Указания за защита на данните

 

Ние, Liebherr-Hausgeräte GmbH, се радваме, че посетихте нашите уебстраници (наречени по-долу общо „уебстраница“) и че по този начин проявихте интерес към фирмената група Liebherr.

 

За нас защитата и сигурността на Вашите лични данни е от голямо значение. Затова държим да Ви информираме относно вида на Вашите лични данни, които обработваме, целта, с която го правим, както и какви са Вашите права по отношение на личните Ви данни.

 

Обща информация

Кои са личните данни и какво означава обработване?

„Лични данни“ (наречени по-долу „данни“) са всички данни, които съдържат информация за физическо лице. Лични данни представляват не само данни, от които могат да се направят преки изводи за определено лице (като например име или имейл адрес), но и данни, с които при наличие на допълнителна информация може да се направи връзка с определено лице.

 

„Обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвани с Вашите лични данни (като например събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, използване или изтриване на данни).

 

Кой е администраторът на Вашите данни?

Администратор на Вашите данни е:

 

Liebherr-Hausgeräte GmbH

Memminger Straße 77-79

88416 Ochsenhausen

Германия

Имейл: [email protected]

 

Как можете да се свържете с нашите длъжностни лица по защита на данните?                                                                                                                                                                            

Данните за контакт на нашето длъжностно лице по защита на данните са:

 

Corporate Privacy

Liebherr-IT Services GmbH

St. Vitus 1

88457 Kirchdorf an der Iller

Германия

Имейл: [email protected]

 

Какви права имате като субект на данни?

Като субект на данни в рамките на закона имате право да:

 

получавате сведения относно Вашите данни;

коригирате неправилни данни и да допълвате непълни данни;

заличавате Вашите данни, в частност, когато (1) те повече не са необходими за целите, посочени в тази декларация за защита на данните, (2) Вие оттеглите съгласието си и липсва друго право основание за обработване на данни, (3) Вашите данни са били обработени неправомерно или (4) Вие сте предявил възражение срещу обработването на данни и не са налице други, по-важни основания за обработване на данните;

ограничавате обработването на Вашите данни, в частност, когато оспорвате истинността на данните или обработването на Вашите данни е неправомерна и вместо изтриване Вие заявите ограничаване на тяхното използване;

възразявате срещу обработване на Вашите данни с цел защита на основателен интерес по лични причини или без посочване на конкретни причини, срещу обработване на Вашите данни, която се извършва за целите на пряката реклама; доколкото не става дума за възражение срещу пряка реклама, моля, при предявяване на възражение да изложите причините, поради които ние не трябва да обработваме Вашите данни по приетите от нас процедури. В случай на основателно възражение ние проверяваме фактите и обстоятелствата и прекратяваме обработването на данни, освен ако можем да докажем, че са налице наложителни основания, които стоят над Вашите интереси, права и свободи или обработването на данни служи за предявяване, упражняване или защита на правни претенции;

получавате Вашите данни в структуриран, общоприет и машинночетимм формат, както и правото Вашите данни да бъдат директно изпращани от нас на друг администратор;

оттегляте съгласието си в случаите, когато сте ни дали Вашето съгласие за обработване на данни. Моля да имате предвид, че законосъобразността на обработването на данни, извършено от момента на предоставяне на съгласие до оттеглянето му, остава незасегната от оттеглянето на Вашето съгласие.

 

При предявяване на посочените по-горе права, моля да проявите разбиране, че в определени случаи можем да изискваме от Вас доказателства, че Вие сте лицето, за което се представяте.

Освен това имате право да подадете жалба пред надзорен орган, ако сте убеден/а, че обработването на Вашите данни се извършва в нарушение на Общия регламент за защита на личните данни.

 

Връзки към други уебстраници

Нашата уебстраница може да съдържа връзки към уебстраници и от уебстраници на други, несвързани с нас доставчици („трети лица“). След кликване върху връзките ние вече нямаме влияние върху обработването на данни, които се прехвърлят на трети лица при кликване върху връзката (като например IP адрес или URL, където се намира връзката), тъй като нашият контрол не обхваща поведението на трети лица. По тази причина ние не можем да поемем отговорност за обработването на такива данни от трети лица.

 

 

Odkazy na stránky sociálních sítí a služby typu messenger

Naše internetové stránky mohou obsahovat odkazy na sdílení obsahu našich internetových stránek v různých sociálních sítích a/nebo službách typu messenger. Námi vytvořené odkazy nevedou v průběhu používání našich internetových stránek k předávání údajů poskytovatelům sociálních sítí nebo služeb typu messenger. Pouze pokud kliknete na některý z odkazů pro sdílení obsahu našich internetových stránek, budou údaje (například vaše IP adresa nebo adresa URL, na které se odkaz nachází) předány příslušnému poskytovateli sociální sítě nebo služby typu messenger. Na další zpracování údajů příslušným poskytovatelem sociální sítě nebo služby typu messenger nemáme žádný vliv.

 

Zpracování osobních údajů

Логфайлове

При всяко влизане и ползване на нашата уебстраница използваните на Вашето крайно устройство (компютър, смартфон или други подобни) интернет браузъри автоматично изпращат информация на нашите уебсървъри, която ние съхраняваме в т. нар. логфайлове.

Какви данни обработваме и за какви цели?

Ние обработваме следните данни:

 

Вашия (външен) IP адрес;

дата и час на посещение на уебстраницата;

име на домейна на Вашия интернет доставчик;

използвания от Вас тип и версия браузър и използваната от Вас операционна система;

URL (адрес в интернет) на уебстраница, в която сте се намирали към момента на влизането;

файловете, в които сте влезли чрез съответната уебстраница (вид достъп, име на файла, URL на файла, успешно влизане в него);

обема данни, които се пренасят към Вас при посещение на съответната уебстраница.

При необходимост дата и час на изпращане при използване на уебформуляри.

 

По правило ние обработваме тези данни само с цел гаранция на стабилността и мрежовата и информационна сигурност.

Обработването на лични данни за други цели може да се предвиди само ако са налице законови изисквания в съответствие с член 6, параграф 4 от ОРЗД. В такъв случай, разбира се, ще спазим всички задължения спрямо информацията съгласно член 13, параграф 3 от ОРЗД и член 14, параграф 4 от ОРЗД.

На какво правно основание обработваме Вашите данни?

Обработването на Вашите данни се извършва с цел защита на легитимните интереси съгласно чл. 6, параграф 1, буква е) от Общия регламент за защита на личните данни.

Нашите основателни интереси са свързани с подобряването и запазването на стабилността, респ. функционалността и защитата, на нашата уебстраница.

Вие имате право по лични причини по всяко време да предявите възражение срещу обработването на Вашите данни съгласно чл. 6, параграф 1, буква е) от Общия регламент за защита на личните данни.

 

Ověřování/autorizace

Ověřování na našich internetových stránkách je realizováno prostřednictvím „účtu MyLiebherr“.

 

„Účet MyLiebherr“ je centrální uživatelský účet u společnosti Liebherr-Hausgeräte GmbH. Za účelem vytvoření účtu MyLiebherr je třeba se registrovat. Registrace se provádí na adrese (https://home.myliebherr.com). Na konci registračního procesu obdržíte e-mail s potvrzovacím odkazem. Kliknutím na tento potvrzovací odkaz je třeba registraci dokončit. Alternativně si můžete účet MyLiebherr zaregistrovat také prostřednictvím svého účtu Google, Meta nebo Microsoft (dále jen „přihlášení prostřednictvím sociálních sítí“). Upozorňujeme, že na zpracování vašich osobních údajů společnostmi Google, Meta a Microsoft nemáme vliv. Se svým účtem MyLiebherr můžete využít službu jednotného přihlašování společnosti Liebherr-Hausgeräte GmbH (dále jen „jednotné přihlašování“). Díky jednotnému přihlašování můžete s využitím jedněch přihlašovacích údajů používat více digitálních nabídek s omezeným přístupem spojených s jednotným přihlašováním (dále jen „moduly“). Pomocí jednotného přihlašování můžete přecházet mezi moduly, aniž by bylo nutné se samostatně registrovat či přihlašovat. Služba jednotného přihlašování automaticky odešle údaje uložené u vašeho účtu MyLiebherr, které jsou potřeba k použití daného modulu, poskytovateli daného modulu, aby byl pro vás zajištěn co největší komfort používání. Moduly jsou provozovány buď společností Liebherr-Hausgeräte GmbH, nebo dceřinými firmami společnosti Liebherr-Hausgeräte GmbH.

