Моля изберете Вашия асортимент
Затвори

Указание за защита на данните при поръчка за обслужване на клиент

1 Общи положения

I. Какво регламентира това Указание за защита на данните?

Ние придаваме особено значение на защитата и сигурността на Вашите лични данни. Поради това, за нас е важно да Ви информираме кои лични данни използваме за целите на поръчката за обслужване на клиент и какви права имате по отношение на Вашите лични данни.

II. Какво представляват личните данни и какво означава обработката им?

1."Лични данни" (по-нататък назовавани "данните") означава всякакви информации, които отразяват нещо за едно физическо лице. Личните данни са не само информация, която позволява пряко заключение по отношение на конкретно лице (като име или адрес на електронна поща), но и информация, с която може да се установи позоваване на конкретно лице, като се предоставят подходящи допълнителни сведения.

2."Обработка"означава всяко действие, предприето с Вашите лични данни (като обхващане, събиране, организиране, подредба, съхранение, използване или изтриване на данни).

2 Обработка на данни

I. Кой е отговорен за обработката на Вашите данни?

Отговорни за обработката на Вашите данни са дружеството Фирма Либхер - Хаусгерете Марица ЕООД 4202 с. Радиново,

електронна поща: [email protected]

II. Какви данни събираме и за какви цели?

За писмено, телефонно или електронно приемане и последващо изпълнение на поръчка за обслужване на клиент, ние събираме и обработваме следните данни:
• Вашето име и фамилия
• Вашия адрес (улица, номер на сграда, пощенски код, град и държава)
• Вашия телефонен номер
• Вашия имейл адрес
• Серийния номер на устройството
• Индивидуална индикация за грешка/описание на инцидента или искане за съдействие

Ние обработваме горепосочените данни за следните цели:
• За определяне на Вашия отговорен сервизен партньор, както и изпълнението на срок за поправка
• За комуникация с Вас във връзка със сервизен случай
• За идентифициране на хладилник и фризер Liebherr
• За класифициране на грешка на сервизния техник
• За допитване за удовлетвореността от обслужването на клиентите

Указание: Контактът и провеждането се извършват или от службата Liebherr-Hausgeräte Werkskundendienst, или от договорно клиентско обслужване, избрано от нас. Без предоставяне на горепосочените лични данни не е възможно да изпълним поръчката за обслужване на клиент. Събираме допълнителни лични данни само, ако бъдат предоставени доброволно от Вас.

III. На какво правно основание събираме Вашите данни?

Правното основание за обработката на Вашите данни е, доколкото все още няма конкретни правни разпоредби – член 6 от Общия регламент на ЕС за защита на данните (ОРЗД).

• Обработката на Вашите данни се извършва въз основа на изпълнението на договори (чл. 6, ал. 1, буква b) от ОРЗД).

• Обработката на Вашите данни се извършва въз основа на баланса на интересите (чл. 6, ал. 1, буква f) от ОРЗД).

Нашите законни интереси са:
Непрекъснато подобряване на нашите услуги за обслужване на клиенти, за да се гарантира напредък в удовлетвореността у клиентите.

Когато обработваме Вашите данни въз основа на баланса на интересите, имате право да възразите срещу обработването на Вашите данни, при съблюдаване на изискванията на член 21 от ОРЗД.

Ние обработваме Вашите данни само доколкото е необходимо за изпълнение на горе посочените цели.

IV. На кого, за какви цели и кои категории от Вашите данни предаваме?

Ние можем да прехвърлим Вашите данни на:

1. Други компании на Liеbherr от клона, както и на партньорските компании, които отговарят за маркетинга/ търговията с хладилници и фризери, за поддръжка и ремонт на такова оборудване, както и други услуги на клиенти, при условие, че това е необходимо за иницииране, изпълнение или прекратяване на договор или че има законен интерес от наша страна и не противоречи на Вашия преобладаващ законен интерес;

2. Нашите доставчици на услуги, които използваме за постигане на горепосочените цели;

3. Съдилища, арбитражни съдилища, публични органи или правни съветници, когато това е необходимо за спазването на приложимото право, или за установяването, упражняването или защитата на искове за правораздаване.

