Kérjük, válasszon modellcsaládot
Bezár

Adatvédelmi nyilatkozat

10 éves garanciahosszabbítás

Cégünk, a Liebherr-Hausgeräte Lienz GmbH, kiemelt hangsúlyt fektet az Ön személyes adatainak védelmére és biztonságára. Ezért fontos számunkra, hogy az alábbiakban tájékoztatást nyújtsunk Önnek arról, hogy mely személyes adatait milyen célból kezeljük, és milyen jogok illetik meg Önt személyes adataival kapcsolatban.

A. Általános információk

I. Mi minősül személyes adatnak és mit jelent az adatkezelés?

 • „Személyes adatnak“ (a továbbiakban úgy is mint: „Adat“) minősül minden olyan információ, amely elárul valamit egy természetes személyről. A személyes adatok azonban nem csupán olyan információk, amelyek közvetlenül következtetni engednek egy bizonyos személy kilétére (mint például valamely személy neve és e-mail címe), hanem olyan információk is, amelyek megfelelő egyéb tudás birtokában egy bizonyos személyhez köthetők.
 • „Adatkezelésnek“ minősül az Ön személyes adataival végrehajtott bármely intézkedés (mint például az adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, felhasználása, tárolása, felhasználása vagy törlése).

II. Ki az Ön adatainak kezeléséért felelős adatkezelő?

Az Ön adatainak kezeléséért felelős adatkezelő a:

Liebherr-Hausgeräte Lienz GmbH

Dr.-Hans-Liebherr-Straße 1

9900 Lienz

Ausztria

Telefon: +43 508 092-0

E-mail: [email protected]

III. Hogyan tudja elérni adatvédelmi tisztviselőnket?

Adatvédelmi tisztviselőnk a következő elérhetőségeken érhető el:

Corporate Privacy

Liebherr-IT Services GmbH

St. Vitus 1

88457 Kirchdorf an der Iller

Németország

E-mail: [email protected]

IV. Milyen jogai vannak Önnek mint érintettnek?

A jogszabályok által előírt mértékben Önt érintettként a következő jogok illetik meg:

 • az adataihoz való hozzáférés joga;
 • a pontatlan adatok helyesbítéséhez és a hiányos adatok kiegészítéséhez való jog;
 • az adatai törléséhez való jog, különösen akkor, ha (1) már nincs szükség rájuk az ebben az adatvédelmi nyilatkozatban foglalt célokból, ha (2) Ön visszavonja hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, ha (3) adatait jogellenesen kezelték, vagy ha (4) tiltakozott az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező, jogszerű ok az adatkezelésre;
 • az adatai kezelésének korlátozásához való jog, különösen akkor, ha Ön vitatja az adatok pontosságát, vagy ha adatai kezelése jogellenes, és Ön törlés helyett az adatok felhasználásának korlátozását kéri;
 • tiltakozáshoz való jog az Ön adatainak jogos érdekek védelme céljából történő kezelése ellen az Ön különleges helyzetéből fakadó okokból, vagy - külön indoklás nélkül - az Ön adatainak közvetlen üzletszerzés céljából történő kezelése ellen; amennyiben nem közvetlen üzletszerzéssel kapcsolatos tiltakozásról van szó, kérjük, hogy a tiltakozás benyújtásakor indokolja meg, miért ne kezeljük az Ön adatait úgy, ahogyan azt esetleg tettük. Amennyiben az Ön tiltakozása indokolt, megvizsgáljuk a tényállást, és megszüntetjük az adatkezelést, kivéve, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak;
 • Önnek joga van ahhoz, hogy az adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban kapja meg, és jogában áll kérni azt, hogy az adatait közvetlenül továbbítsuk egy másik adatkezelőnek;
 • Önnek joga van a hozzájárulás visszavonásához, amennyiben Ön hozzájárult az adatkezeléshez. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A fenti jogok érvényesítése esetén szíves megértését kérjük arra vonatkozóan, hogy adott esetben kérjük, hogy igazolja személyazonosságát.

Ezenkívül Önnek jogában áll panaszt tenni egy felügyeleti hatóságnál, ha úgy gondolja, hogy az adatainak kezelése sérti az adatvédelmi rendeletet (GDPR).

B. Adatkezelés

I. 10 éves garanciahosszabbítás

10 éves garanciahosszabbítást kínálunk Önnek. Annak érdekében, hogy ezt a garanciát megkapja készülékére, regisztrálnia kell. A regisztráció során az alábbiakban felsorolt személyes adatokat kezeljük:

Milyen adatokat kezelünk és milyen célból?

A következő adatokat kezeljük:

 • Vezetéknév, utónév
 • Irányítószám
 • E-mail cím
 • A vásárlás dátuma
 • Sorozatszám

Ezeket az adatokat főszabályként csak a Liebherr 10 éves jótállási jegyének kiállítása, elküldése és rendelkezésre bocsátása, valamint a jótállással kapcsolatos szolgáltatások nyújtása céljából kezeljük.

