Ochrana údajů

Zásady zpracování osobních údajů pro účet MyLiebherr a aplikaci Liebherr SmartDevice (povinnost poskytovat informace)

A. Obecné zásady

I. Co toto prohlášení o ochraně osobních údajů upravuje?

Klademe velký důraz na ochranu a bezpečnost Vašich osobních údajů. Proto je pro nás důležité, abychom Vás informovali o tom, jaké osobní údaje pro jaký účel používáme a jaká práva ve vztahu k Vašim osobním údajům máte.

Portál MyLiebherr

„Portál MyLiebherr“ zahrnuje Vaše aktivity na webových stránkách MyLiebherr, nikoliv však veškeré využití účtu MyLiebherr, jakož i všech ostatních připojených modulů. Další informace o provázanosti mezi portálem MyLiebherr a účtem MyLiebherr najdete v následujícím odstavci „Účet MyLiebherr“.

Účet MyLiebherr

„MyLiebherr-Account“ je Váš centrální uživatelský účet u společnosti Liebherr-Hausgeräte GmbH. Pro vytvoření účtu MyLiebherr se musíte zaregistrovat. Registrace je možná na portálu „MyLiebherr-Portal“ (https://home.myliebherr.com/). Při registraci přes portál MyLiebherr obdržíte na konci procesu registrace email s potvrzovacím odkazem. Chcete-li registraci dokončit, musíte kliknout na potvrzovací odkaz. Na účet MyLiebherr se můžete zaregistrovat také pomocí svého účtu Google, Facebook nebo Microsoft (dále jen „přihlášení přes sociální sítě“). Vezměte prosím na vědomí, že nemáme žádný vliv na zpracování Vašich osobních údajů společnostmi Google, Facebook a Microsoft. S Vaším účtem MyLiebherr můžete využívat službu pro jednotné přihlášení Single-Sign-on (dále jen „SSO“) společnosti Liebherr-Hausgeräte GmbH. SSO Vám umožňuje využívat další digitální služby s omezeným přístupem (dále jen „moduly“) připojené k SSO s jednotnými přístupovými údaji. SSO umožňuje navigaci mezi moduly bez nutnosti samostatného procesu registrace a přihlášení. SSO automaticky přenáší Vaše údaje uložené na účtu MyLiebherr, jež jsou nezbytné pro využití příslušných modulů, příslušnému poskytovateli modulů, aby Vám mohl nabídnout co nejlepší komfort. Moduly jsou provozovány buď společností Liebherr-Hausgeräte GmbH nebo dceřinými společnostmi společnosti Liebherr-Hausgeräte GmbH.

Aplikace Liebherr SmartDevice

Aplikace Liebherr SmartDevice umožňuje vizualizaci a konfiguraci údajů Vaší chladničky a mrazničky Liebherr. Pro použití aplikace Liebherr SmartDevice je nutný modul s podporou sítě WLAN (dále jen „SmartDeviceBox“), účet MyLiebherr a připojení k internetu. Prostřednictvím SmartDeviceBox je Vaše chladnička a mraznička Liebherr připojena do internetové sítě přes router s podporou WLAN. SmartDeviceBox lze u zařízení podporujících technologii SmartDevice dodatečně nainstalovat. U některých chladniček a mrazniček Liebherr je SmartDeviceBox již integrován. Aplikace Liebherr SmartDevice umožňuje v kombinaci se SmartDeviceBoxem ovládat dálkově různé funkce Vaší chladničky a mrazničky Liebherr, jako například teplotu chlazení. S aplikací Liebherr SmartDevice máte přehled o všech důležitých varovných signálech, jako například o omylem ponechaných otevřených dveřích. Aplikace Liebherr SmartDevice disponuje funkcí upozornění, která uživateli například připomíná, kdy je čas na příští výměnu vzduchového filtru, nebo kdy je třeba vyčistit větrací mřížku.

II. Co jsou osobní údaje a co znamená jejich zpracování?

1. „Osobní údaje“ (dále také „údaje“) jsou veškeré informace, které něco vypovídají o fyzické osobě. Osobní údaje nejsou pouze informace, které umožňují přímou identifikaci určité osoby (např. jméno nebo emailová adresa osoby), ale také informace, které spolu s dalšími doplňujícími informacemi mohou vytvořit spojitost s konkrétní osobou.

