Datu apstrādes principi attiecībā uz MyLiebherr (informēšanas pienākumi)

A. Vispārīgi noteikumi

I. Ko reglamentē šis paziņojums par personas datu aizsardzību?

Mēs piešķiram īpaši lielu nozīmi Jūsu personas datu aizsardzībai un drošībai. Tāpēc mums ir svarīgi Jūs informēt par to, kādus Jūsu personas datus mēs izmantojam, kādam mērķim tie tiek izmantoti un kādas ir Jūsu tiesības attiecībā uz Jūsu personas datiem.

MyLiebherr konts

"MyLiebherr konts" ir Jūsu galvenais lietotāja konts Liebherr Hausgeräte GmbH. Lai izveidotu MyLiebherr kontu, Jums ir jāreģistrējas. Reģistrēties iespējams "MyLiebherr portālā" (https://home.myliebherr.com). Reģistrējoties MyLiebherr portālā, reģistrācijas procesa beigās Jūs saņemsiet e-pastu ar apstiprinājuma saiti. Lai pabeigtu reģistrāciju, Jums jānoklikšķina uz apstiprinājuma saites. Tomēr MyLiebherr kontam Jūs varat reģistrēties arī ar savu Google, Facebook vai Microsoft kontu (turpmāk tekstā „pieteikšanās, izmantojot sociālo tīklu"). Lūdzu, ievērojiet, ka mēs nevaram ietekmēt to, kā Jūsu personas datus apstrādā Google, Facebook un Microsoft. Ar savu MyLiebherr kontu Jūs varat izmantot Single-Sign-on pakalpojumu (turpmāk tekstā saīsināti "SSO"), ko piedāvā Liebherr-Hausgeräte GmbH. SSO ļauj Jums izmantot citus ar SSO sasaistītus digitālos piedāvājumus, kuriem ir ierobežota piekļuve (turpmāk tekstā "moduļi"), ar vienotiem piekļuves datiem. Ar SSO Jūs varat naviģēt starp moduļiem, un tam nav nepieciešams atsevišķs reģistrācijas un pieteikšanās process. Jūsu datus, kas ir saglabāti MyLiebherr kontā un nepieciešami attiecīgo moduļu lietošanai, SSO automatizēti pārsūta attiecīgajam moduļu pakalpojumu sniedzējam, lai Jums nodrošinātu maksimālu lietošanas komfortu. Moduļus pārvalda Liebherr-Hausgeräte GmbH vai Liebherr-Hausgeräte GmbH meitasuzņēmumi.

II. Kas ir personas dati un ko nozīmē to apstrāde?

1. "Personas dati" (turpmāk tekstā saukti arī "dati") ir visa informācija, kas kaut ko izsaka par kādu fizisku personu. Turklāt personas dati ir ne tikai informācija, kas ļauj tieši identificēt konkrētu personu (piemēram, personas vārds, uzvārds vai e-pasta adrese), bet arī informācija, ar kuras palīdzību ar attiecīgām papildu zināšanām iespējams izveidot saikni ar konkrētu personu.

2. "Apstrāde" nozīmē jebkādus pasākumus, kas tiek veikti, izmantojot Jūsu personas datus (piemēram, datu iegūšana, uzskaite, organizēšana, kārtošana, saglabāšana, izmantošana vai dzēšana).

B. Kas ir atbildīgs par manu datu apstrādi?

Par Jūsu datu apstrādi ir atbildīgs Liebherr-Hausgeräte GmbH, Memminger Straße 77-79, 88416 Ochsenhausen, tālrunis +4973529280, fakss +497352928408, e-pasts: [email protected]

C. Datu apstrāde saistībā ar MyLiebherr kontu

I. Kādus datus mēs iegūstam un kādiem mērķiem?

Atverot MyLiebherr kontu, ar mūsu tīmekļa servera starpniecību tiek apstrādāti it īpaši tālāk norādītie dati, ko mēs saglabājam tā dēvētajos žurnālfailos:

