Pogoji za sodelovanje v akciji Restart Gastro 2021

1. Veljavnost pogojev za sodelovanje

a. Sodelovanje v akciji ‟Restart Gastro 2021‟ (v nadaljevanju: ‟akcija‟) na spletni strani home.liebherr.com/aktionen (v nadaljevanju ‟akcijska stran‟) ponuja podjetje Liebherr-Hausgeräte Lienz GmbH, Dr.-Hans-Liebherr-Strasse 1, 9900 Lienz / Liebherr-Hausgeräte GmbH, Memminger Straße 77-79, 88416 Ochsenhausen (v nadaljevanju ‟organizator‟).

b. Za sodelovanje v akciji veljajo tukaj navedeni pogoji za sodelovanje.

2. Pravica do sodelovanja

a. V akciji lahko sodelujejo izključno fizične osebe od dopolnjenega 18. leta naprej, ki imajo prebivališče v Sloveniji (‟udeleženec‟) in so akcijski izdelek kupile v času akcije (od 19.05.2021 do 31.07.2021) pri enem od sodelujočih trgovcev.

b. Akcijski izdelki so FKUv1660/FKUv1663/GKv6410/GKv6460/GKv4310/GKv4360/GKPv6590/GGU1500/GGU1550/GGv5810/G5260/GG4010/GGv5860/GG5260/GG4060/GGPv6590

c. V akciji ne morejo sodelovati zaposleni skupine podjetij Liebherr ter njihovi družinski člani, in sicer v smislu Zakona o dohodnini.

d. Večkratno sodelovanje ni dovoljeno.

e. Akcija se lahko kadarkoli prekliče, in sicer na enak način kot je bila razpisana.

3. Trajanje in zaključek akcije

a. Akcija se začne 19. 05. 2021 ob polnoči in konča 31. 07. 2021 ob polnoči.

b. Sodelovanje v akciji je brezplačno.

c. Sodelovanje v akciji je možno preko akcijske strani do 31. 08. 2021 do polnoči. Če serijska številka akcijskega izdelka omogoča sodelovanje v akciji, organizator pošlje udeležencu akcijski dodatek. Ko je račun naložen, organizator preveri obstoj pravice do sodelovanja. Če ugotovi, da pravica do sodelovanja obstaja, se akcijski dodatek posreduje.

4. Akcijski dodatek

a. Akcijski dodatek je povračilni znesek v višini do 200 evrov. Znesek je odvisen od vsakokratne skupine izdelkov. Akcijski dodatek si lahko ogledate na spletnem mestu home.liebherr.com/promotions (v nadaljevanju ‟spletno mesto Liebherr‟).

b. Akcijski dodatek se nakaže na navedeni bančni račun udeleženca v roku 3 tednov. Morebitne bančne stroške banke udeleženca nosi udeleženec.

5. Predčasni zaključek akcije

a. Organizator si pridržuje pravico, da akcijo brez predhodnega obvestila in brez navedbe razlogov kadarkoli prekine ali konča. S tem povezani zahtevki udeležencev, predvsem odškodninski zahtevki, so izključeni, in sicer v največji zakonsko dopustni meri.

6. Odgovornost organizatorja

Organizator odgovarja samo za škodo, ki je posledica hude malomarnosti ali naklepa. Vsakršna odgovornost organizatorja za lažjo malomarnost je izključena.

7. Odgovornost udeleženca

Če udeleženec krši te pogoje za sodelovanje, se udeleženec strinja, da organizator ne odgovarja za terjatve in zahtevke tretjih in ga bo odškodoval. Če udeleženec zaradi kakršnegakoli vzroka odstopi od kupne pogodbe, mora udeleženec organizatorju takoj povrniti akcijski dodatek. Morebitne bančne stroške nosi v tem primeru udeleženec.

Pravice / zahtevki udeležencev, ki izhajajo iz te akcije, niso prenosljivi.

8. Varstvo podatkov

V okviru akcije se zbirajo osebni podatki, ki jih organizator obdela v skladu z zakonskimi določili. Podrobnosti ureja Izjava o varstvu podatkov za akcijo, ki je sestavni del teh pogojev za sodelovanje.

9. Druge določbe

a. Organizator lahko te pogoje za sodelovanje spremeni kadarkoli in brez navedbe razlogov. Med udeležencem in organizatorjem velja ustrezna najsodobnejša različica pogojev za sodelovanje, s katerimi se je udeleženec strinjal. Če se pogoji za sodelovanje med trajanjem akcije spremenijo, bodo udeleženci po e-pošti pozvani, da posredujejo soglasje za te spremembe. Če kateri od udeležencev takšnega soglasja ne posreduje, se ga avtomatično izključi iz postopka sodelovanja.

b. Če so posamezne določbe teh pogojev za sodelovanje v celoti ali delno pravno neveljavne oz. pomanjkljive, ali to postanejo, to ne vpliva na veljavnost preostalih določb. Neveljavne določbe se sporazumno zamenjajo s takšnimi, ki so ‒ ob upoštevanju interesov pogodbenih strank ‒primerne za uresničevanje želenega tržnega namena.

c. Za te pogoje za sodelovanje ter kakršnekoli spore, ki izhajajo iz teh pogojev za sodelovanje ali so v povezavi z njimi, velja slovenska zakonodaja ‒ z izjemo Konvencije ZN o pogodbah o mednarodni prodaji blaga (CISG).