уединение

Принципи на обработката на данни за MyLiebherr (информационни задължения)

A. Общи положения

I. Какво урежда тази декларация за защита на данните?

За нас защитата и безопасността на Вашите лични данни е от основно значение. Заради това за нас е важно да Ви информираме, какъв тип Ваши лични данни използваме и с каква цел и какви права имате относно личните си данни.

MyLiebherr профилът

„MyLiebherr профил" e Вашият потребителски профил в Liebherr-Hausgeräte GmbH. За създаване на MyLiebherr профил трябва да се регистрирате. Можете да се регистрирате в „MyLiebherr портал" (https://home.myliebherr.com). При регистриране през MyLiebherr портала ще получите в края на процеса на регистриране имейл с връзка за потвърждение. За завършване на регистрацията трябва да щракнете върху връзката. Алтернативно можете да регистрирате MyLiebherr профил през Вашия профил в Google, Facebook или Microsoft (по-долу наречен „Вход през социална мрежа"). Моля, обърнете внимание, че ние нямаме влияние върху обработването на Вашите лични данни при Google, Facebook и Microsoft. С Вашия MyLiebherr профил можете да използвате услугата на Liebherr-Hausgeräte GmbH за Еднократна регистрация (по-долу за кратко "ЕР"). ЕР Ви позволява да ползвате другите свързани с ЕР цифрови предложения с ограничен достъп (по-долу наричани "модули") с единни данни за достъп. С ЕР можете да навигирате между модулите, без да е необходим отделен процес на регистриране и вписване. ЕР прехвърля запазените в MyLiebherr профила Ви данни, които са необходими за ползването на съответните модули, автоматично до съответния доставчик на модулите, за да Ви улесни възможно най-много. Модулите се поддържат или от Liebherr-Hausgeräte GmbH или от дъщерните дружества на Liebherr-Hausgeräte GmbH.

II. Какво са лични данни и какво означава обработване?

1. "Лични данни" (по-долу наричани също "данни") са всички видове информация, които отразяват конкретни показатели за физическо лице. Личните данни обаче не представляват само информация, чрез които не просто могат да бъдат извадени заключения относно конкретно лице (като например име или имейл-адрес на лице), но това също така са данни, които с помощта на допълнителна информация може да се разпознае конкретно лице.

2. "Обработване" означава всички мерки, които се предприемат спрямо Вашите лични данни (като например събирането, регистрирането, организацията, класифицирането, запаметяването, употребата или изтриването на данни).

B. Кой е отговорен за обработването на моите данни?

Отговорен за обработването на Вашите данни е Liebherr-Hausgeräte GmbH, Memminger Straße 77-79, 88416 Ochsenhausen (Мемингер щрасе 77-79, 88416 Оксенхаузен), телефон: +4973529280; факс +497352928408; имейл: [email protected]

C. Обработка на данни, свързана с профила MyLiebherr

I. Какви данни събираме ние и с какви цели?

При стартиране на MyLiebherr профилът от нашия уеб сървър се обработват предимно следните данни, които ние съхраняваме в така наречените регистрационни файлове:

- датата на достъп до MyLiebherr профилът

- часът на достъп до MyLiebherr профилът

- интернет адресът на уеб сайта, на който сте се намирали към момента на стартиране на MyLiebherr профилът

- извлечените от Вас през MyLiebherr профилът файлове

- обемът на данните, прехвърлени към Вас

- използваният от Вас тип и версия на браузъра

- използваната от Вас операционна система

- името на домейна на Вашия доставчик на интернет-достъп (например Telekom, Vodafone, и т.н.)

