Моля изберете Вашия асортимент
Затвори

Обратно към формуляра

УСЛОВИЯ НА ГАРАНЦИЯТА ЗА КОМПРЕСОР НА ЛИБХЕР ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА Р. БЪЛГАРИЯ

Либхер-Хаусгерете Марица ЕООД предоставя гаранция на собственика на този хладилник и/или фризер за лична употреба (наричан по-долу „Уред“) съгласно долупосочените условия (наричана по-долу „Гаранция на компресор на Либхер“).

Настоящата Гаранция за компресор на Либхер важи допълнително към полагащите се на купувача законови права (Отговорност за недостатъци/гаранция) срещу продавача и не ги ограничава. Повече информация относно Вашите законови права при покупката на уреда ще намерите в глава IX по-долу.

I. Валидност на гаранцията

Гаранцията за компресор на Либхер важи за уреди, които се използват на територията на Р. България за лична употреба. Уредите за професионална употреба са изключени от Гаранцията за компресор на Либхер.

II. Дружество, предоставящо гаранцията

Дружеството, предоставящо гаранцията, е Либхер-Хаусгерете Марица ЕООД, вписано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК 115278227, със седалище и адрес на управление в с. Радиново 4202, общ. Марица, обл. Пловдив, България, наричано по-долу „Либхер“.

III. Срок и начало на Гаранцията за компресор на Либхер

1. Гаранцията за компресор на Либхер се предоставя за срок от 10 години (наричан по-долу „Гаранционен срок“).
2. Гаранционният срок започва да тече от момента на предаването на Уреда на купувача, който го е закупил с цел първо пускане в експлоатация. Ако датата на продажбата не е изрично посочена в Сертификата на гаранцията, за такава се счита датата на плащане съгласно касовия бон, фактурата или платежен документ за плащането ѝ по банков път.
3. При извършване на услуга по Гаранцията на компресор на Либхер, Гаранционният срок не се подновява.

IV. Условия на Гаранцията за компресор на Либхер

Либхер предоставя Гаранцията за компресор на Либхер, ако доказуемо са изпълнени следните условия:
1. Уредът е закупен за първи път от Либхер или от оторизиран от Либхер търговец и закупуването е извършено само на територията на валидност на Гаранцията за компресор Либхер.
2. Уредът се използва само на територията на валидност на Гаранцията за компресор на Либхер.
3. Уредът се използва само за лична употреба.
4. При ползване на гаранционна услуга на сервизните специалисти на Либхер трябва да бъдат представени Сертификатът за Гаранцията за компресор на Либхер и касовият бон от закупуването на Уреда.
5. Уредът е надлежно регистриран в Либхер в рамките на две години след покупката.
6. С изключение на описания в т. V 3 случай, Гаранцията за компресор на Либхер не може да бъде прехвърлена върху друг уред.

V. Съдържание и обхват на Гаранцията за компресор на Либхер

1. Ако в рамките на Срока на гаранцията възникнат дефекти по компресора на Уреда, за които може да се докаже, че са в резултат на недостатъци в материала или при производството, ще бъдат безплатно отстранявани от сервиза на Либхер или оторизираният сервизен партньор на Либхер ще предостави безплатно подходящ нов компресор. Всички други разходи на сервиза на Либхер или на оторизирания сервизен партньор на Либхер, по-специално работното време и пътните разходи за инсталиране и демонтиране на компресора, както и всички необходими допълнителни материали за ремонт, се поемат от собственика на Уреда.

2. Гаранцията за компресор на Либхер се ограничава до отстраняването на дефекти и не включва други претенции срещу Либхер. Либхер не поема отговорност за последващи (непреки) вреди.

3. В рамките на Срока на Гаранцията на Либхер и на ГаранцияПлюс (GarantiePlus) на Либхер (ако има такава), се прилагат изключително разпоредбите на Гаранцията на Либхер и на ГаранцияПлюс (GarantiePlus) (ако има такива).

VI. Изключения и невалидност на Гаранцията за компресор на Либхер

1. Изключени от Гаранцията за компресор на Либхер са дефекти или недостатъци на компресора, които се дължат на:
a) неспазване на инструкциите за употреба и/или ръководството за монтаж, неправилно поставяне и/или неправилно свързване, използване не по предназначение, неправилно обслужване или натоварване, както и естествено износване. МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА УПОТРЕБА НА УРЕДА!
b) външни въздействия, като напр. транспортни повреди, повреди вследствие на блъскане, удар, климатични влияния или други природни въздействия, или неизправности в захранващата мрежа.
c) ремонт и промени по Уреда, които не са извършени от сервиз на Либхер или негов оторизиран сервизен партньор.
d) използване на препарати за почистване на Уреда, които на са одобрени от Либхер.

