Vælg dit sortiment
Luk

Tilbage til formularen

Politik om beskyttelse af personoplysninger (forlænget garanti og 10 års kompressorgaranti)

Vi, Liebherr Export AG, General-Guisan-Strasse 14, 5415 Nussbaumen AG, Schweiz, tager beskyttelsen og sikkerheden af dine personoplysninger yderst alvorlig. Det lægger derfor meget på sinde at informere dig om de personoplysninger, som vi indsamler fra dig, grundene til, at vi behandler dem, og de rettigheder, du har i forhold til dine personoplysninger.

A. Generelle oplysninger

I. Hvad er persondata, og hvad vil det sige at behandle dem?

• En “personoplysning” (herefter også kaldet “data”) er enhver oplysning, der fortæller noget om en fysisk person. Personoplysninger består ikke blot af information, som direkte henviser til en bestemt person (f.eks. vedkommendes navn eller e-mailadresse), men også af oplysninger, der under forudsætning af tilstrækkelig yderligere viden, kan knyttes til bestemt person.

• Med “behandling” menes alle handlinger, der omfatter dine personoplysninger, f.eks. indsamling, registrering, organisering, sortering, lagring, brug eller sletning af data.

II. Hvem er den ansvarlige for behandlingen af dine data?

Den ansvarlige for behandlingen af dine data er:

Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
D-88416 Ochsenhausen, Tyskland
E-mail: [email protected]
Telefon: +49 7352 928-0

III. Hvilke rettigheder har du som registreret?

Inden for lovgivningens rammer har du som registreret retten til at:

• Modtage oplysninger om dine data

• Få ukorrekte data korrigeret og få ufuldstændige data gjort fuldstændige

• Få dine data slettet, særligt hvis (1) de ikke længere er påkrævede til formålene udtrykt i denne politik om beskyttelse af personoplysninger (2) du trækker dit samtykke tilbage, og der ikke er anden hjemmel for behandlingen, (3) dine data er blevet uretmæssigt behandlet, (4) du gjorde indvendinger mod behandlingen, og der ikke er nogen berettigede, tilsidesættende grunde til behandlingen

• Begrænse behandlingen af dine data, særligt hvis gør du gør indvendinger mod nøjagtigheden af dataene, eller hvis behandlingen af dine data er uretmæssig, og du anmoder om begrænsning i stedet for sletning

• Gøre indvendinger mod behandlingen af dine data ud fra rimelig interesse som følge af din pågældende situation, eller, uden bestemt berettigelse, mod behandlingen af dine data til direkte markedsføringsformål. Hvis du fremsætter en indsigelse, medmindre det er en indsigelse mod direkte markedsføring, beder vi dig klargøre grundene til, at vi ikke burde behandle dine data på måder, som vi før måtte have gjort. Hvis vi modtager din begrundede indsigelse, vil vi undersøge sagens nærmere omstændigheder og ophøre med behandlingen, medmindre vi påviser et markant retmæssigt grundlag for behandlingen, som tilsidesætter dine interesser, rettigheder og friheder, eller for hævdelsen, udøvelsen eller forsvaret af retskrav.

• Modtage dine data i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og retten til at få os til at transmittere disse oplysninger til en anden dataansvarlig

• Trække dit samtykke tilbage, hvis du har givet os dit samtykke til behandling. Bemærk, at tilbagetrækningen af dit samtykke ikke påvirker lovligheden af behandlingen, der blev udført med dit samtykke før dette.

Hvis du ønsker at gøre brug af rettighederne ovenfor, beder vi dig være opmærksom på, at vi kan forlange beviser på, at du er personen, du foregiver at være.

Derudover har du ret til at indgive en klage til en tilsynsførende myndighed, hvis du mener, at behandlingen er i strid med GDPR.

B. Databehandling

I. Udvidet garanti

Vi tilbyder dig en gratis 10 års kompressorgaranti. Du kan frivilligt vælge at registrere dig for at modtage garantien på dit apparat. Som del af registreringen behandler vi dataene angivet nedenfor.

Hvilke data behandler vi og til hvilket formål?

Vi behandler følgende data:

• Efternavn, fornavn
• E-mailadresse
• Postnummer
• Købsdato
• Serienummer

Vi behandler udelukkende disse data med formålet at udstede og afsende garantibeviser til Liebherr WarrantyPlus og kompressorgarantien.

