Моля изберете Вашия асортимент
Затвори

Декларация за поверителност

Заявка за ремонт на уред/онлайн заявка за ремонт/онлайн услуги в сферата на Следпродажбеното обслужване

Ние, фирма „Либхер-Хаусгерете Марица“ ЕООД, отдаваме голямо значение на опазването и сигурността на Вашите лични данни. Затова за нас е важно да Ви информираме, какви лични данни и с каква цел събираме, както и какви права имате Вие по отношение на Вашите лични данни.

А. Общи положения

I. Какво означават „лични данни“ и какво означава „обработване“?

„Лични данни“ (наричани по-нататък също „данни“) представляват цялата информация, която разкрива нещо за дадено физическо лице. При това личните данни не са само информацията, която е пряко свързана с определено лице (като например име или електронен адрес), но също така и информация, с помощта на която лицето може да бъде идентифицирано при наличие на допълнителни данни за него.

„Обработване“ представляват всички операции, които могат да бъдат извършени с Вашите лични данни (като напр. събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, използване или изтриване на данните).

II. Кой е отговорен за обработването на Вашите данни?

Администратор на Вашите лични данни е:

„Либхер-Хаусгерете Марица“ ЕООД,

4202 Радиново, общ. Марица, обл. Пловдивска

Тел.: 00359/32-50-5309

E-mail: [email protected]

III. Какви са Вашите права като субект на данните?

Като субект на данните Вие имате следните законови права:

- Информация/достъп до Вашите данни;

- Коригиране на неверни данни и допълване на непълни данни;

- Изтриване на Вашите данни, по-специално когато (1) те вече не са необходими за целите, посочени в настоящата декларация за поверителност, (2) Вие сте оттеглили съгласието си и липсва друго правно основание за обработването, (3) Вашите данни са били обработвани неправомерно или (4) Вие сте възразили срещу обработването и не съществуват легитимни интереси за обработването, които да имат преимущество.

- Ограничаване на обработването на Вашите данни, по-специално когато точността им се оспорва от Вас или обработването на данните Ви е незаконосъобразно и сте поискали ограничение за използване на данните, вместо изтриването им.

- Възражение срещу обработването на Вашите данни, основаващо се на легитимен интерес по причини, които произтичат от особеността на Вашата конкретна ситуация или - без специална обосновка - при обработване на лични данни с цел директен маркетинг; ако не се касае за възражение срещу данни, обработвани с цел директен маркетинг, молим за посочване на причините за възражението, поради които не можем да обработваме личните Ви данни или респ. не можем да ги обработваме по този начин. В случай на обосновано възражение ние проверяваме казуса и прекратяваме обработването на данните, освен ако не докажем убедителни законови основания за обработването, които превъзхождат Вашите интереси, права и свободи, или обработването служи за установяване, упражняване или защита на правни претенции.

- Получаване на данните в структуриран, достъпен, подходящ за машинно четене формат, както и на предаване на данните Ви от нас директно към друг администратор.

- Оттегляне на съгласието си относно обработването, ако сте ни дали такова. Имайте предвид, че законосъобразността на обработването въз основа на Вашето съгласие до момента на оттеглянето му остава незасегната от Вашето оттегляне.

При предявяване на претенции относно горепосочените права, молим за разбиране от Ваша страна, че евентуално ще поискаме доказателства от Вас, които да докажат, че Вие сте човекът, за когото се представяте.

Освен това имате право да подадете жалба до компетентния надзорен орган, ако считате, че обработването на Вашите лични данни нарушава изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Б. Обработване на лични данни

I. Заявка за ремонт на уред, запитване за ремонт, онлайн услуги в сферата на Следпродажбеното обслужване

В рамките на писмения, телефонен или електронен прием на заявки и последващото извършване на ремонт на уред на място, при заявки за ремонт, подадени онлайн, както и при онлайн услуги в сферата на Следпродажбеното обслужване ние обработваме долупосочените лични данни.

Какви лични данни обработваме и за какви цели?

Ние обработваме следните лични данни:

- Собствено и фамилно име
- Адрес (улица, номер, пощенски код, място, държава)
- Телефонен номер
- Електронен адрес
- Респ. име на фирма
- Банкова сметка (IBAN & номер на сметка)
- Сериен номер и дата на закупуване на Вашия уред
- Индивидуално описание на дефекта / описание на конкретния случай или запитването / съдържание на формуляра за контакт
- Документи, които Вие сте поместили онлайн (доколкото те съдържат данни за дадено физическо лице)

Тези данни обработваме принципно за следните цели:

- Идентифициране на отговорния за Вас сервизен партньор и уговаряне на дата/час за ремонт на уреда
- Комуникация с Вас относно всички въпроси, свързани с ремонта на уреда (сервизния случай)
- Верифицирането на уред с марка Либхер
- Класификация на дефекта от страна на сервизния техник
- Заверка на сума по сметка
- Провеждане на анкети за проучване удовлетвореността на клиента.

Данните се събират директно от субектите, за които се отнасят, или от посочено от субекта трето лице, например роднина или познат, или от сервизния партньор, с когото имаме сключен договор. Без предоставяне на горепосочените лични данни извършването на ремонта, респ. онлайн запитването за ремонт респ. онлайн услугите в сферата на Следпродажбеното обслужване не са възможни. Други лични данни събираме само, ако те са били посочени от Вас доброволно.