Které údaje zpracováváme a k jakým účelům?

Zpracováváme tyto údaje:

 

 • jedinečný identifikátor uživatele (UPN);

 

Upozornění: Tento údaj je nám předán při ověření pomocí účtu Liebherr společností Liebherr-IT Services GmbH.

 

 • vaši e-mailovou adresu;
 • vaše jméno a příjmení [dobrovolný údaj];
 • vaši korespondenční adresu (ulice, číslo domu, PSČ, obec) [dobrovolný údaj];
 • vaše telefonní číslo [dobrovolný údaj].

 

Tyto údaje zásadně zpracováváme pouze za účelem ověření na našich internetových stránkách, případně za účelem centrálního ověření v rámci používání neveřejného obsahu.

Zpracování pro jiné účely přichází v úvahu jen v případě, že k tomu existují nezbytné právní podmínky podle čl. 6 odst. 4 nařízení GDPR. Povinnosti poskytnout informace podle čl. 13 odst. 3 nařízení GDPR a čl. 14 odst. 4 nařízení GDPR v takovém případě samozřejmě dodržíme.

Na jakém právním základě zpracováváme vaše údaje?

Ke zpracování vašich údajů dochází za účelem plnění smlouvy nebo k provedení předsmluvních opatření podle článku 6 odstavce 1 písmene b) nařízení GDPR.

 

Chatbot

Na našich internetových stránkách nabízíme poradenství ohledně našeho produktového světa a našich produktů prostřednictvím chatbotu. Náš chatbot je virtuální produktový rádce, který v rámci interaktivní online komunikace zprostředkovává informace o produktech, odpovídá na otázky a radí při výběru.

Které údaje zpracováváme a k jakým účelům?

Zpracováváme tyto údaje:

 

 • ID souboru cookie;
 • volný text, který je v průběhu konverzace použit k produktovému poradenství.

 

Tyto údaje zpracováváme zásadně jen pro tyto účely:

 

 • produktové poradenství pro návštěvníky našich stránek.

 

Zpracování pro jiné účely přichází v úvahu jen v případě, že k tomu existují nezbytné právní podmínky podle čl. 6 odst. 4 nařízení GDPR. Povinnosti poskytnout informace podle čl. 13 odst. 3 nařízení GDPR a čl. 14 odst. 4 nařízení GDPR v takovém případě samozřejmě dodržíme.

Na jakém právním základě zpracováváme vaše údaje?

Zpracování vašich údajů probíhá na základě vašeho souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR ve spojení s čl.7 nařízení GDPR.

 

Používání webových formulářů

 • Kontaktní formuláře

Na našich internetových stránkách nabízíme možnost odeslání zprávy či dotazu prostřednictvím webového formuláře nám či jiným firmám. Když tuto možnost využijete, zašleme údaje, které jste vyplnili do formuláře, e-mailem vámi vybraným adresátům. Pokud jsme adresátem vaší zprávy či dotazu my sami, zpracujeme vaše údaje za účelem vyřízení vaší záležitosti či zprávy a kontaktování vaší osoby.

Které údaje zpracováváme a k jakým účelům?

Zpracováváme tyto údaje:

 • příjmení, jméno;
 • e-mailová adresa;
 • obsahové údaje (vaše zpráva/dotaz);
 • případně korespondenční adresa (ulice, číslo domu, poštovní směrovací číslo, obec a země);
 • případně telefonní číslo;
 • případně sériové číslo;
 • případně individuální chybová zpráva / popis události nebo žádost o projev dobré vůle;
 • případně bankovní spojení (IBAN nebo kód banky / číslo účtu).

 

Tyto údaje zpracováváme zásadně jen pro tyto účely:

 • poskytnutí služby (předání zprávy nebo dotazu adresátům);
 • zodpovězení a další zpracování vaší zprávy nebo dotazu v případě, že jsme adresátem vaší zprávy či dotazu my sami

 

Zpracování pro jiné účely přichází v úvahu jen v případě, že k tomu existují nezbytné právní podmínky podle čl. 6 odst. 4 nařízení GDPR. Povinnosti poskytnout informace podle čl. 13 odst. 3 nařízení GDPR a čl. 14 odst. 4 nařízení GDPR v takovém případě samozřejmě dodržíme.

 

Na jakém právním základě zpracováváme vaše údaje?

Ke zpracování vašich údajů dochází za účelem plnění smlouvy nebo k provedení předsmluvních opatření podle článku 6 odstavce 1 písmene b) nařízení GDPR nebo k zajištění oprávněného zájmu podle článku 6 odstavce 1 písmene f) nařízení GDPR.

Pokud jsme adresátem vaší zprávy či dotazu my sami, je v našem oprávněném zájmu řádné zodpovězení a zpracování vaší zprávy či dotazu.

Z důvodů vyplývajících z vaší jedinečné situace máte podle článku 6 odstavce 1 písmene f) nařízení GDPR právo podat námitku vůči zpracování údajů.

 • E-mailový zpravodaj

Na našich internetových stránkách nabízíme možnost přihlásit se prostřednictvím webového formuláře k odběru našeho e-mailového zpravodaje.

 

Které údaje zpracováváme a k jakým účelům?

V daném případě zpracováváme následující údaje:

 • oslovení;
 • příjmení, jméno;
 • e-mailová adresa;
 • vaše (externí) IP adresa;
 • datum a čas přihlášení a dodatečného potvrzení přihlášení;
 • datum a čas zrušení odběru zpravodaje.

 

Vámi poskytnuté údaje zásadně zpracováváme pouze za účelem toho, abychom vám mohli e-mailem pravidelně posílat zpravodaj (případně i s individuálním oslovením) a předkládat vám komerční informace o našich produktech, nabídkách nebo akcích, událostech, soutěžích, příspěvcích a článcích atd.

Údaje shromážděné v rámci přihlášení k odběru zpravodaje s takzvaným dvojím ověřením zásadně zpracováváme pouze k ochraně nabídky a ke splnění zákonných dokazovacích povinností, které máme. Dvojí ověřování přihlášení k odběru zpravodaje spočívá v tom, že po vaší registraci vám pošleme e-mail s prosbou o ověření přihlášení k odběru zpravodaje. Pokud registraci nepotvrdíte kliknutím na zaslaný ověřovací odkaz, nebudete k odběru e-mailového zpravodaje přihlášeni a zpravodaj vám nebude zasílán.

Kromě toho shromažďujeme a analyzujeme vaši interakci s naším zpravodajem (měříme četnost otevírání a kliknutí) a ukládáme tyto informace do vašeho profilu příjemce, abychom mohli měřit úspěch zpravodaje, neustále jej zlepšovat a přizpůsobovat požadavkům. Měření četnosti otevírání provádíme pomocí takzvaného pixelového počítadla, což je malý, neviditelný obrázkový soubor, který se při otevření zpravodaje automaticky načte ze serveru, čímž je ověřeno, že byl zpravodaj skutečně otevřen. Četnost kliknutí oproti tomu měříme tak, že po kliknutí na odkaz nacházející se ve zpravodaji dojde nejprve k přesměrování na server, na němž se kliknutí zaregistruje, a teprve poté dojde k načtení vlastní cílové stránky.

Zpracování pro jiné účely přichází v úvahu jen v případě, že k tomu existují nezbytné právní podmínky podle čl. 6 odst. 4 nařízení GDPR. Povinnosti poskytnout informace podle čl. 13 odst. 3 nařízení GDPR a čl. 14 odst. 4 nařízení GDPR v takovém případě samozřejmě dodržíme.

 

Na jakém právním základě zpracováváme vaše údaje?

