Data Protection

Zásady spracúvania údajov pre MyLiebherr a aplikáciu Liebherr SmartDevice (informačné povinnosti)

A. Všeobecné informácie

I. Čo upravuje toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov?

Ochrane a bezpečnosti vašich osobných údajov pripisujeme vysoký význam. Preto je pre nás dôležité, aby sme vás informovali, aké osobné údaje používame vo vašom prípade, na aký účel a aké práva máte vo vzťahu k vašim osobným údajom.

Portál MyLiebherr

„Portál MyLiebherr“ zahŕňa všetky Vaše aktivity na webstránke MyLiebherr, najmä využívanie konta MyLiebherr, ako aj všetkých iných napojených modulov. Ďalšie informácie o spojitosti medzi portálom MyLiebherr a kontom MyLiebherr nájdete v ďalšom odstavci „Moje konto MyLiebherr“.

Účet MyLiebherr

„Účet MyLiebherr“ je váš centrálny účet používateľa v spoločnosti Liebherr-Hausgeräte GmbH. Ak si chcete vytvoriť účet MyLiebherr Account, musíte sa zaregistrovať. Registrácia je možná na „Portáli MyLiebherr“ (https://home.myliebherr.com/). Pri registrácii cez portál MyLiebherr dostanete na ukončenie registračného postupu e-mail s potvrdzovacím odkazom. Na tento potvrdzovací odkaz musíte kliknúť a dokončiť tak registráciu. Alternatívne sa môžete prihlásiť do účtu MyLiebherr aj cez svoj účet Google, Facebook alebo Microsoft (ďalej len „prihlásenie cez sociálne siete“). Upozorňujeme, že nemáme žiadny vplyv na spracovávanie vašich osobných údajov v spoločnostiach Google, Facebook a Microsoft. S vaším účtom MyLiebherr môžete používať službu jednoduchého prihlásenia spoločnosti Liebherr-Hausgeräte GmbH (ďalej len „SSO“). Služba SSO vám umožňuje používať iné digitálne služby s obmedzeným prístupom (ďalej len „moduly“) pripojené k SSO s jednotnými prístupovými údajmi. Pomocou služby SSO môžete prechádzať medzi modulmi bez potreby osobitnej registrácie a prihlásenia. Služba SSO automaticky poskytuje vaše údaje uložené na účte MyLiebherr, potrebné na používanie príslušných modulov, príslušnému poskytovateľovi modulu, aby sme vám mohli poskytnúť čo najlepší komfort. Moduly sú prevádzkované spoločnosťou Liebherr-Hausgeräte GmbH alebo dcérskymi spoločnosťami spoločnosti Liebherr-Hausgeräte GmbH.

Aplikácia Liebherr SmartDevice

Aplikácia Liebherr SmartDevice vám umožňuje vizualizovať a konfigurovať údaje vašej chladničky a mrazničky značky Liebherr. Na používanie aplikácie Liebherr SmartDevice je potrebný modul podporujúci WLAN (ďalej len „zariadenie SmartDeviceBox“), účet MyLiebherr a internetové pripojenie. Pomocou SmartDeviceBox sa vaša chladnička a mraznička značky Liebherr pripojí k internetu cez smerovač s podporou WLAN. Chladničky a mrazničky značky Liebherr s podporou aplikácie SmartDevice sa môžu dodatočne vybaviť modulom SmartDeviceBox. V niektorých chladničkách a mrazničkách značky Liebherr je modul SmartDeviceBox už integrovaný. V kombinácii s modulom SmartDeviceBox vám aplikácia Liebherr SmartDevice umožňuje ovládať rôzne funkcie chladničky a mrazničky značky Liebherr, napríklad teplotu chladenia, aj keď ste na cestách. S aplikáciou Liebherr SmartDevice máte prehľad o všetkých dôležitých alarmových správach, napríklad o dverách ponechaných náhodne otvorených. Aplikácia Liebherr SmartDevice ponúka aj oznamovaciu funkciu, ktorá vám napríklad pripomenie termín nasledujúcej výmeny vzduchového filtra alebo termín potreby vyčistenia vetracej mriežky.

