Prohlášení o ochraně osobních údajů

 

My, společnost Liebherr-Hausgeräte GmbH, jsme rádi, že jste navštívili naše internetové stránky (dále jen „internetové stránky“) a že máte zájem o skupinu Liebherr.

 

Na ochranu a bezpečnost vašich osobních údajů klademe maximální důraz. Proto považujeme za důležité vás níže informovat o tom, které vaše osobní údaje shromažďujeme, k jakým účelům je zpracováváme a také jaká máte v souvislosti se svými osobními údaji práva.

 

Obecné informace

 

Co jsou osobní údaje a co znamená jejich zpracování?

„Osobní údaje“ (dále také jen „údaje“) jsou všechny informace, které něco vypovídají o fyzické osobě. Osobními údaji přitom nejsou jen informace s přímou vazbou na určitou osobu (jako jsou například jméno nebo e-mailová adresa osoby), ale také informace, díky kterým lze s dalšími odpovídajícími znalostmi na určitou osobu vytvořit vazbu.

 

„Zpracování“ znamená jakoukoliv aktivitu, která je prováděna s vašimi osobními údaji (jako například shromažďování, evidence, organizace, uspořádání, ukládání, používání nebo vymazání údajů).

 

Kdo je za zpracování vašich údajů zodpovědný?

Zodpovědným orgánem za zpracování vašich údajů je společnost:

 

Liebherr-Hausgeräte GmbH

Memminger Straße 77-79

88416 Ochsenhausen

Germany

E-mail: [email protected]

 

Jak můžete kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů?                                                                                                                                                                            

Na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů se můžete obrátit s využitím těchto kontaktních údajů:

 

Corporate Privacy

Liebherr-IT Services GmbH

St. Vitus 1

88457 Kirchdorf an der Iller

Germany

E-mail: [email protected]

 

Jaká práva máte coby předmět údajů?

Coby předmět údajů máte v zákonném rámci právo na:

 

informace o svých údajích;

opravu nesprávných údajů a doplnění neúplných údajů;

vymazání svých údajů, zejména (1) pokud již nejsou nezbytné k účelům uvedeným v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů, (2) jestliže jste odvolali svůj souhlas a chybí jiný právní základ zpracování, (3) vaše údaje byly zpracovávány protizákonně nebo (4) jste vznesli námitku proti zpracování a neexistují oprávněné přednostní důvody ke zpracování;

omezené zpracování svých údajů, zejména pokud jste zpochybnili správnost údajů nebo je zpracování vašich údajů nezákonné a žádáte omezení použití namísto jejich odstranění;

podání námitky proti zpracování vašich údajů k ochraně oprávněného zájmu, který vznikne na základě vaší konkrétní situace, podání námitky proti zpracování vašich údajů za účelem přímého marketingu bez zvláštního odůvodnění; pokud se nejedná o námitku vůči přímému marketingu, prosíme o to, abyste při podání námitky sdělili důvody, proč bychom neměli vaše údaje zpracovávat. V případě odůvodněné námitky záležitost prověříme a přerušíme zpracování za předpokladu, že nemůžeme dokázat naléhavé důvody pro zpracování údajů, které by převážily vaše zájmy, práva a svobodu, a že zpracování neslouží k uplatňování, vykonávání či ochraně právních nároků;

obdržení svých údajů ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu a právo na to, abychom vaše údaje předali přímo jiné zodpovědné osobě;

odvolání souhlasu v případě, že jste udělili souhlas se zpracováním. Mějte na paměti, že zákonnost zpracování dat, prováděného na základě uděleného souhlasu až do jeho odvolání, zůstává nedotčena.

 

Při uplatnění výše uvedených práv vás prosíme o pochopení v případě, že po vás budeme požadovat prokázání toho, že jste skutečně osobou, za kterou se vydáváte.

Kromě toho máte právo na podání stížnosti k dozorčímu orgánu, pakliže se domníváte, že zpracování vašich údajů probíhá v rozporu s nařízením GDPR.

 

Odkazy na jiné internetové stránky

Naše internetové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné internetové stránky, které provozuje jiný poskytovatel než my („třetí strana“). Nemáme žádný vliv na to, jaké údaje budou po kliknutí na odkaz odesílány třetí straně (například IP adresa nebo adresa URL, na níž se odkaz nacházel), protože jednání třetí strany pochopitelně nemáme pod kontrolou. Za zpracování jakýchkoliv údajů třetí stranou nemůžeme proto převzít žádnou zodpovědnost.

 

 

Odkazy na stránky sociálních sítí a služby typu messenger

Naše internetové stránky mohou obsahovat odkazy na sdílení obsahu našich internetových stránek v různých sociálních sítích a/nebo službách typu messenger. Námi vytvořené odkazy nevedou v průběhu používání našich internetových stránek k předávání údajů poskytovatelům sociálních sítí nebo služeb typu messenger. Pouze pokud kliknete na některý z odkazů pro sdílení obsahu našich internetových stránek, budou údaje (například vaše IP adresa nebo adresa URL, na které se odkaz nachází) předány příslušnému poskytovateli sociální sítě nebo služby typu messenger. Na další zpracování údajů příslušným poskytovatelem sociální sítě nebo služby typu messenger nemáme žádný vliv.

 

Zpracování osobních údajů

 

Soubory s protokolem

Při každém zobrazení a použití našich internetových stránek jsou internetovým prohlížečem používaným ve vašem koncovém zařízení (počítač, chytrý telefon apod.) na naše servery automaticky zasílány informace, které ukládáme do takzvaných souborů s protokolem.

Které osobní údaje zpracováváme a k jakým účelům?

Zpracováváme tyto údaje:

 

vaše (externí) IP adresa,

datum a čas zobrazení,

název domény poskytovatele připojení k internetu,

vámi používaný typ a verze prohlížeče a vámi používaný operační systém,

adresa URL (adresa v internetu) konkrétní internetové stránky, na níž jste se v okamžiku zobrazení nacházeli,

vámi prostřednictvím dané internetové stránky načtené soubory (druh přístupu, název vyvolaného souboru, adresa URL vyvolaného souboru, úspěch vyvolání),

objem dat přenesený v souvislosti s vaší návštěvou dané internetové stránky,

v případě použití webového formuláře také datum a čas odeslání.

 

Tyto údaje zpracováváme zásadně pouze k zajištění stability a bezpečnosti sítě a informací.

Zpracování údajů za jiným účelem přichází v úvahu pouze tehdy, existuje-li pro něj potřebné zákonné opodstatnění dle článku 6 odstavce 4 nařízení GDPR. V takovém případě musí být samozřejmě splněny informační povinnosti dle článku 13 odstavce 3 nařízení GDPR a článku 14 odstavce 4 nařízení GDPR.

Na jakém právním základě zpracováváme vaše údaje?

Zpracovávání vašich údajů probíhá k zajištění oprávněného zájmu podle článku 6 odstavce 1 písmene f nařízení GDPR.

Námi sledované oprávněné zájmy jsou zlepšení a zachování stability, funkčnosti a bezpečnosti našich internetových stránek.

Z důvodů vyplývajících z vaší jedinečné situace máte podle článku 6 odstavce 1 písmene f nařízení GDPR právo podat námitku vůči zpracování údajů.

 

Ověřování/autorizace

Ověřování na našich internetových stránkách je realizováno prostřednictvím „účtu MyLiebherr“.

 

„Účet MyLiebherr“ je centrální uživatelský účet u společnosti Liebherr-Hausgeräte GmbH. Za účelem vytvoření účtu MyLiebherr je třeba se registrovat. Registrace se provádí na adrese (https://home.myliebherr.com). Na konci registračního procesu obdržíte e-mail s potvrzovacím odkazem. Kliknutím na tento potvrzovací odkaz je třeba registraci dokončit. Alternativně si můžete účet MyLiebherr zaregistrovat také prostřednictvím svého účtu Google, Meta nebo Microsoft (dále jen „přihlášení prostřednictvím sociálních sítí“). Upozorňujeme, že na zpracování vašich osobních údajů společnostmi Google, Meta a Microsoft nemáme vliv. Se svým účtem MyLiebherr můžete využít službu jednotného přihlašování společnosti Liebherr-Hausgeräte GmbH (dále jen „jednotné přihlašování“). Díky jednotnému přihlašování můžete s využitím jedněch přihlašovacích údajů používat více digitálních nabídek s omezeným přístupem spojených s jednotným přihlašováním (dále jen „moduly“). Pomocí jednotného přihlašování můžete přecházet mezi moduly, aniž by bylo nutné se samostatně registrovat či přihlašovat. Služba jednotného přihlašování automaticky odešle údaje uložené u vašeho účtu MyLiebherr, které jsou potřeba k použití daného modulu, poskytovateli daného modulu, aby byl pro vás zajištěn co největší komfort používání. Moduly jsou provozovány buď společností Liebherr-Hausgeräte GmbH, nebo dceřinými firmami společnosti Liebherr-Hausgeräte GmbH.

