικαιώματά σας αναφορικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.

A. Γενικές πληροφορίες

I. Τι είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και τι σημαίνει η επεξεργασία τους;

 • Τα «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» (εφεξής «δεδομένα») είναι όλες οι πληροφορίες σχετικά με ένα φυσικό πρόσωπο. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι μόνο οι πληροφορίες που επιτρέπουν μια σύνδεση με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο (όπως π.χ. το ονοματεπώνυμο ή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενός ατόμου), αλλά και οι πληροφορίες εκείνες, με τις οποίες μπορεί να πραγματοποιηθεί μια σύνδεση με ένα συγκεκριμένο άτομο, εφόσον υπάρχουν πρόσθετα στοιχεία που καθιστούν δυνατή την εν λόγω σύνδεση.
 • Ως «επεξεργασία» νοείται κάθε ενέργεια που εκτελείται με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν (όπως π.χ. η συλλογή, η καταγραφή, η οργάνωση, η ταξινόμηση, η αποθήκευση, η χρήση ή η διαγραφή των δεδομένων).

II. Ποιος είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων σας;

Υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι η:

Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD

4202 Radinobo, Plovdiv area, Βουλγαρία

Τηλ.: 00359 / 32-50-5309

Email: [email protected]

III. Ποια δικαιώματα έχετε ως υποκείμενο των δεδομένων;

Ως υποκείμενο των δεδομένων έχετε βάσει του νομικού πλαισίου το δικαίωμα:

 • πληροφόρησης σχετικά με τα δεδομένα σας,
 • διόρθωσης των ανακριβών δεδομένων και συμπλήρωσης των ελλιπών δεδομένων,
 • διαγραφής των δεδομένων σας, ιδίως εάν (1) αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς που καθορίζονται στην παρούσα δήλωση απορρήτου, (2) ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία, (3) τα δεδομένα σας υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα ή (4) έχετε αντιταχθεί στην επεξεργασία και δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία,
 • περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας, ιδίως εάν αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων ή εάν η επεξεργασία των δεδομένων σας είναι παράνομη και αντί για τη διαγραφή τους απαιτείτε τον περιορισμό της χρήσης,
 • εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας για τη διασφάλιση έννομων συμφερόντων για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας ή, χωρίς ειδική αιτιολόγηση, στην επεξεργασία των δεδομένων σας για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης. Εάν η εναντίωσή σας δεν αφορά απευθείας εμπορική προώθηση, σας ζητούμε κατά την υποβολή της εναντίωσής σας να εξηγήσετε τους λόγους για τους οποίους δεν θα πρέπει να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας όπως ενδεχομένως κάναμε. Στην περίπτωση δικαιολογημένης εναντίωσής σας εξετάζουμε την υπόθεσή σας και αναστέλλουμε την επεξεργασία, εκτός εάν μπορούμε να καταδείξουμε επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή εάν η επεξεργασία εξυπηρετεί τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων,
 • λήψης των δεδομένων σας σε δομημένη, εύχρηστη και αναγνώσιμη από μηχάνημα μορφή και λήψης της διασφάλισης ότι τα δεδομένα σας μεταδίδονται από εμάς απευθείας σε έναν άλλο υπεύθυνο,
 • ανάκλησης της συγκατάθεσης εάν μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας. Έχετε κατά νου, ότι η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της.

Σε περίπτωση διεκδίκησης των προαναφερθέντων δικαιωμάτων, σας παρακαλούμε να δείξετε κατανόηση για το γεγονός ότι ενδεχομένως να σας ζητήσουμε αποδείξεις που θα αποδεικνύουν ότι είστε το άτομο το οποίο ισχυρίζεστε ότι είστε.

Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή εάν πιστεύετε ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας παραβιάζει τον ΓΚΠΔ.

B. Επεξεργασία δεδομένων

I. 10ετής επέκταση εγγύησης

Σας προσφέρουμε 10ετή επέκταση εγγύησης. Για να λάβετε αυτήν την εγγύηση για τη συσκευή σας, είναι απαραίτητη η εγγραφή σας. Στο πλαίσιο της εγγραφής, επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:

Ποια δεδομένα επεξεργαζόμαστε για ποιους σκοπούς;

Επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα δεδομένα:

 • Επώνυμο, όνομα
 • Ταχυδρομικός κώδικας
 • Διεύθυνση email
 • Ημερομηνία αγοράς
 • Αριθμός σειράς

Κατ’ αρχήν, επεξεργαζόμαστε αυτά τα δεδομένα μόνο για τον σκοπό της έκδοσης, αποστολής και παροχής του πιστοποιητικού 10ετούς εγγύησης της Liebherr και για την παροχή της εγγύησης.

Η επεξεργασία για άλλους σκοπούς είναι δυνατή μόνο, εφόσον πληρούνται οι νομικές απαιτήσεις που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 4 του ΓΚΠΔ. Η συμμόρφωσή μας με τυχόν υποχρεώσεις πληροφόρησης σύμφωνα με το άρθρο 13, παρ. 3 του ΓΚΠΔ και το άρθρο 14, παρ. 4 του ΓΚΠΔ είναι δεδομένη.