Zpracování vašich údajů probíhá na základě vašeho souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) ve spojení s čl. 7 nařízení GDPR nebo ke splnění zákonné povinnosti podle čl. 6 odst. 1 písm. c), článku 3 písm. a) nařízení GDPR ve spojení s čl. 32 nařízení GDPR (Bezpečnost) nebo čl. 7 odst. 1 nařízení GDPR (Dokazovací povinnost).

Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas s účinností do budoucna a/nebo kdykoliv podat námitku vůči zpracování vašich údajů ke komerčním účelům. Odvolání souhlasu / podání námitky nemá vliv na zákonnost zpracování údajů provedeného až do okamžiku odvolání souhlasu / podání námitky. Samostatné odvolání souhlasu / podání námitky týkající se pouze měření četnosti otevření a kliknutí a/nebo ukládání změřených výsledků do profilu příjemce není možné; za tímto účelem je nutné zrušit odběr celého zpravodaje. Odběr zpravodaje můžete kdykoliv zrušit zasláním e-mailu na adresu [email protected] nebo kliknutím na odhlašovací odkaz nacházející se na konci každého zpravodaje.

 • E-mailový zpravodaj [jiný odesílatel]

Na našich internetových stránkách nabízíme možnost přihlásit se prostřednictvím webového formuláře k odběru e-mailového zpravodaje jiného odesílatele. Pokud tuto možnost využijete, předáme vaše údaje získané prostřednictvím daného formuláře příslušnému odesílateli e-mailového zpravodaje. Za další zpracování vašich údajů zodpovídá daný odesílatel. Konkrétní informace o dalším zpracování vašich údajů naleznete v příslušném prohlášení o ochraně osobních údajů vydaném daným odesílatelem, které budete mít k dispozici v okamžiku shromáždění údajů.

 

Které údaje zpracováváme a k jakým účelům?

Zpravidla zpracováváme tyto údaje:

 • oslovení;
 • příjmení, jméno;
 • e-mailová adresa;
 • vaše (externí) IP adresa;
 • datum a čas přihlášení a dodatečného potvrzení přihlášení;
 • datum a čas zrušení odběru zpravodaje.

 

Tyto údaje zásadně zpracováváme pouze k účelu poskytnutí služby (zaslání vašich údajů danému odesílateli).

Zpracování pro jiné účely přichází v úvahu jen v případě, že k tomu existují nezbytné právní podmínky podle čl. 6 odst. 4 nařízení GDPR. Povinnosti poskytnout informace podle čl. 13 odst. 3 nařízení GDPR a čl. 14 odst. 4 nařízení GDPR v takovém případě samozřejmě dodržíme.

 

Na jakém právním základě zpracováváme vaše údaje?

Ke zpracování vašich údajů dochází za účelem plnění smlouvy nebo k provedení předsmluvních opatření podle článku 6 odstavce 1 písmene b) nařízení GDPR.

 • Soutěže

Na našich internetových stránkách nabízíme možnost zúčastnit se prostřednictvím webových formulářů různých soutěží různých pořadatelů. Pokud tuto možnost využijete, předáme vaše údaje získané prostřednictvím daného formuláře příslušnému pořadateli soutěže. Za další zpracování vašich údajů zodpovídá pořadatel. Konkrétní informace o dalším zpracování vašich údajů naleznete v příslušném prohlášení o ochraně osobních údajů vydaném pořadatelem, které budete mít k dispozici v okamžiku shromáždění údajů, nebo budou součástí podmínek účasti v soutěži.

Které údaje zpracováváme a k jakým účelům?

Zpravidla zpracováváme tyto údaje:

 • oslovení;
 • příjmení, jméno;
 • e-mailová adresa a/nebo telefonní číslo;
 • případně korespondenční adresa;
 • případně datum narození;
 • případně obsah (vaše odpovědi v rámci soutěže).

 

Tyto údaje zásadně zpracováváme pouze k účelu poskytnutí služby (zaslání vašich údajů pořadateli).

Zpracování pro jiné účely přichází v úvahu jen v případě, že k tomu existují nezbytné právní podmínky podle čl. 6 odst. 4 nařízení GDPR. Povinnosti poskytnout informace podle čl. 13 odst. 3 nařízení GDPR a čl. 14 odst. 4 nařízení GDPR v takovém případě samozřejmě dodržíme.

 

Na jakém právním základě zpracováváme vaše údaje?

Ke zpracování vašich údajů dochází za účelem plnění smlouvy nebo k provedení předsmluvních opatření podle článku 6 odstavce 1 písmene b) nařízení GDPR.

 • Prodejní akce s vrácením peněz

Na našich internetových stránkách nabízíme možnost zúčastnit se prostřednictvím webových formulářů různých prodejních akcí s vrácením peněz organizovaných různými pořadateli. Pokud tuto možnost využijete, předáme vaše údaje získané prostřednictvím daného formuláře příslušnému pořadateli prodejní akce s vrácením peněz. Za další zpracování vašich údajů zodpovídá pořadatel. Konkrétní informace o dalším zpracování vašich údajů naleznete v příslušném prohlášení o ochraně osobních údajů vydaném pořadatelem, které budete mít k dispozici v okamžiku shromáždění údajů, nebo budou součástí podmínek účasti v prodejní akci s vrácením peněz.

 

Které údaje zpracováváme a k jakým účelům?

Zpravidla zpracováváme tyto údaje:

 • oslovení;
 • příjmení, jméno;
 • e-mailová adresa a/nebo telefonní číslo;
 • korespondenční adresa;
 • sériové číslo vaší chladničky nebo mrazničky Liebherr;
 • typ vaší chladničky nebo mrazničky Liebherr;
 • datum nákupu / datum vystavení faktury;
 • faktura;
 • bankovní spojení (IBAN).

 

Tyto údaje zásadně zpracováváme pouze k účelu poskytnutí služby (zaslání vašich údajů pořadateli).

Zpracování pro jiné účely přichází v úvahu jen v případě, že k tomu existují nezbytné právní podmínky podle čl. 6 odst. 4 nařízení GDPR. Povinnosti poskytnout informace podle čl. 13 odst. 3 nařízení GDPR a čl. 14 odst. 4 nařízení GDPR v takovém případě samozřejmě dodržíme.

 

Na jakém právním základě zpracováváme vaše údaje?

Ke zpracování vašich údajů dochází za účelem plnění smlouvy nebo k provedení předsmluvních opatření podle článku 6 odstavce 1 písmene b) nařízení GDPR.

 • Digitální obsah

Na našich internetových stránkách nabízíme prostřednictvím webového formuláře možnost přístupu nebo stažení digitálního obsahu, jako je například oficiální dokumentace nebo jiné podobné dokumenty různých poskytovatelů. Pokud tuto možnost využijete, předáme vaše údaje získané prostřednictvím daného formuláře příslušnému poskytovateli digitálního obsahu. Za další zpracování vašich údajů zodpovídá poskytovatel. Konkrétní informace o dalším zpracování vašich údajů naleznete v příslušném prohlášení o ochraně osobních údajů vydaném poskytovatelem, které budete mít k dispozici v okamžiku shromáždění údajů.

 

Které údaje zpracováváme a k jakým účelům?

Zpravidla zpracováváme tyto údaje:

 • oslovení;
 • příjmení, jméno;
 • e-mailová adresa.

 

Tyto údaje zásadně zpracováváme pouze k účelu poskytnutí služby (zaslání vašich údajů poskytovateli).

Zpracování pro jiné účely přichází v úvahu jen v případě, že k tomu existují nezbytné právní podmínky podle čl. 6 odst. 4 nařízení GDPR. Povinnosti poskytnout informace podle čl. 13 odst. 3 nařízení GDPR a čl. 14 odst. 4 nařízení GDPR v takovém případě samozřejmě dodržíme.

 

Na jakém právním základě zpracováváme vaše údaje?

Ke zpracování vašich údajů dochází za účelem plnění smlouvy nebo k provedení předsmluvních opatření podle článku 6 odstavce 1 písmene b) nařízení GDPR.