- Вашият (външен) IP-адрес

При регистрирането и ползването на MyLiebherr профил през MyLiebherr портала без вход през социална мрежа освен посочените преработваме следните данни:

- дата на регистрация

- Вашето основно потребителско име (UPN)

- датата и часът на последното успешно регистриране

- Вашият имейл адрес

При регистрирането и ползването на MyLiebherr профил чрез вход през социална мрежа освен посочените по-горе данни ние преработваме следните данни:

- Потребителски идентификатор за вход през социална мрежа (т. нар. идентификатор)

Забележка: Ако се регистрирате или идентифицирате чрез вход през социална мрежа от Facebook, Facebook ще ни предаде освен изброените данни също така и Вашите име, фамилия и профилната Ви снимка. Тези данни няма да бъдат обработвани от нас за каквато и да било цел.

Забележка: Ако се регистрирате или идентифицирате чрез вход през социална мрежа от Google, Google ще ни предаде освен изброените данни също Вашите име, фамилия и връзката към Вашия Google Plus профил. Тези данни няма да бъдат обработвани от нас за каквато и да било цел.

Забележка: Ако се регистрирате или идентифицирате чрез вход през социална мрежа от Apple, Apple ще ни предаде освен изброените данни също така и Вашите име и фамилия. Тези данни няма да бъдат обработвани от нас за каквато и да било цел.

За оптималното ползване на свързаните към MyLiebherr портала модули ние събираме на доброволна следните данни:

- Предпочитания от Вас език

- Вашето обръщение

- Вашия пощенски адрес

- Вашия телефонен номер

- серийния номер на Вашия Liebherr хладилник и фризер

- типа на уреда на Вашия Liebherr хладилник и фризер

- серийния номер на Вашия SmartDeviceBox

Ние обработваме данни за следните цели:

1. за защита на нашата уебстраница

2. за регистрирането на MyLiebherr профил през MyLiebherr портала

3. за регистрирането на MyLiebherr профил чрез вход през социална мрежа

4. за централно управление на потребителски и профилни данни за ЕР

5. за ползване на ЕР

6. за трансфер към съответния доставчик на избрания от Вас модул

7. за поддръжка на Вашия MyLiebherr профил

Забележка: Моля обърнете внимание, че е възможно Вашите лични данни да бъдат прехвърлени към страни извън ЕС/ЕИП, ако съответният доставчик на един от Вашите модули има седалище в такава страна. Преди да извършим прехвърляне към такъв доставчик ние ще поискаме Вашето изрично съгласие.

Обработване за други цели може да се наложи, само ако са налице изискуемите за целта правни разпоредби съгласно чл. 6, ал. 4 ОРЗД. В такъв случай ще се съобразим с всички евентуални задължения за предоставяне на информация съгласно чл. 13, ал. 3 ОРЗД и чл. 14, ал. 4 ОРЗД.

II. Какво е правното основание за обработване на Вашите лични данни?

Про отсъствието на още по-специфични правни разпоредби принципното правно основание за обработването на Вашите лични данни е чл. 6 ОРЗД.

Обработването на Вашите данни става на базата на следните правни основания:

1. Обработване на данни за изпълнение на договори (чл. 6 ал. 1 буква b) ОРЗД)

2. Обработване на данни за балансиране на интереси (чл. 6 ал. 1 буква f) ОРЗД)

3. Обработване на данни за изпълнение на правно задължение (чл. 6 ал. 1 буква c) ОРЗД)

4. Съгласие (чл. 6 ал. 1 буква a) ОРЗД)

Нашите основателни интереси са:

Подобряване на стабилността, функционалността и безопасността на профилът

Ако обработваме Вашите данни за балансиране на интереси, предвид на законовите изисквания на чл. 21 ОРЗД Вие имате право да възразите срещу обработването на данните Ви.

Ние обработваме Вашите данни само в необходимия за изпълнение на гореспоменатите цели обхват.

III. На кого, за какви цели и какви категории на Вашите данни прехвърляме?

В случай на необходимост ние прехвърляме Вашите данни:

1. На доставчиците на активно ползваните от Вас модули и евентуално на други доставчици и услуги

2. На други фирми от групата на Liebherr, доколкото това е необходимо за подготовка, реализиране или прекратяване на договор, или в случай, че от наша страна съществува основателен интерес за прехвърлянето им и Вашите по-висши легитимни интереси не му противоречат;

3. На избрания от Вас доставчик за вход през социална мрежа

4. На нашите подизпълнители, чиито услуги ползваме за постигане на гореспоменатите цели;

5. На съдилища, арбитражни съдилища, учреждения или юрисконсулти, ако това е необходимо за спазване на действащите законови разпоредби или за предявяване, упражняване или защитаване на права.