Ποια είναι η νομική βάση επί της οποίας επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας;

Τα δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία για την εκτέλεση μιας σύμβασης ή για τη λήψη μέτρων πριν από τη σύναψη σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1 στοιχείο β του ΓΚΠΔ.

II. Παραλήπτης δεδομένων

Μεταδίδουμε τα δεδομένα σας, εάν αυτό είναι απαραίτητο, σε:

 • Άλλες εταιρείες του ομίλου Liebherr, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για την έναρξη, εκτέλεση ή καταγγελία μιας σύμβασης ή εφόσον υφίσταται από την πλευρά μας ένα έννομο συμφέρον από τη μετάδοση και το υπερισχύον έννομο συμφέρον σας δεν αντιτίθεται σε αυτό,
 • παρόχους υπηρεσιών μας, τους οποίους χρησιμοποιούμε για την επίτευξη των προαναφερθέντων σκοπών,
 • δικαστήρια, διαιτητικά δικαστήρια, αρχές ή νομικούς συμβούλους, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για τη συμμόρφωση με το εφαρμοστέο δίκαιο ή για τη διεκδίκηση, άσκηση ή υπεράσπιση νόμιμων αξιώσεων.

III. Διαβιβάσεις δεδομένων σε τρίτα κράτη

Η διαβίβαση δεδομένων σε οργανισμούς κρατών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (τρίτα κράτη) ή σε διεθνείς οργανισμούς επιτρέπεται μόνο, (1) εφόσον έχουμε λάβει τη ρητή συγκατάθεσή σας ή (2) εφόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποφασίσει, ότι ένα κατάλληλο επίπεδο προστασίας υφίσταται σε ένα τρίτο κράτος (άρθρο 45 του ΓΚΠΔ). Εάν η Επιτροπή δεν έχει λάβει καμία τέτοιου είδους απόφαση, η μεταβίβαση των δεδομένων σας από εμάς σε παραλήπτες, οι οποίοι βρίσκονται σε ένα τρίτο κράτος, επιτρέπεται μόνο εφόσον υφίστανται οι κατάλληλες εγγυήσεις (π.χ. τυποποιημένες ρήτρες προστασίας δεδομένων που εκδίδονται από την Επιτροπή ή την εποπτική αρχή βάσει μιας συγκεκριμένης διαδικασίας) και διασφαλίζονται τα δικαιώματά σας ή εφόσον η μεταβίβαση επιτρέπεται κατά περίπτωση λόγω άλλου καθεστώτος λήψης άδειας (άρθρο 49 ΓΚΠΔ).

Εάν διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας σε τρίτα κράτη, θα σας ενημερώσουμε για τις αντίστοιχες λεπτομέρειες της διαβίβασης στα σχετικά σημεία της παρούσας δήλωσης απορρήτου.

IV. Διαγραφή δεδομένων και διάρκεια αποθήκευσης

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας, εάν αυτό είναι απαραίτητο για το συγκεκριμένο σκοπό και εφόσον δεν έχετε αντιταχθεί στην επεξεργασία των δεδομένων σας ή έχετε ανακαλέσει την ενδεχόμενη συγκατάθεσή σας.

Εφόσον υφίστανται νόμιμες υποχρεώσεις διατήρησης των δεδομένων, είμαστε υποχρεωμένοι να αποθηκεύσουμε τα σχετικά δεδομένα για τη διάρκεια που ορίζεται από την υποχρέωση αποθήκευσης των δεδομένων. Μετά τη λήξη της υποχρέωσης αποθήκευσης των δεδομένων, ελέγχουμε εάν υπάρχει περαιτέρω ανάγκη για επεξεργασία. Εάν δεν υφίσταται πλέον τέτοια ανάγκη, τα δεδομένα σας θα διαγραφούν.

V. Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, κατά περίπτωση

Κατ’ αρχήν, δεν χρησιμοποιούμε την πλήρως αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων σύμφωνα με το άρθρο 22 του ΓΚΠΔ. Εάν χρησιμοποιήσουμε αυτές τις διαδικασίες σε μεμονωμένες περιπτώσεις, θα σας ενημερώσουμε ξεχωριστά, εάν αυτό απαιτείται από τη νομοθεσία.

VI. Ασφάλεια δεδομένων

Χρησιμοποιούμε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας, για να διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα σας προστατεύονται έναντι απώλειας, εσφαλμένης τροποποίησης ή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης από τρίτα μέρη. Σε κάθε περίπτωση, από πλευράς μας έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας μόνο εξουσιοδοτημένα άτομα, και αυτά μόνο στο βαθμό που απαιτείται στο πλαίσιο των προαναφερθέντων σκοπών.

Τελευταία ενημέρωση: Ιανουάριος 2024

Η λίστα επιθυμιών περιλαμβάνει:
Προστέθηκε πρόσφατα: Η λίστα επιθυμιών σας δεν περιλαμβάνει κανένα προϊόν.
close