- piekļuves MyLiebherr kontu datums;

- piekļuves MyLiebherr kontu laiks;

- interneta vietnes adrese, kuru Jūs bijāt atvēris MyLiebherr kontu atvēršanas brīdī (URL);

- faili, ko Jūs atvērāt, atrodoties MyLiebherr kontu;

- Jums pārsūtītais datu apjoms;

- Jūsu izmantotā pārlūka tips un versija;

- Jūsu izmantotā operētājsistēma;

- Jūsu interneta piekļuves pakalpojumu sniedzēja domēna nosaukums (piemēram, Telekom, Vodafone u.c.);

- Jūsu (ārējā) IP adrese.

Laikā, kad notiek MyLiebherr konta reģistrācija un lietošana MyLiebherr portālā, neizmantojot pieteikšanos ar sociālo tīklu starpniecību, papildus iepriekš minētajiem datiem, mēs apstrādājam šādus datus:

- reģistrācijas datums;

- Jūsu unikālais lietotāja identifikators (UPN);

- pēdējās veiksmīgās pieteikšanās datums un laiks;

- Jūsu e-pasta adrese.

Laikā, kad notiek MyLiebherr konta reģistrācija un lietošana, izmantojot pieteikšanos ar sociālo tīklu starpniecību, papildus iepriekš minētajiem datiem mēs apstrādājam šādus datus:

- pieteikšanās ar sociālo tīklu starpniecību identifikācijas pazīme (tā dēvētais identifikators).

Norāde: Ja Jūs reģistrējaties vai autentificējaties, izmantojot pieteikšanos ar Facebook sociālā tīkla starpniecību, papildus uzskaitītajiem datiem Facebook mums pārsūta arī Jūsu uzvārdu, vārdu un profila attēlu. Šos datus mēs neapstrādājam nekādiem mērķiem.

Norāde: Ja Jūs reģistrējaties vai autentificējaties, izmantojot pieteikšanos ar Google sociālā tīkla starpniecību, papildus uzskaitītajiem datiem Google mums pārsūta arī Jūsu uzvārdu, vārdu un saiti uz Jūsu Google Plus profilu. Šos datus mēs neapstrādājam nekādiem mērķiem.

Norāde: Ja Jūs reģistrējaties vai autentificējaties, izmantojot pieteikšanos ar Apple sociālā tīkla starpniecību, papildus uzskaitītajiem datiem Apple mums pārsūta arī uzvārdu un vārdu. Šos datus mēs neapstrādājam nekādiem mērķiem.

Lai varētu optimāli lietot MyLiebherr portālam piesaistītos moduļus, mēs no Jūsu brīvprātīgi sniegtajiem datiem iegūstam šādus datus:

- Jūsu prioritārā valoda;

- Jūsu uzruna;

- Jūsu adrese;

- Jūsu tālruņa numurs;

- Jūsu ledusskapja un saldētavas sērijas numurs;

- Jūsu ledusskapja un saldētavas iekārtas tips;

- Jūsu SmartDeviceBox sērijas numurs.

Šos minētos datus mēs apstrādājam šādiem mērķiem:

1. lai aizsargātu mūsu interneta piedāvājumu;

2. lai reģistrētu MyLiebherr kontu, izmantojot MyLiebherr portālu;

3. lai reģistrētu MyLiebherr kontu, izmantojot pieteikšanos ar sociālo tīklu starpniecību;

4. lai centralizēti pārvaldītu lietotāja un profila datus SSO vajadzībām;

5. lai izmantotu SSO;

6. lai pārsūtītu attiecīgajam pakalpojumu sniedzējam Jūsu izvēlēto moduli;

7. lai atbalstītu Jūsu MyLiebherr kontu.