 

Které údaje zpracováváme a k jakým účelům?

Zpracováváme tyto údaje:

 

 • jedinečný identifikátor uživatele (UPN);

 

Upozornění: Tento údaj je nám předán při ověření pomocí účtu Liebherr společností Liebherr-IT Services GmbH.

 

 • vaši e-mailovou adresu;
 • vaše jméno a příjmení [dobrovolný údaj];
 • vaši korespondenční adresu (ulice, číslo domu, PSČ, obec) [dobrovolný údaj];
 • vaše telefonní číslo [dobrovolný údaj].

 

Tyto údaje zásadně zpracováváme pouze za účelem ověření na našich internetových stránkách, případně za účelem centrálního ověření v rámci používání neveřejného obsahu.

Zpracování pro jiné účely přichází v úvahu jen v případě, že k tomu existují nezbytné právní podmínky podle čl. 6 odst. 4 nařízení GDPR. Povinnosti poskytnout informace podle čl. 13 odst. 3 nařízení GDPR a čl. 14 odst. 4 nařízení GDPR v takovém případě samozřejmě dodržíme.

 

Na jakém právním základě zpracováváme vaše údaje?

Ke zpracování vašich údajů dochází za účelem plnění smlouvy nebo k provedení předsmluvních opatření podle článku 6 odstavce 1 písmene b) nařízení GDPR.

 

Chatbot

Na našich internetových stránkách nabízíme poradenství ohledně našeho produktového světa a našich produktů prostřednictvím chatbotu. Náš chatbot je virtuální produktový rádce, který v rámci interaktivní online komunikace zprostředkovává informace o produktech, odpovídá na otázky a radí při výběru.

 

Které údaje zpracováváme a k jakým účelům?

Zpracováváme tyto údaje:

 

 • ID souboru cookie;
 • volný text, který je v průběhu konverzace použit k produktovému poradenství.

 

Tyto údaje zpracováváme zásadně jen pro tyto účely:

 

 • produktové poradenství pro návštěvníky našich stránek.

 

Zpracování pro jiné účely přichází v úvahu jen v případě, že k tomu existují nezbytné právní podmínky podle čl. 6 odst. 4 nařízení GDPR. Povinnosti poskytnout informace podle čl. 13 odst. 3 nařízení GDPR a čl. 14 odst. 4 nařízení GDPR v takovém případě samozřejmě dodržíme.

 

Na jakém právním základě zpracováváme vaše údaje?

Zpracování vašich údajů probíhá na základě vašeho souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR ve spojení s čl.7 nařízení GDPR.

 

Používání webových formulářů

 • Kontaktní formuláře

Na našich internetových stránkách nabízíme možnost odeslání zprávy či dotazu prostřednictvím webového formuláře nám či jiným firmám. Když tuto možnost využijete, zašleme údaje, které jste vyplnili do formuláře, e-mailem vámi vybraným adresátům. Pokud jsme adresátem vaší zprávy či dotazu my sami, zpracujeme vaše údaje za účelem vyřízení vaší záležitosti či zprávy a kontaktování vaší osoby.

 

Které údaje zpracováváme a k jakým účelům?

Zpracováváme tyto údaje:

 • příjmení, jméno;
 • e-mailová adresa;
 • obsahové údaje (vaše zpráva/dotaz);
 • případně korespondenční adresa (ulice, číslo domu, poštovní směrovací číslo, obec a země);
 • případně telefonní číslo;
 • případně sériové číslo;
 • případně individuální chybová zpráva / popis události nebo žádost o projev dobré vůle;
 • případně bankovní spojení (IBAN nebo kód banky / číslo účtu).

 

Tyto údaje zpracováváme zásadně jen pro tyto účely:

 • poskytnutí služby (předání zprávy nebo dotazu adresátům);
 • zodpovězení a další zpracování vaší zprávy nebo dotazu v případě, že jsme adresátem vaší zprávy či dotazu my sami

 

Zpracování pro jiné účely přichází v úvahu jen v případě, že k tomu existují nezbytné právní podmínky podle čl. 6 odst. 4 nařízení GDPR. Povinnosti poskytnout informace podle čl. 13 odst. 3 nařízení GDPR a čl. 14 odst. 4 nařízení GDPR v takovém případě samozřejmě dodržíme.

 

Na jakém právním základě zpracováváme vaše údaje?

Ke zpracování vašich údajů dochází za účelem plnění smlouvy nebo k provedení předsmluvních opatření podle článku 6 odstavce 1 písmene b) nařízení GDPR nebo k zajištění oprávněného zájmu podle článku 6 odstavce 1 písmene f) nařízení GDPR.

Pokud jsme adresátem vaší zprávy či dotazu my sami, je v našem oprávněném zájmu řádné zodpovězení a zpracování vaší zprávy či dotazu.

Z důvodů vyplývajících z vaší jedinečné situace máte podle článku 6 odstavce 1 písmene f) nařízení GDPR právo podat námitku vůči zpracování údajů.

 • E-mailový zpravodaj

Na našich internetových stránkách nabízíme možnost přihlásit se prostřednictvím webového formuláře k odběru našeho e-mailového zpravodaje.

 

Které údaje zpracováváme a k jakým účelům?

V daném případě zpracováváme následující údaje:

 • oslovení;
 • příjmení, jméno;
 • e-mailová adresa;
 • vaše (externí) IP adresa;
 • datum a čas přihlášení a dodatečného potvrzení přihlášení;
 • datum a čas zrušení odběru zpravodaje.

 

Vámi poskytnuté údaje zásadně zpracováváme pouze za účelem toho, abychom vám mohli e-mailem pravidelně posílat zpravodaj (případně i s individuálním oslovením) a předkládat vám komerční informace o našich produktech, nabídkách nebo akcích, událostech, soutěžích, příspěvcích a článcích atd.

Údaje shromážděné v rámci přihlášení k odběru zpravodaje s takzvaným dvojím ověřením zásadně zpracováváme pouze k ochraně nabídky a ke splnění zákonných dokazovacích povinností, které máme. Dvojí ověřování přihlášení k odběru zpravodaje spočívá v tom, že po vaší registraci vám pošleme e-mail s prosbou o ověření přihlášení k odběru zpravodaje. Pokud registraci nepotvrdíte kliknutím na zaslaný ověřovací odkaz, nebudete k odběru e-mailového zpravodaje přihlášeni a zpravodaj vám nebude zasílán.

Kromě toho shromažďujeme a analyzujeme vaši interakci s naším zpravodajem (měříme četnost otevírání a kliknutí) a ukládáme tyto informace do vašeho profilu příjemce, abychom mohli měřit úspěch zpravodaje, neustále jej zlepšovat a přizpůsobovat požadavkům. Měření četnosti otevírání provádíme pomocí takzvaného pixelového počítadla, což je malý, neviditelný obrázkový soubor, který se při otevření zpravodaje automaticky načte ze serveru, čímž je ověřeno, že byl zpravodaj skutečně otevřen. Četnost kliknutí oproti tomu měříme tak, že po kliknutí na odkaz nacházející se ve zpravodaji dojde nejprve k přesměrování na server, na němž se kliknutí zaregistruje, a teprve poté dojde k načtení vlastní cílové stránky.

Zpracování pro jiné účely přichází v úvahu jen v případě, že k tomu existují nezbytné právní podmínky podle čl. 6 odst. 4 nařízení GDPR. Povinnosti poskytnout informace podle čl. 13 odst. 3 nařízení GDPR a čl. 14 odst. 4 nařízení GDPR v takovém případě samozřejmě dodržíme.

 

Na jakém právním základě zpracováváme vaše údaje?

Zpracování vašich údajů probíhá na základě vašeho souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) ve spojení s čl. 7 nařízení GDPR nebo ke splnění zákonné povinnosti podle čl. 6 odst. 1 písm. c), článku 3 písm. a) nařízení GDPR ve spojení s čl. 32 nařízení GDPR (Bezpečnost) nebo čl. 7 odst. 1 nařízení GDPR (Dokazovací povinnost).

Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas s účinností do budoucna a/nebo kdykoliv podat námitku vůči zpracování vašich údajů ke komerčním účelům. Odvolání souhlasu / podání námitky nemá vliv na zákonnost zpracování údajů provedeného až do okamžiku odvolání souhlasu / podání námitky. Samostatné odvolání souhlasu / podání námitky týkající se pouze měření četnosti otevření a kliknutí a/nebo ukládání změřených výsledků do profilu příjemce není možné; za tímto účelem je nutné zrušit odběr celého zpravodaje. Odběr zpravodaje můžete kdykoliv zrušit zasláním e-mailu na adresu [email protected] nebo kliknutím na odhlašovací odkaz nacházející se na konci každého zpravodaje.

 • E-mailový zpravodaj [jiný odesílatel]

Na našich internetových stránkách nabízíme možnost přihlásit se prostřednictvím webového formuláře k odběru e-mailového zpravodaje jiného odesílatele. Pokud tuto možnost využijete, předáme vaše údaje získané prostřednictvím daného formuláře příslušnému odesílateli e-mailového zpravodaje. Za další zpracování vašich údajů zodpovídá daný odesílatel. Konkrétní informace o dalším zpracování vašich údajů naleznete v příslušném prohlášení o ochraně osobních údajů vydaném daným odesílatelem, které budete mít k dispozici v okamžiku shromáždění údajů.

 

Které údaje zpracováváme a k jakým účelům?

Zpravidla zpracováváme tyto údaje:

 • oslovení;
 • příjmení, jméno;
 • e-mailová adresa;
 • vaše (externí) IP adresa;
 • datum a čas přihlášení a dodatečného potvrzení přihlášení;
 • datum a čas zrušení odběru zpravodaje.

 

Tyto údaje zásadně zpracováváme pouze k účelu poskytnutí služby (zaslání vašich údajů danému odesílateli).

Zpracování pro jiné účely přichází v úvahu jen v případě, že k tomu existují nezbytné právní podmínky podle čl. 6 odst. 4 nařízení GDPR. Povinnosti poskytnout informace podle čl. 13 odst. 3 nařízení GDPR a čl. 14 odst. 4 nařízení GDPR v takovém případě samozřejmě dodržíme.

 

Na jakém právním základě zpracováváme vaše údaje?

Ke zpracování vašich údajů dochází za účelem plnění smlouvy nebo k provedení předsmluvních opatření podle článku 6 odstavce 1 písmene b) nařízení GDPR.

 • Soutěže

Na našich internetových stránkách nabízíme možnost zúčastnit se prostřednictvím webových formulářů různých soutěží různých pořadatelů. Pokud tuto možnost využijete, předáme vaše údaje získané prostřednictvím daného formuláře příslušnému pořadateli soutěže. Za další zpracování vašich údajů zodpovídá pořadatel. Konkrétní informace o dalším zpracování vašich údajů naleznete v příslušném prohlášení o ochraně osobních údajů vydaném pořadatelem, které budete mít k dispozici v okamžiku shromáždění údajů, nebo budou součástí podmínek účasti v soutěži.

 

Které údaje zpracováváme a k jakým účelům?

Zpravidla zpracováváme tyto údaje:

 • oslovení;
 • příjmení, jméno;
 • e-mailová adresa a/nebo telefonní číslo;
 • případně korespondenční adresa;
 • případně datum narození;
 • případně obsah (vaše odpovědi v rámci soutěže).

 

Tyto údaje zásadně zpracováváme pouze k účelu poskytnutí služby (zaslání vašich údajů pořadateli).

Zpracování pro jiné účely přichází v úvahu jen v případě, že k tomu existují nezbytné právní podmínky podle čl. 6 odst. 4 nařízení GDPR. Povinnosti poskytnout informace podle čl. 13 odst. 3 nařízení GDPR a čl. 14 odst. 4 nařízení GDPR v takovém případě samozřejmě dodržíme.

 

Na jakém právním základě zpracováváme vaše údaje?

Ke zpracování vašich údajů dochází za účelem plnění smlouvy nebo k provedení předsmluvních opatření podle článku 6 odstavce 1 písmene b) nařízení GDPR.

 • Prodejní akce s vrácením peněz

Na našich internetových stránkách nabízíme možnost zúčastnit se prostřednictvím webových formulářů různých prodejních akcí s vrácením peněz organizovaných různými pořadateli. Pokud tuto možnost využijete, předáme vaše údaje získané prostřednictvím daného formuláře příslušnému pořadateli prodejní akce s vrácením peněz. Za další zpracování vašich údajů zodpovídá pořadatel. Konkrétní informace o dalším zpracování vašich údajů naleznete v příslušném prohlášení o ochraně osobních údajů vydaném pořadatelem, které budete mít k dispozici v okamžiku shromáždění údajů, nebo budou součástí podmínek účasti v prodejní akci s vrácením peněz.

 

Které údaje zpracováváme a k jakým účelům?

Zpravidla zpracováváme tyto údaje:

 • oslovení;
 • příjmení, jméno;
 • e-mailová adresa a/nebo telefonní číslo;
 • korespondenční adresa;
 • sériové číslo vaší chladničky nebo mrazničky Liebherr;
 • typ vaší chladničky nebo mrazničky Liebherr;
 • datum nákupu / datum vystavení faktury;
 • faktura;
 • bankovní spojení (IBAN).

 

Tyto údaje zásadně zpracováváme pouze k účelu poskytnutí služby (zaslání vašich údajů pořadateli).

Zpracování pro jiné účely přichází v úvahu jen v případě, že k tomu existují nezbytné právní podmínky podle čl. 6 odst. 4 nařízení GDPR. Povinnosti poskytnout informace podle čl. 13 odst. 3 nařízení GDPR a čl. 14 odst. 4 nařízení GDPR v takovém případě samozřejmě dodržíme.

 

Na jakém právním základě zpracováváme vaše údaje?

Ke zpracování vašich údajů dochází za účelem plnění smlouvy nebo k provedení předsmluvních opatření podle článku 6 odstavce 1 písmene b) nařízení GDPR.

 • Digitální obsah

Na našich internetových stránkách nabízíme prostřednictvím webového formuláře možnost přístupu nebo stažení digitálního obsahu, jako je například oficiální dokumentace nebo jiné podobné dokumenty různých poskytovatelů. Pokud tuto možnost využijete, předáme vaše údaje získané prostřednictvím daného formuláře příslušnému poskytovateli digitálního obsahu. Za další zpracování vašich údajů zodpovídá poskytovatel. Konkrétní informace o dalším zpracování vašich údajů naleznete v příslušném prohlášení o ochraně osobních údajů vydaném poskytovatelem, které budete mít k dispozici v okamžiku shromáždění údajů.

 

Které údaje zpracováváme a k jakým účelům?

Zpravidla zpracováváme tyto údaje:

 • oslovení;
 • příjmení, jméno;
 • e-mailová adresa.

 

Tyto údaje zásadně zpracováváme pouze k účelu poskytnutí služby (zaslání vašich údajů poskytovateli).

Zpracování pro jiné účely přichází v úvahu jen v případě, že k tomu existují nezbytné právní podmínky podle čl. 6 odst. 4 nařízení GDPR. Povinnosti poskytnout informace podle čl. 13 odst. 3 nařízení GDPR a čl. 14 odst. 4 nařízení GDPR v takovém případě samozřejmě dodržíme.

 

Na jakém právním základě zpracováváme vaše údaje?

Ke zpracování vašich údajů dochází za účelem plnění smlouvy nebo k provedení předsmluvních opatření podle článku 6 odstavce 1 písmene b) nařízení GDPR.

 • Prodloužená záruka

Na našich internetových stránkách nabízíme možnost požádat prostřednictvím webových formulářů o prodloužení záruky. Pokud tuto možnost využijete, předáme vaše údaje získané prostřednictvím daného formuláře příslušnému poskytovateli záruky. Za další zpracování vašich údajů zodpovídá daný poskytovatel záruky. Konkrétní informace o dalším zpracování vašich údajů naleznete v příslušném prohlášení o ochraně osobních údajů vydaném poskytovatelem záruky, které budete mít k dispozici v okamžiku shromáždění údajů, nebo budou součástí záručních podmínek k příslušnému prodloužení záruky.

 

Které údaje zpracováváme a k jakým účelům?

Zpravidla zpracováváme tyto údaje:

 • oslovení;
 • příjmení, jméno;
 • korespondenční adresa;
 • e-mailová adresa;
 • datum nákupu;
 • sériové číslo.

