Ochrana údajů

Zásady zpracování osobních údajů pro účet MyLiebherr (povinnost poskytovat informace)

A. Obecné zásady

I. Co toto prohlášení o ochraně osobních údajů upravuje?

Klademe velký důraz na ochranu a bezpečnost Vašich osobních údajů. Proto je pro nás důležité, abychom Vás informovali o tom, jaké osobní údaje pro jaký účel používáme a jaká práva ve vztahu k Vašim osobním údajům máte.

Účet MyLiebherr

„MyLiebherr-Account“ je Váš centrální uživatelský účet u společnosti Liebherr-Hausgeräte GmbH. Pro vytvoření účtu MyLiebherr se musíte zaregistrovat. Registrace je možná na portálu „MyLiebherr-Portal“ (https://home.myliebherr.com/). Při registraci přes portál MyLiebherr obdržíte na konci procesu registrace email s potvrzovacím odkazem. Chcete-li registraci dokončit, musíte kliknout na potvrzovací odkaz. Na účet MyLiebherr se můžete zaregistrovat také pomocí svého účtu Google, Facebook nebo Microsoft (dále jen „přihlášení přes sociální sítě“). Vezměte prosím na vědomí, že nemáme žádný vliv na zpracování Vašich osobních údajů společnostmi Google, Facebook a Microsoft. S Vaším účtem MyLiebherr můžete využívat službu pro jednotné přihlášení Single-Sign-on (dále jen „SSO“) společnosti Liebherr-Hausgeräte GmbH. SSO Vám umožňuje využívat další digitální služby s omezeným přístupem (dále jen „moduly“) připojené k SSO s jednotnými přístupovými údaji. SSO umožňuje navigaci mezi moduly bez nutnosti samostatného procesu registrace a přihlášení. SSO automaticky přenáší Vaše údaje uložené na účtu MyLiebherr, jež jsou nezbytné pro využití příslušných modulů, příslušnému poskytovateli modulů, aby Vám mohl nabídnout co nejlepší komfort. Moduly jsou provozovány buď společností Liebherr-Hausgeräte GmbH nebo dceřinými společnostmi společnosti Liebherr-Hausgeräte GmbH.

II. Co jsou osobní údaje a co znamená jejich zpracování?

1. „Osobní údaje“ (dále také „údaje“) jsou veškeré informace, které něco vypovídají o fyzické osobě. Osobní údaje nejsou pouze informace, které umožňují přímou identifikaci určité osoby (např. jméno nebo emailová adresa osoby), ale také informace, které spolu s dalšími doplňujícími informacemi mohou vytvořit spojitost s konkrétní osobou.

2. „Zpracováním“ se rozumí jakákoli činnost prováděná s Vašimi osobními údaji (např. shromažďování, zaznamenávání, organizování, uspořádávání, ukládání, používání nebo vymazávání údajů).

B. Kdo je za zpracování mých údajů odpovědný?

Za zpracování Vašich údajů je odpovědná společnost Liebherr-Hausgeräte GmbH, Memminger Straße 77-79, 88416 Ochsenhausen, Telefon: +4973529280; Fax +497352928408; Email: [email protected]

C. Zpracování osobních údajů ve vztahu k účtu MyLiebherr

I. Jaké údaje pro jaké účely shromažďujeme?

Při přístupu na účtu MyLiebherr jsou na našem webovém serveru zpracovávány zejména následující údaje, které ukládáme do tzv. log souborů:

- datum přístupu na účtu MyLiebherr

- čas přístupu na účtu MyLiebherr

- internetová adresa webové stránky (URL), na které jste se v době přístupu na účtu MyLiebherr nacházeli

- soubory, které jste prostřednictvím účtu MyLiebherr načetli

- množství dat přenesených k Vám

- typ a verze prohlížeče, který používáte

- operační systém, který používáte

- název domény Vašeho poskytovatele internetových služeb (např. Telekom, Vodafone, atd.)