Norāde: Lūdzu, ievērojiet, ka Jūsu personas datu pārsūtīšana ir iespējama uz valstīm, kas atrodas ārpus ES/EEZ, ja attiecīgais kāda Jūsu moduļa pakalpojumu sniedzējs ir reģistrēts šādā valstī. Pirms datu pārsūtīšanas šādam pakalpojumu sniedzējam mēs lūgsim nepārprotamu Jūsu atļauju.

Apstrāde citiem mērķiem tiek apsvērta tikai tad, ja to nosaka nepieciešamās juridiskās prasības saskaņā ar GDPR 6. panta 4. punktu. Šādā gadījumā mēs, protams, ievērosim iespējamos informēšanas pienākumus saskaņā ar GDPR 13. panta 3. punktu un 14. panta 4. punktu.

II. Kāds ir Jūsu datu apstrādes juridiskais pamats?

Jūsu datu apstrādes juridiskais pamats principā - iekams vēl nav izstrādātas specifiskas tiesību normas - ir GDPR 6. pants.

Jūsu dati tiek apstrādāti atbilstoši šādam juridiskajam pamatam:

1. datu apstrāde līgumu izpildes nodrošināšanai (GDPR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts);

2. datu apstrāde interešu samērošanas nolūkā (GDPR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts);

3. datu apstrāde, lai izpildītu juridiskas saistības (GDPR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts);

4. piekrišana (GDPR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts).

Mūsu leģitīmās intereses ir:

uzlabot kontu stabilitāti, funkcionēšanu un aizsardzību.

Ja mēs apstrādājam Jūsu datus interešu samērošanas nolūkā, Jums ir tiesības, ņemot vērā GDPR 21. panta noteikumus, iebilst pret Jūsu datu apstrādi.

Mēs apstrādājam Jūsu datus vienīgi tādā apjomā, kāds ir nepieciešams iepriekš minēto mērķu sasniegšanai.

III. Kam un kādiem mērķiem mēs pārsūtām Jūsu datus un kādas to kategorijas?

Attiecīgā gadījumā mēs pārsūtām Jūsu datus:

1. moduļu, kurus Jūs aktīvi izmantojat, un citu iespējamo pakalpojumu vai servisa pakalpojumu sniedzējiem;

2. citiem Liebherr grupas uzņēmumiem, ja tas nepieciešams līguma sagatavošanai, izpildei vai izbeigšanai vai mums ir leģitīmas intereses pārsūtīt datus un tas nav pretrunā Jūsu pārākajām leģitīmajām interesēm;

3. jūsu attiecīgi izvēlētajam pakalpojumu sniedzējam, kas nodrošina pieteikšanos ar sociālo tīklu starpniecību ;

4. mūsu pakalpojumu sniedzējiem, kurus mēs piesaistām iepriekš minēto mērķu sasniegšanai ;

5. tiesām, šķīrējtiesām, iestādēm vai juridiskajiem konsultantiem, ja tas nepieciešams, lai ievērotu piemērojamās tiesības vai izvirzītu, izmantotu vai aizstāvētu juridiskus prasījumus.

IV. Vai mani dati tiek apstrādāti ārpus Eiropas Savienības?

Datu pārsūtīšana uz iestādēm valstīs, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis (tā dēvētajām trešajām valstīm), ir atļauta tikai tad, ja 1) Jūs esat sniedzis mums savu piekrišanu vai 2) Eiropas Komisija ir pieņēmusi lēmumu, ka trešajā valstī tiek nodrošināta pienācīga līmeņa aizsardzība (GDPR 45. pants). Ja Komisija nav pieņēmusi šādu lēmumu, Jūsu datus mēs drīkstam pārsūtīt trešajām personām, kas atrodas kādā no trešajām valstīm, tikai tad, ja ir pieejamas atbilstīgas garantijas (piemēram, standarta datu aizsardzības klauzulas, kuras konkrētas procedūras ietvaros pieņēmusi Komisija vai uzraudzības iestāde) un tiek garantēta Jūsu kā datu objekta tiesību aizsardzība.