2. „Zpracováním“ se rozumí jakákoli činnost prováděná s Vašimi osobními údaji (např. shromažďování, zaznamenávání, organizování, uspořádávání, ukládání, používání nebo vymazávání údajů).

B. Kdo je za zpracování mých údajů odpovědný?

Za zpracování Vašich údajů je odpovědná společnost Liebherr-Hausgeräte GmbH, Memminger Straße 77-79, 88416 Ochsenhausen, Telefon: +4973529280; Fax +497352928408; Email: [email protected]

C. Zpracování osobních údajů ve vztahu k účtu MyLiebherr a portálu MyLiebherr

I. Jaké údaje pro jaké účely shromažďujeme?

Při přístupu na portál MyLiebherr jsou na našem webovém serveru zpracovávány zejména následující údaje, které ukládáme do tzv. log souborů:

1. datum přístupu na portál MyLiebherr

2. čas přístupu na portál MyLiebherr

3. internetová adresa webové stránky (URL), na které jste se v době přístupu na portál

MyLiebherr nacházeli

4. soubory, které jste prostřednictvím portálu MyLiebherr načetli

5. množství dat přenesených k Vám

6. typ a verze prohlížeče, který používáte

7. operační systém, který používáte

8. název domény Vašeho poskytovatele internetových služeb (např. Telekom, Vodafone, atd.)

9. Vaše (externí) IP adresa

Při registraci a používání účtu MyLiebherr prostřednictvím portálu MyLiebherr bez použití přihlášení přes sociální sítě zpracováváme kromě údajů uvedených výše pod body 1-9 následující údaje:

10. datum registrace

11. Váš jednoznačný identifikátor uživatele (UPN)

12. datum a čas posledního úspěšného přihlášení

13. Vaši emailovou adresu

Při registraci a používání účtu MyLiebherr prostřednictvím přihlášení přes sociální sítě zpracováváme kromě údajů uvedených výše pod body 1-13 navíc následující údaje:

14. Identifikátor přihlášení přes sociální sítě (tzv. Identifier)

Upozornění: Pokud se zaregistrujete nebo přihlásíte pomocí identifikátoru přes sociální síť Facebook, pak nám Facebook kromě údajů uvedených pod body 13 a 14 poskytne také Vaše příjmení, jméno a Vaši profilovou fotografii. Tyto údaje pro žádný účel nezpracováváme.

Upozornění: Pokud se zaregistrujete nebo přihlásíte pomocí identifikátoru prostřednictvím Googlu, pak nám Google kromě údajů uvedených pod body 13 a 14 poskytne také Vaše příjmení, jméno a odkaz na Váš profil Google Plus. Tyto údaje pro žádný účel nezpracováváme.

Upozornění: Pokud se zaregistrujete nebo přihlásíte pomocí identifikátoru prostřednictvím Apple, pak nám Apple kromě údajů uvedených pod body 13 a 14 poskytne také Vaše příjmení a jméno. Tyto údaje pro žádný účel nezpracováváme.

Pro optimální použití modulů připojených k portálu MyLiebherr shromažďujeme kromě údajů uvedených pod body 1-14 Vámi dobrovolně poskytnuté následující údaje:

15. Váš preferovaný jazyk

16. Vaše oslovení

17. Vaši adresu

18. Vaše telefonní číslo

19. sériové číslo Vaší chladničky a mrazničky Liebherr

20. typ zařízení Vaší chladničky a mrazničky Liebherr

21. sériové číslo Vašeho SmartDeviceBoxu

Tyto údaje uvedené pod body 1 až 21 zpracováváme pro následující účely:

1. pro ochranu nabídky našich webových stránek (používané kategorie údajů 1-9)

2. pro registraci účtu MyLiebherr prostřednictvím portálu MyLiebherr (používané kategorie údajů 10-13)

3. pro registraci účtu MyLiebherr prostřednictvím přihlášení přes sociální sítě (10-14)