 • Prodloužená záruka

Na našich internetových stránkách nabízíme možnost požádat prostřednictvím webových formulářů o prodloužení záruky. Pokud tuto možnost využijete, předáme vaše údaje získané prostřednictvím daného formuláře příslušnému poskytovateli záruky. Za další zpracování vašich údajů zodpovídá daný poskytovatel záruky. Konkrétní informace o dalším zpracování vašich údajů naleznete v příslušném prohlášení o ochraně osobních údajů vydaném poskytovatelem záruky, které budete mít k dispozici v okamžiku shromáždění údajů, nebo budou součástí záručních podmínek k příslušnému prodloužení záruky.

 

Které údaje zpracováváme a k jakým účelům?

Zpravidla zpracováváme tyto údaje:

 • oslovení;
 • příjmení, jméno;
 • korespondenční adresa;
 • e-mailová adresa;
 • datum nákupu;
 • sériové číslo.

 

Tyto údaje zásadně zpracováváme pouze k účelu poskytnutí služby (zaslání vašich údajů poskytovateli záruky).

Zpracování pro jiné účely přichází v úvahu jen v případě, že k tomu existují nezbytné právní podmínky podle čl. 6 odst. 4 nařízení GDPR. Povinnosti poskytnout informace podle čl. 13 odst. 3 nařízení GDPR a čl. 14 odst. 4 nařízení GDPR v takovém případě samozřejmě dodržíme.

 

Na jakém právním základě zpracováváme vaše údaje?

Ke zpracování vašich údajů dochází za účelem plnění smlouvy nebo k provedení předsmluvních opatření podle čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR.

 

Използване на бисквитки и други технологии

А. Общи положения

На нашата уебстраница използваме бисквитки и други технологии. С посочените по-долу указания във връзка с използването на бисквитки Вие като ползвател на нашата уебстраница получавате от наша страна допълнителна информация относно обработването на данни при използването на бисквитки и други технологии.

Какво представляват бисквитките и другите технологии?

Бисквитките представляват малки текстови файлове, които един уебсървър с помощта на използвания от Вас интернет браузър на крайното Ви устройство (компютър, смартфон или други подобни) може да съхранява и разчита. Бисквитките съдържат индивидуални аналогово-цифрови поредици от знаци, които дават възможност за идентифициране на използвания от Вас интернет браузър и могат да съдържат информация за персонализирани настройки на потребителя.

Освен бисквитки използваме следните други технологии:

 

С т. нар. техника с локално хранилище (Local-Storage) данните се съхраняват само на място, т. е. изключително на Вашето крайно устройство, а не на уебсървъра, в т. нар. локално хранилище на Вашия интернет браузър. За разлика от бисквитките данните, съхранявани чрез локално хранилище, нямат срок на съхранение и не се изтриват автоматично. Вие можете сами да изтриете тези данни чрез Вашия интернет браузър. Как можете да изтриете съхранените чрез локално хранилище данни, можете да научите от указанията на производителя на Вашия интернет браузър.

 

В допълнение на нашата уебстраница сме включили т. нар. пикселен маркер (също: „пиксели“, „пиксел-тагове“ или „webbeacons“). Пикселите за броене са малки, най-често невидими картинни файлове, които се зареждат автоматично от уебсървъра и могат да предоставят информация за Вашия интернет браузър или Вашето крайно устройство, както и за ползването на нашата уебстраница. От тази информация може да бъде изготвен профил, който се разпознава при следващо посещение на нашата уебстраница.

 

Посочените по-горе бисквитки и други технологии ще бъдат наричани по-долу заедно „бисквитки“.

 

II. II. Какви видове бисквитки и други технологии съществуват?

Съществуват необходими и опционални бисквитки:

 

Необходимите бисквитки са тези, които се изискват в техническо отношение за функционалността и гарантирането на сигурността и стабилността както на нашата уебстраница, така и на информационно-техническите системи. В тази категория попадат и онези бисквитки, които съхраняват определени извършени от Вас настройки, избрани опции или въведени данни най-късно до затваряне на Вашия интернет браузър, за да може да бъде предоставена желаната от Вас функция (например статус на вписване, езикова настройка и др.). За съхранението или разчитането на необходимите бисквитки не се изисква Вашето съгласие. Затова не можете да управлявате необходимите бисквитки чрез настройките на използваната от нас услуга за управление с предоставено от Вас съгласие, а само чрез Вашия интернет браузър и там да изтриете съхранени бисквитки, респ. да блокирате съхраняването на бисквитки.

 

Опционални бисквитки са тези, които не се изискват за функционалността и гарантирането на сигурността и стабилността на нашата уебстраница и на информационно-техническите системи, а служат за целите на анализа и маркетинга. Например за изготвяне на анонимизирани статистики тези бисквитки могат да събират информация как използвате нашата уебстраница, което ни дава възможност за анализ на използването и оптимизиране на нашата уебстраница. Освен това в тази категория попадат и такива бисквитки, които съхраняват данни за определени извършени от Вас настройки, избрани опции или въведени данни за затварянето на Вашия интернет браузър, за да могат да предоставят дългосрочно желаната от Вас функция (напр. статус на вписване, чрез избор на „запомни моя имейл адрес“, паметни бележки, сравнителен списък и т. н.). За съхранението или разчитането на опционални бисквитки по принцип се изисква Вашето предварително съгласие. Чрез настройките на използваната от нас услуга за управление с предоставено от Вас съгласие можете да дадете съгласието си за използване на опционални бисквитки и по всяко време да го оттеглите с бъдещо действие.

 

Както при необходимите, така и при опционалните бисквитки, може да става дума за т. нар. сесийни или постоянни бисквитки, които се различават по функционалната си продължителност:

 

Сесийни бисквитки ( session cookies) се съхраняват на Вашето крайно устройство и се изтриват автоматично, когато затворите интернет браузъра си.

 

Постоянните бисквитки (persistent cookies) се съхраняват на Вашето крайно устройство и не се изтриват автоматично след затваряне на Вашия интернет браузър, а остават на крайното устройство за предварително определено време.

 

Съхранените чрез техниката с локално хранилище данни се съхраняват безсрочно, т. е. продължителността на тяхното функциониране не е ограничена във времето.

 

Забележка: Чрез Вашия интернет браузър можете сами да изтривате бисквитки, както и данни, съхранени чрез локалното хранилище. За подробности можете да направите справка в указанията на производителя на Вашия интернет браузър.

 

Б. Използване на бисквитки на нашата уебстраница

I. Необходими бисквитки

1. Какви необходими бисквитки, с каква цел и с каква продължителност се съхраняват?

Услуга

Цел

Доставчик на услуги

Функционална продължителност

Управление с предоставено от Вас съгласие

Приемане и управление на съгласието и съхраняване на данни за решения във връзка с него

Usercentrics GmbH,
Sendlinger Straße 7,
80331 München, Германия

30 дни

Мрежа за доставка на съдържание – Content Delivery Network

Сигурност и стабилност

Cloudflare, Inc.,
101 Townsend St,
San Francisco, CA 94107, САЩ

30 дни

Балансиране на натоварването – Load Balancer

Сигурност и стабилност

-

8 часа

Езиково разпознаване

Езиково разпознаване за персонализирана потребителска езикова индикация на уебстраницата

-

До затваряне на Вашия интернет браузър

Разпознаване на държави

Разпознаване на държави за персонализирана потребителска езикова индикация на уебстраницата

-

30 дни

Управление с предоставено от Вас съгласие

Отваряне на настройки

За да можете да управлявате използването на опционални бисквитки на нашата уебстраница, ние сме включили функция за управление с предоставено от Вас съгласие. Чрез тази функция при първоначално влизане в нашата уебстраница се показва предварително включено запитване („бисквитки, други технологии и други услуги“), чрез което с едно кликване върху съответното поле можете да приемете или откажете използването на опционални бисквитки. Освен това с едно кликване попадате на „настройки“, които са свързани с настройките за управление с предоставеното от Вас съгласие, където ще намерите опростен списък на бисквитките по видове. Чрез функцията за управление с предоставено от Вас съгласие можете да се информирате за предназначението на използваните от нас бисквитки, съответно обработваните данни и евентуалните получатели на данни и в случай на опционални бисквитки по всяко време да дадете или да оттеглите съгласието си чрез избиране или изключване на съответното поле.