II. Čo sú to osobné údaje a čo znamená spracovávanie?

1. „Osobné údaje“ (ďalej len „údaje“) sú akékoľvek informácie, ktoré čokoľvek hovoria o určitej fyzickej osobe. Osobné údaje sú pritom nielen tie informácie, ktoré umožňujú priamo zistiť konkrétnu osobu (napríklad meno alebo e-mailová adresa osoby), ale takisto aj informácie, pomocou ktorých je možné s využitím ďalších informácií určiť súvislosť s určitou konkrétnou osobou.

2. „Spracovávanie“ znamená akúkoľvek činnosť vykonávanú na základe vašich osobných údajov (ako je napríklad zber, zhromažďovanie, klasifikácia, usporadúvanie, uchovávanie, používanie alebo odstraňovanie údajov).

B. Kto je zodpovedný za spracovávanie mojich údajov?

Za spracovanie vašich údajov zodpovedá spoločnosť Liebherr-Hausgeräte GmbH, Memminger Straße 77-79, 88416 Ochsenhausen, telefón: +4973529280; fax +497352928408; e-mail: [email protected]

C. Spracúvanie údajov v súvislosti s kontom MyLiebherr a portálom MyLiebherr

I. Aké údaje a na aké účely sa zbierajú?

Pri vyvolaní portálu MyLiebherr sa na našom webovom serveri spracovávajú nasledujúce údaje, ktoré ukladáme do tzv. súborov denníkov:

1. dátum prístupu na portál MyLiebherr,

2. čas prístupu na portál MyLiebherr,

3. internetová adresa webového sídla, na ktorom ste boli v čase vyvolania portálu MyLiebherr (URL),

4. súbory, ktoré ste vyvolali prostredníctvom portálu MyLiebherr,

5. objem údajov, ktoré vám boli prenesené,

6. typ a verzia prehliadača, ktorú používate,

7. operačný systém, ktorý používate,

8. názov domény vášho poskytovateľa internetového prístupu (napr. Telekom, Vodafone a pod.),

9. vaša (externá) adresa IP.

Pri registrácii a používaní účtu MyLiebherr cez portál MyLiebherr bez použitia prihlásenia cez sociálne siete spracovávame okrem údajov uvedených vyššie pod číslom 1 – 9 aj tieto údaje:

10. dátum registrácie,

11. váš jednoznačný identifikátor používateľa (UPN),

12. dátum a čas posledného úspešného prihlásenia,

13. vaša e-mailová adresa.

Pri registrácii a používaní účtu MyLiebherr cez portál MyLiebherr použitím prihlásenia cez sociálne siete spracovávame okrem údajov uvedených vyššie pod číslom 1 – 13 aj tieto údaje:

14. identifikácia prihlásenie cez sociálne siete (tzv. identifikátor).

Upozornenie: Ak sa zaregistrujete alebo autentizujete pomocou prihlásenia cez sociálnu sieť Facebook, Facebook nám poskytne, okrem údajov uvedených pod číslom 13 a 14, aj vaše priezvisko, meno a profilový obrázok. Tieto údaje sa u nás nespracúvajú na žiadny účel.

Upozornenie: Ak sa zaregistrujete alebo autentizujete pomocou prihlásenia cez sociálnu sieť Google, Google nám poskytne, okrem údajov uvedených pod číslom 13 a 14, aj vaše priezvisko, meno a odkaz na váš profil Google-Plus. Tieto údaje sa u nás nespracúvajú na žiadny účel.

Upozornenie: Ak sa zaregistrujete alebo autentizujete pomocou prihlásenia cez sociálnu sieť Microsoft, Microsoft nám poskytne, okrem údajov uvedených pod číslom 13 a 14, aj vaše priezvisko a meno. Tieto údaje sa u nás nespracúvajú na žiadny účel.

Pre optimálne využitie modulov pripojených k portálu MyLiebherr zhromažďujeme okrem údajov uvedených pod číslom 1 – 14 aj tieto dobrovoľne poskytnuté údaje:

15. váš preferovaný jazyk,

16. vaše oslovenie,

17. vaša adresa,

18. vaše telefónne číslo,

19. výrobné číslo chladničky a mrazničky Liebherr,

20. typové označenie vašej chladničky a mrazničky Liebherr,

21. výrobné číslo vášho SmartDeviceBox.

