Моля изберете Вашия асортимент
Затвори

Декларация за поверителност

Заявка за ремонт на уред/онлайн заявка за ремонт/онлайн услуги в сферата на Следпродажбеното обслужване

Ние, Либхер-Хаусгерете Марица ЕООД, отдаваме голямо значение на опазването и сигурността на Вашите лични данни. Затова за нас е важно да Ви информираме, какви лични данни и с каква цел събираме, както и какви права имате Вие по отношение на Вашите лични данни.

A Общи положения

I. Какво означават „лични данни“ и какво означава „обработване“?

– „Лични данни“ (наричани по-долу „данни“) е всяка информация, чрез която може да се идентифицира дадено физическо лице. Лични данни са не само информация, с която пряко се идентифицира едно лице (като напр. име или електронен адрес), но също и информация, чрез която непряко, посредством допълнителни данни може да се идентифицира даденото лице.
– „Обработване“ представляват всички операции, които могат да бъдат извършени с Вашите лични данни (като напр. събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, използване или изтриване на данните).

II. Кой е администратор на Вашите лични данни?

Администратор на Вашите лични данни е:
„Либхер-Хаусгерете Марица“ ЕООД,
с. Радиново, общ. Марица, обл. Пловдивска, п.к. 4202,
Тел.: 00359/32-50-5309
E-mail: [email protected]

III. Какви са Вашите права като субект на данните?

– Информация за Вашите лични данни;
– Коригиране на неверни данни и допълване на непълни данни;
– Изтриване на Вашите данни, по-специално когато (1) те вече не са необходими за целите, посочени в настоящата декларация за поверителност, (2) Вие сте оттеглили съгласието си и липсва друго правно основание за обработването, (3) Вашите данни са били обработвани неправомерно или (4) Вие сте възразили срещу обработването и няма основателни причини за обработването, които да имат преимущество.
– Ограничаване на обработването на Вашите данни, по-специално когато точността им се оспорва от Вас или обработването на данните Ви е незаконосъобразно и сте поискали ограничение за използване на данните, вместо изтриването им.
– Възражение срещу обработването на Вашите данни с цел запазване на легитимен интерес на основания, свързани с особеността на Вашата конкретна ситуация или без специална обосновка - при обработване на лични данни с цел директен маркетинг; ако не се касае за възражение срещу данни, обработвани с цел директен маркетинг, молим за посочване на причините за възражението, поради които не можем да обработваме личните Ви данни или респ. не можем да ги обработваме по този начин. В случай на обосновано възражение ние проверяваме казуса и прекратяваме обработването на данните, освен ако не докажем наложителни правозащитни причини за обработването, които превъзхождат Вашите интереси, права и свободи, или обработването служи за предявяване, упражняване или защита на правни претенции.
– Получаване на данните в структуриран, достъпен, подходящ за машинно четене формат, както и правото на предаване на данните Ви от нас директно към друг администратор.
– Оттегляне на съгласието си относно обработването, ако сте ни дали такова. Имайте предвид, че законосъобразността на обработването въз основа на Вашето съгласие до момента на оттеглянето му остава незасегната от Вашето оттегляне.

При предявяване на претенции относно горепосочените права, молим за разбиране от Ваша страна, че евентуално ще поискаме доказателства от Вас, които да докажат, че Вие сте човекът, за когото се представяте. Освен това имате право да подадете жалба до компетентния надзорен орган, ако считате, че обработването на Вашите лични данни нарушава Общия регламент за зашита на личните данни.

B. Обработване на лични данни

I. Заявка за ремонт на уред, запитване за ремонт, онлайн услуги в сферата на Следпродажбеното обслужване

За писмения, телефонен или електронен прием и последващото извършване на ремонт на уред на място, както и за запитвания за ремонт, подадени онлайн и за онлайн услуги в сферата на Следпродажбеното обслужване ние обработваме долуописаните лични данни.
Какви лични данни обработваме и за какви цели?

Ние обработваме следните лични данни:
• Собствено и фамилно име
• Адрес (улица, номер, пощенски код, място, държава)
• Телефонен номер
• Електронен адрес
• Респ. име на фирма
• Банкова сметка (IBAN & номер на сметка)
• Сериен номер и дата на покупка на Вашия уред
• Индивидуално описание на дефекта / описание на случая или запитването / съдържание на формуляра за контакт
• Документи, които Вие сте поместили онлайн (доколкото съдържат данни за дадено физическо лице)

Тези данни обработваме принципно за следните цели:
• Идентифициране на отговорния за Вас сервизен партньор и уговаряне на дата/час за ремонт
• Комуникация с Вас по всички въпроси, свързани с ремонта на уреда (сервизния случай)
• Удостоверяване на хладилник или фризер на марката Либхер
• Класификация на дефекта от сервизния техник
• Заверка на сума по сметка
• Провеждане на анкети за проучване удовлетвореността на клиентите

Обработването за други цели може да се разглежда само тогава, когато са налице съответните законови основания съгл. член 6, т. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679. Разбира се, в такъв случай ще имаме предвид задължението за предоставяне на информация съгл. чл. 13 т. 3 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 14 т. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679.