IV. Ще бъдат ли обработвани моите данни извън Европейския съюз?

Прехвърлянето на данни на места в държави извън Европейския съюз (така наречените трети държави) е допустимо само, (1) доколкото Вие сте ни предоставили съгласие или (2) доколкото Европейската комисия е преценила, че в третата държава съществува подходящо ниво на защита (чл. 45 ОРЗД). Ако Комисията не е взела такова решение, ние имаме право да предаваме Ваши данни на трети лица, които се намират в трета държава, само доколкото са налични подходящи гаранции (напр. стандартни клаузи за защита на данните, които се приемат от Комисията или надзорния орган в определена процедура) и бива гарантирано упражняването на Вашите засегнати права.

V. Кога изтриваме или анонимизираме Вашите данни?

Ние обработваме Вашите данни докато това е необходимо за съответната цел, в случай че не е налице валидно възражение срещу обработването на Вашите данни или пък валиден отказ от евентуално предоставяне на съгласие.

Доколкото съществуват законови задължения за съхранение, напр. в търговски или данъчни разпоредби, ние ще трябва да съхраняваме засегнатите от това данни за периода на задължението. След изтичане на задължението за съхранение ще проверим дали е налице допълнителна необходимост от обработване. Ако такава необходимост не е налице, Вашите данни ще бъдат изтрити.

D. Как са защитени моите лични данни срещу неоторизиран достъп и загуба?

Ние прилагаме технически и организационни мерки за безопасност, за да гарантираме, че Вашите данни са защитени от загуба, некоректни изменения или неоторизиран достъп на трети лица. Във всеки случай от наша достъп до Вашите данни имат само оторизирани лица и то само дотолкова, доколкото това е необходимо за гореспоменатите цели. Всички данни се прехвърлят кодирани.

E. Бисквитки и други технологии

За управлението на нашия уеб сайт използваме бисквитки и други технологии. Можете да намерите информация за това в указанията ни относно бисквитките .

F. Права на засегнатите лица и право на обжалване

В законоустановените рамки Вие имате право на

1. информация за Вашите данни;

2. коригиране на неправилни данни и допълване на непълни данни;

3. изтриване на Вашите данни, особено, ако (1) те вече не са необходими за споменатите в тази Декларация за защита на данните цели, (2) Вие оттеглите съгласие си и липсва друго правно основание за обработването им, (3) Вашите данни са били обработвани неправомерно или (4) Вие сте подали обжалване срещу обработването и не са налице основателни причини за обработването им с преимущество.

4. ограничение на обработването на Вашите данни, особено ако оспорвате истинността на данните или обработването им е неправомерно и Вие изискате ограничение на ползването им вместо изтриване.

5. Правото да получите Вашите данни в структуриран, достъпен и машинночетим формат и да изискате, Вашите данни да бъдат прехвърлени от нас директно на друго отговорно лице.

Моля, обърнете внимание, че законосъобразността на обработването въз основа на предоставеното от Вас съгласие остава незасегната до оттеглянето му от Ваша страна.

При предявяване на претенции за гореспоменатите права във вид различен от писмения Ви молим за разбиране, че при нужда можем да изискаме от Вас доказателства за това, че Вие сте лицето, за което се представяте. Освен това имате право на обжалване пред компетентния надзорен орган.

G. Как да се свържа с длъжностното лице за защита на данните?

При въпроси относно защита на данните можете да се обърнете към:

Защита на данните

Liebherr-IT Services GmbH

St. Vitus 1

88457 Oberopfingen

[email protected]

Версия: Март 2021г