Моля, имайте предвид, че необходимите бисквитки се съхраняват още с влизането в нашата уебстраница и съответното поле за тази цел е предварително избрано. Не е възможно да отхвърлите необходимите бисквитки чрез функцията за управление на съгласието. За функционалността на управлението на съгласието също се изисква използването на определени бисквитки.

 

Информация за доставчика на услуги:

Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 München, Германия

Уебстраница:

https://usercentrics.com/de

Общи търговски условия:

https://usercentrics.com/de/agb/

Декларация за защита на данните:

https://usercentrics.com/de/datenschutzerklarung/

 

Мрежа за доставка на съдържание – Content Delivery Network

За оптимизиране на времето на зареждане на нашата уебстраница ние използваме т. нар. мрежа за доставка на съдържание (наречена по-долу „CDN“). CDN представлява мрежа от географски разпределени и свързани чрез интернет сървъри, с помощта на която по-бързо и по-сигурно може да бъде доставяно уебсъдържание. В рамките на CDN се изпращат лични данни на различни страни; към страни извън ЕС, респ. ЕИП, т. нар. трети страни, изпращането се извършва при спазване на условията в глава V от Общия регламент за защита на личните данни. С доставчика на услуги са договорени приети от Европейската комисия стандартни договорни клаузи (чл. 46, параграф 2, буква в) от Общия регламент за защита на личните данни).

 

Информация за доставчика на услуги:

Cloudflare, Inc., 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, САЩ

Представителства в Европейския съюз:

Cloudflare Portugal, Unipessoal Lda., Largo Rafael Bordalo Pinheiro 29, 1200-369 Lisboa, Португалия

Уебстраница:

https://www.cloudflare.com

Декларация за защита на данни (английски):

https://www.cloudflare.com/privacypolicy/

Стандартни договорни клаузи (английски):

https://www.cloudflare.com/cloudflare_customer_SCCs.pdf

Балансиране на натоварването – Load Balancer

За разпределение на натоварването използваме т. нар. балансиране на натоварването. При балансиране на натоварването се изпращат запитвания в мрежата на сървър за разпределение на натоварването, който препраща запитването в мрежата към вътрешен сървър. За да не бъдете препращан/а към различни сървъри в рамките на една сесия и за да се гарантира единно обработване на данните Вашите запитвания в мрежата се изпращат на същия сървър. За да се идентифицира този сървър и да се гарантира коректно препращане, ние използваме бисквитка, която функционира в продължение на осем часа.

Разпознаване на държави

За персонализирана потребителска индикация на езика на нашата уебстраница използваме сесийна бисквитка. По този начин се разпознава езикът на Вашия интернет браузър и нашата уебстраница Ви се показва на същия език.

 

2. На какво правно основание се използват необходимите бисквитки?

За да можем да докажем, че сте дали Вашето съгласие за използване на опционални бисквитки, ние съхраняваме информацията за съгласието, което сте предоставили или не сте предоставили, с цел изпълнение на нашето законово задължение за доказване съгласно чл. 6, параграф 1, буква в), параграф 3, буква а) във връзка с чл. 7, параграф 1 от Общия регламент за защита на личните данни.

Освен това използваме необходимите бисквитки за защита на основателни интереси съгласно чл. 6, параграф 1, буква е) от Общия регламент за защита на личните данни.

Нашите основателни интереси са:

 

гарантиране на сигурност и стабилност на нашата уебстраница и информационно-техническите системи например чрез защита от намеса под формата на целенасочено претоварване на сървъри (намеса „Denial-of-Service“) или чрез оптимално разпределение на натоварването на сървърите;

предявяване, упражняване и защита на правни претенции;

предоставяне и гарантиране на правилното функциониране на нашата уебстраница.

 

3. Как мога да предявя възражение срещу използване на необходимите бисквитки?

Можете да упражните Вашето право на възражение чрез възможностите за блокиране, описани по-долу в „Изтриване/блокиране на бисквитки“ (срв. чл. 21, параграф 5 от Общия регламент за защита на личните данни), т. е. блокиране на необходимите бисквитки чрез настройките на Вашия интернет браузър.

Моля, имайте предвид, че при изтриване без блокиране необходимите бисквитки се активират отново, когато в по-късен момент посетите отново нашата уеб страница. Имайте предвид също, че деактивирането, респ. изтриването или блокирането, на необходимите бисквитки оказва въздействие върху функционирането на нашата уеб страница и в резултат на това е възможно определени функции и параметри да не бъдат на разположение.

 

II. Опционални бисквитки

Чрез информацията, посочена по-долу, желаем да Ви помогнем да вземете обосновано решение за или против използването на опционални бисквитки и свързаното с това обработване на данни.

1. Какви опционални бисквитки, с каква цел и за колко време се използват?

Услуга

Цел

Доставчик на услуги

Функционална продължителност

Google Анализ

Уеб анализ

Google Ireland Limited,
Gordon House, Barrow Street,

Dublin 4, Ирландия

До 2 години

Проследяване на реализациите от Google Ads

Маркетинг

Google Ireland Limited,
Gordon House, Barrow Street,

Dublin 4, Ирландия

До 2 години

Ремаркетинг с Google Ads

Маркетинг

Google Ireland Limited,
Gordon House, Barrow Street,

Dublin 4, Ирландия

До 2 години

Google Ad Manager

Маркетинг

Google Ireland Limited,
Gordon House, Barrow Street,

Dublin 4, Ирландия

До 2 години

Microsoft Advertising

Маркетинг

Microsoft Ireland Operations Limited,
One Microsoft Place, South Country Business Park,

Leopardstown, Dublin 18, Ейре

До 390 дни

 

Уеб анализ

Ако сте предоставили съгласието си, ние използваме бисквитки за уеб анализ, за да можем да анализираме и постоянно да подобряваме използването на нашата уебстраница. Чрез получените анонимизирани статистически данни за потребителите (напр. брой и произход на посетителите на уебстраницата) ние можем да оптимизираме и да направим по-интересна нашата уебстраница, например чрез публикуване на често търсена информация, респ. теми, съгласно потребностите.

За целите на уеб анализа ние използваме „Google Анализ“, услуга за уеб анализ на Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия; дружество майка: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ (наречени по-долу заедно „Google“), с разширение за анонимно събиране на IP (така нареченото IP маскиране). За тази цел с Google сме сключили договор за обработване на поръчки съгласно чл. 28 от Общия регламент за защита на личните данни. Съгласно този договор Google обработва събраните данни (данни за Вашето крайно устройство или Вашия интернет браузър, IP адреси и Вашата уебстраница или операции на приложението) съгласно нашата поръчка, за да извърши оценка за нас на Вашето използване на уебстраницата ни, да систематизира доклади за операциите на уебстраницата и да ни предоставя други услуги, свързани с използването на нашата уебстраница и интернет.

Събраните данни в рамките на Google Анализ могат да бъдат съхранявани и обработвани в САЩ или всяка друга страна, в която Google или негов подизпълнител поддържат представителства. Чрез използвания от нас „метод на IP маскирането“ е възможно преди изпращане на данните на сървър на Google в САЩ и съхраняването им там да се извърши съкращаване на IP адреса още в самите държави членки на ЕС или на ЕИП, така че да не се изпраща пълният IP адрес и по този начин да се възпрепятства или значително да се затрудни идентифицирането на дадено лице. Само в изключителни случаи се изпраща пълният т. е. несъкратен IP адрес на сървър на Google в САЩ и адресът се съкращава там.

За предаване на данни към трета страна, т.е. държава извън ЕС или ЕИП, обикновено се изискват съответните гаранции за защита на Вашите лични данни. След като Съдът на Европейските общности анулира Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1250 на Комисията от 12 юли 2016 година относно адекватността на защитата, предоставена от Щита за поверителност между ЕС и САЩ („EU-US Privacy Shield“), EU-US Privacy Shield вече не може да се използва като гаранция за адекватно ниво на защита в САЩ според стандартите на ЕС. В резултат на това понастоящем в САЩ няма ниво на защита на данните, което да е еквивалентно на това в ЕС по смисъла на член 45 от ОРЗД и не можем да предоставим подходящи гаранции по член 46 от ОРЗД за компенсиране на този дефицит. Следователно предаването на данни към САЩ е разрешено само с Вашето изрично съгласие в съответствие с член 49, параграф 1, буква а) от ОРЗД. Възможните рискове от това предаване на данни са, че достъпът на правителствени агенции, като органи за сигурност и/или разузнавателни служби, не може да бъде изключен и те могат да обработват Вашите данни по съображения за националната сигурност, правоприлагането или други цели в обществен интерес на Съединените щати, вероятно без да сте специално информиран/а за това и без да имате приложими права и ефективни законови средства за правна защита на свое разположение.