Tieto údaje, uvedené pod číslom 1 – 21, spracovávame na tieto účely:

1. na ochranu našej webovej ponuky (použité kategórie údajov 1 – 9),

2. na registráciu účtu MyLiebherr cez portál MyLiebherr (použité kategórie údajov 10 – 13),

3. na registráciu účtu MyLiebherr cez sociálne siete (10 – 14),

4. na centralizovanú správa údajov používateľa a profilu pre SSO (použité kategórie údajov 10 – 21),

5. na používanie SSO (použitá kategória údajov 11),

6. na odovzdávanie príslušnému poskytovateľovi vybraného modulu (použité kategórie údajov 13, 15 – 21),

7. na podporu vášho účtu MyLiebherr (použité kategórie údajov 1 – 21).

Upozornenie: Upozorňujeme, že odovzdávanie vašich osobných údajov do krajín mimo EÚ/EHP je možný, ak príslušný poskytovateľ niektorého z vašich modulov sídli v takejto krajine. Pred odovzdaním údajov takémuto poskytovateľovi si od vás vyžiadame váš výslovný súhlas.

Spracovávanie na iné účely môže pripadať do úvahy, len ak sú splnené právne požiadavky požadované podľa článku 6 ods. 4 nariadenia GDPR v tejto súvislosti. V takomto prípade budeme samozrejme dodržiavať všetky informačné povinnosti podľa článku 13 ods. 3 GDPR a článku 14 ods. 4 nariadenia GDPR.

II. Na akom právnom základe spracovávame vaše údaje?

Právnym základom spracovávania vašich údajov je v zásade – pokiaľ neexistujú ustanovenia osobitných zákonných predpisov – článok 6 nariadenia GDPR.

Spracovávanie vašich údajov je založené na nasledujúcich právnych základoch:

1. spracovávanie údajov v rámci plnenia zmlúv (článok 6 ods. 1 písm. B) nariadenia GDPR (platí pre účely 2 – 7)),

2. spracovávanie údajov na základe zvažovania a vyvažovania záujmov (článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR) (platí pre účel 1),

3. spracovávanie údajov na plnenie zákonnej povinnosti (článok 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR) (platí pre účel 1),

4. súhlas (článok 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR) (platí pri prípadnom odovzdaní vašich údajov do krajín mimo EÚ/EHP na účel 6).

Naše oprávnené záujmy sú:

Zlepšenie stability, funkčnosti a zabezpečenia portálu (platí pre účel 1)

Ak spracovávame vaše údaje na základe zvažovania a vyvažovania rovnováhy záujmov, máte právo podať námietku proti spracovaniu vašich údajov s prihliadnutím na požiadavky článku 21 nariadenia GDPR.

Vaše údaje spracovávame len v rozsahu nevyhnutnom na naplnenie vyššie uvedených účelov.

III. Komu a na aké účely poskytujeme jednotlivé kategórie vašich údajov?

Vaše údaje v danom prípade poskytujeme:

1. poskytovateľovi vami aktívne používaných modulov a prípadne aj ďalších služieb alebo poskytovaných služieb (kategórie údajov 13, 15 – 21),

2. iným spoločnostiam zo skupiny Liebherr, pokiaľ je to potrebné na uzavretie, plnenie alebo ukončenie zmluvy, alebo ak existuje oprávnený záujem na takomto poskytnutí z našej strany a ak váš prevažujúci legitímny záujem nie je s tým v rozpore (kategórie údajov 13 – 21),

3. príslušnému zvolenému poskytovateľovi prihlásenia cez sociálne siete podľa vášho výberu (kategória údajov 14),

4. našim poskytovateľom služieb, ktoré používame na naplnenie vyššie uvedených cieľov (kategórie údajov 1 – 21),

5. súdom, rozhodcovským súdom, úradom alebo právnym poradcom, ak je to potrebné na dodržanie platných právnych predpisov alebo na uplatnenie, vykonávanie alebo obhajovanie právnych nárokov. (kategórie 1 – 21)

IV. Budú moje údaje spracovávané mimo Európskej únie?

Odovzdávanie údajov na miesta v krajinách mimo Európskej únie (tzv. tretie krajiny) je dovolené, (1) len ak ste nám dali na to svoj súhlas alebo (2) ak Európska komisia rozhodla, že v danej tretej krajine je zabezpečená primeraná úroveň ochrany (Čl. 45 nariadenia GDPR). Ak Komisia neprijala žiadne takéto rozhodnutie, môžeme vaše údaje poskytovať tretím osobám nachádzajúcim sa v tretej krajine len za predpokladu, že existujú primerané záruky (napr. štandardné ustanovenia o ochrane údajov prijaté Komisiou alebo orgánom dohľadu stanoveným postupom) a že je zaručené uplatňovanie vašich práv dotknutej osoby.

