Vyberte si sortiment
Zatvoriť

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

10-ročná predĺžená záruka

My, firma Liebherr-Hausgeräte Lienz GmbH, kladieme veľký dôraz na ochranu a bezpečnosť vašich osobných údajov. Preto je pre nás dôležité, aby sme vás v ďalšom texte informovali, aké osobné údaje o vás spracúvame, na aký účel a aké práva máte vo vzťahu k vašim osobným údajom.

A. Všeobecné informácie

I. Čo sú to osobné údaje a čo znamená spracúvanie?

 • „Osobné údaje“ (ďalej len „údaje“) sú akékoľvek informácie, ktoré čokoľvek vypovedajú o určitej fyzickej osobe. Osobné údaje sú pritom nielen tie informácie, ktoré umožňujú priamo zistiť konkrétnu osobu (napríklad meno alebo e-mailová adresa osoby), ale takisto aj informácie, pomocou ktorých je možné s využitím ďalších informácií určiť súvislosť s určitou konkrétnou osobou.
 • „Spracúvanie“ znamená akúkoľvek činnosť vykonávanú na základe vašich osobných údajov (ako je napríklad zber, zhromažďovanie, klasifikácia, usporadúvanie, uchovávanie, používanie alebo odstraňovanie údajov).

II. Kto je zodpovedný za spracúvanie vašich údajov?

Zodpovedný za spracúvanie vašich údajov je:

Liebherr-Hausgeräte Lienz GmbH

Dr.-Hans-Liebherr-Straße 1

9900 Lienz

Rakúsko

Telefón: +43 508 092-0

E-mail: [email protected]

III. Ako môžete kontaktovať nášho úradníka pre ochranu údajov?

Kontaktné údaje nášho úradníka pre ochranu údajov sú:

Corporate Privacy

Liebherr-IT Services GmbH

St. Vitus 1

88457 Kirchdorf an der Iller

Nemecko

E-mail: [email protected]

IV. Aké práva máte ako dotknutá osoba?

Ako dotknutá osoba máte v zákonom predpísanom rámci právo na:

 • informácie o vašich údajoch;
 • opravu nesprávnych údajov a doplnenie neúplných údajov;
 • odstránenie vašich údajov, najmä (1) keď už nie sú potrebné na účely uvedené v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov, (2) keď odvoláte svoj súhlas a keď chýba akýkoľvek iný právny základ na spracúvanie, (3) keď vaše údaje boli nezákonne spracúvané alebo (4) keď podáte námietku proti spracúvaniu a neexistujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie;
 • obmedzenie spracúvania vašich údajov, najmä keď je pre vás sporná správnosť údajov alebo keď je spracúvanie vašich údajov nezákonné a keď namiesto odstránenia údajov požadujete obmedzenie ich používania;
 • námietku proti spracúvanie vašich údajov na ochranu oprávnených záujmov z dôvodov vyplývajúcich z vašej konkrétnej situácie alebo bez konkrétneho odôvodnenia proti spracovaniu vašich údajov na účely priamej reklamy; pokiaľ nejde o námietku proti priamej reklame, pri podaní námietky vás požiadame o vysvetlenie dôvodov, prečo nemáme spracúvať vaše údaje tak, ako sme to v danom prípade urobili. V prípade vašej oprávnenej námietky stav veci preskúmame a zastavíme spracúvanie, pokiaľ nepreukážeme presvedčivé oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami alebo pokiaľ spracúvanie neslúži na uplatnenie, výkon alebo obhajovanie právnych nárokov;
 • získanie vašich údajov v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte a na to, aby sme vaše údaje odovzdali priamo inému prevádzkovateľovi;
 • odvolanie súhlasu, ak ste nám udelili súhlas so spracovaním. Upozorňujeme, že zákonnosť spracúvanie na základe súhlasu až do okamihu vášho odvolania tohto súhlasu tým zostáva nedotknutá.

Pri uplatňovaní vyššie uvedených práv vás prosíme o pochopenie, že od vás môžeme požadovať dôkaz preukazujúci vašu totožnosť ako osoby, za ktorú sa vydávate.

Máte tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu, keď sa domnievate, že spracúvanie vašich údajov porušuje všeobecné nariadenie o ochrane údajov (VNOÚ).