Eltérő célú adatkezelésre csak akkor kerülhet sor, ha a GDPR 6. cikkének (4) bekezdése szerint ahhoz szükséges jogi feltételek adottak. A GDPR 13. cikkének (3) bekezdése és a GDPR 14. cikkének (4) bekezdése szerinti esetleges tájékoztatási kötelezettségeket ebben az esetben természetesen betartjuk.

Milyen jogalapon kezeljük adatait?

Az Ön adatait szerződés teljesítése vagy szerződés megkötését megelőző lépések megtétele céljából kezeljük a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerint.

II. Az adatok címzettje

Adatait adott esetben továbbítjuk:

 • a Liebherr-csoport más vállalatainak, feltéve, hogy ez szerződés kezdeményezéséhez, végrehajtásához vagy megszüntetéséhez szükséges, vagy a továbbításhoz jogos érdekünk fűződik, és az Ön jogos érdeke nem élvez elsőbbséget ezzel az érdekkel szemben;
 • a fent említett célok elérése érdekében igénybe vett szolgáltatóinknak;
 • bíróságoknak, választottbíróságoknak, közhatalmi szerveknek vagy jogi tanácsadóknak, amennyiben az hatályban lévő jog betartásához vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

III. Adattovábbítás harmadik országba

Az Európai Unión, ill. az Európai Gazdasági Térségen kívüli államokban (úgynevezett harmadik országok) található szerveknek vagy nemzetközi szervezeteknek történő adattovábbítás csak akkor megengedett, (1) ha Ön hozzájárulását adta nekünk, vagy (2) ha az Európai Bizottság megállapította, hogy a harmadik ország megfelelő védelmi szintet biztosít (GDPR 45. cikk). Amennyiben a Bizottság nem hozott ilyen döntést, adatait csak akkor továbbíthatjuk harmadik országbeli címzettnek, ha megfelelő garanciák állnak fenn (pl. a Bizottság vagy a felügyeleti hatóság által egy bizonyos eljárás keretében elfogadott általános adatvédelmi kikötések) és az Önt érintettként megillető jogok biztosítottak, ill. ha a továbbítás az egyedi ügyben egyéb jogszerűségi tényállás alapján lehetséges (GDPR 49. cikke).

Amennyiben az Ön adatait harmadik országba továbbítjuk, ebben az adatvédelmi nyilatkozatban tájékoztatjuk Önt az adott szervekhez való adattovábbítással kapcsolatos részletekről.

IV. Adatok törlése és a tárolás időtartama

Adatait az adott célhoz szükséges ideig kezeljük, feltéve, hogy Ön nem tiltakozott hatályosan adatai kezelése ellen, vagy nem vonta vissza hatályosan esetleges hozzájárulását.

Amennyiben a jogszabályok megőrzési kötelezettséget írnak elő, az azáltal érintett adatokat kötelesek vagyunk az előírt megőrzési idő teljes időtartama alatt tárolni. A megőrzési kötelezettség megszűnését követően megvizsgáljuk, hogy az adatkezelés továbbra is szükséges-e. Ha ez a továbbiakban nem szükséges, töröljük adatait.

V. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben

Alapvetően nem alkalmazunk teljesen automatizált döntéshozatalt a GDPR 22. cikkének értelmében. Amennyiben egyedi ügyekben alkalmazzuk ezt az eljárást, akkor erről külön tájékoztatjuk Önt, ha ezt jogszabály előírja.

VI. Adatbiztonság

Technikai és szervezési biztonsági intézkedéseket teszünk annak érdekében, hogy biztosítsuk adatai elvesztéssel, pontatlan megváltoztatással vagy harmadik fél általi jogosulatlan hozzáféréssel szembeni védelmét. Részünkről minden esetben csak jogosult személyek és csak a fent nevezett célokhoz szükséges mértékben férnek hozzá adataihoz.

Készült: 2024 januárjában

 • 0
  Jegyzettömb
  A terméket hozzáadtuk a jegyzettömbjéhez.
 • 0 Összehasonlító lista
  Válasszon még legalább egy további terméket az összehasonlítás indításához. Maximálisan csak 7 terméket tud listánként összehasonlítani egymással. Távolítson el termékeket a listából vagy mellőzze a listát. Maximálisan csak 7 különböző összehasonlító listát tud egyidejűleg futtatni. A termék sikeresen hozzáadva.
  Összehasonlítás indítása
  Az Ön összehasonlító listája üres. A termékoldalakon termékeket választhat az összehasonlításhoz.
 • Eladás
 • Letöltések
Jegyzettömbje a következőket tartalmazza:
Utoljára hozzáadott: Jegyzettömbje nem tartalmaz termékeket.
close