 

Tyto údaje zásadně zpracováváme pouze k účelu poskytnutí služby (zaslání vašich údajů poskytovateli záruky).

Zpracování pro jiné účely přichází v úvahu jen v případě, že k tomu existují nezbytné právní podmínky podle čl. 6 odst. 4 nařízení GDPR. Povinnosti poskytnout informace podle čl. 13 odst. 3 nařízení GDPR a čl. 14 odst. 4 nařízení GDPR v takovém případě samozřejmě dodržíme.

Na jakém právním základě zpracováváme vaše údaje?

Ke zpracování vašich údajů dochází za účelem plnění smlouvy nebo k provedení předsmluvních opatření podle čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR.

 

Používání souborů cookie a dalších technologií

 

A. Obecné informace

V rámci poskytování našich internetových stránek používáme soubory cookie a další technologie. V následujícím prohlášení o souborech cookie vám coby uživateli našich internetových stránek poskytujeme další informace ohledně zpracování údajů při používání souborů cookie a dalších technologií.

 

I. Co jsou soubory cookie a další technologie?

Soubory cookie jsou malé textové soubory, které webový server prostřednictvím vámi používaného internetového prohlížeče ukládá do vašeho koncového zařízení (počítač, chytrý telefon nebo podobné zařízení) a dokáže je odtamtud načíst. Soubory cookie mohou obsahovat posloupnost alfanumerických znaků, která umožňuje identifikaci vámi používaného internetového prohlížeče, a také informace o uživatelských nastaveních.

Kromě souborů cookie používáme také tyto technologie:

 

Pomocí takzvané technologie LocalStorage jsou data ukládána výhradně do vašeho koncového zařízení, a nikoliv na webový server, do takzvaného místního úložiště vašeho internetového prohlížeče. Na rozdíl od souborů cookie nemají soubory uložené technologií LocalStorage omezenou časovou platnost a bez dalšího nedochází k jejich automatickému mazání. Tyto soubory nicméně můžete odstranit sami prostřednictvím svého internetového prohlížeče. Postup odstranění souborů uložených technologií LocalStorage naleznete v návodu ke svému internetovému prohlížeči.

 

Na našich internetových stránkách používáme rovněž takzvaná pixelová počítadla (známá také pod názvem: „pixel“, „pixelové tagy“ nebo „sledovací pixel“). Pixelová počítadla jsou malé, většinou neviditelné obrazové soubory, které se automaticky načtou z webového serveru a mohou přitom poskytnout informace o vašem internetovém prohlížeči a koncovém zařízení nebo o použití našich internetových stránek. Z těchto informací lze sestavit profil, který bude při opětovné návštěvě internetových stránek znovu rozpoznán.

 

Výše zmíněné soubory cookie a další technologie jsou v následujícím textu souhrnně označovány jako „soubory cookie“.

 

II. Jaké druhy souborů cookie a dalších technologií existují?

Rozlišujeme mezi nezbytnými soubory cookie na jedné straně a volitelnými soubory cookie na straně druhé:

 

Nezbytné soubory cookie jsou takové, které jsou z technického hlediska vyžadovány k zajištění funkčnosti, bezpečnosti a stability našich internetových stránek a informačních systémů. Do této kategorie řadíme také ty soubory cookie, do nichž se až do zavření internetového prohlížeče ukládají určitá vámi provedená nastavení, vybrané možnosti nebo zadané informace, abychom mohli zajistit požadované funkce (například stav přihlášení, nastavení jazyka atd.). K ukládání ani načítání nezbytných souborů cookie není potřeba váš souhlas. Nezbytné soubory cookie kromě toho nelze spravovat prostřednictvím nastavení námi používané služby pro správu souhlasů. Spravovat je můžete pouze prostřednictvím internetového prohlížeče, kde můžete uložené soubory cookie rovněž mazat, případně blokovat jejich ukládání.

 

Volitelné soubory cookie jsou takové, které nejsou vyžadovány k zajištění funkčnosti, bezpečnosti a stability našich internetových stránek a informačních systémů, nýbrž slouží k účelům analýz a marketingu. Tyto soubory cookie mohou například shromažďovat informace k sestavení anonymních statistik ohledně používání našich internetových stránek, které nám umožňují analyzovat a následně optimalizovat naše internetové stránky. Do této kategorie řadíme také ty soubory cookie, do nichž se ukládají určitá vámi provedená nastavení, vybrané možnosti nebo zadané informace a zůstávají v nich uloženy i po zavření internetového prohlížeče, abychom mohli dlouhodobě zajistit požadované funkce (například stav přihlášení prostřednictvím volby „Zapamatovat si mou e-mailovou adresu“, označení, porovnávací seznamy atd.). K ukládání nebo načítání nezbytných souborů cookie je v zásadě potřeba váš předchozí souhlas. Prostřednictvím nastavení námi používané služby pro správu souhlasů můžete vyjádřit souhlas s používáním volitelných souborů cookie a s účinností do budoucna odvolávat dříve udělené souhlasy.

 

Jak nezbytné, tak volitelné soubory cookie mohou být buď takzvané soubory cookie relace, nebo trvalé ukládané soubory cookie. Liší se zamýšlenou dobou životnosti a funkčnosti:

 

Soubory cookie relace jsou ukládány do vašeho koncového zařízení a jsou automaticky odstraněny, jakmile zavřete internetový prohlížeč.

 

Trvalé soubory cookie (také permanentní nebo perzistentní soubory cookie) se ukládají do vašeho koncového zařízení a po zavření internetového prohlížeče nedojde k jejich odstranění, nýbrž zůstanou ve vašem koncovém zařízení uloženy po předem určenou dobu.

 

Soubory uložené technologií LocalStorage nemají datum konce platnosti, a proto se vyznačují časově neomezenou dobou funkčnosti.

 

Poznámka: Soubory cookie i soubory uložené technologií LocalStorage můžete v zásadě odstranit prostřednictvím internetového prohlížeče. Podrobné pokyny ohledně tohoto úkonu naleznete v návodu ke svému internetovému prohlížeči.

 

B. Použití souborů cookie na našich internetových stránkách

 

I. Nezbytné soubory cookie

 

1. Které nezbytné soubory cookie se ukládají k jakému účelu a na jak dlouho?

Služba

Účel

Poskytovatel služby

Doba funkčnosti

Správa souhlasů

Získávání a správa souhlasů, ukládání informací o rozhodnutích ohledně souhlasů

Usercentrics GmbH,
Sendlinger Straße 7,
80331 München, Germany

30 dnů

Content Delivery Network

Bezpečnost a stabilita

Cloudflare, Inc.,
101 Townsend St,
San Francisco, CA 94107, USA

30 dnů

Load Balancer

Bezpečnost a stabilita

8 hodin

Rozpoznávání jazyka

Rozpoznávání jazyka k zobrazení internetových stránek podle jazyka uživatele

Až do zavření internetového prohlížeče

Rozpoznávání země

Rozpoznávání země k zobrazení internetových stránek podle jazyka uživatele

30 dnů

 

Správa souhlasů

Otevřít nastavení

Abyste mohli spravovat používání volitelných souborů cookie na našich internetových stránkách, implementovali jsme službu pro správu souhlasů. Prostřednictvím služby pro správu souhlasů se vám při prvním načtení našich internetových stránek zobrazí na popředí dialogové okno („Soubory cookie, další technologie a jiné služby“), v němž můžete kliknutím na příslušné tlačítko povolit či zamítnout použití volitelných souborů cookie. Prostřednictvím tohoto dialogového okna můžete po kliknutí na možnost „Nastavení“ přejít do nastavení služby pro správu souhlasů, kde se nachází zjednodušený seznam souborů cookie rozdělených podle druhů souborů. Pomocí služby pro správu souhlasů se můžete mimo jiné informovat o účelech námi používaných souborů cookie, o zpracovávaných údajích i o příjemcích údajů a v případě volitelných souborů cookie můžete svůj udělený souhlas případně odvolat zrušením označení příslušného zaškrtávacího pole.

Upozorňujeme, že nezbytné soubory cookie se ukládají již při načtení našich internetových stránek a že příslušné zaškrtávací pole je předem označeno. Zrušení nezbytných souborů cookie prostřednictvím služby pro správu souhlasů není možné. Funkčnost samotné služby pro správu souhlasů je podmíněna použitím určitých souborů cookie.