V. Kedy vaše údaje odstránime alebo anonymizujeme?

Vaše údaje spracovávame tak dlho, kým je to potrebné na príslušný účel, pokiaľ proti spracovaniu vašich údajov nebudete namietať alebo pokiaľ svoj súhlas účinne neodvoláte.

Pokiaľ existujú zákonné povinnosti uchovávania – napr. obchodnoprávne alebo v daňovoprávne – budeme musieť uložiť príslušné údaje počas lehoty povinného uchovávania. Po uplynutí obdobia povinného uchovávania skontrolujeme, či existuje potreba ďalšieho spracovávania. Ak už nevyhnutná potreba neexistuje, vaše údaje budú odstránené.

D. Spracovanie dát v súvislosti s aplikáciou Liebherr SmartDevice

I. Aké údaje a na aké účely sa zbierajú?

Na používanie aplikácie Liebherr SmartDevice je potrebný účet MyLiebherr. Okrem údajov v rámci C.I. zberáme od vás najmä tieto údaje:

1. údaje vašej chladničky a mrazničky Liebherr (výrobné číslo, zvolené označenie, model a typ),

2. údaje senzoriky vašej chladničky a mrazničky značky Liebherr (aktuálna teplota, otáčky kompresora, stav otvorenia dverí),

3. údaje vášho zariadenia Liebherr SmartDeviceBox (výrobné číslo, model, typ, stav pripojenia),

4. technická konfigurácia vášho koncového zariadenia (model, výrobca, použitý operačný systém, stav pripojenia),

Tieto údaje spravidla spracovávame iba na nasledujúce účely:

1. zabezpečovanie funkčných možností aplikácie Liebherr SmartDevice (použité kategórie údajov 1 – 4),

2. analýza chýb a vylepšenie aplikácie (použité kategórie údajov 1 – 4 a kategórie údajov podľa C.I. 1 – 9),

Spracovávanie údajov na iné účely môže pripadať do úvahy, len ak sú splnené právne požiadavky požadované podľa článku 6 ods. 4 nariadenia GDPR v tejto súvislosti. V takomto prípade budeme samozrejme dodržiavať všetky informačné povinnosti podľa článku 13 ods. 3 GDPR a článku 14 ods. 4 nariadenia GDPR.

II. Na akom právnom základe zberáme vaše údaje?

Právnym základom spracovávania vašich údajov je v zásade – pokiaľ neexistujú ustanovenia osobitných zákonných predpisov – článok 6 nariadenia GDPR.

Spracovávanie vašich údajov je založené na nasledujúcich právnych základoch:

1. súhlas (článok 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR) (platí pre účely 2),

2. spracovávanie údajov v rámci plnenia zmlúv (článok 6 ods. 1 písm. B) nariadenia GDPR

(platí pre účel 1).

Ak vaše údaje spracovávame na základe vášho súhlasu, máte právo svoj súhlas pre nás kedykoľvek odvolať s účinkom do budúcnosti.

Vaše údaje spracovávame len v rozsahu nevyhnutnom na naplnenie vyššie uvedených účelov.

III. Komu a na aké účely poskytujeme jednotlivé kategórie vašich údajov?

Vaše údaje v danom prípade poskytujeme:

1. iným spoločnostiam koncernu Liebherr, pokiaľ je to potrebné na uzavretie, plnenie alebo ukončenie zmluvy, alebo ak existuje oprávnený záujem na takomto poskytnutí z našej strany a ak váš prevažujúci legitímny záujem nie je s tým v rozpore (kategórie údajov 1 – 4),

2. našim poskytovateľom služieb, ktoré používame na naplnenie vyššie uvedených cieľov (kategórie údajov 1 – 4),

3. súdom, rozhodcovským súdom, úradom alebo právnym poradcom, ak je to potrebné na dodržanie platných právnych predpisov alebo na uplatnenie, vykonávanie alebo obhajovanie právnych nárokov. (kategória údajov 1 – 4)

