Späť na formulár

Podmienky Liebherr – záruky Plus Slovensko

Liebherr-Hausgeräte Lienz GmbH (Liebherr) poskytuje vlastníkovi tohto chladiaceho a/alebo mraziaceho zariadenia (spotrebič) značky Liebherr záruku na dobu 24 mesiacov, ktorá začína plynúť odovzdaním spotrebiča kupujúcemu, ktorý spotrebič zakúpil, za účelom jeho prvého uvedenia do prevádzky (záruka Liebherr). Záručným listom Liebherr – záruky Plus (záručný list) nadobúda majiteľ spotrebiča dodatočnú záruku, ktorú mu Liebherr poskytuje po skončení záruky Liebherr na ďalšie obdobie uvedené v záručnom liste v závislosti od konkrétneho modelu záruky (Liebherr – záruka Plus), a to v súlade s nasledujúcimi podmienkami.

I. Oblasť platnosti

Liebherr – záruka Plus sa vzťahuje na spotrebiče inštalované na Slovensku.

II. Poskytovateľ záruky

Poskytovateľom záruky je Liebherr-Hausgeräte Lienz GmbH, Dr.-Hans-Liebherr-Straße 1, A-9900 Lienz.

III. Trvanie a začiatok Liebherr – záruky Plus

1. Liebherr - záruka Plus sa poskytuje na dobu uvedenú v záručnom liste (záručná doba).
2. Záručná doba začína plynúť priamo v nadväznosti na záruku Liebherr.
3. Pri poskytnutí plnenia z Liebherr – záruky Plus sa záručná doba neobnovuje ani nepredlžuje.

IV. Predpoklady na uplatnenie Liebherr – záruky Plus

Liebherr poskytuje Liebherr – záruku Plus, ak sú preukázateľne splnené nasledovné predpoklady:
1. Spotrebič bol prvýkrát zakúpený od spoločnosti Liebherr alebo od jedného z jej autorizovaných predajcov, ktorý je podnikateľom, v oblasti platnosti Liebherr – záruky Plus.
2. Spotrebič bol inštalovaný v oblasti platnosti Liebherr – záruky Plus.
3. Pracovníkom zákazníckeho servisu spoločnosti Liebherr boli vo vzťahu k danému spotrebiču predložené tieto záručné podmienky (Podmienky Liebherr – záruky Plus) a doklad o kúpe.
4. V záručnom liste je vyznačené sériové číslo spotrebiča.
5. Liebherr – záruka Plus je, s výnimkou prípadu uvedeného v článku V., bod 3., neprenosná na iný spotrebič.
6. Záručný list bol získaný v rámci 24-mesačnej záruky Liebherr.

V. Obsah a rozsah Liebherr – záruky Plus

1. V prípade, ak sa počas záručnej doby prejavia na spotrebiči vady, ktoré sa preukázateľne týkajú materiálu alebo chyby pri výrobe, budú tieto bezplatne odstránené zákazníckym servisom Liebherr alebo autorizovaným zmluvným partnerom zákazníckeho servisu Liebherr. Pokiaľ sa vada týka dielu vnútorného vybavenia ako aj madiel a/alebo krycích dosiek, vyhradzuje si Liebherr právo, že vlastníkovi bezplatne zašle zodpovedajúce náhradné diely k svojpomocnej montáži.

2. Liebherr – záruka Plus sa nevzťahuje na žiadne nároky voči spoločnosti Liebherr nad rámec odstránenia vád. Spoločnosť Liebherr nezodpovedá najmä za následné škody.

3. V prípade, ak je oprava nehospodárna alebo nemožná, obdrží vlastník výmenou za vadný spotrebič identický nový spotrebič (náhradný spotrebič). V takom prípade sa zostávajúca záručná doba Liebherr – záruky Plus prenesie na náhradný spotrebič.

VI. Vylúčenie uplatnenia a zánik Liebherr – záruky Plus

1. Z Liebherr – záruky Plus sú vylúčené chyby alebo vady spotrebiča, ktoré súvisia s:
a) nedodržaním návodu na použitie a/alebo návodu na montáž, chybným zostavením a/alebo chybným zapojením, používaním v rozpore so stanoveným účelom, neodbornou obsluhou alebo záťažou ako aj opotrebením.
b) vonkajšími vplyvmi, ako napr. poškodenia pri doprave, poškodenia spôsobené úderom alebo nárazom, poškodenia spôsobené poveternostnými vplyvmi alebo inými prírodnými javmi.
c) opravami a úpravami, ktoré neboli vykonané zákazníckym servisom Liebherr alebo autorizovaným zmluvným partnerom zákazníckeho servisu Liebherr.

2. Liebherr – záruka Plus zaniká, ak bol výrobný štítok, resp. číslo spotrebiča odstránené, ak s ním bolo manipulované alebo sa stalo nečitateľným alebo ak boli do spotrebiča inštalované diely cudzieho pôvodu, bez ohľadu na to, kto to spôsobil.

VII. Premlčanie

Nároky vyplývajúce z Liebherr – záruka Plus z dôvodu vady uplatnenej v záručnej dobe sa premlčia po 6 mesiacoch. Premlčacia lehota začína plynúť od zistenia vady.

Späť na formulár