1 Általános tudnivalók

I. Mit szabályoz ez az adatvédelmi nyilatkozat?
Cégünk kiemelt hangsúlyt fektet személyes adatainak védelmére és biztonságára. Ezért fontos számunkra, hogy tájékoztatást nyújtsunk Önnek arról, hogy mely személyes adatait milyen célból használjuk fel és milyen jogok illetik meg Önt személyes adataival kapcsolatban.

II. Mi minősül személyes adatnak és mit jelent az adatkezelés?
1. „Személyes adatnak“ (a továbbiakban úgy is mint: „Adat“) minősül minden olyan információ, amely elárul valamit egy természetes személyről. A személyes adatok azonban nem csupán olyan információk, amelyek közvetlenül következtetni engednek egy bizonyos személy kilétére (mint például valamely személy neve és e-mail címe), hanem olyan információk is, amelyek megfelelő egyéb tudás birtokában egy bizonyos személyhez köthetők.

2. „Adatkezelésnek“ minősül az Ön személyes adataival végrehajtott bármely intézkedés (mint például az adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, felhasználása, tárolása, felhasználása vagy törlése).

2 Adatkezelés

I. Ki felelős az adatai kezeléséért?
Az Ön adatainak adatkezelője a Liebherr-Hausgeräte GmbH, 88416 Ochsenhausen, Memminger Straße 77-79., telefon: +4973529280; telefax: +497352928408; e-mail: [email protected]

II. Milyen adatokat gyűjtünk és milyen célból?
A kapcsolatfelvételi űrlap használatakor az alábbi adatokat gyűjtjük:

1. Megszólítás
2. Utónév
3. Vezetéknév
4. Közterület neve
5. Irányítószám
6. Település
7. E-mail-cím
8. A vásárlás dátuma
9. Sorozatszám
10. Ország (igazolás)

Ezeket az 1-10. pontokban foglalt adatokat alapvetően az alábbi célokból kezeljük:

1. Az ingyenes, meghosszabbított jótállás aktiválásának biztosítására és garantálására, valamint a meghosszabbított jótállás kezelésére (a felhasznált adatok kategóriái: 1-10.)

2. Kommunikációs lehetőség a kapcsolatfelvételi űrlapunkon keresztül (a felhasznált adat kategóriája: 7.)

III. Milyen jogalapon gyűjtjük az adatait?
Adatai feldolgozásának jogalapja - amennyiben nincsenek külön jogi rendelkezések - a GDPR 6. cikke.

1. Az adatai kezelése az érdekek mérlegelése alapján történik (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont) (az 1. és a 2. pontban foglalt célokra vonatkozik)

Cégünk jogos érdekei a következők:

Az ingyenes meghosszabbított jótállásra vonatkozó ajánlat biztosítása és az ezzel kapcsolatos kapcsolatfelvétel a vevő részéről (az 1. és a 2. pontban foglalt célokra vonatkozik)

Amennyiben érdekek mérlegelése alapján kezeljük adatait, Ön jogosult arra, hogy a GDPR 21. cikkében foglalt előírások figyelembevételével tiltakozzon adatai kezelése ellen.

Adatait kizárólag a fent nevezett célok teljesítéséhez szükséges mértékben kezeljük.

IV. Kinek, milyen célból és mely kategóriába tartozó adatait továbbítjuk?

Adatait adott esetben továbbítjuk:


1. Más Liebherr-leányvállalatoknak, feltéve, hogy ez szükséges a szerződéskötéshez, a szerződés végrehajtásához vagy megszüntetéséhez, vagy ha a továbbításhoz jogos érdekünk fűződik, és az Ön jogos érdeke nem élvez elsőbbséget ezzel az érdekkel szemben; (1-10. adatkategória)
2. A fent említett célok elérése érdekében igénybe vett szolgáltatóinknak; (1-10. adatkategória)
3. Bíróságoknak, választottbíróságoknak, hatóságok vagy jogi tanácsadóknak, amennyiben az hatályban lévő jog betartásához vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges. (1-10. adatkategória)