 

Информация за доставчика на услуги:

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия; дружество майка: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ

Условия за обработване на данни за рекламни продукти на Google:

https://privacy.google.com/businesses/processorterms/

Условия на използване:

https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/de/

Преглед на използването на данни в Google Анализ:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Декларация за защита на данните:

https://policies.google.com/privacy?hl=de

Технически пояснения за „анонимното събиране на IP (или IP маскиране) в Google Анализ“:

https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=de

Допълнителни указания:

Ако желаете да деактивирате Google Анализ за цялата уебстраница, можете да изтеглите и инсталирате добавка за браузър (browser add-on) за деактивиране на Google Анализ на адрес https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Тази възможност не позволява уеб анализ само докато използвате интернет браузър, на който сте инсталирали съответната добавка (add-on).

 

Маркетинг

Ако сте предоставили съгласието си, ние използваме маркетингови бисквитки. Маркетинговите бисквитки могат да разпознаят дали сте посетили рекламирана уебстраница и какво съдържание е използвано или ще се използва от Вас, за да Ви бъде показвано важно за Вас и съобразено с Вашите интереси рекламно съдържание, да бъде ограничена честотата на показване на рекламни обяви и да бъдат отчетени резултатът, респ. ефективността, на рекламните дейности.

За целите на маркетинга ние използваме следните рекламни продукти на Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия; дружество майка: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ (наречени по-долу заедно „Google“):

 • Google Анализ

Използваме рекламния продукт „Google Анализ“ (предишно наименование: „AdWords“), чрез който можем да включваме рекламни обяви в резултатите от търсенето в Google, в партньорската мрежа на Google или на други платформи на Google. Ако взаимодействате с включена чрез Google Анализ рекламна обява, например кликнете върху нея, в рамките на „Google Ads Conversion Tracking“ (Проследяване на реализациите от Google Ads) се използва бисквитка, с помощта на която може да се проследи дали след това Вие сте извършили дефинирано от нас действие („Conversion“), напр. регистрация за получаване на бюлетин. Събраните с помощта на използваните бисквитки данни ни се предоставят от Google под формата на т. нар. статистики на реализациите, от които можем например да отчетем анонимния общ брой на потребителите, които са кликнали на нашата уебстраница. Ние обаче не получаваме информация, която да дава възможност за идентифициране на лицето. Освен Google Ads Conversion Tracking използваме „Google Ads Remarketing“ (Ремаркетинг с Google Ads), чрез което след посещение на нашата уебстраница при последващото използване на интернет от Вас могат да Ви бъдат показвани нашите рекламни обяви в партньорската мрежа на Google. За целта Google регистрира Вашето поведение на потребител при посещението на различни уебстраници в партньорската мрежа, като според Google се използва псевдонимизация. Като друг рекламен продукт използваме „Google Ad Manager“ (предишно наименование: „DoubleClick“), за да можем да Ви предлагаме рекламни обяви въз основа на предполагаемите Ви интереси. При това на използвания от Вас интернет браузър се дава псевдонимизиран идентификационен номер, за да проследим какви рекламни обяви вече са включени във Вашия интернет браузър и кои от тях сте посетили.

Събираните в рамките на рекламните продукти на Google данни могат да се съхраняват и обработват от Google в САЩ. Нямаме влияние върху по-нататъшното обработване на данни от страна на Google. За предаване на данни към трета страна, т.е. държава извън ЕС или ЕИП, обикновено се изискват съответните гаранции за защита на Вашите лични данни. След като Съдът на Европейските общности анулира Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1250 на Комисията от 12 юли 2016 година относно адекватността на защитата, предоставена от Щита за поверителност между ЕС и САЩ („EU-US Privacy Shield“), EU-US Privacy Shield вече не може да се използва като гаранция за адекватно ниво на защита в САЩ според стандартите на ЕС. В резултат на това понастоящем в САЩ няма ниво на защита на данните, което да е еквивалентно на това в ЕС по смисъла на член 45 от ОРЗД и не можем да предоставим подходящи гаранции по член 46 от ОРЗД за компенсиране на този дефицит. Следователно предаването на данни към САЩ е разрешено само с Вашето изрично съгласие в съответствие с член 49, параграф 1, буква а) от ОРЗД. Възможните рискове от това предаване на данни са, че достъпът на правителствени агенции, като органи за сигурност и/или разузнавателни служби, не може да бъде изключен и те могат да обработват Вашите данни по съображения за националната сигурност, правоприлагането или други цели в обществен интерес на Съединените щати, вероятно без да сте специално информиран/а за това и без да имате приложими права и ефективни законови средства за правна защита на свое разположение.

 

Информация за доставчика на услуги:

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия; дружество майка: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ

Уебстраница:

https://marketingplatform.google.com

Декларация за защита на данните:

https://policies.google.com/privacy

 

 • Microsoft Advertising

За целите на маркетинга ние използваме „Microsoft Advertising“ (предишно наименование: „Bing Ads“), онлайн рекламна програма на Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ейре; дружество майка: Microsoft Corporation, One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399, САЩ (по-долу заедно наричани „Майкрософт”).

В рамките на тази рекламна програма ние имаме възможност да поставяме рекламни съдържания и обяви в рамките на рекламната мрежа на доставчика на услугата (Microsoft Audience Network), а също и в резултатите от търсенето на Интернет търсачката „Microsoft Bing“, които съдържания и обяви могат да Ви бъдат показвани целенасочено на базата на Вашите предполагаеми интереси (персонализирана реклама). Освен това можем с помощта на т.нар. универсално проследяване на събитията (Universal Event Tracking; съкратено: „UET“) да настройваме и проследяваме дали и как се взаимодейства с нашите включени през Microsoft Advertising съдържания и обяви. Така например, ако потребителите достигнат до нашата уебстраница през такова съдържание или такава обява, ние можем да проследим и потребителските дейности на съответната уебстраница, вкл. времето на престой и какви части от страницата са посетени. За целта се използват различни бисквитки, като някои имат уникални идентификации (unique IDs) и се събират различни данни, вкл. IP адреси, които се запаметяват от Майкрософт за срок до 390 дни. Събраните в рамките на Microsoft Advertising данни се обработват от Майкрософт и за собствени цели, вкл. за подобряване на собствените услуги, като напр. за целите на докладването и анализа на услугите. Ние самите по правило получаваме от Майкрософт само анонимизирани статистики, от които можем да прочетем напр. общия брой потребители, които са щракнали върху някоя от нашите рекламни обяви. Идентификация на Вашата самоличност не е възможна за нас.

Събраните в рамките на Microsoft Advertising данни могат да бъдат съхранявани и обработвани от Майкрософт наред с другото и в САЩ. Ние нямаме влияние върху по-нататъшната обработка на данни от Майкрософт. За предаване на данни към трета страна, т.е. държава извън ЕС или ЕИП, обикновено се изискват съответните гаранции за защита на Вашите лични данни. След като Съдът на Европейските общности анулира Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1250 на Комисията от 12 юли 2016 година относно адекватността на защитата, предоставена от Щита за поверителност между ЕС и САЩ („EU-US Privacy Shield“), EU-US Privacy Shield вече не може да се използва като гаранция за адекватно ниво на защита в САЩ според стандартите на ЕС. В резултат на това понастоящем в САЩ няма ниво на защита на данните, което да е еквивалентно на това в ЕС по смисъла на чл. 45 от ОРЗД и не можем да предоставим подходящи гаранции по чл. 46 от ОРЗД за компенсиране на този дефицит. Следователно предаването на данни към САЩ е разрешено само с Вашето изрично съгласие в съответствие с чл. 49, параграф 1, буква а) от ОРЗД. Възможните рискове от това предаване на данни са, че достъпът на правителствени агенции, като органи за сигурност и/или разузнавателни служби, не може да бъде изключен и те могат да обработват Вашите данни по съображения за националната сигурност, правоприлагането или други цели в обществен интерес на Съединените щати, вероятно без да сте специално информиран/а за това и без да имате приложими права и ефективни законови средства за правна защита на свое разположение.

