Osnovna načela obdelave podatkov v podjetju Liebherr (obveznost obveščanja)

1 Splošno

I. Kaj urejamo z obvestilom o varovanju zasebnosti?
Veliko pozornosti namenjamo varstvu in varnosti vaših osebnih podatkov. Zato je za nas zelo pomembno, da vas obvestimo, katere vaše osebne podatke uporabljamo, v kakšen namen in kakšne so vaše pravice v zvezi z vašimi osebnimi podatki.

II. Kaj so osebni podatki in kaj pomeni obdelava?
1. »Osebni podatki« (v nadaljevanju tudi »podatki«) so vse informacije, ki kakorkoli nekaj povedo o fizični osebi. Osebni podatki tako niso samo informacije, ki omogočajo neposredno povezavo z določeno osebo (kot na primer ime ali e-poštni naslov fizične osebe), ampak tudi informacije, s katerimi lahko z ustreznimi dodatnimi podatki ustvarimo povezavo z določeno osebo.

2. »Obdelava« pomeni vse ukrepe, ki so izvedeni z vašimi osebnimi podatki (kot na primer pridobivanje, zbiranje, organiziranje, urejanje, shranjevanje, uporaba ali brisanje podatkov).

2 Obdelava podatkov

I. Kdo je odgovoren za obdelavo vaših podatkov?
Za obdelavo vaših podatkov je odgovorno podjetje Liebherr-Hausgeräte GmbH, Memminger Straße 77-79, 88416 Ochsenhausen, Telefon: +4973529280; Telefaks: +497352928408; e-naslov: [email protected]

II. Katere podatke zbiramo in v kakšne namene?
Pri uporabi kontaktnega obrazca zbiramo naslednje podatke:

1. Naslavljanje

2. Ime

3. Priimek

4. Ulica

5. Poštna številka

6. Kraj

7. E-naslov

8. Datum nakupa

9. Serijska številka

10. Država (potrditev)

Podatke iz točke 1-10 načeloma obdelujemo v naslednje namene:

1. Za zagotavljanje in jamstvo aktivacije brezplačnega podaljšanja garancije in upravljanje podaljšane garancije (uporabljene kategorije podatkov 1-10)

2. Možnost komunikacije preko našega kontaktnega obrazca (uporabljene kategorije podatkov 7)

III. Na kateri pravni podlagi zbiramo vaše podatke?
Pravno podlago za obdelavo vaših podatkov načeloma predstavlja – če ne obstajajo specifični pravni predpisi – 6. člen GDPR (VOP).

1. Obdelava vaših podatkov poteka na osnovi preučitve interesov (6. člen, 1. odst., črka f) GDPR) (velja za namene 1-2)

Naši zakoniti interesi so:
Zagotavljanje ponudbe brezplačnega podaljšanja garancije in možnost, da nas za to stranka kontaktira (velja za namene 1-2)
Če vaše podatke obdelujemo na osnovi tehtanja interesov, imate pravico, da ob upoštevanju določil 21. člena GDPR nasprotujete obdelavi podatkov.
Vaše podatke obdelujemo izključno v obsegu, ki je potreben za izpolnjevanje zgoraj omenjenih namenov.

IV. Komu in v katere namene posredujemo katere kategorije vaših podatkov?

Vaše podatke po potrebi posredujemo:

1. Drugim hčerinskim družbam podjetja Liebherr, če je to potrebno za pripravljanje, izvedbo ali zaključek pogodbe ali če z naše strani obstaja zakoniti interes za posredovanje in vaš pretežno zakoniti interes temu ne nasprotuje; (kategorije podatkov 1-10)

2. Našim podizvajalcem, ki jih angažiramo za doseganje zgoraj omenjenih namenov; (kategorije podatkov 1-10)

3. Sodiščem, arbitražnim sodiščem, državnim organom ali pravnim svetovalcem, če je to potrebno za spoštovanje veljavnega prava ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov. (Kategorije podatkov 1-10)