IV. Budú moje údaje spracovávané mimo Európskej únie?

Odovzdávanie údajov na miesta v krajinách mimo Európskej únie (tzv. tretie krajiny) je dovolené, (1) len ak ste nám dali na to svoj súhlas alebo (2) ak Európska komisia rozhodla, že v danej tretej krajine je zabezpečená primeraná úroveň ochrany (Čl. 45 nariadenia GDPR). Ak Komisia neprijala žiadne takéto rozhodnutie, môžeme vaše údaje poskytovať tretím osobám nachádzajúcim sa v tretej krajine len za predpokladu, že existujú primerané záruky (napr. štandardné ustanovenia o ochrane údajov prijaté Komisiou alebo orgánom dohľadu stanoveným postupom) a že je zaručené uplatňovanie vašich práv dotknutej osoby.

V. Kedy vaše údaje odstránime alebo anonymizujeme?

Vaše údaje spracovávame tak dlho, kým je to potrebné na príslušný účel, pokiaľ proti spracovaniu vašich údajov nebudete namietať alebo pokiaľ svoj súhlas účinne neodvoláte.

Pokiaľ existujú zákonné povinnosti uchovávania – napr. obchodnoprávne alebo v daňovoprávne – budeme musieť uložiť príslušné údaje počas lehoty povinného uchovávania. Po uplynutí obdobia povinného uchovávania skontrolujeme, či existuje potreba ďalšieho spracovávania. Ak už nevyhnutná potreba neexistuje, vaše údaje budú odstránené.

VI. Aplikácia Liebherr SmartDevice Skill pre Amazon Alexa

Amazon Echo je hardvér spoločnosti Amazon slúžiaci na hlasový vstup a hlasový výstup. Pomocou zariadení Amazon Echo je možné analyzovať, vyhodnocovať a vykonávať hlasové príkazy prostredníctvom spoločnosti Amazon. Používanie zariadení Amazon Echo si vyžaduje zriadenie používateľského účtu Amazon a použitie môže byť ďalej rozšírené o rozhrania pre ďalšie funkcie pridaním tzv. „Zručností“. Zručnosť aplikácie Liebherr SmartDevice umožňuje hlasové ovládanie niektorých funkcií aplikácie Liebherr SmartDevice použitím zariadenia Amazon Echo. Na tento účel je potrebné aktivovať si zručnosť aplikácie Liebherr SmartDevice vo vašom účte Amazon a prepojiť svoj účet MyLiebherr s touto zručnosťou. Prostredníctvom takéhoto prepojenia môžu byť vami zadávané hlasové príkazy vyhodnocované spoločnosťou Amazon a odosielané do aplikácie Liebherr SmartDevice na vykonanie použitím anonymného digitálneho podpisu. Okrem informácie, že disponujete účtom Amazon a účtom MyLiebherr, žiadne iné osobné informácie nebudú nami posielané spoločnosti Amazon ani spoločnosťou Amazon nám.

VII. Aplikácia Liebherr SmartDevice funkcie pre Conrad Connect

Conrad Connect je služba spoločnosti Conrad Connect GmbH umožňujúca prepojiť funkcie aplikácie Liebherr SmartDevice s rozličnými inteligentnými zariadeniami a aplikáciami podporovanými službou Conrad Connect. Určitá udalosť (napr. čas) môže vyvolať akciu (napr. aktiváciu funkcie SuperCool). Na využívanie služby Conrad Connect potrebujete používateľský účet služby Conrad Connect. Službu je možné rozšíriť o rozhrania pre ďalšie funkcie zadaním mena výrobcu, resp. značky. Cez toto prepojenie môžete službou Conrad Connect ovládať viaceré funkcie aplikácie Liebherr SmartDevice. Bude na to potrebné aktivovať si aplikáciu Liebherr SmartDevice na vašom používateľskom účte Conrad Connect a prepojiť ju s vašim účtom MyLiebherr. Okrem dátumu a skutočností, že disponujete používateľským účtom Conrad Connect a účtom MyLiebherr, nebudeme spoločnosti Conrad Connect poskytovať žiadne osobné údaje a ani spoločnosť Conrad Connect nebude žiadne osobné údaje poskytovať nám.

