Zvolte prosím sortiment
Zavřít

Zpět na formulář

Pokyny pro ochranu dat u zakázky pro zákaznický servis

1 Obecně

I. Co regulují tyto pokyny pro ochranu dat?

Dáváme velký důraz na ochranu a zabezpečení Vašich osobních dat. Je pro nás proto důležité, informovat Vás o tom, k jakému účelu a která Vaše osobní data využíváme v rámci zakázky pro zákaznický servis a jaká práva máte s ohledem na Vaše osobní data.

II. Co jsou osobní data a co znamená zpracování?

1. „Osobní data“ (v následujícím také jen „data“) jsou všechny informace, které něco vypovídají o fyzické osobě. Osobní data přitom nejsou jen informace, které mají přímý vztah k určité osobě (jako například jméno nebo E-mailová adresa osoby), ale také informace, ze kterých je možné odvodit odpovídající dodatečné vědomosti týkající se určité osoby.

2. „Zpracování“ znamená jakýkoliv soubor prací, které se s osobními daty provádějí (jako například pořizování, zaznamenávání, organizace, uspořádávání, ukládání, využívání nebo mazání dat).

2 Zpracování dat

I. Kdo je zodpovědný za zpracování Vašich dat?

Za zpracování Vašich dat je zodpovědná firma Liebherr-Hausgeräte Lienz GmbH, Dr.-Hans-Liebherr-Straße 1, 9900 Lienz, E-mail: [email protected].

II. Jaká data pořizujeme pro jaké účely?

Pro písemné, telefonické nebo elektronické přijetí zakázky pro zákaznický servis a její následné provedení na místě pořizujeme a zpracováváme následující data:
• Vaše jméno a příjmení
• Vaši adresu (ulice, číslo domu, poštovní směrovací číslo, místo a země)
• Vaše telefonní číslo
• Vaši E-mailovou adresu
• Sériové číslo Vašeho přístroje
• Individuální informace o chybě / popis události nebo žádost o kulantní nabídku

Výše uvedená data zpracováváme pro následující účely:
1. Pro určení Vašeho příslušného servisního partnera a pro dohodnutí termínu servisu
2. Pro komunikaci s Vámi ohledně servisního případu
3. Pro ověření chladničky a mrazničky Liebherr
4. Pro klasifikaci vady servisním technikem
5. Pro provedení průzkumu spokojenosti zákazníků

Poznámka: Navázání kontaktu a provedení zajišťuje buď zákaznický servis Liebherr-Hausgeräte nebo námi vybraný smluvní zákaznický servis. Bez poskytnutí výše uvedených osobních dat není provedení zakázky zákaznického servisu možné. Další osobní data shromažďujeme pouze tehdy, pokud je dobrovolně poskytnete.

III. Na jakém právním základě shromažďujeme Vaše data?

Právním základem pro zpracování vašich údajů je – pokud ještě neexistují žádné jiné konkrétní právní předpisy – článek 6 GDPR.

1. Vaše data jsou zpracovávána na základě plnění smluv (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR)

2. Vaše data jsou zpracovávána na základě vyváženosti zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)

Naše oprávněné zájmy jsou:
Neustálé zlepšování našich služeb zákazníkům, aby byla i nadále zajištěna spokojenost zákazníků.

Pokud zpracováváme Vaše data na základě vyváženosti zájmů, máte právo na základě čl. 21 GDPR nepovolit zpracování Vašich dat.

Vaše data zpracováváme pouze v rozsahu, který je potřebný ke splnění výše uvedených účelů.

IV. Komu, za jakými účely a které kategorie Vašich dat předáváme?

Vaše data eventuálně předáváme:

1. Dalším společnostem Liebherr v tomto oboru, jakož i sesterským společnostem, které jsou odpovědné za marketing / obchod s chladničkami a mrazničkami, provádění údržby a oprav na těchto přístrojích a další zákaznické služby, pokud je to nezbytné pro zahájení, realizaci nebo ukončení smlouvy nebo je na přenosu z naší strany oprávněný zájem a váš převážně oprávněný zájem tomu nebrání;

2. Našim poskytovatelům služeb, které využíváme pro dosažení výše uvedených účelů;

3. Soudům, rozhodčím soudům, úřadům nebo právním poradcům, pokud je to nutné k dodržení platných zákonů nebo k uplatnění, výkonu nebo obraně právních nároků.