Behandling med henblik på andre formål er kun relevant, hvis lovkravene i henhold til Artikel 6(4) GDPR er opfyldt. I dette tilfælde vil vi selvfølgelig overholde alle underretningskrav i henhold til Artikel 13(3) GDPR og Artikel 14(4) GDPR.

Hvilken lovhjemmel har vi til at behandle dine data?

Dine data behandles for at opfylde en kontrakt eller for at tage de indledende trin til at indgå en kontrakt i henhold til Artikel 6(1)(b) GDPR.

II. Nyhedsbrev via e-mail

Vi giver dig også muligheden for at tilmelde dig vores nyhedsbrev via e-mail. Såfremt du har givet os dit samtykke til det, behandler vi dataene angivet nedenfor for at kunne sende dig vores nyhedsbrev via e-mail.

Hvilke data behandler vi og til hvilket formål?

Vi behandler følgende data:

• Efternavn, fornavn
• E-mailadresse
• Din (eksterne) IP-adresse
• Dato og klokkeslæt for abonnementet og anerkendelse af abonnementet
• Dato og klokkeslæt for hentningen af nyhedsbrevet

Vi behandler udelukkende de data, du giver os, for regelmæssigt at fremsende dig vores nyhedsbrev (med en personlig hilsen, hvis relevant) via e-mail og for at give dig marketingoplysninger om vores produkter og tjenester eller om relaterede kampagner, begivenheder, konkurrencer, artikler osv.

Vi behandler dataene, vi indsamlede, da du tilmeldte dig nyhedsbrevet, sammen med den dobbelte tilmeldingsprocedure, udelukkende for at beskytte tilbuddet og overholde vores lovfæstede registreringspligt. Med den dobbelte tilmeldingsprocedure modtager du en e-mail, når du tilmelder dig, hvori vi anmoder om, at du bekræfter dit abonnement på vores nyhedsbrev. Hvis du ikke bekræftede tilmeldingen ved at klikke på det tilsendte bekræftelseslink, er du ikke tilmeldt vores nyhedsbrev via e-mail og vil derfor ikke modtage det.

Vi registrerer også og analyserer dine handlinger i forbindelse med vores nyhedsbrev (registrerer åbninger og klikfrekvens) og gemmer disse oplysninger, hvor vi også medregner dine angivne personlige præferencer og interesser eller personlige præferencer og interesser antydet af din modtagerprofil, for at kunne anslår effektiviteten af vores nyhedsbrev og løbende forbedre og producere alt efter behov. Åbningsfrekvens måles ved hjælp af en såkaldt "tracking pixel", som er en lille, usynlig billedfil, der automatisk indlæses af internetserveren, når nyhedsbrevet åbnes, og som dermed giver besked om, at nyhedsbrevet faktisk er blevet åbnet. Klikfrekvens måles, når du klikker på et link i nyhedsbrevet, hvor du først omdirigeres til en internetserver, hvor dit klik registreres, og først derefter bliver dirigeret til destinationssiden.

Behandling med henblik på andre formål er kun relevant, hvis lovkravene i henhold til Artikel 6(4) GDPR er opfyldt. I dette tilfælde vil vi selvfølgelig overholde alle underretningskrav i henhold til Artikel 13(3) GDPR og Artikel 14(4) GDPR.

Hvilken lovhjemmel har vi til at behandle dine data?

Dine data behandles som følge af dit samtykke i henhold til Artikel 6(1)(a) i forbindelse med Artikel 7 i GDPR eller som følge af overholdelse af et lovkrav i henhold til Artikel 6(1)(c), Artikel (3)(a) i GDPR i forbindelse med Artikel 32 i GDPR (sikkerhed) eller Artikel 7(1) GDPR (bevis for samtykke).

