Životní prostředí

Obecným cílem je co nejvíce minimalizovat dopad našich produktů a poboček na životní prostředí. Naše podniková filozofie jasně vyjadřuje náš samozřejmý postoj k ochraně životního prostředí. V jejím rámci pro nás ekologická zodpovědnost začíná již při přípravě konceptů produktových sérií. Proto ve spotřebičích používáme kvalitní komponenty zajišťující dlouhou a spolehlivou funkci a nejvyšší energetickou efektivitu. Také výrobní procesy jsou orientovány na efektivní využívání zdrojů. K realizaci naší podnikové filozofie a neustálého zlepšování ochrany životního prostředí jsou všechny výrobní pobočky certifikovány podle mezinárodní normy pro management životního prostředí ISO 14001.

Informace podle článku 33 nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Článek předepisuje každému dodavateli výrobků povinnost informovat své odběratele v případě, že je v jím dodávaných výrobcích obsažena tzv. „látka vzbuzující mimořádné obavy“ v koncentraci vyšší než 0,1 hmotnostního procenta. Takovéto látky jsou označovány anglickou zkratkou „SVHC“, tedy „substances of very high concern“. Látky SVHC jsou zveřejňovány na tzv. „seznamu kandidátů“, který se aktualizuje dvakrát ročně a který si můžete kdykoli prohlédnout na této adrese: Seznam kandidátů

Prostřednictvím našeho online vyhledávače vás chceme tím nejsnazším možným způsobem informovat o látkách SVHC obsažených ve vašem zařízení nebo náhradním dílu. O těchto látkách musíme informovat, avšak jejich použití není zakázáno!

Upozorňujeme, že Evropská agentura pro chemické látky rozšiřuje seznam povinně ohlašovaných látek SVHC každých 6 měsíců, a proto při každém vyhledávání obdržíte výsledky odpovídající aktuálnímu stavu.

Vaše bezpečnost a vaše zdraví jsou pro nás prioritou.

Při použití ke stanovenému účelu a při správné likvidaci daného zařízení nepředstavují obsažené látky žádné nebezpečí pro zdraví ani životní prostředí a vaše bezpečnost i bezpečnost uložených potravin je zaručena. Látky SVHC se nesmí používat, pokud by hrozil jejich průnik do potravin. Látky SVHC jsou většinou buď obsaženy v nepřístupných součástech (např. v elektronice), nebo jsou pevně začleněny do plastové matice. Pokud je v ojedinělých případech nutné učinit nějaká bezpečnostní opatření, budete o nich na této stránce informováni. Zařízení lze vyhledávat podle sériového čísla nebo kódu SKU. U náhradních dílů zadávejte devítimístné číslo dílu.

Přejít na vyhledávání podle sériového čísla

Nařízení (EU) č. 528/2012 reguluje dodávání biocidních přípravků a ošetřeného zboží na trh a jejich používání. „Biocidní přípravky“ a „ošetřené zboží“ je přitom rozlišeno následujícím způsobem.

Biocidní přípravky obsahují alespoň jednu biocidní látku a jsou určeny k likvidaci škodlivých organismů, jako jsou bakterie nebo houby. Nařízení upravuje, které produkty smí být používány pro určité účely. Přípravky, které nejsou schváleny, nesmí být používány ani uváděny na trh. To lze provést pouze za předpokladu, že byla podána žádost o schválení a schválení bylo uděleno. Příkladem biocidního přípravku je lazura na ochranu dřeva.

Ošetřené zboží jsou směsi nebo výrobky, které byly ošetřeny biocidními přípravky nebo do nichž byly biocidní přípravky záměrně přidány za účelem ochrany a konzervace zboží. V EU smí být uváděny na trh pouze za předpokladu, že jsou ošetřeny biocidními přípravky schválenými EU. Příkladem „ošetřeného zboží“ je plotní díl natřený lazurou na ochranu dřeva.

Podléhají povinnosti označení, když:

  • jsou uvedeny informace o vlastnostech produktu vyplývajících z ošetření biocidním přípravkem, a/nebo
  • je výslovně vyžadováno schválení biocidní účinné látky.

Společnost Liebherr-Hausgeräte GmbH nemusí momentálně předávat žádné informace ohledně použitých biocidních přípravků.

Certifikovaný systém ochrany životního prostředí

Řídíme se naším celostním konceptem pro ekonomicky smysluplnou ochranu životního prostředí, který pokrývá celý životní cyklus produktů: vývoj, výrobu, použití a pozdější likvidaci spotřebičů. Ústředním aspektem je přitom správa energií a zdrojů, správa odpadů a ochrana klimatu. Na základě podnikové filozofie je ochrana životního prostředí regulována a organizována prostřednictvím „integrovaného systému managementu“. Na všech výrobních pobočkách je ochrana životního prostředí certifikována podle mezinárodní normy ISO 14001.

Norma ISO 14001 klade důraz na neustálé zlepšování ochrany životního prostředí. V rámci ochrany životního prostředí jsou stanovovány směrnice pro podstatné aspekty týkající se životního prostředí. Sledování a řízení ochrany životního prostředí probíhá prostřednictvím příslušných souvisejících ukazatelů. Díky tomuto postupu můžeme rychle a účinně realizovat hloubková opatření a docílit neustálého vylepšování ochrany životního prostředí.

Stáhnout