4. pro centrální správu uživatelských a profilových údajů pro SSO (používané kategorie údajů 10-21)

5. pro použití SSO (používaná kategorie údajů 11)

6. pro přenos příslušnému poskytovateli Vámi vybraného modulu (používané kategorie údajů 13, 15-21)

7. pro podporu Vašeho účtu MyLiebherr (používané kategorie údajů 1-21)

Upozornění: Upozorňujeme, že předávání Vašich osobních údajů do zemí mimo EU/EHP je možné, pokud příslušný poskytovatel některého z Vašich modulů v takové zemi sídlí. Před odesláním údajů takovémuto poskytovateli si vyžádáme Váš výslovný souhlas.

Zpracování pro jiné účely je možné pouze tehdy, jsou-li splněny právní požadavky v tomto rozsahu vyžadované podle čl. 6 odst. 4 GDPR. V tomto případě budeme samozřejmě plnit případnou informační povinnost podle čl. 13 odst. 3 GDPR a čl. 14 odst. 4 GDPR.

II. Na jakém právním základě Vaše údaje zpracováváme?

Právním základem pro zpracování Vašich údajů je zásadně - pokud neexistují žádná více specifická právní ustanovení - čl. 6 GDPR.

Vaše údaje zpracováváme na následujících právních základech:

1. Zpracování údajů pro plnění smluv (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR) (platí pro účely 2-7)

2. Zpracování údajů na základě zvážení zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) (platí pro účel 1)

3. Zpracování údajů pro splnění právní povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR) (platí pro účel 1)

4. Souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR) (platí v případě předávání Vašich údajů do zemí mimo EU/EHP pro účel 6)

Naše oprávněné zájmy jsou:

Zlepšení stability, funkčnosti a zabezpečení portálu (platí pro účel 1)

Pokud Vaše údaje zpracováváme na základě zvážení zájmů, máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich údajů s ohledem na čl. 21 GDPR.

Vaše údaje zpracováváme pouze v rozsahu nezbytném pro plnění výše uvedených účelů.

III. Komu a za jakým účelem jaké kategorie Vašich údajů předáváme?

Vaše údaje případně předáváme:

1. Poskytovatelům modulů, které aktivně využíváte, a případně dalších služeb (kategorie údajů 13, 15-21)

2. Jiným podnikům skupiny Liebherr, je-li to nezbytné pro zahájení, realizaci nebo ukončení smlouvy, nebo pokud z naší strany existuje oprávněný zájem na předání a Váš převažující oprávněný zájem s tímto požadavkem není v rozporu; (kategorie údajů 13-21)

3. Vámi vybranému poskytovateli přihlášení přes sociální sítě (kategorie údajů 14)

4. Našim poskytovatelům služeb, které využíváme k dosažení výše uvedených účelů; (kategorie údajů 1-21)

5. Soudům, rozhodčím soudům, úřadům nebo právním poradcům, je-li to nutné pro dodržení platných právních předpisů nebo pro uplatňování, provádění nebo hájení právních nároků. (kategorie údajů 1-21)

IV. Budou moje údaje zpracovávány mimo Evropskou unii?

Předávání údajů do míst v zemích mimo Evropskou unii (tzv. třetí země) je přípustné pouze tehdy, (1) pokud jste nám poskytli svůj souhlas, nebo (2) pokud Evropská komise rozhodla, že tato třetí země zajišťuje odpovídající úroveň ochrany (čl. 45 GDPR). Pokud Komise takové rozhodnutí neučiní, můžeme pak Vaše údaje předat třetím stranám ve třetí zemi pouze za předpokladu, že existují odpovídající záruky (např. standardní doložky o ochraně údajů přijaté Komisí nebo dozorovým úřadem v konkrétním řízení) a pokud je zajištěno prosazování Vašich práv.

V. Kdy Vaše údaje vymazáváme nebo anonymizujeme?

Vaše údaje zpracováváme po dobu, po kterou je to pro příslušný účel nezbytné, za předpokladu, že jste proti zpracování Vašich údajů nevznesli námitku nebo jste případně neodvolali Váš souhlas.

