Ochrana údajů

Zásady zpracování osobních údajů pro účet MyLiebherr a aplikaci Liebherr SmartDevice (povinnost poskytovat informace)

A. Obecné zásady

I. Co toto prohlášení o ochraně osobních údajů upravuje?

Klademe velký důraz na ochranu a bezpečnost Vašich osobních údajů. Proto je pro nás důležité, abychom Vás informovali o tom, jaké osobní údaje pro jaký účel používáme a jaká práva ve vztahu k Vašim osobním údajům máte.

Portál MyLiebherr

„Portál MyLiebherr“ zahrnuje Vaše aktivity na webových stránkách MyLiebherr, nikoliv však veškeré využití účtu MyLiebherr, jakož i všech ostatních připojených modulů. Další informace o provázanosti mezi portálem MyLiebherr a účtem MyLiebherr najdete v následujícím odstavci „Účet MyLiebherr“.

Účet MyLiebherr

„MyLiebherr-Account“ je Váš centrální uživatelský účet u společnosti Liebherr-Hausgeräte GmbH. Pro vytvoření účtu MyLiebherr se musíte zaregistrovat. Registrace je možná na portálu „MyLiebherr-Portal“ (https://home.myliebherr.com/). Při registraci přes portál MyLiebherr obdržíte na konci procesu registrace email s potvrzovacím odkazem. Chcete-li registraci dokončit, musíte kliknout na potvrzovací odkaz. Na účet MyLiebherr se můžete zaregistrovat také pomocí svého účtu Google, Facebook nebo Microsoft (dále jen „přihlášení přes sociální sítě“). Vezměte prosím na vědomí, že nemáme žádný vliv na zpracování Vašich osobních údajů společnostmi Google, Facebook a Microsoft. S Vaším účtem MyLiebherr můžete využívat službu pro jednotné přihlášení Single-Sign-on (dále jen „SSO“) společnosti Liebherr-Hausgeräte GmbH. SSO Vám umožňuje využívat další digitální služby s omezeným přístupem (dále jen „moduly“) připojené k SSO s jednotnými přístupovými údaji. SSO umožňuje navigaci mezi moduly bez nutnosti samostatného procesu registrace a přihlášení. SSO automaticky přenáší Vaše údaje uložené na účtu MyLiebherr, jež jsou nezbytné pro využití příslušných modulů, příslušnému poskytovateli modulů, aby Vám mohl nabídnout co nejlepší komfort. Moduly jsou provozovány buď společností Liebherr-Hausgeräte GmbH nebo dceřinými společnostmi společnosti Liebherr-Hausgeräte GmbH.

Aplikace Liebherr SmartDevice

Aplikace Liebherr SmartDevice umožňuje vizualizaci a konfiguraci údajů Vaší chladničky a mrazničky Liebherr. Pro použití aplikace Liebherr SmartDevice je nutný modul s podporou sítě WLAN (dále jen „SmartDeviceBox“), účet MyLiebherr a připojení k internetu. Prostřednictvím SmartDeviceBox je Vaše chladnička a mraznička Liebherr připojena do internetové sítě přes router s podporou WLAN. SmartDeviceBox lze u zařízení podporujících technologii SmartDevice dodatečně nainstalovat. U některých chladniček a mrazniček Liebherr je SmartDeviceBox již integrován. Aplikace Liebherr SmartDevice umožňuje v kombinaci se SmartDeviceBoxem ovládat dálkově různé funkce Vaší chladničky a mrazničky Liebherr, jako například teplotu chlazení. S aplikací Liebherr SmartDevice máte přehled o všech důležitých varovných signálech, jako například o omylem ponechaných otevřených dveřích. Aplikace Liebherr SmartDevice disponuje funkcí upozornění, která uživateli například připomíná, kdy je čas na příští výměnu vzduchového filtru, nebo kdy je třeba vyčistit větrací mřížku.

II. Co jsou osobní údaje a co znamená jejich zpracování?

1. „Osobní údaje“ (dále také „údaje“) jsou veškeré informace, které něco vypovídají o fyzické osobě. Osobní údaje nejsou pouze informace, které umožňují přímou identifikaci určité osoby (např. jméno nebo emailová adresa osoby), ale také informace, které spolu s dalšími doplňujícími informacemi mohou vytvořit spojitost s konkrétní osobou.

