Wybierz linię urządzeń
Zamknij

Polityka prywatności

Przedłużenie gwarancji na okres 10 lat

Liebherr-Hausgeräte Lienz GmbH przywiązuje najwyższą wagę do ochrony bezpieczeństwa danych osobowych użytkownika. Dlatego też ważne jest dla nas poinformowanie użytkownika w dalszej części dokumentu, które jego dane osobowe i w jakim celu przetwarzamy oraz jakie prawa przysługują mu w odniesieniu do jego danych osobowych.

A. Informacje ogólne

I. Czym są dane osobowe i co oznacza przetwarzanie?

 • „Dane osobowe” (określane w dalszej części również jako „dane”) to wszelkie informacje, które coś mówią o osobie fizycznej. Dane osobowe to przy tym nie tylko informacje, które umożliwiają bezpośrednią identyfikację konkretnej osoby (takie jak imię i nazwisko lub adres e-mail), ale także informacje, na podstawie których można ustalić odniesienie do konkretnej osoby, gdy dysponuje się odpowiednią dodatkową wiedzą.
 • „Przetwarzanie” oznacza każdą czynność wykonywaną w odniesieniu do danych osobowych użytkownika (jak na przykład gromadzenie, rejestrowanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, wykorzystywanie lub usuwanie danych).

II. Kto odpowiada za przetwarzanie danych użytkownika?

Za przetwarzanie danych użytkownika odpowiada:

Liebherr-Hausgeräte Lienz GmbH

Dr.-Hans-Liebherr-Straße 1

9900 Lienz

Austria

Telefon: +43 508 092-0

E-mail: [email protected]

III. Jak można skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych?

Z naszym inspektorem ochrony danych można się skontaktować za pomocą poniższych danych:

Corporate Privacy

Liebherr-IT Services GmbH

St. Vitus 1

88457 Kirchdorf an der Iller

Niemcy

E-mail: [email protected]

IV. Jakie prawa przysługują osobie, której dane dotyczą?

W ramach ustawowych taka osoba ma prawo do:

 • uzyskiwania informacji o swoich danych;
 • poprawiania nieprawdziwych i uzupełniania niekompletnych danych;
 • usunięcia swoich danych, w szczególności jeśli (1) nie są one już potrzebne do celów określonych w niniejszej Polityce prywatności, (2) użytkownik wycofuje swoją zgodę i nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania danych, (3) dane użytkownika zostały przetworzone niezgodnie z prawem lub (4) użytkownik sprzeciwia się przetwarzaniu danych i nie ma priorytetowych, uzasadnionych powodów przetwarzania;
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych, w szczególności w przypadku, gdy użytkownik kwestionuje poprawność danych lub gdy przetwarzanie danych użytkownika jest niezgodne z prawem i użytkownik żąda ograniczenia wykorzystywania zamiast usunięcia danych;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów z przyczyn wynikających ze szczególnej sytuacji użytkownika lub bez szczególnego uzasadnienia wobec przetwarzania danych użytkownika w celu marketingu bezpośredniego; jeśli nie jest to sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego, prosimy o wyjaśnienie powodów, dla których nie powinniśmy przetwarzać danych użytkownika. W przypadku uzasadnionego sprzeciwu zbadamy sytuację i zaprzestaniemy przetwarzania danych, chyba że będziemy mogli wykazać istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • otrzymywania swoich danych w ustrukturyzowanym, wspólnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz prawo do bezpośredniego przekazywania danych użytkownika przez nas do innego administratora;
 • wycofania zgody, jeśli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych. Należy pamiętać, że wycofanie zgody przez użytkownika nie wpływa na legalność przetwarzania danych przeprowadzanego na podstawie zgody do chwili jej wycofania.

W przypadku zgłoszenia skorzystania z powyższych praw prosimy o zrozumienie, że możemy wymagać od użytkownika przedstawienia dowodu, że jest on osobą, za którą się podaje.

Ponadto użytkownik ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa, że przetwarzanie jego danych narusza rozporządzenie RODO.

B. Przetwarzanie danych

I. Przedłużenie gwarancji na okres 10 lat

Oferujemy przedłużenie gwarancji na okres 10 lat. Aby uzyskać taką gwarancję na swoje urządzenie, należy się zarejestrować. W ramach rejestracji przetwarzamy wymienione poniżej dane osobowe:

Jakie dane przetwarzamy i w jakich celach?