- Vaše (externí) IP adresa

Při registraci a používání účtu MyLiebherr prostřednictvím portálu MyLiebherr bez použití přihlášení přes sociální sítě zpracováváme následující údaje:

- datum registrace

- Váš jednoznačný identifikátor uživatele (UPN)

- datum a čas posledního úspěšného přihlášení

- Vaši emailovou adresu

Při registraci a používání účtu MyLiebherr prostřednictvím přihlášení přes sociální sítě zpracováváme kromě údajů uvedených výše pod navíc následující údaje:

- Identifikátor přihlášení přes sociální sítě (tzv. Identifier)

Upozornění: Pokud se zaregistrujete nebo přihlásíte pomocí identifikátoru přes sociální síť Facebook, pak nám Facebook kromě údajů uvedených pod poskytne také Vaše příjmení, jméno a Vaši profilovou fotografii. Tyto údaje pro žádný účel nezpracováváme.

Upozornění: Pokud se zaregistrujete nebo přihlásíte pomocí identifikátoru prostřednictvím Googlu, pak nám Google kromě údajů uvedených pod poskytne také Vaše příjmení, jméno a odkaz na Váš profil Google Plus. Tyto údaje pro žádný účel nezpracováváme.

Upozornění: Pokud se zaregistrujete nebo přihlásíte pomocí identifikátoru prostřednictvím Apple, pak nám Apple kromě údajů uvedených pod poskytne také Vaše příjmení a jméno. Tyto údaje pro žádný účel nezpracováváme.

Pro optimální použití modulů připojených k portálu MyLiebherr shromažďujeme Vámi dobrovolně poskytnuté následující údaje:

- Váš preferovaný jazyk

- Vaše oslovení

- Vaši adresu

- Vaše telefonní číslo

- sériové číslo Vaší chladničky a mrazničky Liebherr

- typ zařízení Vaší chladničky a mrazničky Liebherr

- sériové číslo Vašeho SmartDeviceBoxu

Tyto údaje uvedené pod pro následující účely:

1. pro ochranu nabídky našich webových stránek

2. pro registraci účtu MyLiebherr prostřednictvím portálu MyLiebherr

3. pro registraci účtu MyLiebherr prostřednictvím přihlášení přes sociální sítě

4. pro centrální správu uživatelských a profilových údajů pro SSO

5. pro použití SSO

6. pro přenos příslušnému poskytovateli Vámi vybraného modulu

7. pro podporu Vašeho účtu MyLiebherr

Upozornění: Upozorňujeme, že předávání Vašich osobních údajů do zemí mimo EU/EHP je možné, pokud příslušný poskytovatel některého z Vašich modulů v takové zemi sídlí. Před odesláním údajů takovémuto poskytovateli si vyžádáme Váš výslovný souhlas.

Zpracování pro jiné účely je možné pouze tehdy, jsou-li splněny právní požadavky v tomto rozsahu vyžadované podle čl. 6 odst. 4 GDPR. V tomto případě budeme samozřejmě plnit případnou informační povinnost podle čl. 13 odst. 3 GDPR a čl. 14 odst. 4 GDPR.

II. Na jakém právním základě Vaše údaje zpracováváme?

Právním základem pro zpracování Vašich údajů je zásadně - pokud neexistují žádná více specifická právní ustanovení - čl. 6 GDPR.

Vaše údaje zpracováváme na následujících právních základech:

1. Zpracování údajů pro plnění smluv (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR)

2. Zpracování údajů na základě zvážení zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)

3. Zpracování údajů pro splnění právní povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR)

4. Souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR)

Naše oprávněné zájmy jsou:

Zlepšení stability, funkčnosti a zabezpečení účtu

Pokud Vaše údaje zpracováváme na základě zvážení zájmů, máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich údajů s ohledem na čl. 21 GDPR.

Vaše údaje zpracováváme pouze v rozsahu nezbytném pro plnění výše uvedených účelů.