V. Jsou Vaše data zpracovávána mimo Evropskou unii?

Přenos dat do míst v zemích mimo Evropskou unii (tzv. třetí země) je povolen pouze (1), pokud jste nám dali souhlas, nebo (2), pokud Evropská komise rozhodla, že ve třetí zemi existuje odpovídající úroveň ochrany (čl. 45 GDPR). Pokud Komise žádné takové rozhodnutí nepřijme, můžeme Vaše data předat třetím stranám se sídlem ve třetí zemi, pouze pokud existují vhodné záruky (např. standardní doložky o ochraně dat, které jsou v určitém procesu přijaty Komisí nebo dozorovým úřadem) a je zaručeno prosazování Vašich práv jako subjektu dat nebo je přenos v jednotlivých případech povolen na základě jiných povolení (článek 49 GDPR).

VI. Kdy mažeme nebo anonymizujeme Vaše data?

Vaše data zpracováváme tak dlouho, jak je to pro daný účel potřebné, pokud jste platně nezakázali zpracování Vašich dat nebo pokud jste platně neodvolali Váš případný souhlas.

Pokud existují zákonné povinnosti na zachování dat – např. v obchodním nebo daňovém právu – musíme příslušná data zachovat po dobu trvání této povinnosti. Po uplynutí doby povinnosti zachování zkontrolujeme, zda existuje další potřeba zpracování. Pokud již tato potřeba neexistuje, jsou Vaše data smazána.

VII. Jak daleko jde v jednotlivých případech automatizované rozhodování?

K založení a provedení obchodního vztahu zásadně nepoužíváme žádné plně automatizované rozhodování podle článku 22 GDPR. Pokud bychom v jednotlivých případech tyto postupy použili a vyžaduje to zákon, budeme vás o tom zvlášť informovat.

3 Bezpečnost dat

Abychom zajistili ochranu Vašich dat před ztrátou, nesprávnými změnami nebo neoprávněným přístupem třetích stran, využíváme technická a organizační bezpečnostní opatření. V každém případě mají z naší strany přístup k Vašim datům pouze oprávněné osoby, a to pouze v rozsahu potřebném pro výše uvedené účely.

4 Práva dotčených a právo na odvolání

V rámci zákona máte právo na

1. Informaci o Vašich datech;

2. Opravu nesprávných dat a doplnění neúplných dat;

3. Vymazání Vašich dat zejména pokud (1) již nejsou nutné pro účely uvedené v těchto pokynech pro ochranu osobních dat, (2) odvolali jste Váš souhlas a neexistuje žádný jiný právní základ pro zpracování, (3) Vaše data byla zpracovávána nezákonně nebo (4) jste podali námitku proti zpracování a neexistují žádné přednostní oprávněné důvody pro zpracování.

4. Omezení zpracování Vašich dat, zejména pokud zpochybňujete správnost dat nebo je zpracování Vašich dat nezákonné a místo vymazání požadujete omezení jejich použití.

5. Právo získat Vaše data ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu a vymoci, aby byla Vaše data předána přímo od nás jiné odpovědné osobě.

Dbejte prosím na to, že zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu až do okamžiku odvolání zůstává Vaším odvoláním nedotčena.

Při uplatňování výše uvedených práv Vás prosíme o pochopení, že od vás můžeme eventuálně požadovat důkazy, které prokazují, že jste osobou, za kterou se vydáváte.

Kromě toho máte možnost podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.

5 Kdo je Váš konzultant v otázkách ochrany dat a jak ho můžete kontaktovat?

V případě otázek ohledně ochrany dat se prosím obraťte na:
Ochrana dat
Liebherr-Hausgeräte Lienz GmbH
Dr.-Hans-Liebherr-Straße 1
9900 Lienz
[email protected]

Stav: Říjen 2020


Zpět na formulář

 • 0
  Poznámkový lístek
  Výrobek byl přidán do poznámek.
 • 0 Srovnávací seznam
  Pro spuštění srovnání vyberte ještě minimálně jeden další výrobek. Můžete navzájem srovnávat maximálně jen 7 výrobků v jednom seznamu. Odstraňte ze seznamu výrobky nebo seznam resetujte. Můžete mít zároveň maximálně 7 různých srovnávacích seznamů. Výrobek byl úspěšně přidán.
  Spustit srovnání
  Váš srovnávací seznam je prázdný. Na stránkách výrobků můžete vybrat výrobky ke srovnání.
 • Vyhledávání prodejců
 • Kontakt a služby
 • Ke stažení
Váš poznámkový lístek obsahuje:
Naposledy přidáno: Váš poznámkový lístek neobsahuje žádné výrobky.
close