 

Informace poskytovatele služby:

Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 München, Germany

Internetové stránky:

https://usercentrics.com/de

Obecné obchodní podmínky:

https://usercentrics.com/de/agb/

Prohlášení o ochraně osobních údajů:

https://usercentrics.com/de/datenschutzerklarung/

Content Delivery Network

K optimalizaci doby načítání našich internetových stránek používáme technologii CDN (Content Delivery Network). CDN je síť geograficky rozložených a přes internet propojených serverů, s jejichž pomocí lze obsah internetových stránek poskytnout rychleji a bezpečněji. V rámci sítě CDN jsou osobní údaje předávány do různých zemí, do zemí mimo EU či Evropský hospodářský prostor (do takzvaných třetích zemí), přičemž přenos probíhá za dodržení podmínek uvedených v kapitole V nařízení GDPR. S poskytovatelem služeb byly uzavřeny standardní smluvní klauzule vydané Komisí EU (článek 46, odstavec 2, písmeno c nařízení GDPR).

 

Informace poskytovatele služby:

Cloudflare, Inc., 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, USA

Zastoupení v Unii:

Cloudflare Portugal, Unipessoal Lda., Largo Rafael Bordalo Pinheiro 29, 1200-369 Lisboa, Portugal

Internetové stránky:

https://www.cloudflare.com

Prohlášení o ochraně osobních údajů (anglicky):

https://www.cloudflare.com/privacypolicy/

Standardní smluvní klauzule (anglicky):

https://www.cloudflare.com/cloudflare_customer_SCCs.pdf

 

Load Balancer

K rozložení zátěže používáme technologii Load Balancer. Technologie Load Balancer odesílá webové dotazy na server pro rozložení zátěže, který webový dotaz přesměruje na interní server. Abyste v rámci jedné relace nebyli přesměrováváni mezi různými servery a aby bylo zajištěno jednotné zpracování, jsou vaše webové dotazy zasílány na jeden server. K identifikaci daného serveru a zajištění správného přesměrování se používají soubory cookie s dobou životnosti a funkčnosti v délce osmi hodin.

Rozpoznávání země

Aby se naše internetové stránky zobrazovaly v jazyce uživatele, používáme soubory relace. Do nich je ukládán jazyk vašeho internetového prohlížeče a naše internetové stránky se zobrazují ve stejném jazyce.

 

2. Na jakém právním základě jsou používány nezbytné soubory cookie?

Abychom mohli doložit, že nebo zda jste vyjádřili souhlas s použitím volitelných souborů cookie podléhajících souhlasu, ukládáme informaci o vámi uděleném či neuděleném souhlasu v rámci naší zákonné dokazovací povinnosti podle článku 6 odstavce 1 písmene c, článku 3 písmene a nařízení GDPR ve spojení se článkem 7 odstavcem 1 nařízení GDPR.

Kromě toho nezbytné soubory cookie používáme k zajištění oprávněných zájmů podle článku 6 odstavce 1 písmene f nařízení GDPR.

Naše oprávněné zájmy:

 

zajištění bezpečnosti a stability našich internetových stránek a informačních systémů, jako například ochrana proti útokům v podobě cíleného přetížení serverů (útoky DoS – odepření služby) nebo optimální rozložení zatížení serverů,

uplatnění, vykonávání a obhajoba právních nároků,

poskytnutí a zajištění řádné funkčnosti našich internetových stránek.

 

3. Jak lze podat námitku proti použití nezbytných souborů cookie?

Své právo na podání námitky (podle článku 21 odstavce 5 nařízení GDPR) můžete uplatnit prostřednictvím možností blokování popsaných v části „Odstranění/blokování souborů cookie“, tedy zablokovat nezbytné soubory cookie prostřednictvím nastavení svého internetového prohlížeče.

Upozorňujeme, že pokud nezbytné soubory cookie odstraníte, ale nezablokujete je, dojde při opětovném zobrazení našich internetových stránek k opětovnému uložení těchto souborů. Dále upozorňujeme, že deaktivace, odstranění nebo zablokování nezbytných souborů cookie může mít za následek nepříznivé ovlivnění výkonnosti a funkčnosti našich internetových stránek a že určité funkce či prvky nebudou k dispozici.

 

II. Volitelné soubory cookie

Níže vám dáváme k dispozici informace, na jejichž základě se budete moci fundovaně rozhodnout, zda použití volitelných souborů cookie a s tím spojené zpracování údajů povolíte nebo zakážete.

 

1. Které volitelné soubory cookie se ukládají k jakému účelu a na jak dlouho?

Služba

Účel

Poskytovatel služby

Doba funkčnosti

Google Analytics

Webová analýza

Google Ireland Limited,
Gordon House, Barrow Street,

Dublin 4, Ireland

Až 2 roky

Google Ads Conversion Tracking

Marketing

Google Ireland Limited,
Gordon House, Barrow Street,

Dublin 4, Ireland

Až 2 roky

Google Ads Remarketing

Marketing

Google Ireland Limited,
Gordon House, Barrow Street,

Dublin 4, Ireland

Až 2 roky

Google Ad Manager

Marketing

Google Ireland Limited,
Gordon House, Barrow Street,

Dublin 4, Ireland

Až 2 roky

Microsoft Advertising

Marketing

Microsoft Ireland Operations Limited,
One Microsoft Place, South Country Business Park,

Leopardstown, Dublin 18, Irsko

Až 390 dní

Webová analýza

Po udělení vašeho souhlasu ukládáme soubory cookie pro webovou analýzu, abychom mohli analyzovat používání našich internetových stránek a usilovat o neustálé zlepšování. Na základě získaných anonymních statistik o používání (například počet a původ návštěvníků stránek) můžeme naše internetové stránky optimalizovat a zajímavěji utvářet například tím, že často zobrazované informace či témata umístíme na správné místo na našich internetových stránkách.

K webové analýze používáme službu „Google Analytics“, kterou poskytuje společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland; mateřská společnost: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen pod společným názvem „Google“), s rozšířením „Anonymizace IP“ (známé také pod názvem „metoda maskování IP“). Za tímto účelem jsme se společností Google uzavřeli pověřovací smlouvu podle článku 28 nařízení GDPR. Podle ní společnost Google získané údaje (údaje o vašem koncovém zařízení či internetovém prohlížeči, adresách IP a činnostech prováděných na internetových stránkách nebo v aplikaci) zpracovává v našem pověření výhradně za účelem vyhodnocení vašeho používání našich internetových stránek, sestavení výkazů o činnostech prováděných na internetových stránkách a k zjištění dalších služeb souvisejících s používáním našich internetových stránek nebo používáním internetu.

Údaje získané v rámci služby Google Analytics mohou být uloženy a zpracovávány v USA nebo jakékoliv jiné zemi, v níž má společnost Google nebo subdodavatel společnosti Google svá zařízení. Námi používanou metodou maskování IP je zajištěno, že před odesláním na server společnosti Google v USA a uložením na tento server dojde ke zkrácení IP adresy ještě v rámci členských států EU nebo jiných smluvních států EHS, takže není přenesena žádná úplná IP adresa, čímž je zabráněno identifikaci osoby nebo je identifikace osoby významně ztížena. Pouze ve výjimečných případech je na servery společnosti Google v USA zaslána úplná, tedy nezkrácená IP adresa a k jejímu zkrácení dojde až tam.

Pro přenos údajů do třetí země, tedy do země mimo EU či EHS, jsou v zásadě nutné odpovídající záruky k ochrany osobních údajů. Poté, co Evropský soudní dvůr prohlásil prováděcí nařízení (EU) 2016/1250 Komise ze dne 12. července 2016 o přiměřenosti ochrany nabízené štítem pro ochranu soukromí EU-US („EU-US Privacy Shield“) za neplatný, nelze štít pro ochranu soukromí EU-US Privacy Shield již považovat za přiměřenou úroveň ochrany v USA podle standardů EU. Tím pádem v USA v současné době neexistuje žádná úroveň ochrany údajů rovnocenná s ochranou v EU ve smyslu článku 45 nařízení GDPR a ani my nemůžeme přinést žádné záruky dle článku 46 nařízení GDPR, které by tento nedostatek vyrovnaly. Přenos údajů do USA je proto podle článku 49 odstavce 1 písmene a nařízení GDPR možný pouze po vašem výslovném souhlasu. Mezi možná rizika tohoto přenosu údajů patří to, že nelze vyloučit, že k vašim údajům budou mít přístup státní orgány, jako jsou například bezpečnostní složky a/nebo zpravodajské služby, aniž byste o této okolnosti byli zvláště informováni a aniž byste měli k dispozici právně vymahatelné a účinné právní prostředky, a že tyto údaje mohou být zpracovány z důvodů národní bezpečnosti, trestního stíhání nebo k jiným účelům odpovídajícím veřejným zájmům USA.