2. „Zpracováním“ se rozumí jakákoli činnost prováděná s Vašimi osobními údaji (např. shromažďování, zaznamenávání, organizování, uspořádávání, ukládání, používání nebo vymazávání údajů).

B. Kdo je za zpracování mých údajů odpovědný?

Za zpracování Vašich údajů je odpovědná společnost Liebherr-Hausgeräte GmbH, Memminger Straße 77-79, 88416 Ochsenhausen, Telefon: +4973529280; Fax +497352928408; Email: [email protected]

C. Zpracování osobních údajů ve vztahu k účtu MyLiebherr a portálu MyLiebherr

I. Jaké údaje pro jaké účely shromažďujeme?

Při přístupu na portál MyLiebherr jsou na našem webovém serveru zpracovávány zejména následující údaje, které ukládáme do tzv. log souborů:

1. datum přístupu na portál MyLiebherr

2. čas přístupu na portál MyLiebherr

3. internetová adresa webové stránky (URL), na které jste se v době přístupu na portál

MyLiebherr nacházeli

4. soubory, které jste prostřednictvím portálu MyLiebherr načetli

5. množství dat přenesených k Vám

6. typ a verze prohlížeče, který používáte

7. operační systém, který používáte

8. název domény Vašeho poskytovatele internetových služeb (např. Telekom, Vodafone, atd.)

9. Vaše (externí) IP adresa

Při registraci a používání účtu MyLiebherr prostřednictvím portálu MyLiebherr bez použití přihlášení přes sociální sítě zpracováváme kromě údajů uvedených výše pod body 1-9 následující údaje:

10. datum registrace

11. Váš jednoznačný identifikátor uživatele (UPN)

12. datum a čas posledního úspěšného přihlášení

13. Vaši emailovou adresu

Při registraci a používání účtu MyLiebherr prostřednictvím přihlášení přes sociální sítě zpracováváme kromě údajů uvedených výše pod body 1-13 navíc následující údaje:

14. Identifikátor přihlášení přes sociální sítě (tzv. Identifier)

Upozornění: Pokud se zaregistrujete nebo přihlásíte pomocí identifikátoru přes sociální síť Facebook, pak nám Facebook kromě údajů uvedených pod body 13 a 14 poskytne také Vaše příjmení, jméno a Vaši profilovou fotografii. Tyto údaje pro žádný účel nezpracováváme.

Upozornění: Pokud se zaregistrujete nebo přihlásíte pomocí identifikátoru prostřednictvím Googlu, pak nám Google kromě údajů uvedených pod body 13 a 14 poskytne také Vaše příjmení, jméno a odkaz na Váš profil Google Plus. Tyto údaje pro žádný účel nezpracováváme.

Upozornění: Pokud se zaregistrujete nebo přihlásíte pomocí identifikátoru prostřednictvím Microsoftu, pak nám Microsoft kromě údajů uvedených pod body 13 a 14 poskytne také Vaše příjmení a jméno. Tyto údaje pro žádný účel nezpracováváme.

Pro optimální použití modulů připojených k portálu MyLiebherr shromažďujeme kromě údajů uvedených pod body 1-14 Vámi dobrovolně poskytnuté následující údaje:

15. Váš preferovaný jazyk

16. Vaše oslovení

17. Vaši adresu

18. Vaše telefonní číslo

19. sériové číslo Vaší chladničky a mrazničky Liebherr

20. typ zařízení Vaší chladničky a mrazničky Liebherr

21. sériové číslo Vašeho SmartDeviceBoxu

Tyto údaje uvedené pod body 1 až 21 zpracováváme pro následující účely:

1. pro ochranu nabídky našich webových stránek (používané kategorie údajů 1-9)

2. pro registraci účtu MyLiebherr prostřednictvím portálu MyLiebherr (používané kategorie údajů 10-13)

3. pro registraci účtu MyLiebherr prostřednictvím přihlášení přes sociální sítě (10-14)

4. pro centrální správu uživatelských a profilových údajů pro SSO (používané kategorie údajů 10-21)

5. pro použití SSO (používaná kategorie údajů 11)

6. pro přenos příslušnému poskytovateli Vámi vybraného modulu (používané kategorie údajů 13, 15-21)

7. pro podporu Vašeho účtu MyLiebherr (používané kategorie údajů 1-21)

Upozornění: Upozorňujeme, že předávání Vašich osobních údajů do zemí mimo EU/EHP je možné, pokud příslušný poskytovatel některého z Vašich modulů v takové zemi sídlí. Před odesláním údajů takovémuto poskytovateli si vyžádáme Váš výslovný souhlas.