Pokud existují zákonné archivační povinnosti - např. v obchodním právu nebo v daňovém právu - pak budeme muset dotčené údaje uložit po celou dobu trvání archivační povinnosti. Po uplynutí doby archivační povinnosti ověřujeme, zda nadále existuje potřeba dalšího zpracování. Pokud potřeba již nadále neexistuje, budou Vaše údaje vymazány.

D. Zpracování údajů ve vztahu k aplikaci Liebherr SmartDevice

I. Jaké údaje pro jaké účely shromažďujeme?

Pro použití aplikace Liebherr SmartDevice je vyžadován účet MyLiebherr. Kromě údajů uvedených pod C.I. shromažďujeme zejména tyto Vaše údaje:

1. technické údaje Vaší chladničky a mrazničky Liebherr (sériové číslo, zvolené označení, model a typ)

2. senzorické údaje Vaší chladničky a mrazničky Liebherr (stav teploty, počet otáček kompresoru, stav otevření dveří)

3. technické údaje Vašeho Liebherr SmartDeviceBoxu (sériové číslo, model, typ, stav připojení)

4. technickou konfiguraci Vašeho koncového zařízení (model, výrobce, použitý operační systém, stav připojení)

Tyto údaje zpracováváme zásadně pouze pro následující účely:

1. poskytování funkcí aplikace Liebherr SmartDevice (používané kategorie údajů 1-4)

2. analýzu chyb a vylepšení aplikace (používané kategorie údajů 1-4 a kategorie údajů uvedených pod C.I. 1-9)

Zpracování údajů pro jiné účely je možné pouze tehdy, jsou-li v tomto rozsahu splněny nutné právní požadavky podle čl. 6 odst. 4 GDPR. V tomto případě budeme samozřejmě plnit případnou informační povinnost podle čl. 13 odst. 3 GDPR a čl. 14 odst. 4 GDPR.

II. Na jakém právním základě Vaše údaje shromažďujeme?

Právním základem pro zpracování Vašich údajů je zásadně - pokud neexistují žádná více specifická právní ustanovení - čl. 6 GDPR.

Vaše údaje zpracováváme na následujících právních základech:

1. souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR) (platí pro účel 2)

2. zpracování údajů pro plnění smluv (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR

(platí pro účel 1)

Pokud budeme Vaše údaje zpracovávat na základě Vašeho souhlasu, máte právo Váš souhlas kdykoliv s účinností do budoucna odvolat.

Vaše údaje zpracováváme pouze v rozsahu nezbytném pro plnění výše uvedených účelů.

III. Komu a za jakým účelem jaké kategorie Vašich údajů předáváme?

Vaše údaje případně předáváme:

1. jiným podnikům skupiny Liebherr, je-li to nezbytné pro zahájení, realizaci nebo ukončení smlouvy, nebo pokud z naší strany existuje oprávněný zájem na předání a Váš převažující oprávněný zájem s tímto požadavkem není v rozporu; (kategorie údajů 1-4)

2. našim poskytovatelům služeb, které používáme k dosažení výše uvedených účelů; (kategorie údajů 1-4)

3. soudům, rozhodčím soudům, úřadům nebo právním poradcům, je-li to nutné pro dodržení platných právních předpisů nebo pro uplatňování, provádění nebo hájení právních nároků. (kategorie údajů 1-4)

IV. Budou moje údaje zpracovávány mimo Evropskou unii?

Předávání údajů do míst v zemích mimo Evropskou unii (tzv. třetí země) je přípustné pouze tehdy, (1) pokud jste nám poskytli svůj souhlas, nebo (2) pokud Evropská komise rozhodla, že tato třetí země zajišťuje odpovídající úroveň ochrany (čl. 45 GDPR). Pokud Komise takové rozhodnutí neučiní, můžeme pak Vaše údaje předat třetím stranám ve třetí zemi pouze za předpokladu, že existují odpovídající záruky (např. standardní doložky o ochraně údajů přijaté Komisí nebo dozorovým úřadem v konkrétním řízení) a pokud je zajištěno prosazování Vašich práv.

