Powrót do formularza

Warunki gwarancji na sprężarkę Liebherr w Polsce

Liebherr-Hausgeräte Lienz GmbH (Liebherr) udziela właścicielowi tej lodówki i/lub zamrażarki Liebherr gwarancji na użytkowanie prywatne (urządzenia) zgodnie z poniższymi warunkami (gwarancja na sprężarkę Liebherr). Ta gwarancja na sprężarkę Liebherr obowiązuje dodatkowo do już przysługujących nabywcy praw ustawowych z tytułu wad wobec sprzedawcy urządzenia, z jakich nabywca może bezpłatnie skorzystać, a także nie ogranicza ich.

I. Zakres obowiązywania

Gwarancja na sprężarkę Liebherr obowiązuje dla montowanych w Polsce lodówek i/lub sprężarek Liebherr do użytku prywatnego. Urządzenia do zastosowań profesjonalnych nie są objęte gwarancją na sprężarkę Liebherr.

II. Gwarant

Gwarantem jest firma Liebherr-Hausgeräte Lienz GmbH, Dr. Hans-Liebherr-Straße 1, A-9900 Lienz.

III. Czas trwania i początek gwarancji na sprężarkę Liebherr

 • Gwarancja na sprężarkę Liebherr jest udzielana na okres 10 lat (okres gwarancji).
 • Okres gwarancji rozpoczyna się w momencie przekazania urządzenia nabywcy, który zakupił urządzenie w celu pierwszego uruchomienia.
 • Okres gwarancji na sprężarkę Liebherr nie jest odnawiany ani przedłużany.


IV. Wymagania dla gwarancji na sprężarkę Liebherr

Firma Liebherr udziela gwarancji na sprężarkę, jeśli spełnione są poniższe warunki:

 • Urządzenie zostało zakupione po raz pierwszy od autoryzowanego sprzedawcy urządzeń Liebherr, będącego przedsiębiorcą, zgodnie z zakresem obowiązywania gwarancji na sprężarkę Liebherr.
 • Urządzenie zostało zamontowane zgodnie z zakresem obowiązywania gwarancji na sprężarkę Liebherr.
 • Urządzenie jest używane wyłącznie do celów prywatnych.
 • Świadectwo gwarancji na sprężarkę Liebherr oraz dowód zakupu są okazywane personelowi serwisu posprzedażowego Liebherr dla urządzenia.
 • Urządzenie zostało prawidłowo zarejestrowane w firmie Liebherr w terminie dwóch lat od zakupu.
 • Gwarancji na sprężarkę Liebherr nie można przenosić na inne urządzenie.


V. Treść i zakres gwarancji na sprężarkę Liebherr

 • Jeśli w okresie gwarancji w sprężarce urządzenia wystąpią usterki, które jak wykazano wynikają z błędów materiałowych i produkcyjnych, dział obsługi klienta Liebherr lub autoryzowany partner kontraktowy działu obsługi klienta Liebherr udostępni bezpłatnie właściwą nową sprężarkę oraz poniesie związane z tym koszty, w szczególności czasu pracy i dojazdu niezbędne do demontażu i montażu sprężarki oraz ewentualnie koszty dodatkowo wymaganych materiałów do naprawy.
 • Gwarancja na sprężarkę Liebherr nie obejmuje roszczeń wobec firmy Liebherr wykraczających poza takie usunięcie usterek.
 • W okresie gwarancji Liebherr i WarrantyPlus Liebherr (jeśli jest) obowiązują wyłącznie przepisy gwarancji Liebherr i WarrantyPlus Liebherr (jeśli jest).


VI. Wykluczenie i unieważnienie gwarancji na sprężarkę Liebherr

 • Wykluczone z gwarancji na sprężarkę Liebherr są błędy lub usterki sprężarki wynikające z:
  • Nieprzestrzegania instrukcji użytkowania i/lub montażu, nieprawidłowego ustawienia i/lub niewłaściwego podłączenia, użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem, nieodpowiedniej obsługi bądź obciążania, a także zużycia.
  • Oddziaływań zewnętrznych, np. uszkodzeń transportowych, uszkodzeń przed uderzenia, uszkodzeń z powodu oddziaływań atmosferycznych bądź innych zdarzeń naturalnych.
  • Napraw lub modyfikacji, które nie zostały wykonane przez dział obsługi klienta Liebherr bądź przez upoważnionego partnera kontraktowego działu obsługi klienta Liebherr.
 • Gwarancja na sprężarkę Liebherr wygasa, gdy, bez względu na to przez kogo, usunięto, zmodyfikowano lub uniemożliwiono czytelność tabliczki znamionowej bądź numeru urządzenia lub jeśli w urządzeniu zamontowano części pochodzenia obcego.


VII. Przedawnienie

Roszczenia wynikające z gwarancji na sprężarkę Liebherr z powodu wady zareklamowanej w okresie gwarancji przedawniają się po 6 miesiącach. Okres przedawnienia rozpoczyna się w momencie wykrycia wady.

VIII. Wnoszenie roszczeń

Jeśli nabywca chce skorzystać z praw w ramach tej gwarancji na sprężarkę Liebherr, musi zwrócić się do firmy:

Liebherr-Hausgeräte Lienz GmbH
Dr. Hans-Liebherr-Straße 1
9900 Lienz
Austria
E-mail:

Powrót do formularza