Zpracování pro jiné účely je možné pouze tehdy, jsou-li splněny právní požadavky v tomto rozsahu vyžadované podle čl. 6 odst. 4 GDPR. V tomto případě budeme samozřejmě plnit případnou informační povinnost podle čl. 13 odst. 3 GDPR a čl. 14 odst. 4 GDPR.

II. Na jakém právním základě Vaše údaje zpracováváme?

Právním základem pro zpracování Vašich údajů je zásadně - pokud neexistují žádná více specifická právní ustanovení - čl. 6 GDPR.

Vaše údaje zpracováváme na následujících právních základech:

1. Zpracování údajů pro plnění smluv (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR) (platí pro účely 2-7)

2. Zpracování údajů na základě zvážení zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) (platí pro účel 1)

3. Zpracování údajů pro splnění právní povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR) (platí pro účel 1)

4. Souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR) (platí v případě předávání Vašich údajů do zemí mimo EU/EHP pro účel 6)

Naše oprávněné zájmy jsou:

Zlepšení stability, funkčnosti a zabezpečení portálu (platí pro účel 1)

Pokud Vaše údaje zpracováváme na základě zvážení zájmů, máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich údajů s ohledem na čl. 21 GDPR.

Vaše údaje zpracováváme pouze v rozsahu nezbytném pro plnění výše uvedených účelů.

III. Komu a za jakým účelem jaké kategorie Vašich údajů předáváme?

Vaše údaje případně předáváme:

1. Poskytovatelům modulů, které aktivně využíváte, a případně dalších služeb (kategorie údajů 13, 15-21)

2. Jiným podnikům skupiny Liebherr, je-li to nezbytné pro zahájení, realizaci nebo ukončení smlouvy, nebo pokud z naší strany existuje oprávněný zájem na předání a Váš převažující oprávněný zájem s tímto požadavkem není v rozporu; (kategorie údajů 13-21)

3. Vámi vybranému poskytovateli přihlášení přes sociální sítě (kategorie údajů 14)

4. Našim poskytovatelům služeb, které využíváme k dosažení výše uvedených účelů; (kategorie údajů 1-21)

5. Soudům, rozhodčím soudům, úřadům nebo právním poradcům, je-li to nutné pro dodržení platných právních předpisů nebo pro uplatňování, provádění nebo hájení právních nároků. (kategorie údajů 1-21)

IV. Budou moje údaje zpracovávány mimo Evropskou unii?

Předávání údajů do míst v zemích mimo Evropskou unii (tzv. třetí země) je přípustné pouze tehdy, (1) pokud jste nám poskytli svůj souhlas, nebo (2) pokud Evropská komise rozhodla, že tato třetí země zajišťuje odpovídající úroveň ochrany (čl. 45 GDPR). Pokud Komise takové rozhodnutí neučiní, můžeme pak Vaše údaje předat třetím stranám ve třetí zemi pouze za předpokladu, že existují odpovídající záruky (např. standardní doložky o ochraně údajů přijaté Komisí nebo dozorovým úřadem v konkrétním řízení) a pokud je zajištěno prosazování Vašich práv.

V. Kdy Vaše údaje vymazáváme nebo anonymizujeme?

Vaše údaje zpracováváme po dobu, po kterou je to pro příslušný účel nezbytné, za předpokladu, že jste proti zpracování Vašich údajů nevznesli námitku nebo jste případně neodvolali Váš souhlas.

Pokud existují zákonné archivační povinnosti - např. v obchodním právu nebo v daňovém právu - pak budeme muset dotčené údaje uložit po celou dobu trvání archivační povinnosti. Po uplynutí doby archivační povinnosti ověřujeme, zda nadále existuje potřeba dalšího zpracování. Pokud potřeba již nadále neexistuje, budou Vaše údaje vymazány.

