Späť na formulár

Podmienky Liebherr – záruky na kompresor Slovensko

Liebherr-Hausgeräte Lienz GmbH (Liebherr) poskytuje vlastníkovi tohto chladiaceho a/alebo mraziaceho zariadenia (spotrebič) značky Liebherr na súkromné využitie záruku za nasledovných podmienok (Liebherr – záruka na kompresor). Táto Liebherr – záruka na kompresor platí nad rámec zákonných práv kupujúceho, ktoré má voči predávajúcemu spotrebiča (zodpovednosť za vady/záruka) a tieto nijak neobmedzuje ani nenahrádza.

I. Oblasť platnosti

Liebherr – záruka na kompresor sa vzťahuje na spotrebiče inštalované na Slovensku na súkromné využitie. Spotrebiče na profesionálne využitie sú vylúčené z Liebherr – záruky na kompresor

II. Poskytovateľ záruky

Poskytovateľom záruky je Liebherr-Hausgeräte Lienz GmbH, Dr.-Hans-Liebherr-Straße 1, A-9900 Lienz.

III. Trvanie a začiatok Liebherr – záruky na kompresor

1. Liebherr – záruka na kompresor sa poskytuje na dobu 10 rokov (záručná doba).
2. Záručná doba začína plynúť odovzdaním spotrebiča kupujúcemu, ktorý spotrebič zakúpil za účelom jeho prvého uvedenia do prevádzky.
3. Pri poskytnutí plnenia z Liebherr – záruky na kompresor sa záručná doba neobnovuje, ani nepredlžuje.

IV. Predpoklady na uplatnenie záruky Liebherr

Liebherr poskytuje Liebherr – záruka na kompresor, ak sú preukázateľne splnené nasledovné predpoklady:
1. Spotrebič bol prvýkrát zakúpený od spoločnosti Liebherr alebo od jedného z jej autorizovaných predajcov, ktorý je podnikateľom, v oblasti platnosti Liebherr – záruky na kompresor.
2. Spotrebič bol inštalovaný v oblasti platnosti Liebherr – záruky na kompresor.
3. Spotrebič je využívaný výlučne na súkromné účely.
4. Pracovníkom zákazníckeho servisu spoločnosti Liebherr boli vo vzťahu k danému spotrebiču predložené tieto záručné podmienky (Podmienky Liebherr – záruky na kompresor) a doklad o kúpe.
5. Spotrebič bol riadne zaregistrovaný u spoločnosti Liebherr v priebehu dvoch rokov od jeho zakúpenia.
6. Liebherr – záruka na kompresor je neprenosná na iný spotrebič.

V. Obsah a rozsah Liebherr – záruky na kompresor

1. V prípade, ak sa počas záručnej doby prejavia na kompresore spotrebiča vady, ktoré sa preukázateľne týkajú materiálu alebo vady pri výrobe, zákaznícky servis Liebherr alebo autorizovaný zmluvný partner zákazníckeho servisu Liebherr poskytne bezplatne nový vhodný kompresor. Všetky ostatné náklady, ktoré vzniknú zákazníckemu servisu spoločnosti Liebherr alebo autorizovanému zmluvnému partnerovi zákazníckeho servisu spoločnosti Liebherr, najmä čas práce a cestovné náklady v súvislosti s inštaláciou a demontážou kompresora, ako aj prípadný ďalší spotrebný materiál na opravu, znáša vlastník spotrebiča.

2. Liebherr – záruka na kompresor sa nevzťahuje na žiadne nároky voči spoločnosti Liebherr nad rámec odstránenia vád. Spoločnosť Liebherr nezodpovedá najmä za následné škody.

3. Počas dobry trvania záruky Liebherr a Liebherr – záruky Plus (ak existuje) platia výlučne podmienky záruky Liebherr a Liebherr – záruky Plus (pokiaľ existuje).

VI. Vylúčenie uplatnenia a zánik Liebherr – záruky na kompresor

1. Z Liebherr – záruky na kompresor sú vylúčené chyby alebo vady kompresora, ktoré súvisia s:
a) nedodržaním návodu na použitie a/alebo návodu na montáž, chybným zostavením a/alebo chybným zapojením, používaním v rozpore so stanoveným účelom, neodbornou obsluhou alebo záťažou ako aj opotrebením.
b) vonkajšími vplyvmi, ako napr. poškodenia pri doprave, poškodenia spôsobené úderom alebo nárazom, poškodenia spôsobené poveternostnými vplyvmi alebo inými prírodnými javmi.
c) opravami a úpravami, ktoré neboli vykonané zákazníckym servisom Liebherr alebo autorizovaným zmluvným partnerom zákazníckeho servisu Liebherr.

2. Liebherr – záruka na kompresor zaniká, ak bol výrobný štítok, resp. číslo spotrebiča odstránené, ak s ním bolo manipulované alebo sa stalo nečitateľným alebo ak boli do spotrebiča inštalované diely cudzieho pôvodu, bez ohľadu na to, kto to spôsobil.

VII. Premlčanie

Nároky vyplývajúce z Liebherr – záruky na kompresor z dôvodu vady uplatnenej v záručnej dobe sa premlčia po 6 mesiacoch. Premlčacia lehota začína plynúť od zistenia vady.

Späť na formulár