III. Komu a za jakým účelem jaké kategorie Vašich údajů předáváme?

Vaše údaje případně předáváme:

1. Poskytovatelům modulů, které aktivně využíváte, a případně dalších služeb

2. Jiným podnikům skupiny Liebherr, je-li to nezbytné pro zahájení, realizaci nebo ukončení smlouvy, nebo pokud z naší strany existuje oprávněný zájem na předání a Váš převažující oprávněný zájem s tímto požadavkem není v rozporu;

3. Vámi vybranému poskytovateli přihlášení přes sociální sítě

4. Našim poskytovatelům služeb, které využíváme k dosažení výše uvedených účelů;

5. Soudům, rozhodčím soudům, úřadům nebo právním poradcům, je-li to nutné pro dodržení platných právních předpisů nebo pro uplatňování, provádění nebo hájení právních nároků.

IV. Budou moje údaje zpracovávány mimo Evropskou unii?

Předávání údajů do míst v zemích mimo Evropskou unii (tzv. třetí země) je přípustné pouze tehdy, (1) pokud jste nám poskytli svůj souhlas, nebo (2) pokud Evropská komise rozhodla, že tato třetí země zajišťuje odpovídající úroveň ochrany (čl. 45 GDPR). Pokud Komise takové rozhodnutí neučiní, můžeme pak Vaše údaje předat třetím stranám ve třetí zemi pouze za předpokladu, že existují odpovídající záruky (např. standardní doložky o ochraně údajů přijaté Komisí nebo dozorovým úřadem v konkrétním řízení) a pokud je zajištěno prosazování Vašich práv.

V. Kdy Vaše údaje vymazáváme nebo anonymizujeme?

Vaše údaje zpracováváme po dobu, po kterou je to pro příslušný účel nezbytné, za předpokladu, že jste proti zpracování Vašich údajů nevznesli námitku nebo jste případně neodvolali Váš souhlas.

Pokud existují zákonné archivační povinnosti - např. v obchodním právu nebo v daňovém právu - pak budeme muset dotčené údaje uložit po celou dobu trvání archivační povinnosti. Po uplynutí doby archivační povinnosti ověřujeme, zda nadále existuje potřeba dalšího zpracování. Pokud potřeba již nadále neexistuje, budou Vaše údaje vymazány.

D. Jak jsou mé osobní údaje zabezpečeny proti neoprávněnému přístupu a ztrátě?

Používáme technická a organizační bezpečnostní opatření, abychom Vaše údaje zabezpečili proti ztrátě, neoprávněným změnám nebo přístupu třetích osob. V každém případě mají z naší strany k Vašim údajům přístup pouze oprávněné osoby, a to pouze v rozsahu nezbytném pro výše uvedené účely. Přenos všech údajů je šifrován.

E. Soubory cookie a další technologie

V rámci poskytování našich webových stránek používáme soubory cookie a další technologie. Informace k tou najdete v našich informacích o souborech cookie.

F. Vaše práva a právo podat stížnost

V zákonem stanoveném rámci máte právo na

1. informace o Vašich údajích;

2. opravu nesprávných údajů a doplnění neúplných údajů;

3. výmaz Vašich údajů, zejména pokud (1) již nejsou nezbytné pro účely uvedené v těchto zásadách ochrany osobních údajů, (2) odvoláte svůj souhlas a chybí jiný právní základ pro jejich zpracování, (3) Vaše údaje byly zpracovány neoprávněně nebo (4) jste proti zpracování podali námitku a pro zpracování neexistují žádné prioritní oprávněné důvody.

4. omezení zpracování Vašich údajů, zejména pokud přesnost údajů zpochybňujete, nebo zpracování Vašich údajů je nezákonné a Vy namísto jejich výmazu požadujete omezení použití.

5. získání Vašich údajů ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu a jejich předání přímo jiné odpovědné osobě.

Vezměte prosím na vědomí, že zákonnost zpracování na základě Vašeho souhlasu zůstává až do Vašeho odvolání nedotčena.

Při uplatňování výše uvedených práv, které neprobíhá písemnou formou, žádáme o pochopení, že od Vás můžeme případně požadovat důkazy, že jste osobou, za kterou se vydáváte. Kromě toho máte právo odvolat se k příslušnému dozorovému orgánu.

G. Jak mohu kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů?

Pro dotazy týkající se ochrany osobních údajů kontaktujte:

Ochrana osobních údajů

Liebherr-IT Services GmbH

St. Vitus 1

88457 Oberopfingen

[email protected]

Stav: Březen 2021