D. Zpracování údajů ve vztahu k aplikaci Liebherr SmartDevice

I. Jaké údaje pro jaké účely shromažďujeme?

Pro použití aplikace Liebherr SmartDevice je vyžadován účet MyLiebherr. Kromě údajů uvedených pod C.I. shromažďujeme zejména tyto Vaše údaje:

1. technické údaje Vaší chladničky a mrazničky Liebherr (sériové číslo, zvolené označení, model a typ)

2. senzorické údaje Vaší chladničky a mrazničky Liebherr (stav teploty, počet otáček kompresoru, stav otevření dveří)

3. technické údaje Vašeho Liebherr SmartDeviceBoxu (sériové číslo, model, typ, stav připojení)

4. technickou konfiguraci Vašeho koncového zařízení (model, výrobce, použitý operační systém, stav připojení)

Tyto údaje zpracováváme zásadně pouze pro následující účely:

1. poskytování funkcí aplikace Liebherr SmartDevice (používané kategorie údajů 1-4)

2. analýzu chyb a vylepšení aplikace (používané kategorie údajů 1-4 a kategorie údajů uvedených pod C.I. 1-9)

Zpracování údajů pro jiné účely je možné pouze tehdy, jsou-li v tomto rozsahu splněny nutné právní požadavky podle čl. 6 odst. 4 GDPR. V tomto případě budeme samozřejmě plnit případnou informační povinnost podle čl. 13 odst. 3 GDPR a čl. 14 odst. 4 GDPR.

II. Na jakém právním základě Vaše údaje shromažďujeme?

Právním základem pro zpracování Vašich údajů je zásadně - pokud neexistují žádná více specifická právní ustanovení - čl. 6 GDPR.

Vaše údaje zpracováváme na následujících právních základech:

1. souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR) (platí pro účel 2)

2. zpracování údajů pro plnění smluv (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR

(platí pro účel 1)

Pokud budeme Vaše údaje zpracovávat na základě Vašeho souhlasu, máte právo Váš souhlas kdykoliv s účinností do budoucna odvolat.

Vaše údaje zpracováváme pouze v rozsahu nezbytném pro plnění výše uvedených účelů.

III. Komu a za jakým účelem jaké kategorie Vašich údajů předáváme?

Vaše údaje případně předáváme:

1. jiným podnikům skupiny Liebherr, je-li to nezbytné pro zahájení, realizaci nebo ukončení smlouvy, nebo pokud z naší strany existuje oprávněný zájem na předání a Váš převažující oprávněný zájem s tímto požadavkem není v rozporu; (kategorie údajů 1-4)

2. našim poskytovatelům služeb, které používáme k dosažení výše uvedených účelů; (kategorie údajů 1-4)

3. soudům, rozhodčím soudům, úřadům nebo právním poradcům, je-li to nutné pro dodržení platných právních předpisů nebo pro uplatňování, provádění nebo hájení právních nároků. (kategorie údajů 1-4)

IV. Budou moje údaje zpracovávány mimo Evropskou unii?

Předávání údajů do míst v zemích mimo Evropskou unii (tzv. třetí země) je přípustné pouze tehdy, (1) pokud jste nám poskytli svůj souhlas, nebo (2) pokud Evropská komise rozhodla, že tato třetí země zajišťuje odpovídající úroveň ochrany (čl. 45 GDPR). Pokud Komise takové rozhodnutí neučiní, můžeme pak Vaše údaje předat třetím stranám ve třetí zemi pouze za předpokladu, že existují odpovídající záruky (např. standardní doložky o ochraně údajů přijaté Komisí nebo dozorovým úřadem v konkrétním řízení) a pokud je zajištěno prosazování Vašich práv.

V. Kdy Vaše údaje vymazáváme nebo anonymizujeme?

Vaše údaje zpracováváme po dobu, po kterou je to pro příslušný účel nezbytné, za předpokladu, že jste se proti zpracování svých údajů nebo proti svému souhlasu účinně nevyjádřili.

Pokud existují zákonné archivační povinnosti - např. v obchodním právu nebo v daňovém právu - pak budeme muset dotčené údaje uložit po celou dobu trvání archivační povinnosti. Po uplynutí doby archivační povinnosti ověřujeme, zda nadále existuje potřeba dalšího zpracování. Pokud potřeba již nadále neexistuje, budou Vaše údaje vymazány.