Przetwarzamy następujące dane:

 • imię, nazwisko
 • kod pocztowy
 • adres e-mail
 • data zakupu
 • numer seryjny

Przetwarzamy te dane zasadniczo wyłącznie w celu wystawienia, wysłania i udostępnienia 10-letniego certyfikatu gwarancyjnego Liebherr oraz w celu świadczenia usługi gwarancyjnej.

Przetwarzanie w innych celach może być brane pod uwagę tylko wtedy, jeśli spełnione są niezbędne wymogi prawne określone w art. 6 ust. 4 RODO. W takim przypadku będziemy oczywiście przestrzegać wszelkich obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 ust. 3 i art. 14 ust. 4 RODO.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane użytkownika?

Przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

II. Odbiorca danych

Dane użytkownika możemy przekazywać:

 • innym spółkom grupy Liebherr, jeżeli jest to konieczne do zawarcia, realizacji lub rozwiązania umowy lub jeżeli istnieje uzasadniony interes z naszej strony w przekazywaniu danych, a przeważający uzasadniony interes użytkownika nie stoi temu na przeszkodzie;
 • naszym dostawcom usług, których angażujemy w celu osiągnięcia celów wymienionych powyżej;
 • sądom, trybunałom arbitrażowym, organom publicznym lub radcom prawnym, jeżeli jest to konieczne do zapewnienia przestrzegania obowiązującego prawa albo do dochodzenia, realizowania lub obrony roszczeń prawnych;

III. Przekazywanie danych do krajów trzecich

Przekazywanie danych do lokalizacji w państwach spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. państwa trzecie) lub organizacji międzynarodowych jest dozwolone jedynie wtedy, (1) gdy użytkownik wyrazi na to zgodę lub (2) gdy Komisja Europejska uznała, że w danym państwie trzecim istnieje odpowiedni poziom ochrony (art. 45 RODO). Jeżeli Komisja nie podjęła takiej decyzji, możemy przekazywać dane użytkownika odbiorcom znajdującym się w państwie trzecim tylko wtedy, gdy istnieją odpowiednie zabezpieczenia (np. są przyjęte standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję lub organ nadzorczy w danej procedurze) oraz gdy zapewnione jest egzekwowanie praw osób, których dane te dotyczą, lub przekazanie jest dozwolone w indywidualnym przypadku z powodu specjalnych okoliczności zezwalających (art. 49 RODO).

Jeśli przekażemy dane użytkownika do krajów trzecich, poinformujemy go o szczegółach przekazania w odpowiednich punktach niniejszej polityki prywatności.

IV. Usunięcie danych i okres przechowywania

Przetwarzamy dane użytkownika, dopóki jest to konieczne dla danego celu, chyba że użytkownik skutecznie sprzeciwił się przetwarzaniu swoich danych lub skutecznie wycofał swoją ewentualną zgodę.

Jeżeli istnieją obowiązki prawne dotyczące przechowywania danych, będziemy zobowiązani do przechowywania tych danych przez okres trwania obowiązku przechowywania. Po wygaśnięciu obowiązku przechowywania sprawdzamy, czy nie istnieje konieczność dalszego przetwarzania. Jeśli nie ma już takiej konieczności, dane użytkownika zostaną usunięte.

V. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach

Zgodnie z art. 22 RODO decyzje nie są podejmowane w sposób w pełni automatyczny. Jeżeli w indywidualnych przypadkach zastosujemy te procedury, poinformujemy o tym użytkownika oddzielnie, jeśli jest to wymagane przez prawo.

VI. Bezpieczeństwo danych

Stosujemy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu zapewnienia, aby dane użytkownika były chronione przed utratą, niepowołanymi modyfikacjami oraz nieautoryzowanym dostępem osób trzecich. Ponadto w każdym przypadku z naszej strony do danych użytkownika mają dostęp wyłącznie osoby upoważnione i to wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne w ramach wymienionych powyżej celów.

Wersja: Styczeń 2024

 • 0
  Lista notatek
  Produkt dodano do Twojej listy życzeń.
 • 0 Lista porównania
  Wybierz jeszcze co najmniej jeden kolejny produkt, aby rozpocząć porównanie. Możesz porównywać ze sobą najwyżej 7 produktów na jednej liście. Usuń produkty z listy albo wyczyść listę. Możesz prowadzić maksymalnie 7 rożnych list porównania jednocześnie. Produkt został pomyślnie dodany.
  Rozpocznij porównanie
  Lista porównania jest pusta. Na stronach produktów możesz wybrać produkty do porównania.
 • Sieć dealerów
 • Pliki do pobrania
Notatka zawiera:
Ostatnio dodano: Notatka nie zawiera żadnych produktów.
close