V. Kdy Vaše údaje vymazáváme nebo anonymizujeme?

Vaše údaje zpracováváme po dobu, po kterou je to pro příslušný účel nezbytné, za předpokladu, že jste se proti zpracování svých údajů nebo proti svému souhlasu účinně nevyjádřili.

Pokud existují zákonné archivační povinnosti - např. v obchodním právu nebo v daňovém právu - pak budeme muset dotčené údaje uložit po celou dobu trvání archivační povinnosti. Po uplynutí doby archivační povinnosti ověřujeme, zda nadále existuje potřeba dalšího zpracování. Pokud potřeba již nadále neexistuje, budou Vaše údaje vymazány.

VI. Aplikace Liebherr SmartDevice Skill pro Amazon Alexa

Amazon Echo je hardware společnosti Amazon pro hlasový vstup a výstup. Zařízení Amazon Echo umožňují Amazonu analyzovat, vyhodnocovat a provádět hlasové příkazy. Zařízení Amazon Echo vyžadují pro své fungování účet Amazon a mohou být rozšířeny o další funkce přidáním tzv. „skills“. Aplikace Liebherr SmartDevice Skill Vám umožní ovládat některé funkce aplikace Liebherr SmartDevice díky zařízení Amazon Echo prostřednictvím hlasu. To vyžaduje aktivaci aplikace Liebherr SmartDevice Skill ve Vašem účtu Amazon a propojení Vašeho účtu MyLiebherr a „skill“. Tímto propojením mohou být Vámi zadané hlasové příkazy ze strany Amazon vyhodnoceny a pomocí anonymního digitálního podpisu odeslány do aplikace Liebherr SmartDevice k vyřízení. S výjimkou údaje, že disponujete účtem Amazon a účtem MyLiebherr, nejsou předávány žádné osobní údaje od nás do Amazonu nebo z Amazonu k nám.

VII. Aplikace Liebherr SmartDevice funkce pro Conrad Connect

Conrad Connect je služba od společnosti Conrad Connect GmbH, která vám umožní propojit funkce aplikace Liebherr SmartDevice s různými přístroji a aplikacemi, které Conrad Connect podporuje. Určitá událost (např. čas) pak může vyvolat nějakou akci (např. aktivaci funkce SuperCool). Využívání služby Conrad Connect vyžaduje zřízení uživatelského účtu Conrad Connect. Službu lze rozšířit o rozhraní pro další funkce po zadání názvu výrobce nebo značky. Díky tomuto propojení budete moci některé funkce aplikace Liebherr SmartDevice ovládat pomocí služby Conrad Connect. To vyžaduje aktivaci aplikace Liebherr SmartDevice v uživatelském účtu Conrad Connect a propojení s účtem účtu MyLiebherr. S výjimkou data a skutečností, že disponujete uživatelským účtem Conrad connect a účtem MyLiebherr, nepředáváme společnosti Conrad Connect žádné osobní údaje a ona nám také ne.

VIII. Aplikace Liebherr SmartDevice Trigger pro IFTTT

IFTTT je službou společnosti IFTTT Inc., která Vám umožňuje propojovat funkce aplikace Liebherr SmartDevice s různými aplikacemi podporovanými IFTTT. Určitou událostí (např. vstupem do bytu) pak může být spuštěna nějaká akce (např. aktivace funkce Supercool). K používání služby IFTTT je nutná aktivace aplikace Liebherr SmartDevice Trigger ve Vašem účtu IFTTT a propojení Vašeho účtu MyLiebherr s aplikací Liebherr SmartDevice Trigger. S výjimkou údaje, že disponujete účtem IFTTT a účtem MyLiebherr, nejsou předávány žádné osobní údaje od nás do IFTTT Inc. nebo z IFTTT Inc. k nám.