На какво законово основание обработваме Вашите лични данни?

Обработването на Вашите данни се извършва въз основа на следните законови основания:
1. Изпълнение на договор или преддоговорни задължения (чл. 6 параграф 1 буква б) от Регламент (ЕС) 2016/679
2. Въз основа на легитимни интереси на администратора (чл. 6 параграф 1 буква е) от Регламент (ЕС) 2016/679
Нашите легитимни интереси са:
– Постоянно подобрение на нашия следпродажбен сервиз с цел гарантиране удовлетвореността на клиентите.
Когато се намирате в особена ситуация, имате право да възразите срещу обработването на Вашите данни, като се съобразявате с изискванията на чл. 6 параграф 1, буква е) от Регламент (ЕС) 2016/679.

II. Категории получатели

При необходимост ние предоставяме Вашите данни на:
– Други дружества от фирмената група Либхер, доколкото това е необходимо за сключване, изпълнение и прекратяване на договор или за изпълнение на наш легитимен интерес, доколкото Ваш легитимен интерес не му противоречи;
– Доставчиците на функциите и евентуално на други приложения и услуги, които Вие активно използвате;
– Нашите доставчици на услуги, които ни подпомагат в постигането на горепосочените цели;
– Съдилища, арбитражен съд, власти или съдебни консултанти, когато това е необходимо за спазване на актуалните правни изисквания или за предявяване на правни претенции, изпълнение или защита на законови права.

III. Предаване на лични данни на трети държави?

Предаването на лични данни към инстанции в държави извън Европейския съюз, респ. Европейското икономическо пространство (т.нар. трети държави) или на международни организации е разрешено само (1) ако сте ни дали Вашето съгласие или (2) ако Европейската комисия е решила, че в третата държава съществува адекватно ниво на защита на данните (чл. 45 от Регламент (ЕС) 2016/679). Ако Комисията не е взела такова решение, ние ще можем да предадем Вашите данни на външни инстанции, намиращи се в трета държава, само при условие, че съществуват подходящи гаранции (напр. стандартни клаузи за защита на данните, приети от Комисията или надзорния орган в конкретна процедура) и че Вашите права са гарантирани, респ. трансферът на данните е допустим в конкретния случай въз основа на чл. 49 от Регламент (ЕС) 2016/679.
Ако предаваме Ваши лични данни на трети държави, ние ще Ви уведомим относно подробностите по предаването им на подходящите места в настоящата декларация.

IV. Срок на съхранение и изтриване на данните

Ние обработваме Вашите данни толкова дълго, колкото е необходимо за съответната цел, освен, ако Вие сте възразили ефективно срещу обработването на Вашите данни или сте оттеглили ефективно Вашето съгласие.
Ако са налице законови задължения за съхранение на данни, ние ще трябва да съхраняваме съответните данни в рамките на задължителния срок. След изтичане на срока на задължението за съхранение ние проверяваме, дали все още съществува необходимост от обработване. Ако такава необходимост вече не съществува, данните Ви ще бъдат изтрити.

V. Автоматизирано вземане на индивидуални решения

При установяване и провеждане на бизнес отношенията ние не използваме напълно автоматизирано вземане на решения съгласно член 22 от Регламент (ЕС) 2016/679. Ако в отделни случаи се наложи ползването на такива процедури, ще Ви информираме за това отделно, доколкото това е предвидено в закона.

VI. Защита на данните от неоторизиран достъп и загуба

Използваме технически и организационни мерки за сигурност, за да гарантираме, че Вашите данни са защитени от загуба, промяна или неправомерен достъп от трети страни. Във всеки случай достъп до Вашите данни от наша страна имат само оправомощени лица и то само, доколкото това е необходимо за целите, посочени по-горе.

Важно: Осъществяването на контакт и извършването на ремонта става или чрез собствения следпродажбен сервиз на Либхер-Хаусгерете или чрез избран от нас сервизен договорен партньор. Без предоставяне на горепосочените лични данни извършването на ремонта, респ. онлайн запитването за ремонт респ. онлайн услугите в сферата на Следпродажбеното обслужване не са възможни. Други лични данни ние събираме само, ако те са били посочени от Вас доброволно.

Статус: ноември 2022

 • 0
  Записка
  Продуктът е маркиран във Вашата записка.
 • 0 Списък за сравнение
  Изберете поне още един продукт, за да стартирате сравнението. Можете да сравнявате само максимум 7 продукта на списък. Премахнете продуктите от списъка или го нулирайте. Можете да водите максимум 7 различни списъка за сравнение едновременно. Продуктът е добавен успешно.
  Стартиране на сравнението
  Вашият списък за сравнение е празен. Можете да избирате продукти за сравнение от страниците с продукти.
 • Продажби
 • Файлове за изтегляне
Вашата записка съдържа:
Последно добавени: Вашата записка не съдържа продукти.
close