VI. Aplikace Liebherr SmartDevice Skill pro Amazon Alexa

Amazon Echo je hardware společnosti Amazon pro hlasový vstup a výstup. Zařízení Amazon Echo umožňují Amazonu analyzovat, vyhodnocovat a provádět hlasové příkazy. Zařízení Amazon Echo vyžadují pro své fungování účet Amazon a mohou být rozšířeny o další funkce přidáním tzv. „skills“. Aplikace Liebherr SmartDevice Skill Vám umožní ovládat některé funkce aplikace Liebherr SmartDevice díky zařízení Amazon Echo prostřednictvím hlasu. To vyžaduje aktivaci aplikace Liebherr SmartDevice Skill ve Vašem účtu Amazon a propojení Vašeho účtu MyLiebherr a „skill“. Tímto propojením mohou být Vámi zadané hlasové příkazy ze strany Amazon vyhodnoceny a pomocí anonymního digitálního podpisu odeslány do aplikace Liebherr SmartDevice k vyřízení. S výjimkou údaje, že disponujete účtem Amazon a účtem MyLiebherr, nejsou předávány žádné osobní údaje od nás do Amazonu nebo z Amazonu k nám.

VII. Aplikace Liebherr SmartDevice funkce pro Conrad Connect

Conrad Connect je služba od společnosti Conrad Connect GmbH, která vám umožní propojit funkce aplikace Liebherr SmartDevice s různými přístroji a aplikacemi, které Conrad Connect podporuje. Určitá událost (např. čas) pak může vyvolat nějakou akci (např. aktivaci funkce SuperCool). Využívání služby Conrad Connect vyžaduje zřízení uživatelského účtu Conrad Connect. Službu lze rozšířit o rozhraní pro další funkce po zadání názvu výrobce nebo značky. Díky tomuto propojení budete moci některé funkce aplikace Liebherr SmartDevice ovládat pomocí služby Conrad Connect. To vyžaduje aktivaci aplikace Liebherr SmartDevice v uživatelském účtu Conrad Connect a propojení s účtem účtu MyLiebherr. S výjimkou data a skutečností, že disponujete uživatelským účtem Conrad connect a účtem MyLiebherr, nepředáváme společnosti Conrad Connect žádné osobní údaje a ona nám také ne.

VIII. Aplikace Liebherr SmartDevice Trigger pro IFTTT

IFTTT je službou společnosti IFTTT Inc., která Vám umožňuje propojovat funkce aplikace Liebherr SmartDevice s různými aplikacemi podporovanými IFTTT. Určitou událostí (např. vstupem do bytu) pak může být spuštěna nějaká akce (např. aktivace funkce Supercool). K používání služby IFTTT je nutná aktivace aplikace Liebherr SmartDevice Trigger ve Vašem účtu IFTTT a propojení Vašeho účtu MyLiebherr s aplikací Liebherr SmartDevice Trigger. S výjimkou údaje, že disponujete účtem IFTTT a účtem MyLiebherr, nejsou předávány žádné osobní údaje od nás do IFTTT Inc. nebo z IFTTT Inc. k nám.

E. Jak jsou mé osobní údaje zabezpečeny proti neoprávněnému přístupu a ztrátě?

Používáme technická a organizační bezpečnostní opatření, abychom Vaše údaje zabezpečili proti ztrátě, neoprávněným změnám nebo přístupu třetích osob. V každém případě mají z naší strany k Vašim údajům přístup pouze oprávněné osoby, a to pouze v rozsahu nezbytném pro výše uvedené účely. Přenos všech údajů je šifrován.

F. Cookies

Používáme tzv. cookies pro zjištění Vašich preferencí a optimalizaci našich webových stránek. To Vám usnadňuje navigaci a zajišťuje vysokou míru uživatelského komfortu.

I. Co jsou cookies?

Cookies jsou malé textové soubory, které jsou ukládány ve Vašem koncovém zařízení. Lze je použít ke zjištění, zda Vaše koncové zařízení již komunikovalo s naším portálem MyLiebherr. Přitom je pouze identifikován soubor cookie ve Vašem koncovém zařízení. Osobní údaje pak mohou být uloženy v souborech cookie, pokud jste s tím souhlasili nebo pokud je to technicky nezbytné, například pro umožnění chráněného přihlášení.

Více informací o cookies naleznete na www.allaboutcookies.org

II. K čemu cookies používáme?

Používáme cookies

 pro kontrolu stavu přihlášení a identifikaci uživatele po úspěšné registraci

 k zajištění bezpečného internetového prostředí;

 k ověření výkonnosti našich webových stránek;

 k vyhodnocení, jakým způsobem naše webové stránky využíváte, a to za účelem zlepšení našich služeb. Můžeme tak například zjistit, kdy je proces příliš časově náročný a uživatelé proto probíhající proces ukončí. Díky těmto poznatkům mohou být procesní kroky zjednodušeny a více orientovány na zákazníka;

 ke zlepšení uživatelského komfortu, srozumitelnosti pro naše zákazníky a uživatele a online zkušeností.