VIII. Spúšťač aplikácie Liebherr SmartDevice pre IFTTT

IFTTT je služba spoločnosti IFTTT Inc., ktorá umožňuje skombinovať funkcie aplikácie Liebherr SmartDevice s rôznymi aplikáciami, ktoré IFTTT podporuje. Takto je napríklad možné aktivovať určité operácie (napr. aktivovať funkciu Supercool) pri určitej udalosti (napr. pri vstupe do bytu). Na využívanie IFTTT je potrebné aktivovať si spúšťač aplikácie Liebherr SmartDevice vo vašom účte IFTTT a prepojiť svoj účet MyLiebherr so spúšťačom aplikácie Liebherr SmartDevice. Okrem informácie, že disponujete účtom Amazon IFTTT a účtom MyLiebherr, žiadne iné osobné informácie nebudú nami posielané spoločnosti IFTTT Inc. ani spoločnosťou IFTTT Inc. nám.

E. Ako sú moje osobné údaje zabezpečené proti prístupu neoprávnených osôb a proti strate?

Používame technické a organizačné zabezpečovacie opatrenia, aby sme zabezpečili ochranu vašich údajov pred stratou, nesprávnymi zmenami alebo neoprávneným prístupom zo strany tretích osôb. V každom prípade majú z našej strany k vašim údajom prístup len autorizované osoby, a to len v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na vyššie uvedené účely. Prenos všetkých údajov sa uskutočňuje v šifrovanej podobe.

F. Súbory cookie

Aby sme rozpoznali vaše preferencie a optimalizovali naše webové stránky, používame tzv. súbory cookie. Uľahčuje vám to navigáciu a zaručuje vysoký stupeň optimalizácie pre používateľa.

I. Čo sú to súbory cookie?

Súbory cookie sú malé súbory ukladané na vašom koncovom zariadení. Môžu byť použité na zistenie, či už došlo ku komunikácii medzi vaším koncovým zariadením a naším portálom MyLiebherr. Identifikuje sa iba súbor cookie na vašom koncovom zariadení. Osobné údaje sa môžu ukladať do súborov cookie, ak ste na to dali súhlas, alebo ak je to technicky nevyhnutné, napríklad na umožnenie chráneného prihlásenia.

Bližšie informácie o súboroch cookie nájdete na adrese www.allaboutcookies.org

II. Na čo používame súbory cookie?

Súbory cookie používame

 na kontrolu stavu vašej registrácie a na identifikáciu používateľa po úspešnej registrácii;

 na zaručenie bezpečného prostredia internetu;

 na kontrolu výkonnosti našich webových stránok;

 na posúdenie spôsobu, akým používate naše webové stránky, aby sme mohli zlepšovať našich služieb. Môžeme tak napríklad zistiť, kedy je postup príliš časovo náročný a používatelia preto rušia prebiehajúci postup. Vďaka týmto poznatkom môžeme kroky postupu zjednodušiť a skoncipovať optimálnejšie pre zákazníka.

 na lepšiu optimalizáciu pre používateľa, odsledovateľnosť zákazníkov pre našich používateľov a pre zážitok pri návšteve on-line.

Naše súbory cookie nepoužívame na sledovanie vašich internetových aktivít mimo portálu MyLiebherr a pripojených modulov.

III. Aké typy súborov cookie používame a na aké účely slúžia?

a. Súbory cookie relácie

Súbory cookie relácie (tzv. dočasné súbory cookie) sa po zatvorení prehliadača odstránia. Zaznamenávajú pohyby na portáli MyLiebherr, ako aj čas pobytu a po dobu návštevy portálu MyLiebherr Portal ukladajú obsah vašich prihlasovacích informácií. Súbory cookie relácie okrem toho uchovávajú v aktívnom stave vaše prihlasovacie údaje počas relácie.

b. Trvalé súbory cookie (persistent cookies) alebo sledovací kód (tracking code)

Trvalé súbory cookie ani sledovacie kódy neobsahujú žiadne osobné údaje. Zaznamenáva sa, odkiaľ bola webová stránka vyvolaná, ktorý vyhľadávací nástroj bol použitý, na ktorý odkaz používateľ klikol a aký vyhľadávaný výraz bol vybratý, ako aj lokalizácia miesta používateľa v čase prístupu na webové stránky. Okrem toho sa zaznamenáva aj počet návštev a trvanie prvej, aktuálnej a predchádzajúcej návštevy. Tieto súbory cookie zaznamenávajú iba návštevy portálu MyLiebherr. Pri návšteve iných internetových stránok nie sú aktivované.