Информация за доставчика на услуги:

Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ейре; дружество майка: Microsoft Corporation, One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399, САЩ

Уебстраница:

https://about.ads.microsoft.com

Декларация за защита на данните:

https://privacy.microsoft.com/privacystatement

Допълнително указание:

Ако желаете да деактивирате персонализираната реклама от Майкрософт, можете да извършите съответната настройка на адрес https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings.

 

2. На какво правно основание се използват опционални бисквитки?

Ние използваме опционални бисквитки на основание предоставено съгласие по чл. 6, параграф 1, буква а) във връзка с чл. 7 от Общия регламент за защита на личните данни.

 

3. Как мога да оттегля съгласието си за използване на опционални бисквитки?

При (първоначално) влизане на нашата уебстраница Ви питаме чрез предварително включено запитване („Бисквитки, други технологии и други услуги“) за Вашето съгласие относно използването на опционални бисквитки. Вие можете да оттеглите съгласието си по всяко време с бъдещо действие и по този начин да възпрепятствате събиране на Вашите данни, като изключите опционалните бисквитки (уеб анализ, маркетинг) от настройките на услугата за управление с предоставено от Вас на съгласие.

Доколкото Вие не сте предоставили Вашето съгласие или сте оттеглили вече предоставено съгласие, не се извършва (последващо) събиране на данни чрез опционални бисквитки, за които се изисква съгласие, и свързаното с това обработване на данни. Това не създава проблеми при използването на уебстраницата, ако не деактивирате функциите за необходимите бисквитки.

Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на извършеното обработване на данни въз основа на предоставено съгласие до момента на оттеглянето му.

Като алтернатива на оттеглянето на съгласие имате на разположение описаните в „Изтриване/блокиране на бисквитки“ възможности за изтриване, респ. блокиране, на бисквитки съгласно посочените там указания.

 

В. Изтриване/блокиране на бисквитки

Бисквитките се съхраняват на Вашето устройство, така че Вие можете да ги управлявате. Ако не желаете да разпознаваме Вашето устройство, можете по всяко време да деактивирате, респ. да изтриете, ръчно или автоматично съхранените на Вашето устройство бисквитки и/или да блокирате съхранението на бисквитки в бъдеще, като в софтуера на Вашия интернет браузър извършите необходимата настройка напр. „не приемай бисквитки“. Повечето интернет браузъри могат освен това да се конфигурират така, че да се приема съхранение на бисквитки само ако Вие предоставите съгласие за конкретния случай. Ако не искате да приемате бисквитките на нашите партньори и доставчици на услуги, във Вашия интернет браузър трябва да намерите настройката „Блокиране на бисквитки от трети доставчици на услуги“ или друга подобна настройка. Обикновено в менюто на Вашия интернет браузър чрез функцията „Помощ“ е показано как можете да изключите, респ. да блокирате, вече съхранени бисквитки и да отхвърляте нови бисквитки. Подробности за описаните възможности можете да намерите в инструкциите на производителя на Вашия интернет браузър.

Моля, имайте предвид, че при изтриване без блокиране необходимите бисквитки се включват отново и повторно ще Ви помолим за Вашето съгласие относно използването на опционални бисквитки, когато по-късно посетите нашата уебстраница. Имайте предвид също, че деактивирането, респ. изтриването или блокирането, на необходимите бисквитки оказва въздействие върху функционирането на нашата уеб страница и в резултат на това е възможно определени функции и параметри да не бъдат на разположение.

Можете по всяко време да управлявате настройките за използване на опционални бисквитки и свързаното с това обработване на данни от настройките на услугата за управление с предоставено от Вас съгласие.

 

 

Začlenění služeb třetích stran

V rámci poskytování našich internetových stránek začleňujeme různé obsahové a funkční prvky (dále jen souhrnně „služby“), které jsou načítány z webových serverů daných poskytovatelů (dále jen „třetí strana“). K řádnému zobrazení a poskytnutí služeb je vždy nutné zaslat dané třetí straně vaši IP adresu. Snažíme se sice začleňovat pouze takové služby, u nichž daná třetí strana IP adresu používá výhradně k poskytnutí služby, avšak nemáme vliv na další zpracování třetí stranou.

U přenosu údajů podléhajícímu souhlasu vás při prvním načtení našich internetových stránek prostřednictvím dialogového okna („Soubory cookie, další technologie a jiné služby“) poprosíme mimo jiné o váš souhlas s přenosem údajů třetí straně či do třetí země spojeným s používáním takovýchto služeb. Pokud souhlas prostřednictvím tohoto dialogového okna neudělíte, budou služby třetích stran podléhající souhlasu na našich internetových stránkách zablokovány a třetím stranám / do třetích zemí nebudou přenášeny žádné údaje. Namísto toho můžete kliknutím na možnost „Přijmout“ zobrazenou u blokovacích prvků udělit souhlas samostatně pro jednotlivé služby třetích stran. Pokud v budoucnu nebudete chtít udělovat souhlas pro každou službu třetí strany jednotlivě a budete je chtít načítat bez blokování, můžete vybrat možnost „Přijmout vždy“, čímž udělíte souhlas s budoucím zobrazováním všech dalších služeb třetích stran na našich internetových stránkách a s tím spojeným zpracováním údajů.

Udělené souhlasy můžete kdykoliv s účinností do budoucna odvolat a zabránit tak dalšímu přenosu vašich údajů, a to tím, že v nastaveních služby pro správu souhlasů zrušíte výběr u položek příslušných služeb v části „Jiné služby (volitelné)“.

Vestavěné služby třetích stran:

 • Videa ze služby YouTube

Do našich internetových stránek začleňujeme videa ze služby „YouTube“, kterou poskytuje společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland; mateřská společnost: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen pod společným označením „Google“). U vestavěných videí ze služby YouTube je aktivován „rozšířený režim ochrany údajů“, takže nemohou být ukládány žádné soubory cookie k analýze chování uživatele.

Když načtete video ze služby YouTube, po udělení vašeho souhlasu zasíláme společnosti Google vaše údaje, mezi nimiž je i vaše IP adresa. Údaje shromážděné v rámci přehrávání videí ze služby YouTube mohou být společností Google ukládány a zpracovávány mimo jiné v USA. Na zpracování údajů společností Google nemáme žádný vliv. Pro přenos údajů do třetí země, tedy do země mimo EU či EHP, jsou v zásadě nutné odpovídající záruky k ochraně osobních údajů. Poté, co Evropský soudní dvůr prohlásil prováděcí nařízení (EU) 2016/1250 Komise ze dne 12. července 2016 o přiměřenosti ochrany nabízené štítem pro ochranu soukromí EU-US („EU-US Privacy Shield“) za neplatné, nelze štít pro ochranu soukromí EU-US Privacy Shield již považovat za přiměřenou úroveň ochrany v USA podle standardů EU. Tím pádem v USA v současné době neexistuje žádná úroveň ochrany údajů rovnocenná s ochranou v EU ve smyslu článku 45 nařízení GDPR a ani my nemůžeme přinést žádné záruky dle článku 46 nařízení GDPR, které by tento nedostatek vyrovnaly. Přenos údajů do USA je proto podle článku 49 odstavce 1 písmene a nařízení GDPR možný pouze po vašem výslovném souhlasu. Mezi možná rizika tohoto přenosu údajů patří to, že nelze vyloučit, že k vašim údajům budou mít přístup státní orgány, jako jsou například bezpečnostní složky a/nebo zpravodajské služby, aniž byste o této okolnosti byli zvláště informováni a aniž byste měli k dispozici právně vymahatelné a účinné právní prostředky, a že tyto údaje mohou být zpracovány z důvodů národní bezpečnosti, trestního stíhání nebo k jiným účelům odpovídajícím veřejným zájmům USA.

