Zvolte prosím sortiment
Zavřít

Prohlášení o ochraně osobních údajů (Akce s mrazničkami)

Společnost Liebherr-Hausgeräte Lienz GmbH přikládá ochraně a bezpečnosti vašich osobních údajů velký význam. Proto považujeme za důležité vás níže informovat o tom, které vaše osobní údaje shromažďujeme, k jakým účelům je zpracováváme a také jaká máte v souvislosti se svými osobními údaji práva.

A. Obecné informace

I. Co jsou to osobní údaje a co se rozumí zpracováním osobních údajů?

 • „Osobní údaje“ (dále také jen „údaje“) jsou všechny informace, které něco vypovídají o fyzické osobě. Osobními údaji přitom nejsou jen informace s přímou vazbou na určitou osobu (jako jsou například jméno nebo e-mailová adresa osoby), ale také informace, díky kterým lze s dalšími odpovídajícími znalostmi na určitou osobu vytvořit vazbu.
 • „Zpracováním“ se rozumí jakákoli operace, která je s vašimi osobními údaji prováděna (jako například shromažďování, zaznamenávání, uspořádání, strukturování, uložení, použití nebo výmaz údajů).


II. Kdo je za zpracování vašich údajů odpovědný?

Odpovědným orgánem za zpracování vašich údajů je společnost:

Liebherr-Hausgeräte Lienz GmbH
Dr.-Hans-Liebherr-Straße 1
9900 Lienz
Rakousko
Telefon: +43 508 092-0
E-mail: [email protected]


III. Jaká práva máte jako dotčená osoba?

Jako dotčená osoba máte v zákonném rámci právo na:

 • Přístup k informacím o vašich osobních údajích;
 • Opravu nesprávných údajů a doplnění neúplných údajů;
 • Výmaz vašich údajů, zejména pak, pokud (1) tyto již nejsou nezbytné pro účely uvedené v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů, (2) odvolali jste svůj souhlas a neexistuje jiný právní podklad pro zpracování, (3) vaše údaje byly zpracovávány nezákonně nebo (4) vznesli jste námitku proti zpracování a neexistuje žádný přednostní oprávněný důvod pro zpracování;
 • Omezení zpracování vašich údajů, zvláště pak pokud popíráte správnost údajů nebo je zpracování vašich údajů nezákonné a namísto vymazání požadujete omezení použití;
 • Podání námitky proti zpracování vašich údajů k ochraně oprávněného zájmu, který vznikne na základě vaší konkrétní situace, podání námitky proti zpracování vašich údajů za účelem přímého marketingu bez zvláštního odůvodnění; pokud se nejedná o námitku vůči přímému marketingu, prosíme o to, abyste při podání námitky sdělili důvody, proč bychom neměli vaše údaje zpracovávat. V případě odůvodněné námitky záležitost prověříme a přerušíme zpracování za předpokladu, že nemůžeme dokázat naléhavé důvody pro zpracování údajů, které by převážily vaše zájmy, práva a svobodu, a že zpracování neslouží k uplatňování, vykonávání či ochraně právních nároků;
 • Obdržení vašich údajů ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu a právo na to, abychom vaše údaje předali přímo jiné odpovědné osobě;
 • Odvolání souhlasu v případě, že jste udělili souhlas se zpracováním. Pamatujte, že právoplatnost zpracování probíhajícího na základě souhlasu až do okamžiku jeho odvolání zůstává vaším odvoláním nedotčena.

Při uplatnění výše uvedených práv vás prosíme o pochopení v případě, že po vás budeme požadovat prokázání toho, že jste skutečně osobou, za kterou se vydáváte.

Kromě toho máte právo na podání stížnosti k dozorčímu orgánu, pokud se domníváte, že zpracování vašich údajů probíhá v rozporu s nařízením GDPR.

B. Zpracování osobních údajů

I. Akce s mrazničkami

Při účasti v akci s mrazničkami zpracováváme následující údaje:


Které údaje zpracováváme a k jakým účelům?

Zpracováváme tyto údaje:

 • Jméno a příjmení
 • E-mailová adresa
 • případně telefonní číslo
 • Korespondenční adresa (ulice, číslo domu, poštovní směrovací číslo, obec a země)
 • Sériové číslo
 • Datum nákupu
 • Účetní doklad (kopie originální faktury)

Tyto údaje zpracováváme zásadně jen pro tyto účely:

 • K registraci a ověření oprávnění k účasti v akci s mrazničkami
 • K předání akčních předmětů z akce s mrazničkami
 • K informování a k vyřizování dotazů v rámci akce s mrazničkami

Zpracování pro jiné účely přichází v úvahu jen v případě, že k tomu existují nezbytné právní podmínky podle čl. 6 odst. 4 nařízení GDPR. Povinnosti poskytnout informace podle čl. 13 odst. 3 nařízení GDPR a čl. 14 odst. 4 nařízení GDPR v takovém případě samozřejmě dodržíme.