V. Kako obdelujemo vaše podatke izven Evropske unije?

Posredovanje podatkov podjetjem v države zunaj Evropske unije (tako imenovane tretje države) je dovoljeno le, (1) če ste nam to dovolili ali (2) če je Evropska komisija odločila, da v določeni tretji državi obstaja primeren nivo zaščite (45. člen GDPR). Če Komisija takšne odločitve ni sprejela, smemo vaše podatke posredovati tretjim osebam v eno od tretjih držav le, če so na voljo ustrezna jamstva (npr. standardne klavzule o varstvu podatkov, ki jih je sprejela Komisija ali nadzorni organ v določenem postopku) in je zagotovljeno uveljavljanje vaših prizadetih pravic oz. je posredovanje v posameznem primeru dovoljeno na podlagi drugih dovoljenj (49. člen GDPR).

VI. Kdaj vaše podatke izbrišemo ali anonimiziramo?

Vaše podatke obdelujemo, kolikor je potrebno za vsakokratni namen, če niste učinkovito nasprotovali obdelavi svojih podatkov ali uspešno preklicali morebitnih dovoljenj.

Če moramo podatke hraniti, ker tako veleva zakon – npr. v trgovinskem ali davčnem pravu – bomo morali podatke, za katere veljajo omenjeni zakoni, hraniti toliko časa, kot je določeno z zakonom. Po preteku določenega obdobja hranjenja, preverimo, ali še obstaja potreba po obdelavi. Če potrebapreneha obstajati, bomo vaše podatke izbrisali.

VII. V kolikšni meri obstaja avtomatizirano sprejemanje posameznih odločitev?

Za utemeljitev in izvajanje poslovnega odnosa načeloma ne uporabljamo popolnoma avtomatiziranega sprejemanja odločitev na podlagi 22. člena GDPR. Če bi takšen postopek uporabili v posameznem primeru, bi vas o tem posebej obvestilii, če tako določa zakon.

3 Varnost podatkov

Da zagotovimo, da bodo vaši podatki zaščiteni pred izgubo, nepravilnimi spremembami ali nepooblaščenimi dostopi tretjih ooseb, uporabljamo tehnične in organizacijske varnostne ukrepe. V vsakem primeru imajo z naše strani do vaših podatkov dostop samo upravičene osebe in samo v obsegu, ki je potreben v okviru zgoraj navedenih namenov.

4 Pravice prizadetih oseb in pravica do pritožbe

V okviru zakonov imate pravico do

1. Informacij o svojih podatkih;

2. Popravka nepravilnih podatkov in dopolnitve nepopolnih podatkov;

3. Izbrisa svojih podatkov, zlasti če (1) podatki niso več potrebni za namene, ki so navedeni v tej izjavi o varstvu osebnih podatkov, (2) ste preklicali svojo privolitev in zato ne obstaja pravna podlaga za njihovo obdelavo, (3) so bili vaši podatki obdelani nezakonito ali (4) ste vložili ugovor proti obdelavi in ne obstajajo drugi upravičeni prednostni razlogi za obdelavo;

4. Omejitev obdelave vaših podatkov, zlasti če ste se pritožili zaradi nepravilnosti podatkov ali je bila obdelava vaših podatkov nezakonita in ste namesto brisanja zahtevali omejitev uporabe;

5. Pravice, da vaše podatke zbiramo in pridobimo v strukturiranem, običajnem, strojno čitljivem formatu, da lahko vaše podatke neposredno posredujemo drugim odgovornim.

Prosimo vas, da upoštevate, da vaš preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki smo jo izvajali na podlagi privolitve do preklica.

Pri uveljavljanju zgoraj navedenih pravic vas prosimo za razumevanje, če bomo morda od vas zahtevali dokazila, da ste oseba, za katero se predstavljate.

V tem primeru imate pravico do pritožbe pri pristojnem nadzornem organu.

5 Kdo je kontaktna oseba za vprašanja o varstvu podatkov in kako lahko stopim z njo v stik?

Če imate vprašanja o varstvu podatkov, se obrnite na:

Datenschutz (Varstvo podatkov)
Liebherr-IT Services GmbH
St. Vitus 1
88457 Oberopfingen

Stanje: December 2019