Naše cookies nepoužíváme ke sledování Vašich internetových aktivit mimo portál MyLiebherr a připojené moduly.

III. Jaké typy cookies používáme a jaký účel mají?

a. Session Cookies

Session cookies se po zavření prohlížeče vymažou. Zaznamenávají navigaci na portálu MyLiebherr a dobu setrvání a ukládají po dobu návštěvy portálu MyLiebherr Vaše přihlašovací údaje. Session cookies navíc udržují Vaše přihlášení během návštěvy aktivní.

b. Trvalé cookies nebo sledovací kód

Trvalé cookies nebo sledovací kódy neobsahují žádné osobní údaje. Zaznamenává se, odkud přístup k webové stránce proběhl, který vyhledávač byl použit, na který odkaz bylo kliknuto a který výraz byl vyhledáván, dále lokalizace uživatele v okamžiku přístupu na webovou stránku. Zaznamenává se také počet návštěv a doba trvání první, aktuální a předchozí návštěvy. Tyto cookies registrují pouze návštěvy portálu MyLiebherr. Při návštěvě jiných webových stránek nejsou aktivovány.

c. Retargeting nebo remarketing

Naše webové stránky používají takzvané technologie retargetingu, abychom pro Vás učinili internetovou nabídku zajímavější. Vaše návštěva určitých webových stránek bude přitom označena soubory cookie a těmito později opět identifikována na jiných webových stránkách. Jsme přesvědčeni o tom, že zobrazování individualizovaných, zájmových reklamních odkazů je pro uživatele internetu zpravidla zajímavější než reklama, která nemá žádnou osobní souvislost. Zobrazování reklamních odkazů na stránkách našich partnerů je založeno na technologii cookie a analýze předchozího uživatelského chování. Tato forma reklamy je zcela anonymní. Nejsou ukládány žádné osobní údaje a také žádné uživatelské profily nebudou sloučeny s Vašimi osobními údaji.

d. Sledování konverzí

Viz použití technik Google

I. Mohu smazat soubory cookie uložené v mém koncovém zařízení?

Soubory cookie uložené pro portál MyLiebherr můžete smazat. V tomto případě však dojde ke ztrátě Vašich individuálních údajů a obsahu, včetně nastavení souborů cookie a při příští návštěvě portálu MyLiebherr nebudete rozpoznáni jako vracející se návštěvník.

II. Souhlasíte s našimi cookies?

Uživatelský koncept našeho portálu MyLiebherr obsahuje některé on-line funkce navržené tak, aby Vaše návštěva byla co nejpříjemnější. Tyto funkce však fungují pouze za pomoci cookies. Pokračováním v navigaci na našich stránkách s použitím těchto cookies souhlasíte. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.

III. Jak mohu svůj souhlas -s používáním souborů cookie odvolat?

Pokud si nepřejete, abychom Vaše koncové zařízení rozpoznali, můžete v nastavení svého prohlížeče ukládání souborů cookie na Vašem koncovém zařízení zamezit tím, že ve Vašem prohlížeči nastavíte volbu „blokovat soubory cookie“. Jak to konkrétně funguje, naleznete v pokynech výrobce Vašeho prohlížeče.

Ve Vašem prohlížeči můžete nastavit, že ukládání souborů cookie bude povoleno pouze v případě, že s tím souhlasíte. Pokud nechcete soubory cookie našich poskytovatelů služeb a partnerů akceptovat, můžete ve Vašem prohlížeči zvolit nastavení „blokovat soubory cookie třetích stran“.

Zpravidla se Vám v nabídkové liště Vašeho webového prohlížeče zobrazí nápověda, jak můžete nové cookies zablokovat a již uložené cookies vypnout.

Vezměte však prosím na vědomí, že pro nerušenou navigaci na portálu MyLiebherr a pro výběr a úpravu jsou některé „podstatné“ cookies nezbytné. Tyto cookies používáme pouze pro kontrolu efektivity portálu MyLiebherr a jeho návštěvnosti.

G. Použití technik Google

I. Jak mohu zabránit ukládání technik Google (cookies)?

Pokud si nepřejete, aby společnost Liebherr-Hausgeräte GmbH shromažďovala a analyzovala údaje o Vaší návštěvě, můžete proti tomu kdykoliv s účinkem do budoucna vznést námitku (tzv. „opt-out“).