V. Ще бъдат ли обработвани Вашите електронни данни извън Европейския съюз?

Предаване на данни към органи в страни извън Европейския съюз (т.нар. трети държави) е разрешено само (1) ако сте ни дали Вашето съгласие, или (2) ако Европейската комисия е решила, че съществува адекватно ниво на защита в трета страна (член 45 от ОРЗД). Ако Комисията не е взела такова решение, ние можем да прехвърляме Вашите електронни данни на трети страни, намиращи се в трета държава, само ако са налице подходящи гаранции (например, стандартни клаузи за защита на данните, приети от Комисията или надзорния орган в определена процедура) и прилагането на Вашите права като субект на данни е гарантирано или предаването е допустимо в отделни случаи въз основа на други състави за разрешение (Член 49 от ОРЗД).

VI. Кога изтриваме или анонимизираме Вашите данни?

Обработваме Вашите данни, докато това е необходимо за съответната цел, освен ако не сте възразили ефективно срещу обработването на Вашите данни или сте оттеглили ефективно Вашето съгласие.

Доколкото съществуват законни задължения за съхранение – например в търговското или данъчното законодателство – ще трябва да съхраняваме данните, засегнати от него, за срока на задължението за съхранение. След изтичане на задължението за съхранение проверяваме дали има допълнителна потребност от обработка. Ако дадено изискване вече не е налице, Вашите електронни данни ще бъдат изтрити.

VII. До каква степен в отделни случаи се прилага автоматизирано вземане на решения?

За да установим и осъществим бизнес отношенията, ние обикновено не използваме напълно автоматизирано вземане на решения в съответствие с член 22 от ОРЗД. Ако използваме тези процедури в отделни случаи, ще Ви информираме конкретно, доколкото това се изисква от закона.

3 Сигурност на данните

Ние използваме технически и организационни мерки за сигурност, за да гарантираме, че Вашите електронни данни са защитени срещу загуба, неправилни промени или неоторизиран достъп от трети страни. Във всеки случай само упълномощени лица имат достъп до Вашите данни от наша страна и само до степента, до която е необходимо в рамките на горе посочените цели.

4 Права на субектите на данни и право на обжалване

В рамките, предписани от закона, вие имате право

1. на информация относно Вашите данни;

2. на коригиране на неточни данни и попълване на непълни данни;

3. на изтриване на Вашите данни, по-специално ако: (1) те вече не са необходими за целите, посочени в настоящото Указание за защита на данните, (2) сте отменили Вашето съгласие и друго правно основание за обработването, (3) Вашите електронни данни са били обработени незаконно или (4) Вие сте възразили срещу обработването и няма наложителни законни причини за обработването.

4. на ограничаване на обработката на Вашите данни, по-специално ако точността на данните се оспорва от Вас или обработването на Вашите данни е незаконосъобразно и Вие изисквате ограничаване на използването вместо изтриване.

5. да получавате Вашите данни в структуриран, общ и машинно четим формат и данните Ви да бъдат предадени от нас пряко на друг отговорен администратор.

Моля, обърнете внимание, че законността на обработката, извършена въз основа на съгласието до момента на отмяната, остава незасегната от Вашето оттегляне.

Когато твърдим горните права, ние искаме Вашето разбиране, че може да изискваме доказателство от Вас, което доказва, че сте лицето, за което твърдите, че сте.

Освен това имате право да подадете жалба до компетентния надзорен орган.

Статус: Юни 2021

 • 0
  Записка
  Продуктът е маркиран във Вашата записка.
 • 0 Списък за сравнение
  Изберете поне още един продукт, за да стартирате сравнението. Можете да сравнявате само максимум 7 продукта на списък. Премахнете продуктите от списъка или го нулирайте. Можете да водите максимум 7 различни списъка за сравнение едновременно. Продуктът е добавен успешно.
  Стартиране на сравнението
  Вашият списък за сравнение е празен. Можете да избирате продукти за сравнение от страниците с продукти.
 • Продажби
 • Файлове за изтегляне
Вашата записка съдържа:
Последно добавени: Вашата записка не съдържа продукти.
close