 

Informace poskytovatele služby:

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland; mateřská společnost: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Podmínky pověření pro zpracování údajů pro komerční produkty Google:

https://privacy.google.com/businesses/processorterms/

Podmínky používání:

https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/de/

Přehled používání údajů ve službě Google Analytics:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Prohlášení o ochraně osobních údajů:

https://policies.google.com/privacy?hl=de

Technické vysvětlení k „anonymizaci IP (nebo maskování IP) ve službě Google Analytics“:

https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=de

 

Doplňkové informace:

Pokud chcete službu Google Analytics deaktivovat pro všechny internetové stránky, můžete si na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de stáhnout „Doplněk pro internetový prohlížeč k deaktivaci služby Google Analytics“. Tato možnost zabrání webové analýze pouze za předpokladu, že používáte internetový prohlížeč, v němž jste tento doplněk nainstalovali.

 

Marketing

Po udělení vašeho souhlasu ukládáme marketingové soubory cookie. Marketingové soubory cookie dokážou rozpoznat, zda byla zobrazena propagovaná internetová stránka a jaký obsah byl a je vámi využíván, a to za účelem toho, abychom vám mohli zobrazit relevantní reklamní obsah odpovídající vašim zájmům, omezit četnost reklamního zobrazení a měřit úspěch či efektivitu reklamních opatření.

Pro účely marketingu využíváme následující reklamní produkty společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland; mateřská společnost: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen pod společným označením „Google“).

 

 • Google Ads

Používáme reklamní produkt „Google Ads“ (dřívější označení: „AdWords“), prostřednictvím něhož můžeme zobrazovat reklamní obsah například ve výsledcích vyhledávání Google, v partnerské síti Google nebo v dalších platformách Google. Pokud provedete interakci s reklamním obsahem zobrazeným prostřednictvím služby Google Ads, například když kliknete na reklamní obsah, uloží se v rámci služby „Google Ads Conversion Tracking“ soubor cookie, s jehož využitím lze sledovat, zda jste následně provedli námi definovanou akci („konverze“), jako například přihlášení odběru zpravodaje. Informace získané pomocí uloženého souboru cookie nám jsou společností Google poskytovány v podobě takzvaných statistik konverzí, z nichž můžeme poznat například anonymní počet uživatelů, kteří klikli na náš reklamní obsah. My sami přitom neobdržíme žádné informace umožňující osobní identifikaci. Kromě služby Google Ads Conversion Tracking využíváme také službu „Google Ads Remarketing“, prostřednictvím níž vám může být po návštěvě našich internetových stránek při dalším procházení internetu zobrazen náš reklamní obsah v partnerské síti Google. Za tímto účelem společnost Google zjišťuje uživatelské chování při návštěvě různých internetových stránek v partnerské síti Google, přičemž toto sledování je podle společnosti Google pseudonymizované. Používáme také další reklamní produkt „Google Ad Manager“ (dřívější označení: „DoubleClick“), abychom vám mohli zobrazovat cílený reklamní obsah odpovídající vašim předpokládaným zájmům. Vámi používanému internetovému prohlížeči je v tomto případě přiřazeno pseudonymní identifikační číslo, aby bylo možné ověřit, které reklamy již byly ve vašem internetovém prohlížeči zobrazeny a na které z nich jste také klikli.

Údaje shromážděné v rámci reklamních produktů Google mohou být společností Google ukládány a zpracovávány mimo jiné v USA. Na zpracování údajů společností Google nemáme žádný vliv. Pro přenos údajů do třetí země, tedy do země mimo EU či EHS, jsou v zásadě nutné odpovídající záruky k ochrany osobních údajů. Poté, co Evropský soudní dvůr prohlásil prováděcí nařízení (EU) 2016/1250 Komise ze dne 12. července 2016 o přiměřenosti ochrany nabízené štítem pro ochranu soukromí EU-US („EU-US Privacy Shield“) za neplatný, nelze štít pro ochranu soukromí EU-US Privacy Shield již považovat za přiměřenou úroveň ochrany v USA podle standardů EU. Tím pádem v USA v současné době neexistuje žádná úroveň ochrany údajů rovnocenná s ochranou v EU ve smyslu článku 45 nařízení GDPR a ani my nemůžeme přinést žádné záruky dle článku 46 nařízení GDPR, které by tento nedostatek vyrovnaly. Přenos údajů do USA je proto podle článku 49 odstavce 1 písmene a nařízení GDPR možný pouze po vašem výslovném souhlasu. Mezi možná rizika tohoto přenosu údajů patří to, že nelze vyloučit, že k vašim údajům budou mít přístup státní orgány, jako jsou například bezpečnostní složky a/nebo zpravodajské služby, aniž byste o této okolnosti byli zvláště informováni a aniž byste měli k dispozici právně vymahatelné a účinné právní prostředky, a že tyto údaje mohou být zpracovány z důvodů národní bezpečnosti, trestního stíhání nebo k jiným účelům odpovídajícím veřejným zájmům USA.

 

Informace poskytovatele služby:

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland; mateřská společnost: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

 

Internetové stránky:

https://marketingplatform.google.com

Prohlášení o ochraně osobních údajů:

https://policies.google.com/privacy

 

 • Microsoft Advertising

Pro účely marketingu používáme „Microsoft Advertising“ (dříve označované jako: „Bing Ads“), online reklamní program společnosti Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Irsko; mateřská společnost: Microsoft Corporation, One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399, USA (dále společně jako „Microsoft”).

V rámci tohoto reklamního programu máme možnost umisťovat reklamní obsah a zobrazování reklam v rámci reklamní sítě poskytovatele služby (Microsoft Audience Network) nebo ve výsledcích vyhledávání internetového vyhledávače „Microsoft Bing“. Ty vám mohou být zobrazovány cíleně podle vašich pravděpodobných zájmů (personalizovaná reklama). Kromě toho můžeme pomocí takzvaného univerzálního sledování událostí (Universal Event Tracking; zkráceně: „UET“) nastavovat a sledovat, zda a jak s naším obsahem a reklamami zprostředkovanými přes Microsoft Advertising interagujete. Můžeme tak například sledovat uživatelskou aktivitu na dotčené webové stránce, dobu setrvání na ní a které oblasti webové stránky byly zobrazeny, když uživatel přistane na naší webové stránce přes takový obsah nebo takovou reklamu. Využívají se zde různé soubory cookie částečně s jednoznačnými identifikátory (unique IDs) a zaznamenávají se různé údaje, mezi nimi IP adresy, které jsou společností Microsoft ukládány po dobu 390 dnů. Údaje zaznamenané v rámci Microsoft Advertising zpracovává společnost Microsoft také k vlastním účelům, například zlepšení vlastních služeb a účelům vytváření zpráv a analýzy výkonu. My od společnosti Microsoft dostáváme zásadně pouze anonymizované statistiky, z nichž můžeme zjistit například celkový počet uživatelů, kteří klikli na některou naši webovou reklamu. Identifikovat vaši osobu pro nás není možné.

Údaje shromážděné v rámci Microsoft Advertising mohou být společností Microsoft ukládány a zpracovávány mimo jiné v USA. Na další zpracování údajů společností Microsoft nemáme žádný vliv. Pro přenos údajů do třetí země, tedy do země mimo EU či EHP, jsou v zásadě nutné odpovídající záruky k ochraně osobních údajů. Poté, co Evropský soudní dvůr prohlásil prováděcí nařízení (EU) 2016/1250 Komise ze dne 12. července 2016 o přiměřenosti ochrany nabízené štítem pro ochranu soukromí EU-US („EU-US Privacy Shield“) za neplatný, nelze štít pro ochranu soukromí EU-US Privacy Shield již považovat za přiměřenou úroveň ochrany v USA podle standardů EU. Tím pádem v USA v současné době neexistuje žádná úroveň ochrany údajů rovnocenná s ochranou v EU ve smyslu článku 45 nařízení GDPR a ani my nemůžeme přinést žádné záruky dle článku 46 nařízení GDPR, které by tento nedostatek vyrovnaly. Přenos údajů do USA je proto podle článku 49 odstavce 1 písmene a nařízení GDPR možný pouze po vašem výslovném souhlasu. Mezi možná rizika tohoto přenosu údajů patří to, že nelze vyloučit, že k vašim údajům budou mít přístup státní orgány, jako jsou například bezpečnostní složky a/nebo zpravodajské služby, aniž byste o této okolnosti byli zvláště informováni a aniž byste měli k dispozici právně vymahatelné a účinné právní prostředky, a že tyto údaje mohou být zpracovány z důvodů národní bezpečnosti, trestního stíhání nebo k jiným účelům odpovídajícím veřejným zájmům USA.