Pro technické provedení této námitky bude ve Vašem prohlížeči nastaven soubor cookie „opt-out“. Tento soubor cookie slouží výhradně k přiřazení Vaší námitky. Vezměte prosím na vědomí, že z technických důvodů lze „cookie opt-out“ použít pouze pro prohlížeč, ze kterého byl nastaven. Pokud soubory cookie smažete nebo použijete jiný prohlížeč či koncové zařízení, pak budete muset funkci opt-out nastavit znovu.

Zde přímo nainstalujete „cookie opt-out“. Alternativně si můžete pod následujícím odkazem stáhnout a nainstalovat dostupný plugin do prohlížeče.

II. Co je Google Analytics?

Portál MyLiebherr využívá službu Google Analytics, službu webové analýzy poskytovanou společností Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen „Google“). Služba Google Analytics používá soubory cookie, které jsou uloženy ve Vašem koncovém zařízení a které umožňují analýzu Vašeho používání webových stránek. Informace generované souborem cookie o Vašem používání těchto webových stránek jsou zpravidla předávány na server společnosti Google ve Spojených státech a tam ukládány.

Na portálu MyLiebherr jsme aktivovali anonymizaci IP, proto je Vaše IP adresa společností Google v rámci členských států Evropské unie nebo smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru již zkrácena. Pouze ve výjimečných případech je plná IP adresa odeslána na server Google v USA a zkrácena až tam. Pro společnost Liebherr-Hausgeräte GmbH, jakožto provozovatele portálu MyLiebherr, používá společnost Google výše uvedené informace k vyhodnocení Vašeho využívání portálu MyLiebherr, ke generování zpráv o aktivitách na webových stránkách a pro poskytování dalších služeb souvisejících s užíváním webových stránek a používáním internetu vůči společnosti Liebherr-Hausgeräte GmbH.

IP adresa poskytnutá Vaším prohlížečem v rámci Google Analytics není spojována s jinými údaji společnosti Google. Ukládání cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením Vašeho softwaru prohlížeče; vezměte však prosím na vědomí, že v tomto případě případně nebudete moci v plném rozsahu využívat všechny funkce této webové stránky.

S účinností do budoucna můžete navíc shromažďování údajů pomocí cookies o užívání této webové stránky (včetně Vaší IP adresy) pro společnost Google a zpracování těchto údajů společností Google zamezit tím, že si z následujícího odkazu stáhnete a instalujete pluginprohlížeče: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?.

Demografické údaje v Google Analytics

Portál MyLiebherr, účet MyLiebherr a aplikace SmartDevice používají funkci „demografické údaje“ služby Google Analytics. Na jejich základě lze vytvářet zprávy, které obsahují informace o věku, pohlaví a zájmech návštěvníků stránek. Tyto údaje pocházejí ze zájmově orientované reklamy společnosti Google a z údajů o návštěvnících od třetích poskytovatelů. Tyto údaje nelze přiřadit konkrétní osobě. Tuto funkci můžete kdykoliv deaktivovat úpravou nastavení reklam ve svém účtu Google nebo zakázat shromažďování údajů pomocí služby Google Analytics deaktivací této služby. Kliknutím na tlačítko „Deaktivovat“ zabráníte shromažďování svých osobních údajů při budoucích návštěvách těchto webových stránek nebo při použití aplikace SmartDevice. Více informací o nakládání s osobními údaji uživatelů v Google Analytics najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

III. Co je Google AdWords?

Používáme online reklamní program „Google AdWords“ a jako součást programu Google AdWords sledování konverzí. Soubor cookie pro sledování konverzí je nastaven v případě, pokud uživatel klikne na reklamu zobrazovanou přes Google. Tyto cookies ztrácí svou platnost po 30 dnech a neslouží k osobní identifikaci.

Pokud uživatel navštíví určité stránky na webových stránkách zákazníka AdWords a platnost souboru cookie ještě nevypršela, může pak společnost Google i zákazník rozpoznat, že uživatel na reklamu klikl a byl na tuto stránku přesměrován. Každý zákazník obdrží jiný soubor cookie. Soubory cookie tak nelze sledovat prostřednictvím webových stránek zákazníků AdWords.

Informace získané prostřednictvím konverzních cookie slouží ke generování konverzních statistik zákazníků AdWords, kteří se pro sledování konverzí rozhodli. Zákazníci tak zjistí, kolik uživatelů kliklo na jejich reklamu a bylo přesměrováno na stránku s označením pro sledování konverzí. Nezískají však žádné informace, které by uživatele osobně identifikovaly.