Du har ret til når som helst at trække dit samtykke tilbage med fremtidig ikrafttrædelse og når som helst gøre indsigelse mod behandlingen af dine data til markedsføringsformål. Tilbagetrækkelsen/indsigelsen har ingen effekt på lovligheden af behandlingen, som fandt sted før dette. En tilbagetrækkelse/indsigelse, der kun gælder registreringen af åbnings- og klikfrekvenser og lagring af registreringsresultaterne i modtagerprofilerne, er ikke mulig, hvilket medfører, at du helt må afmelde dig nyhedsbrevet, hvis du ikke ønsker førnævnte registrering og lagring. Du kan når som helst afmelde dig nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til [email protected] eller ved at klikke på afmeldingslinket i slutningen af hvert nyhedsbrev.

III. Datamodtagere

Vi kan overføre dine data til:

• Andre firmaer i Liebherr Group, hvis det er nødvendigt for at påbegynde, udføre eller afslutte en kontrakt, eller hvis vi har en berettiget interesse i overførelsen, og det ikke er udelukket af din tilsidesættende berettigede interesse

• Tjenesteudbydere, som vi benytter os af for at opnå formålene ovenfor

• Domstole, voldgiftsmænd, myndigheder eller juridiske rådgivere, hvis dette er nødvendigt for at overholde den gældende lovgivning eller for hævdelsen, udøvelsen eller forsvaret af retskrav.

IV. Dataoverførelser til tredjelande

• Dataoverførelser til en juridisk person i lande uden for den Europæiske Union eller det Europæiske Økonomiske Fællesskab (såkaldte tredjelande) eller til internationale organisationer er kun tilladt (1) hvis du har givet os dit samtykke til det, eller (2) hvis Europa-Kommissionen har truffet en beslutning om, at der er en tilstrækkelig grad af beskyttelse i et givent tredjeland (Artikel 45 GDPR). Hvis Kommissionen ikke har truffet en sådan beslutning, kan vi kun overføre dine data til modtagere i et tredjeland, hvis de fornødne sikkerhedsforanstaltninger er til stede (f.eks. gængse databeskyttelsesklausuler vedtaget af Kommissionen eller den tilsynsførende myndighed under en bestemt procedure) og håndhævelsen af dine rettigheder som registreret kan garanteres, eller overførelsen er tilladt i en individuel sag på baggrund af andre retsgrundlag (Artikel 49 GDPR).

Såfremt vi overfører dine data til tredjelande, underretter vi dig om de pågældende oplysninger om overførelsen med hensyn til de relevante punkter i denne politik om beskyttelse af personoplysninger.

V. Sletning af data og lagringsperiode

Vi behandler dine data så længe, at det er relevant for det pågældende formål, medmindre du har gjort en gyldig indsigelse mod behandlingen af dine data eller gyldigt har trukket det samtykke tilbage, som du måtte have givet.

Hvis opbevaringen er lovpligtig – f.eks. vedrørende skatte- eller erhvervsret – er vi nødt til at opbevare de relevante data, så længe det er lovpligtigt. Efter udløbet af den lovpligtige opbevaring kontrollerer vi, om der er behov for yderligere behandling. Hvis ikke der er det, bliver dine data slettet.

VI. Automatiserede beslutninger i enkeltsager

Vi benytter os generelt ikke af automatiseret beslutningstagning i henhold til Artikel 22 i GDPR. Skulle vi benytte os af denne metode i enkeltsager, giver vi dig besked om det, såfremt det kræves af loven.

VI. Datasikkerhed

Vi bruger tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine data mod tab, fejlagtige ændringer eller uautoriseret adgang fra tredjeparter. Desuden sørger vi for på vores side, at det kun er autoriserede personer, der får adgang til dine data og kun i omfang at det er nødvendigt for formålene nævnt ovenfor.

Version: Juni 2021

Tilbage til formularen

 • 0
  Notesblok
  Produktet blev tilføjet til din notesblok.
 • 0 Sammenligningsliste
  Vælg mindst endnu et produkt for at starte sammenligningen. Du kan kun sammenligne maksimalt 7 produkter pr. liste med hinanden. Fjern produkterne i listen, eller nulstil listen. Du kan kun have maksimalt 7 forskellige sammenligningslister samtidigt. Produktet blev tilføjet.
  Start sammenligning
  Din sammenligningsliste er tom. På produktsiderne kan du vælge produkter til sammenligning.
 • Forhandlersøgning
 • Kontakt og service
 • Downloads
Din notesblok indeholder:
Sidst tilføjet: Din notesblok:
close