Informace poskytovatele služby:

Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Irsko; mateřská společnost: Microsoft Corporation, One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399, USA

Internetové stránky:

https://about.ads.microsoft.com

Prohlášení o ochraně osobních údajů:

https://privacy.microsoft.com/privacystatement

Doplňkové informace:

Pokud byste chtěli deaktivovat personalizovanou reklamu společnosti Microsoft, můžete provést příslušné nastavení podle pokynů na stránce https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings.

 

 

2. Na jakém právním základě jsou používány volitelné soubory cookie?

Používáme volitelné soubory cookie na základě vašeho souhlasu podle článku 6 odstavce 1 písmene f ve spojení se článkem 7 nařízení GDPR.

 

3. Jak lze odvolat udělený souhlas s použitím volitelných souborů cookie?

Při (prvním) zobrazení našich internetových stránek vás prostřednictvím zobrazeného dialogového okna („Soubory cookie, další technologie a jiné služby“) poprosíme mimo jiné o udělení souhlasu s používáním volitelných souborů cookie. Vámi udělené souhlasy můžete kdykoliv s účinností do budoucna odvolat a zabránit tak dalšímu shromažďování údajů, a to tím, že v nastaveních služby pro správu souhlasů zrušíte výběr u položky volitelných souborů cookie (webová analýza, marketing).

Pokud souhlas neudělíte nebo udělený souhlas odvoláte, nebudou údaje prostřednictvím volitelných souborů cookie podléhajících souhlasu (dále) shromažďovány a nebude probíhat s tím spojené zpracování údajů. Na používání internetových stránek to nebude mít žádný nepříznivý vliv za předpokladu, že nedeaktivujete také nezbytné soubory cookie.

Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování údajů provedeného na základě uděleného souhlasu až do jeho zrušení.

Jako alternativu k odvolání souhlasu máte k dispozici možnosti k odstranění nebo zablokování souborů cookie, které jsou popsány v části „Odstranění/blokování souborů cookie“.

 

C. Odstranění/blokování souborů cookie

Soubory cookie se ukládají do vašeho koncového zařízení, takže nad nimi máte kontrolu. Pokud nechcete, aby bylo vaše koncové zařízení opětovně rozpoznáno, můžete soubory cookie již uložené do vašeho koncového zařízení – ručně či automaticky – deaktivovat či odstranit a/nebo zablokovat ukládání souborů cookie do budoucna. To se provádí příslušným nastavením vašeho internetového prohlížeče, k čemuž slouží položky jako například „Nepřijímat žádné soubory cookie“ apod. Většinu internetových prohlížečů lze navíc nakonfigurovat tak, aby uložení souboru cookie mohlo proběhnout jen v jednotlivých případech, kdy k tomu dáte souhlas. Pokud nechcete přijmout soubory cookie našich poskytovatelů služeb a partnerů, vyhledejte v nastavení svého internetového prohlížeče položku „Blokovat soubory cookie třetích stran“ či jinou položku s podobným názvem. V panelu nabídek vašeho internetového prohlížeče zpravidla naleznete funkci nápovědy, pomocí níž se můžete dozvědět, jak vypnout či odstranit již uložené soubory cookie a jak odmítnout ukládání nových souborů cookie. Podrobnosti k popsaným možnostem naleznete v návodu ke svému internetovému prohlížeči.

Upozorňujeme, že pokud nezbytné soubory cookie odstraníte, ale nezablokujete je, při opětovném zobrazení našich internetových stránek vás znovu poprosíme o souhlas s používáním volitelných souborů cookie. Dále upozorňujeme, že deaktivace, odstranění nebo zablokování nezbytných souborů cookie může mít za následek nepříznivé ovlivnění výkonnosti a funkčnosti našich internetových stránek a že určité funkce či prvky nebudou k dispozici.

Nastavení ohledně používání volitelných souborů cookie a s tím spojeného zpracování údajů lze kdykoliv změnit v části Nastavení služby pro správu souhlasů.

 

 

Začlenění služeb třetích stran

V rámci poskytování našich internetových stránek začleňujeme různé obsahové a funkční prvky (dále jen souhrnně „služby“), které jsou načítány z webových serverů daných poskytovatelů (dále jen „třetí strana“). K řádnému zobrazení a poskytnutí služeb je vždy nutné zaslat dané třetí straně vaši IP adresu. Snažíme se sice začleňovat pouze takové služby, u nichž daná třetí strana IP adresu používá výhradně k poskytnutí služby, avšak nemáme vliv na další zpracování třetí stranou.

U přenosu údajů podléhajícímu souhlasu vás při prvním načtení našich internetových stránek prostřednictvím dialogového okna („Soubory cookie, další technologie a jiné služby“) poprosíme mimo jiné o váš souhlas s přenosem údajů třetí straně či do třetí země spojeným s používáním takovýchto služeb. Pokud souhlas prostřednictvím tohoto dialogového okna neudělíte, budou služby třetích stran podléhající souhlasu na našich internetových stránkách zablokovány a třetím stranám / do třetích zemí nebudou přenášeny žádné údaje. Namísto toho můžete kliknutím na možnost „Přijmout“ zobrazenou u blokovacích prvků udělit souhlas samostatně pro jednotlivé služby třetích stran. Pokud v budoucnu nebudete chtít udělovat souhlas pro každou službu třetí strany jednotlivě a budete je chtít načítat bez blokování, můžete vybrat možnost „Přijmout vždy“, čímž udělíte souhlas s budoucím zobrazováním všech dalších služeb třetích stran na našich internetových stránkách a s tím spojeným zpracováním údajů.

Udělené souhlasy můžete kdykoliv s účinností do budoucna odvolat a zabránit tak dalšímu přenosu vašich údajů, a to tím, že v nastaveních služby pro správu souhlasů zrušíte výběr u položek příslušných služeb v části „Jiné služby (volitelné)“.

 

Vestavěné služby třetích stran:

 • Videa ze služby YouTube

Do našich internetových stránek začleňujeme videa ze služby „YouTube“, kterou poskytuje společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland; mateřská společnost: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen pod společným označením „Google“). U vestavěných videí ze služby YouTube je aktivován „rozšířený režim ochrany údajů“, takže nemohou být ukládány žádné soubory cookie k analýze chování uživatele.

Když načtete video ze služby YouTube, po udělení vašeho souhlasu zasíláme společnosti Google vaše údaje, mezi nimiž je i vaše IP adresa. Údaje shromážděné v rámci přehrávání videí ze služby YouTube mohou být společností Google ukládány a zpracovávány mimo jiné v USA. Na zpracování údajů společností Google nemáme žádný vliv. Pro přenos údajů do třetí země, tedy do země mimo EU či EHP, jsou v zásadě nutné odpovídající záruky k ochraně osobních údajů. Poté, co Evropský soudní dvůr prohlásil prováděcí nařízení (EU) 2016/1250 Komise ze dne 12. července 2016 o přiměřenosti ochrany nabízené štítem pro ochranu soukromí EU-US („EU-US Privacy Shield“) za neplatné, nelze štít pro ochranu soukromí EU-US Privacy Shield již považovat za přiměřenou úroveň ochrany v USA podle standardů EU. Tím pádem v USA v současné době neexistuje žádná úroveň ochrany údajů rovnocenná s ochranou v EU ve smyslu článku 45 nařízení GDPR a ani my nemůžeme přinést žádné záruky dle článku 46 nařízení GDPR, které by tento nedostatek vyrovnaly. Přenos údajů do USA je proto podle článku 49 odstavce 1 písmene a nařízení GDPR možný pouze po vašem výslovném souhlasu. Mezi možná rizika tohoto přenosu údajů patří to, že nelze vyloučit, že k vašim údajům budou mít přístup státní orgány, jako jsou například bezpečnostní složky a/nebo zpravodajské služby, aniž byste o této okolnosti byli zvláště informováni a aniž byste měli k dispozici právně vymahatelné a účinné právní prostředky, a že tyto údaje mohou být zpracovány z důvodů národní bezpečnosti, trestního stíhání nebo k jiným účelům odpovídajícím veřejným zájmům USA.