Služba Google AdWords se používá pouze v případě, že výslovně souhlasíte s používáním tzv. cookie bannerů. Pokud chcete soubory cookie pro sledování konverzí zakázat, můžete Váš prohlížeč nastavit tak, aby blokoval soubory cookie z domény „googleadservices.com“.

Další informace k tématu „ochrany osobních údajů“ v rámci online reklamního programu Google AdWords naleznete na adrese https://www.google.com/policies/privacy.

IV. Co je DoubleClick?

Služba Doubleclick společnosti Google je službou společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen „Google“). Služba Doubleclick poskytovaná společností Google používá soubory cookie k zobrazení reklam, které jsou pro Vás relevantní. Vašemu prohlížeči bude přitom přiřazeno pseudonymní identifikační číslo (ID) ke kontrole, které reklamy se ve Vašem prohlížeči zobrazují a na které reklamy jste klikli. Soubory cookie neobsahují žádné osobní údaje. Používání souborů cookie DoubleClick umožňuje společnosti Google a jejím partnerským webovým stránkám pouze zobrazovat reklamy na základě předchozích návštěv na našich nebo jiných webových stránkách na internetu. Informace generované soubory cookie jsou společností Google předávány k vyhodnocení na server v USA a jsou zde ukládány. Přenos dat společností Google třetím stranám probíhá pouze v rámci právních předpisů nebo v souvislosti se zpracováním objednávek. Společnost Google v žádném případě Vaše údaje nespojuje s jinými údaji shromážděnými společností Google.

Prohlášením o souhlasu prostřednictvím zobrazeného banneru při Vaší první návštěvě na webových stránkách společnosti Liebherr souhlasíte se zpracováním údajů, které o Vás společnost Google shromáždila, i s výše popsaným způsobem zpracování údajů a s uvedeným účelem. Ukládání cookies můžete zamezit odpovídajícím nastavením Vašeho softwaru prohlížeče; vezměte však prosím na vědomí, že pak v tomto případě eventuálně nebudete moci v plném rozsahu využívat všech funkcí webových stránek společnosti Liebherr.

Můžete také zamezit shromažďování údajů generovaných soubory cookie a souvisejících s Vaším používáním webových stránek společnosti Liebherr a zpracování těchto údajů společností Google prostřednictvím odkazu https://adssettings.google.com/ pod bodem DoubleClick-rozšíření pro deaktivaci služby, kde můžete stáhnout a instalovat dostupné pluginy do prohlížeče. Soubory cookie Doubleclick můžete také deaktivovat na stránce Digital Advertising Alliance z následujícího odkazu: http://optout.aboutads.info/?c=2#!/

H. Vaše práva a právo podat stížnost

V zákonem stanoveném rámci máte právo na

1. informace o Vašich údajích;

2. opravu nesprávných údajů a doplnění neúplných údajů;

3. výmaz Vašich údajů, zejména pokud (1) již nejsou nezbytné pro účely uvedené v těchto zásadách ochrany osobních údajů, (2) odvoláte svůj souhlas a chybí jiný právní základ pro jejich zpracování, (3) Vaše údaje byly zpracovány neoprávněně nebo (4) jste proti zpracování podali námitku a pro zpracování neexistují žádné prioritní oprávněné důvody.

4. omezení zpracování Vašich údajů, zejména pokud přesnost údajů zpochybňujete, nebo zpracování Vašich údajů je nezákonné a Vy namísto jejich výmazu požadujete omezení použití.

5. získání Vašich údajů ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu a jejich předání přímo jiné odpovědné osobě.

Vezměte prosím na vědomí, že zákonnost zpracování na základě Vašeho souhlasu zůstává až do Vašeho odvolání nedotčena.

Při uplatňování výše uvedených práv, které neprobíhá písemnou formou, žádáme o pochopení, že od Vás můžeme případně požadovat důkazy, že jste osobou, za kterou se vydáváte. Kromě toho máte právo odvolat se k příslušnému dozorovému orgánu.

I. Jak mohu kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů?

Pro dotazy týkající se ochrany osobních údajů kontaktujte:

Ochrana osobních údajů

Liebherr-IT Services GmbH

St. Vitus 1

88457 Oberopfingen

[email protected]

Stav: Červen 2020