B. Spracúvanie údajov

I. 10-ročná predĺžená záruka

Ponúkame vám 10-ročnú predĺženú záruku. Keď chcete túto záruku získať na svoje zariadenie, potrebné je zaregistrovať sa. V rámci registrácie spracovávame ďalej v texte uvedené osobné údaje:

Aké údaje a na aké účely spracúvam?

Spracúvame tieto údaje:

 • meno, priezvisko
 • poštové smerovacie číslo
 • e-mailová adresa
 • dátumy kúpy
 • sériové číslo

Tieto údaje spracúvame zásadne na účely vystavenia, zaslania a poskytnutia záručného certifikátu Liebherr o 10-ročnej záruke a tiež na poskytovanie záručných služieb.

Spracúvanie na iné účely môže pripadať do úvahy, len ak sú splnené právne požiadavky požadované podľa čl. 6 ods. 4 VNOÚ v tejto súvislosti. V takomto prípade budeme, samozrejme, dodržiavať všetky informačné povinnosti podľa čl. 13 ods. 3 VNOÚ a článku 14 ods. 4 VNOÚ.

Na akom právnom základe spracúvame vaše údaje?

Vaše údaje sa spracúvajú v rámci plnenia zmluvy alebo na vykonanie predzmluvných opatrení podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) VNOÚ.

II. Príjemca údajov

Vaše údaje v danom prípade poskytujeme:

 • iným spoločnostiam zo skupiny Liebherr, pokiaľ je to potrebné na uzavretie, plnenie alebo ukončenie zmluvy, alebo ak existuje oprávnený záujem na takomto poskytnutí z našej strany a ak váš prevažujúci oprávnený záujem nie je s tým v rozpore;
 • našim poskytovateľom služieb, ktoré používame na naplnenie vyššie uvedených cieľov;
 • súdom, rozhodcovským súdom, úradom alebo právnym poradcom, keď je to potrebné na dodržanie platných právnych predpisov alebo na uplatnenie, vykonávanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

III. Prenos osobných údajov do tretích krajín

Prenos údajov na miesta v krajinách mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (tzv. tretie krajiny) alebo do medzinárodných organizácií je dovolené, (1) len ak ste nám dali na to svoj súhlas alebo (2) ak Európska komisia rozhodla, že v danej tretej krajine je zabezpečená primeraná úroveň ochrany (čl. 45 VNOÚ). Ak Komisia neprijala žiadne takéto rozhodnutie, môžeme vaše údaje prenášať príjemcom nachádzajúcim sa v tretej krajine len za predpokladu, že existujú primerané záruky (napr. štandardné ustanovenia o ochrane údajov prijaté Komisiou alebo dozorným orgánom podľa stanoveného postupu) a že je zaručené uplatňovanie vašich práv dotknutej osoby, príp. je prenos povolený v jednotlivých prípadoch na základe iných povolení (čl. 49 VNOÚ).

Pokiaľ budeme prenášať vaše údaje do tretích krajín, budeme vás o podrobnostiach prenosu informovať na príslušných miestach v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov.

IV. Vymazanie údajov a doba ukladania

Vaše údaje spracúvame tak dlho, kým je to potrebné na príslušný účel, pokiaľ proti spracovaniu vašich údajov nebudete namietať alebo pokiaľ svoj súhlas účinne neodvoláte.

Pokiaľ existujú zákonné povinnosti uchovávania, budeme musieť ukladať príslušné údaje na dobu povinného uchovávania. Po uplynutí doby povinného uchovávania skontrolujeme, či existuje potreba ďalšieho spracúvania. Keď už nevyhnutná potreba neexistuje, vaše údaje budú vymazané.

V. Automatizované rozhodnutia v jednotlivých prípadoch

Zásadne nevyužívame plne automatizované rozhodovanie podľa čl. 22 VNOÚ. Keby sme tieto postupy v jednotlivých prípadoch použili, budeme vás o tom osobitne informovať, pokiaľ to vyžaduje zákon.

VI. Bezpečnosť údajov

Používame technické a organizačné zabezpečovacie opatrenia, aby sme zaistili ochranu vašich údajov pred stratou, nesprávnymi zmenami alebo neoprávneným prístupom zo strany tretích osôb. V každom prípade majú z našej strany k vašim údajom prístup len autorizované osoby, a to len v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na vyššie uvedené účely.

Stav: január 2024

Váš lístok s poznámkou obsahuje:
Naposledy pridané: Váš lístok s poznámkou neobsahuje žiadne výrobky.
close