IX. Funkce aplikace Liebherr SmartDevice pro HomeConnect Plus

HomeConnect Plus je aplikace, která umožňuje propojit funkce aplikace Liebherr SmartDevice s různými chytrými zařízeními podporovanými aplikací HomeConnect Plus. To znamená, že určitá událost (např. vstup do domu) může vyvolat akci (např. aktivaci funkce SuperCool). Používání HomeConnect Plus vyžaduje uživatelský účet HomeConnect Plus a lze jej rozšířit o rozhraní pro další funkce přidáním výrobce nebo značky. Tento odkaz umožňuje ovládat některé funkce aplikace Liebherr SmartDevice prostřednictvím HomeConnect Plus. To vyžaduje, abyste aktivovali aplikaci Liebherr SmartDevice ve svém uživatelském účtu HomeConnect Plus a propojili svůj účet MyLiebherr. S výjimkou data, kdy máte uživatelský účet HomeConnect Plus a účet MyLiebherr, nebudou od nás do HomeConnect Plus ani z HomeConnect Plus k nám předávány žádné osobní údaje.

X. Aplikace Liebherr SmartDevice Actions pro Google Home

Google Home Smart Speaker je hardware společnosti Google pro hlasový vstup a výstup. S Google Home Smart Speaker můžete přes Google analyzovat, vyhodnocovat a vykonávat hlasové povely. Používání Google Home Smart Speaker je podmíněno uživatelským účtem u společnosti Google. Přidáním takzvaných „Actions“ jej lze rozšířit o rozhraní pro další funkce. Aplikace Liebherr SmartDevice Actions vám umožňují hlasem ovládat některé funkce aplikace Liebherr SmartDevice přes váš Google Home Smart Speaker. K tomu je nutné, aby ve vašem účtu Google byla aktivována aplikace Liebherr SmartDevice Actions, a váš účet MyLiebherr tam musí být s těmito Actions propojen. Prostřednictvím tohoto připojení bude společnost Google moci vámi zadané hlasové povely vyhodnocovat a přes anonymizovaný digitální podpis odesílat do aplikace Liebherr SmartDevice, aby mohly být provedeny. S výjimkou údaje, že máte účet Google a účet MyLiebherr, nebudou od nás společnosti Google ani opačným směrem předávány žádné jiné osobní údaje.

E. Jak jsou mé osobní údaje zabezpečeny proti neoprávněnému přístupu a ztrátě?

Používáme technická a organizační bezpečnostní opatření, abychom Vaše údaje zabezpečili proti ztrátě, neoprávněným změnám nebo přístupu třetích osob. V každém případě mají z naší strany k Vašim údajům přístup pouze oprávněné osoby, a to pouze v rozsahu nezbytném pro výše uvedené účely. Přenos všech údajů je šifrován.

F. Soubory cookie a další technologie

V rámci poskytování našich webových stránek používáme soubory cookie a další technologie. Informace k tou najdete v našich informacích o souborech cookie.

G. Vaše práva a právo podat stížnost

V zákonem stanoveném rámci máte právo na

1. informace o Vašich údajích;

2. opravu nesprávných údajů a doplnění neúplných údajů;

3. výmaz Vašich údajů, zejména pokud (1) již nejsou nezbytné pro účely uvedené v těchto zásadách ochrany osobních údajů, (2) odvoláte svůj souhlas a chybí jiný právní základ pro jejich zpracování, (3) Vaše údaje byly zpracovány neoprávněně nebo (4) jste proti zpracování podali námitku a pro zpracování neexistují žádné prioritní oprávněné důvody.

4. omezení zpracování Vašich údajů, zejména pokud přesnost údajů zpochybňujete, nebo zpracování Vašich údajů je nezákonné a Vy namísto jejich výmazu požadujete omezení použití.

5. získání Vašich údajů ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu a jejich předání přímo jiné odpovědné osobě.

Vezměte prosím na vědomí, že zákonnost zpracování na základě Vašeho souhlasu zůstává až do Vašeho odvolání nedotčena.

Při uplatňování výše uvedených práv, které neprobíhá písemnou formou, žádáme o pochopení, že od Vás můžeme případně požadovat důkazy, že jste osobou, za kterou se vydáváte. Kromě toho máte právo odvolat se k příslušnému dozorovému orgánu.

H. Jak mohu kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů?

Pro dotazy týkající se ochrany osobních údajů kontaktujte:

Ochrana osobních údajů

Liebherr-IT Services GmbH

St. Vitus 1

88457 Oberopfingen

[email protected]

Stav: Březen 2021