V. Kad mēs dzēšam vai anonimizējam Jūsu datus?

Mēs apstrādājam Jūsu datus, kamēr tas ir vajadzīgs attiecīgā mērķa sasniegšanai, ja vien Jūs neesat efektīvi iebildis pret Jūsu datu apstrādi vai efektīvi atsaucis Jūsu sniegto piekrišanu.

Ja ir noteikti likumiski glabāšanas pienākumi - piemēram, saistībā ar komerctiesībām vai nodokļu tiesībām -, attiecīgie dati mums būs jāglabā līdz glabāšanas pienākuma termiņam beigām. Pēc glabāšanas pienākuma termiņa beigām mēs pārbaudām, vai pastāv papildu nepieciešamība apstrādāt datus. Ja šādas nepieciešamības vairs nav, Jūsu dati tiek dzēsti.

D. Kā mani personas dati tiek aizsargāti pret nepilnvarotu personu piekļuvi un zudumu?

Mēs veicam tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus, lai garantētu, ka Jūsu dati ir aizsargāti pret zudumu, nepareiziem grozījumiem vai trešo personu nepilnvarotu piekļuvi. Katrā ziņā no mūsu puses tikai pilnvarotām personām ir piekļuve Jūsu datiem, un arī tikai tādā apjomā, cik tas ir nepieciešams saistībā ar iepriekš minētajiem mērķiem. Visu datu pārsūtīšana notiek šifrētā veidā.

E. cookie e altre tecnologie

Lai nodrošinātu mūsu tīmekļa vietnes darbību, mēs izmantojam sīkdatnes un citas tehnoloģijas. Plašāku informāciju skatiet norādēs par sīkdatnēm.

F. Datu subjekta tiesības un tiesības iesniegt sūdzību

Saskaņā ar tiesību aktiem Jums ir tiesības

1. saņemt informāciju par Jūsu datiem;

2. labot nepareizus datus un papildināt nepilnīgus datus;

3. dzēst Jūsu datus, it īpaši, ja 1) tie vairs nav vajadzīgi šajā paziņojumā par datu aizsardzību minētajiem mērķiem, 2) Jūs atsaucat savu piekrišanu un trūkst cita juridiskā pamata datu apstrādei, 3) Jūsu dati tika apstrādāti nelikumīgi vai 4) Jūs esat iesniedzis iebildumu pret apstrādi un nav primāru leģitīmo iemeslu apstrādes veikšanai;

4. ierobežot Jūsu datu apstrādi, it īpaši, ja Jūs apstrīdat datu pareizību vai Jūsu datu apstrāde ir nelikumīga un Jūs datu dzēšanas vietā pieprasāt ierobežot to izmantošanu;

5. tiesības saņemt Jūsu datus strukturētā, tradicionālā un mašīnlasāmā formātā un panākt, ka Jūsu datus mēs tiešā veidā pārsūtām citai atbildīgajai personai.

Lūdzu, ievērojiet, ka atsaukums neietekmē tās datu apstrādes likumīgumu, kas veikta saskaņā ar Jūsu piekrišanu līdz atsaukumam.

Ja tiek izmantotas iepriekš minētās tiesības un tas nenotiek rakstiskā veidā, lūdzam Jūsu sapratni par to, ka mēs varam pieprasīt Jums pierādījumus, kas apliecinātu, ka esat persona, par kuru sevi uzdodat. Turklāt Jums ir tiesības iesniegt sūdzību kompetentajā uzraudzības iestādē.

H. Kā es varu sazināties ar datu pārzini?

Ja Jums ir jautājumi par datu aizsardzību, lūdzu, sazinieties ar:

Datenschutz (Datu aizsardzība)

Liebherr-IT Services GmbH

St. Vitus 1

88457 Oberopfingen

[email protected]

Versija: 2021. gada Marts