Осъществяването на контакт и извършването на ремонта е или от собствения следпродажбен сервиз на фирма „Либхер-Хаусгерете Марица“ ЕООД или от избран от нас сервизен партньор, с когото имаме сключен договор. Без предоставяне на горепосочените лични данни извършването на ремонта, респ. онлайн запитването за ремонт, респ. онлайн услугите в сферата на Следпродажбеното обслужване не са възможни. Други лични данни събираме само, ако те са били посочени от Вас доброволно.

Обработването на лични данни за други цели може да се извършва само, ако са спазени необходимите законови изисквания съгласно чл. 6, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2016/679. В този случай, разбира се, ще спазим всички задължения за предоставяне на информация съгласно чл. 13, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 14, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2016/679.

На какво правно основание обработваме Вашите данни?

Обработването на Вашите данни се извършва въз основа на следните правни основания:

1. Изпълнение на договор или преддоговорни задължения (чл. 6 параграф 1 буква б) от Регламент (ЕС) 2016/679)

2. Въз основа на легитимни интереси на администратора (чл. 6 параграф 1 буква е) от Регламент (ЕС) 2016/679)

Нашите легитимни интереси са:

- Постоянно подобрение на нашия следпродажбен сервиз с цел гарантиране удовлетвореността на клиентите.

Когато се намирате в особена ситуация, имате право да възразите срещу обработването на Вашите данни, като се съобразявате с изискванията на чл. 6 параграф 1, буква е) от Регламент (ЕС) 2016/679.

II. Категории получатели

При необходимост ние можем да предадем Вашите данни на:

- Други дружества от фирмената група Либхер, доколкото това е необходимо за сключване, изпълнение и прекратяване на договор или за изпълнение на наш легитимен интерес, доколкото Ваш легитимен интерес не му противоречи;

- Доставчиците на функциите, които използвате и на други евентуални услуги;

- Нашите доставчици на услуги, които ни подпомагат в постигането на горепосочените цели;

- Съдилища, арбитражни съдилища, институции или юридически консултанти, ако това се изисква за спазване на приложимото законодателство или за предявяване, упражняване или защита на правни претенции.

III. Трансфер на данни извън пределите на Европейския съюз

Прехвърлянето на данните към инстанции в държави извън Европейския съюз, респ. Европейското икономическо пространство (т.нар. трети държави) или на международни организации е разрешено само (1) ако сте ни дали Вашето съгласие или (2) ако Европейската комисия е решила, че в третата държава съществува адекватно ниво на защита на данните (съгл. чл. 45 от Регламент (ЕС) 2016/679). Ако Комисията не е взела такова решение, ние ще можем да прехвърлим Вашите данни на външни инстанции, намиращи се извън ЕС, само при условие, че съществуват подходящи гаранции (напр. стандартни договорни клаузи, приети от Комисията или надзорния орган в конкретна процедура) и че Вашите права са гарантирани, респ. трансферът на данните е допустим в конкретния случай въз основа на чл. 49 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Ако прехвърляме Ваши лични данни към трети държави, ние ще Ви уведомим относно подробностите по трансфера на подходящите места в настоящата декларация.

IV. Срок на съхранение и изтриване на данните

Ние обработваме Вашите данни толкова дълго, колкото е необходимо за постигане на съответната цел, освен ако Вие сте възразили ефективно срещу обработването или сте оттеглили ефективно Вашето съгласие.

Ако са налице законови задължения за съхранение на данните, ние съхраняваме съответните данни в рамките на задължителния срок. След изтичане на този срок проверяваме, дали още съществува необходимост от обработване. Ако такава необходимост вече не съществува, данните Ви ще бъдат изтрити.

V. Автоматизирано вземане на индивидуални решения

При установяване и провеждане на бизнес отношенията ние не използваме напълно автоматизирано вземане на решения съгласно член 22 от Регламент (ЕС) 2016/679. Ако в отделни случаи се наложи ползването на такива процедури, ще Ви информираме за това отделно, доколкото това е предвидено в закона.

VI. Защита на данните от неоторизиран достъп и загуба

Използваме технически и организационни мерки за сигурност, за да гарантираме, че Вашите данни са защитени от загуба, промяна или неправомерен достъп от трети страни. Във всеки случай достъп до Вашите данни от наша страна имат само оправомощени лица и то само, доколкото това е необходимо за целите, посочени по-горе.

Септември 2023 г.

 • 0
  Записка
  Продуктът е маркиран във Вашата записка.
 • 0 Списък за сравнение
  Изберете поне още един продукт, за да стартирате сравнението. Можете да сравнявате само максимум 7 продукта на списък. Премахнете продуктите от списъка или го нулирайте. Можете да водите максимум 7 различни списъка за сравнение едновременно. Продуктът е добавен успешно.
  Стартиране на сравнението
  Вашият списък за сравнение е празен. Можете да избирате продукти за сравнение от страниците с продукти.
 • Продажби
 • Файлове за изтегляне
Вашата записка съдържа:
Последно добавени: Вашата записка не съдържа продукти.
close