Na jakém právním základě zpracováváme vaše údaje?

Zpracování Vašich údajů probíhá na základě tohoto právního podkladu (těchto právních podkladů):

 • Plnění smlouvy nebo provedení předsmluvních opatření (čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR)


II. Příjemce údajů

Vaše údaje předáváme případně:

 • Dalším společnostem ze skupiny Liebherr, pokud je to potřebné kvůli uzavření, realizaci nebo ukončení smlouvy nebo pokud na naší straně existuje na takovém předání oprávněný zájem, proti kterému nestojí váš převažující oprávněný zájem;
 • Poskytovatelům vámi přijatých funkcí a případně dalších služeb;
 • Našim poskytovatelům služeb, které využíváme k dosažení shora uvedených účelů;
 • Soudům, smírčím soudům, úřadům nebo právním poradcům, pokud je to nezbytné pro dodržení platného práva či k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků.


III. Přenos údajů do třetích zemí

Předávání osobních údajů do států mimo Evropskou unii, resp. mimo Evropský hospodářský prostor (tzv. třetí země) je u mezinárodních organizací přípustné pouze v případech, (1) že jste nám k tomu udělili souhlas, nebo (2) jestliže Evropská komise rozhodla, že daná třetí země zajišťuje přiměřenou úroveň ochrany (článek 45 nařízení GDPR). Pokud Evropská komise žádné takové rozhodnutí nevydala, smíme vaše údaje předat příjemci, který se nachází ve třetí zemi, pouze tehdy, pokud existují vhodné záruky (např. standardní doložky o ochraně osobních údajů přijaté Evropskou komisí nebo dozorovým úřadem v rámci stanoveného postupu) a je zaručeno prosazování vašich dotčených práv, popř. pokud je takové předávání v jednotlivých případech přípustné na základě ostatních skutkových podstat povolení (článek 49 nařízení GDPR).

Pokud vaše údaje přenášíme do třetích zemí, informujeme vás o podrobnostech týkajících se přenosu na příslušném místě tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.


IV. Odstranění údajů a doba uložení

Vaše údaje zpracováváme tak dlouho, dokud je to nezbytné pro příslušný účel, pokud jste účinně nevznesli námitky proti zpracování vašich údajů anebo pokud jste účinně neodvolali svůj případný souhlas.

Pokud jsou stanoveny zákonné povinnosti uchovávání údajů, musí příslušné osobní údaje zůstat uloženy po dobu tohoto povinného uchovávání. Po uplynutí povinnosti archivace zkontrolujeme, jestli je nezbytné tyto údaje i nadále zpracovávat. Pokud to již nezbytné nebude, vaše údaje vymažeme.


V. Automatizovaná rozhodnutí v jednotlivých případech

Za účelem zdůvodnění a provedení obchodního vztahu obecně nepoužíváme plně automatizované rozhodování podle čl. 22 nařízení GDPR. Pokud tyto postupy ve výjimečných případech použijeme, budeme Vás o tom zvlášť informovat, pakliže je to zákonem předepsáno.


VI. Bezpečnost údajů

Používáme technická a organizační bezpečnostní opatření s cílem zajistit, aby vaše údaje byly chráněny před ztrátou, nesprávnými změnami nebo neoprávněným přístupem třetích stran. V každém případě u nás mají přístup k vašim údajům ostatně jen oprávněné osoby, a to navíc jen v rozsahu, který je nezbytný v rámci shora uvedených účelů.

Stav: Květen 2024

 • 0
  Poznámkový lístek
  Výrobek byl přidán do poznámek.
 • 0 Srovnávací seznam
  Pro spuštění srovnání vyberte ještě minimálně jeden další výrobek. Můžete navzájem srovnávat maximálně jen 7 výrobků v jednom seznamu. Odstraňte ze seznamu výrobky nebo seznam resetujte. Můžete mít zároveň maximálně 7 různých srovnávacích seznamů. Výrobek byl úspěšně přidán.
  Spustit srovnání
  Váš srovnávací seznam je prázdný. Na stránkách výrobků můžete vybrat výrobky ke srovnání.
 • Vyhledávání prodejců
 • Kontakt a služby
 • Ke stažení
Váš poznámkový lístek obsahuje:
Naposledy přidáno: Váš poznámkový lístek neobsahuje žádné výrobky.
close