V. Feldolgozzák adatait az Európai Unión kívül?
Az Európai Unión kívüli államokban (úgynevezett harmadik országok) található szerveknek történő adattovábbítás csak akkor megengedett, (1) ha Ön hozzájárulását adta nekünk, vagy (2) ha az Európai Bizottság megállapította, hogy a harmadik ország megfelelő védelmi szintet biztosít (GDPR 45. cikk). Amennyiben a Bizottság nem hozott ilyen döntést, adatait csak akkor továbbíthatjuk harmadik országbeli harmadik félnek, ha megfelelő garanciák állnak fenn (pl. a Bizottság vagy a felügyeleti hatóság által egy bizonyos eljárás keretében elfogadott általános adatvédelmi kikötések) és az Önt érintettként megillető jogok biztosítottak, ill. ha a továbbítás az egyedi ügyben egyéb jogszerűségi tényállás alapján lehetséges (GDPR 49. cikke).

VI. Mikor töröljük vagy anonimizáljuk az adatait?

Az adatait az adott célhoz szükséges ideig dolgozzuk fel, feltéve, hogy Ön nem tiltakozott érvényesíthetően az adatai kezelése ellen, vagy nem vonta vissza érvényesíthetően az esetleges hozzájárulását.
Amennyiben a jogszabályok – pl. a kereskedelmi jog vagy az adójog – megőrzési kötelezettséget írnak elő, az azáltal érintett adatokat kötelesek vagyunk az előírt megőrzési idő teljes időtartama alatt tárolni. A megőrzési kötelezettség megszűnését követően megvizsgáljuk, hogy az adatkezelés továbbra is szükséges-e. Ha ez a továbbiak nem szükséges, töröljük adatait.

VII. Mennyiben kerül sor automatizált döntéshozatalra egyedi ügyekben?
Az üzleti kapcsolat létrehozásához és lebonyolításához alapvetően nem alkalmazunk teljesen automatizált döntéshozatalt a GDPR 22. cikkének értelmében. Amennyiben egyedi ügyekben alkalmazzuk ezt az eljárást, akkor erről külön tájékoztatjuk Önt, ha ezt jogszabály előírja.

3 Adatbiztonság

Technikai és szervezési biztonsági intézkedéseket teszünk annak érdekében, hogy biztosítsuk adatai elvesztéssel, pontatlan módosítással vagy harmadik fél általi jogosulatlan hozzáféréssel szembeni védelmét. Részünkről ezenkívül minden esetben csak jogosult személyek és csak a fent megjelölt célokhoz szükséges mértékben férnek hozzá adataihoz.

4 Az érintettek jogai és panasztételi jog

A jogszabályok által előírt mértékben Önt megilleti

1. az adatairól való tájékozódás joga;
2. a pontatlan adatok helyesbítéséhez és a hiányos adatok kiegészítéséhez való jog;
3. az adatai törléséhez való jog, különösen akkor, ha (1) már nincs szükség ezekre a jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglalt célokból, ha (2) Ön visszavonta a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, ha (3) az adatait jogellenesen kezelték vagy ha (4) tiltakozott az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
4. az adatai kezelésének korlátozásához való jog, különösen akkor, ha Ön vitatja az adatok pontosságát, vagy ha az adatai kezelése jogellenes, és Ön törlés helyett az adatok felhasználásának korlátozását kéri;
5. az ahhoz való jog, hogy tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja az adatait és kérje, hogy az adatait közvetlenül továbbítsuk egy másik adatkezelőnek.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
A fenti jogok érvényesítése esetén szíves megértését kérjük arra vonatkozóan, hogy adott esetben kérjük, hogy igazolja személyazonosságát.
Ezen túlmenően megilleti Önt az ahhoz való jog, hogy panaszt nyújtson be az illetékes felügyeleti hatóságnál.

5 Adatvédelmi kérdésekben ki a kapcsolattartó, és hogyan léphetek kapcsolatba vele?

Az adatvédelemmel kapcsolatos kérdések esetén kérjük, forduljon:

Adatvédelmi osztályunkhoz
Liebherr-IT Services GmbH
St. Vitus 1
88457 Oberopfingen

Készült: 2019. december