 

Informace třetí strany:

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; mateřská společnost: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Internetové stránky:

https://www.youtube.com

Prohlášení o ochraně osobních údajů:

https://policies.google.com/privacy

 • Mapy Google

Do našich internetových stránek začleňujeme mapové podklady ze služby „Mapy Google“, kterou poskytuje společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland; mateřská společnost: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen pod společným označením „Google“).

Když načtete mapové podklady ze služby Mapy Google, po udělení vašeho souhlasu zasíláme společnosti Google vaše údaje, mezi nimiž je i vaše IP adresa. Údaje shromážděné v rámci používání služby Mapy Google mohou být společností Google ukládány a zpracovávány mimo jiné v USA. Na zpracování údajů společností Google nemáme žádný vliv. Pro přenos údajů do třetí země, tedy do země mimo EU či EHP, jsou v zásadě nutné odpovídající záruky k ochraně osobních údajů. Poté, co Evropský soudní dvůr prohlásil prováděcí nařízení (EU) 2016/1250 Komise ze dne 12. července 2016 o přiměřenosti ochrany nabízené štítem pro ochranu soukromí EU-US („EU-US Privacy Shield“) za neplatné, nelze štít pro ochranu soukromí EU-US Privacy Shield již považovat za přiměřenou úroveň ochrany v USA podle standardů EU. Tím pádem v USA v současné době neexistuje žádná úroveň ochrany údajů rovnocenná s ochranou v EU ve smyslu článku 45 nařízení GDPR a ani my nemůžeme přinést žádné záruky dle článku 46 nařízení GDPR, které by tento nedostatek vyrovnaly. Přenos údajů do USA je proto podle článku 49 odstavce 1 písmene a nařízení GDPR možný pouze po vašem výslovném souhlasu. Mezi možná rizika tohoto přenosu údajů patří to, že nelze vyloučit, že k vašim údajům budou mít přístup státní orgány, jako jsou například bezpečnostní složky a/nebo zpravodajské služby, aniž byste o této okolnosti byli zvláště informováni a aniž byste měli k dispozici právně vymahatelné a účinné právní prostředky, a že tyto údaje mohou být zpracovány z důvodů národní bezpečnosti, trestního stíhání nebo k jiným účelům odpovídajícím veřejným zájmům USA.

 

Informace třetí strany:

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; mateřská společnost: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Internetové stránky:

https://cloud.google.com/maps-platform

Prohlášení o ochraně osobních údajů:

https://policies.google.com/privacy

 • Grafy Google

Do našich internetových stránek začleňujeme grafy ze služby „Grafy Google“, kterou poskytuje společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland; mateřská společnost: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen pod společným označením „Google“).

Když načtete graf ze služby Grafy Google, po udělení vašeho souhlasu zasíláme společnosti Google vaše údaje, mezi nimiž je i vaše IP adresa. Údaje shromážděné v rámci služby Grafy Google mohou být společností Google ukládány a zpracovávány mimo jiné v USA. Na zpracování údajů společností Google nemáme žádný vliv. Pro přenos údajů do třetí země, tedy do země mimo EU či EHP, jsou v zásadě nutné odpovídající záruky k ochraně osobních údajů. Poté, co Evropský soudní dvůr prohlásil prováděcí nařízení (EU) 2016/1250 Komise ze dne 12. července 2016 o přiměřenosti ochrany nabízené štítem pro ochranu soukromí EU-US („EU-US Privacy Shield“) za neplatné, nelze štít pro ochranu soukromí EU-US Privacy Shield již považovat za přiměřenou úroveň ochrany v USA podle standardů EU. Tím pádem v USA v současné době neexistuje žádná úroveň ochrany údajů rovnocenná s ochranou v EU ve smyslu článku 45 nařízení GDPR a ani my nemůžeme přinést žádné záruky dle článku 46 nařízení GDPR, které by tento nedostatek vyrovnaly. Přenos údajů do USA je proto podle článku 49 odstavce 1 písmene a nařízení GDPR možný pouze po vašem výslovném souhlasu. Mezi možná rizika tohoto přenosu údajů patří to, že nelze vyloučit, že k vašim údajům budou mít přístup státní orgány, jako jsou například bezpečnostní složky a/nebo zpravodajské služby, aniž byste o této okolnosti byli zvláště informováni a aniž byste měli k dispozici právně vymahatelné a účinné právní prostředky, a že tyto údaje mohou být zpracovány z důvodů národní bezpečnosti, trestního stíhání nebo k jiným účelům odpovídajícím veřejným zájmům USA.

 

Informace třetí strany:

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; mateřská společnost: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Internetové stránky:

https://developers.google.com/chart

Prohlášení o ochraně osobních údajů:

https://policies.google.com/privacy

 • Google Tag Manager

Na našich internetových stránkách používáme službu „Google Tag Manager“, kterou poskytuje společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland; mateřská společnost: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen pod společným označením „Google“).

Google Tag Manager je služba, pomocí níž můžeme na našich internetových stránkách používat jiné služby, například Google Analytics, případně spravovat jejich použití, aniž by bylo nutné měnit zdrojový text internetových stránek. Služba Google Tag Manager sama o sobě neshromažďuje žádné osobní údaje a také k nim nepřistupuje, jelikož slouží výlučně k řízení a provádění jejím prostřednictvím spravovaných služeb, které však mohou za určitých okolností – a je-li to nezbytné – s vaším souhlasem zpracovávat údaje.

 

Informace třetí strany:

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; mateřská společnost: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Podmínky používání:

https://marketingplatform.google.com/about/analytics/tag-manager/use-policy/

Prohlášení o ochraně osobních údajů:

https://policies.google.com/privacy

 

Получатели на данни

Ние предаваме Вашите данни при необходимост на:

 

други фирми от групата Liebherr, доколкото това е необходимо за подготовка, изпълнение и прекратяване на договор или имаме основателен интерес за предаване на данните и Вашият основен и легитимен интерес не противоречи на това;

доставчика на ползваните активно от Вас функции и евентуални други услуги;

нашите доставчици на услуги, които използваме за изпълнение на горепосочените цели;

на желания или желаните от Вас получатели;

съдилища, арбитражни съдилища, публични органи или правни консултанти, когато това се изисква за спазване на действащите закони или за предявяване, упражняване или защита на правни претенции.

 

Предаване на данни в трети страни

Предаването на данни на служби в държави извън Европейския съюз, респ. Европейското икономическо пространство, (т. нар. трети страни) или на международни организации се допуска, (1) доколкото те са ни предоставили тяхното съгласие или (2) Европейската комисия е определила с решение, че в дадена трета страна има необходимото ниво на защита (чл. 45 от Общия регламент за защита на личните данни). Ако Комисията е приела такова решение, ние можем да изпращаме Вашите данни на получатели, които се намират в трета страна само ако са налице подходящи гаранции (напр. стандартни клаузи за защита на данните, приети от Комисията или от надзорния орган по определена процедура) и е осигурено спазването на Вашите права, респ. изпращането на данните, в конкретния случай се допуска по силата на друго разрешение (чл. 49 от Общия регламент за защита на личните данни).

Ако предадем Вашите данни в трети страни, ние Ви уведомяваме за съответните подробности по предаването на съответните места в тази декларация за защита на данните.

 

Изтриване на данни и срок за съхранение

Ние обработваме Вашите данни, докогато това е необходимо за съответната цел, ако не сте предявили възражение за обработването на Вашите данни или не сте оттеглили Вашето вече предоставено съгласие за това.

Доколкото са налице законови задължения за съхранение, ние трябва да съхраняваме засегнатите от тях данни за предвидения срок. След изтичане на срока на задължението за съхранение на данните ние извършваме проверка дали има други изисквания относно тяхното обработване. Ако вече не са необходими, Вашите данни ще бъдат изтрити.

 

Сигурност на данните

Ние прилагаме организационни и технически мерки за сигурност, за да гарантираме, че Вашите данни са защитени от изгубване, неправилни изменения по тях или нерегламентиран достъп на трети лица. От наша страна само упълномощени лица имат достъп до Вашите данни и само дотолкова, колкото е необходимо за посочените по-горе цели. Предаването на всички данни е криптирано.

 

Stav: май 2023