2. Гаранцията на Либхер става невалидна и ако има поправки или промени върху Сертификата или фактурата и има несъответствие между документите и самата стока или табелата с техническите данни или номерът на Уреда са отстранени, манипулирани или направени нечетливи или ако в Уреда са вградени части от друг производител – независимо от кого са направени тези промени.

3. Когато Либхер или оторизиран сервизен партньор на Либхер установи, че се касае за неоснователно подадена рекламация, клиентът дължи такса за диагностика и транспорт съгласно действащи ценоразпис.

VII. Давност

Произтичащи от Гаранцията за компресор на Либхер претенции за предявен в Срока на гаранцията дефект се погасяват с изтичане на 6 месеца. Давностният срок започва да тече от момента на откриване на дефекта.

VIII. Предявяване на рекламация

1. Лицето, пред което се предявява ГаранцияПлюс (GarantiePlus) на Либхер е Либхер-Хаусгерете Марица ЕООД.

2. При подаване на рекламация задължително трябва да съобщите серийния номер на Уреда и да разполагате с настоящия Сертификат, както и с платежен документ за покупката – фактура или касов бон.

3. Преди да подадете рекламация по гаранция, пригответе Сертификат и касовия бон (фактура) и се запознайте с условията на Гаранцията, след което се обадете на следния телефон за цялата страна, е на цената на един градски разговор: 0800 11 808

4. Рекламации се приемат в работни дни от 07:30 до 19:00 ч., събота и неделя от 09:00 до 14:00 ч.; Ако не успеете да се свържете, оставете съобщение и ние ще Ви се обадим или изпратете рекламацията си на ел. поща: [email protected] или по пощата на адрес: с. Радиново 4202, общ. Марица, обл. Пловдив. В последния случай за дата на предявяване на рекламацията се счита датата на изпращане, съгласно пощенското клеймо. Рекламации не може да се подават директно пред сервиз или по-друг начин, различен от описания в настоящата гаранционна карта.

5. След подаване на рекламацията Вие ще бъдете уведомен за срока, в който ще бъдете посетен от сервизен техник на Либхер или от оторизиран сервизен партньор на Либхер. Когато повредата не може да се отстрани на място, сервизът извършва за своя сметка транспортирането на Уреда от дома/обекта на купувача и връщането му обратно след ремонт. Срокът на Гаранцията се удължава със срока на ремонта (времето от приемане на уреда в сервиза до връщането му на купувача). След ремонт винаги изисквайте от сервизния техник копие от ремонтния протокол. Ремонтният протокол е официален документ, който указва и доказва с какъв период се удължава Гаранцията. За Срока на Гаранцията сервизът е упълномощен само да ремонтира уреди на Либхер. Сервизите не са упълномощени да издават протоколи за замяна на уредите. В случай че повредата не може да бъде отстранена, това обстоятелство, както и причината за него, следва да бъдат посочени в ремонтния протокол. В този случай следва да се свържете отново с Либхер на горепосочения телефон, ако желаете Уредът да бъде заменен. Преди да извърши замяна на Уреда, Либхер има право да извърши допълнителна проверка и да отремонтира Уреда, ако това все пак се окаже възможно.

6. Никой търговец няма право да променя условията на Гаранцията.

IX. Права на купувача съгл. Закона за защита на потребителите

Независимо от тази Гаранция за компресор на Либхер, продавачът носи отговорност за липсата на съответствие на стоката с договора за продажба съгласно Закона за защита на потребителите (редакция към ДВ бр. 52/2020 г.):

Чл. 112. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната ѝ с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.
(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:
1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
2. значимостта на несъответствието;
3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113. (1) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.
(2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
(3) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгл. чл. 114.
(4) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта ѝ, и не трябва да понася значителни неудобства.
(5) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114. (1) В случай на несъответствие на потребителската стока с договора за покупко-продажба и ако потребителят не е доволен от разрешаването на рекламацията в съответствие с чл. 113, той може да избира между следните възможности:
1. Разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
2. Намаляване на цената
(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване на цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
(3) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията съгл. чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.
(4) Потребителят не може да иска разваляне на договора, ако несъответствието на потребителските стоки с договора е незначително.

Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.
(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
(3) Правото на потребителя по ал. 1 не е свързано с друг период за предявяване на претенциите му, който се отклонява от този по ал. 1.

Обратно към формуляра