 

Informace třetí strany:

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; mateřská společnost: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Internetové stránky:

https://www.youtube.com

Prohlášení o ochraně osobních údajů:

https://policies.google.com/privacy

 • Mapy Google

Do našich internetových stránek začleňujeme mapové podklady ze služby „Mapy Google“, kterou poskytuje společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland; mateřská společnost: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen pod společným označením „Google“).

Když načtete mapové podklady ze služby Mapy Google, po udělení vašeho souhlasu zasíláme společnosti Google vaše údaje, mezi nimiž je i vaše IP adresa. Údaje shromážděné v rámci používání služby Mapy Google mohou být společností Google ukládány a zpracovávány mimo jiné v USA. Na zpracování údajů společností Google nemáme žádný vliv. Pro přenos údajů do třetí země, tedy do země mimo EU či EHP, jsou v zásadě nutné odpovídající záruky k ochraně osobních údajů. Poté, co Evropský soudní dvůr prohlásil prováděcí nařízení (EU) 2016/1250 Komise ze dne 12. července 2016 o přiměřenosti ochrany nabízené štítem pro ochranu soukromí EU-US („EU-US Privacy Shield“) za neplatné, nelze štít pro ochranu soukromí EU-US Privacy Shield již považovat za přiměřenou úroveň ochrany v USA podle standardů EU. Tím pádem v USA v současné době neexistuje žádná úroveň ochrany údajů rovnocenná s ochranou v EU ve smyslu článku 45 nařízení GDPR a ani my nemůžeme přinést žádné záruky dle článku 46 nařízení GDPR, které by tento nedostatek vyrovnaly. Přenos údajů do USA je proto podle článku 49 odstavce 1 písmene a nařízení GDPR možný pouze po vašem výslovném souhlasu. Mezi možná rizika tohoto přenosu údajů patří to, že nelze vyloučit, že k vašim údajům budou mít přístup státní orgány, jako jsou například bezpečnostní složky a/nebo zpravodajské služby, aniž byste o této okolnosti byli zvláště informováni a aniž byste měli k dispozici právně vymahatelné a účinné právní prostředky, a že tyto údaje mohou být zpracovány z důvodů národní bezpečnosti, trestního stíhání nebo k jiným účelům odpovídajícím veřejným zájmům USA.

 

Informace třetí strany:

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; mateřská společnost: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Internetové stránky:

https://cloud.google.com/maps-platform

Prohlášení o ochraně osobních údajů:

https://policies.google.com/privacy

 • Grafy Google

Do našich internetových stránek začleňujeme grafy ze služby „Grafy Google“, kterou poskytuje společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland; mateřská společnost: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen pod společným označením „Google“).

Když načtete graf ze služby Grafy Google, po udělení vašeho souhlasu zasíláme společnosti Google vaše údaje, mezi nimiž je i vaše IP adresa. Údaje shromážděné v rámci služby Grafy Google mohou být společností Google ukládány a zpracovávány mimo jiné v USA. Na zpracování údajů společností Google nemáme žádný vliv. Pro přenos údajů do třetí země, tedy do země mimo EU či EHP, jsou v zásadě nutné odpovídající záruky k ochraně osobních údajů. Poté, co Evropský soudní dvůr prohlásil prováděcí nařízení (EU) 2016/1250 Komise ze dne 12. července 2016 o přiměřenosti ochrany nabízené štítem pro ochranu soukromí EU-US („EU-US Privacy Shield“) za neplatné, nelze štít pro ochranu soukromí EU-US Privacy Shield již považovat za přiměřenou úroveň ochrany v USA podle standardů EU. Tím pádem v USA v současné době neexistuje žádná úroveň ochrany údajů rovnocenná s ochranou v EU ve smyslu článku 45 nařízení GDPR a ani my nemůžeme přinést žádné záruky dle článku 46 nařízení GDPR, které by tento nedostatek vyrovnaly. Přenos údajů do USA je proto podle článku 49 odstavce 1 písmene a nařízení GDPR možný pouze po vašem výslovném souhlasu. Mezi možná rizika tohoto přenosu údajů patří to, že nelze vyloučit, že k vašim údajům budou mít přístup státní orgány, jako jsou například bezpečnostní složky a/nebo zpravodajské služby, aniž byste o této okolnosti byli zvláště informováni a aniž byste měli k dispozici právně vymahatelné a účinné právní prostředky, a že tyto údaje mohou být zpracovány z důvodů národní bezpečnosti, trestního stíhání nebo k jiným účelům odpovídajícím veřejným zájmům USA.

 

Informace třetí strany:

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; mateřská společnost: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Internetové stránky:

https://developers.google.com/chart

Prohlášení o ochraně osobních údajů:

https://policies.google.com/privacy

 • Google Tag Manager

Na našich internetových stránkách používáme službu „Google Tag Manager“, kterou poskytuje společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland; mateřská společnost: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen pod společným označením „Google“).

Google Tag Manager je služba, pomocí níž můžeme na našich internetových stránkách používat jiné služby, například Google Analytics, případně spravovat jejich použití, aniž by bylo nutné měnit zdrojový text internetových stránek. Služba Google Tag Manager sama o sobě neshromažďuje žádné osobní údaje a také k nim nepřistupuje, jelikož slouží výlučně k řízení a provádění jejím prostřednictvím spravovaných služeb, které však mohou za určitých okolností – a je-li to nezbytné – s vaším souhlasem zpracovávat údaje.

 

Informace třetí strany:

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; mateřská společnost: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Podmínky používání:

https://marketingplatform.google.com/about/analytics/tag-manager/use-policy/

Prohlášení o ochraně osobních údajů:

https://policies.google.com/privacy

 

Příjemce údajů

Podle potřeby předáváme vaše údaje těmto subjektům:

 

Dalším společnostem ze skupiny Liebherr, pokud je to potřebné kvůli uzavření, realizaci nebo ukončení smlouvy, nebo existuje-li na naší straně oprávněný zájem na takovém předání, proti kterému nestojí váš převažující oprávněný zájem.

Poskytovatelům vámi přijatých funkcí a případně dalších služeb.

Našim poskytovatelům služeb, které využíváme k realizaci výše uvedených účelů.

Vámi požadovaným příjemcům.

Soudům, smírčím soudům, úřadům nebo právním poradcům, pokud je to potřebné k dodržení platných zákonů nebo k uplatňování, plnění a obhajování právních nároků.

 

Přenos údajů do třetích zemí

Předávání osobních údajů do států mimo Evropskou unii resp. mimo Evropský hospodářský prostor (tzv. třetí země) je u mezinárodních organizací přípustné pouze v případech, (1) že jste nám k tomu udělili souhlas, nebo (2) jestliže Evropská komise rozhodla, že daná třetí země zajišťuje přiměřenou úroveň ochrany (článek 45 nařízení GDPR). Pokud Evropská komise žádné takové rozhodnutí nevydala, smíme vaše údaje předat příjemci, který se nachází ve třetí zemi, pouze tehdy, existují-li vhodné záruky (např. standardní doložky o ochraně osobních údajů přijaté Evropskou komisí nebo dozorovým úřadem v rámci stanoveného postupu) a je zaručeno prosazování vašich dotčených práv, popř. je-li takové předávání v jednotlivých případech přípustné na základě jiné skutkové podstaty povolení (článek 49 nařízení GDPR).

Pokud vaše údaje přenášíme do třetích zemí, informujeme vás o podrobnostech týkajících se přenosu na příslušném místě tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

 

Odstranění údajů a doba uložení

Vaše údaje zpracováváme, dokud je to k příslušnému účelu potřebné, pokud proti tomu v průběhu zpracování nevznesete účinnou námitku nebo neodvoláte případný souhlas.

Jsou-li stanoveny zákonné povinnosti uchovávání údajů, musí příslušné osobní údaje zůstat uloženy po dobu tohoto povinného uchovávání. Po uplynutí této povinné doby uchovávání zkontrolujeme, zda je nutné další zpracovávání. Pokud již tato nutnost neexistuje, vaše údaje se vymažou.

 

Bezpečnost údajů

K zajištění ochrany vašich údajů před ztrátou, nesprávnými změnami nebo neoprávněným přístupem třetích stran používáme technická a organizační bezpečnostní opatření. V každém případě mají k vašim údajům z naší strany přístup pouze oprávněné osoby – a to pouze v rozsahu, který je v rámci výše uvedených účelů nezbytný. Přenos všech dat je zašifrován.

Stav: Květen 2023