c. Retargeting alebo remarketing

Naše webové stránky používajú technológie takzvaného opätovného zacielenia (retargeting), aby sme vám mohli ponúknuť čo najzaujímavejšie webové stránky. Pritom bude prostredníctvom súborov cookie označená vaša návšteva určitých webových stránok a následne nimi bude znova identifikovaná na iných webových stránkach. Sme presvedčení, že ponuka personalizovanej inzercie založenej na záujmoch je pre používateľa internetu vo všeobecnosti zaujímavejšia ako generovanie reklám bez osobných väzieb. Zobrazenie týchto reklamných materiálov na stránkach našich partnerov je založené na technológii súborov cookie a na analýze používania v minulosti. Táto forma reklamy je úplne anonymná. Neukladajú sa žiadne osobné údaje ani sa nedávajú do súvislosti profily používateľa s vašimi osobnými údajmi.

d. Sledovanie konverzií

Pozri Používanie techník Google

I. Môžem odstrániť súbory cookie uložené v koncovom zariadení?

Súbory cookie uložené pre portál MyLiebherr môžete odstrániť. V tomto prípade však budú stratené vaše osobné údaje i obsah, vrátane nastavení súborov cookie, a pri najbližšej návšteve portálu MyLiebherr už nebudete identifikovaný ako vracajúci sa návštevník.

II Súhlasíte s našimi súbormi cookie?

K používateľskej koncepcii nášho portálu MyLiebherr patria niektoré funkcie on-line, ktoré sú navrhnuté tak, aby bola vaša návšteva podľa možnosti čo najpohodlnejšia. Fungujú však len pomocou súborov cookie. Ak naďalej zostanete na našej stránke, súhlasíte s používaním týchto súborov cookie. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

III. Ako môžem odvolať svoj súhlas v súvislosti so súbormi cookie?

Ak si neželáte, aby sme znova identifikovali vaše koncové zariadenie, môžete zabrániť ukladaniu súborov cookie na vašom zariadení v nastaveniach vášho prehliadača voľbou možnosti „neakceptovať žiadne súbory cookie“. Ako to funguje do detailov, to sa dozviete v návode dodávateľa vášho prehliadača.

Vo vašom prehliadači môžete nastaviť, aby sa ukladanie súborov cookie akceptovalo, len ak s tým budete súhlasiť. Ak nechcete akceptovať súbory cookie našich poskytovateľov služieb a partnerov, môžete si vo svojom prehliadači vybrať nastavenie „Blokovať súbory cookie od tretích osôb“.

Spravidla vám funkcia Pomocník na paneli s ponukou webového prehliadača ukáže, ako môžete odmietnuť nové súbory cookie a ako vypnúť už prijaté súbory cookie.

V tejto súvislosti však upozorňujeme, že pre neobmedzený pohyb po portáli MyLiebherr a pre výber a navrhovanie sú nevyhnutné niektoré „základné“ súbory cookie. Tieto súbory cookie používame len na kontrolu efektívnosti portálu MyLiebherr a na zisťovanie návštevnosti.

G. Používanie techník Google

I. Ako môžem zabrániť ukladaniu techník spoločnosti Google (súborov cookie)?

Ak si neželáte, aby spoločnosť Liebherr Hausgeräte GmbH zhromažďovala informácie o vašej návšteve a analyzovala ich, môžete kedykoľvek v budúcnosti vysloviť svoj nesúhlas (takzvaný „opt-out“).

Pre technickú implementáciu tohto odmietnutia sa vo vašom prehliadači nastaví „súbor cookie opt-out“. Tento súbor cookie slúži výhradne na priradenie vašej námietky. Upozorňujeme, že súbor cookie opt-out môže z technických dôvodov nájsť použitie len v tom prehliadači, v ktorom bol nastavený. Ak zmažete súbory cookie alebo ak použijete iný prehliadač alebo iné koncové zariadenie, musíte postup opt-out znova zopakovať.

Priamo tu sa nainštaluje súbor „opt-out cookie“. Môžete si prípadne prevziať a nainštalovať zásuvný modul do prehliadača, ktorý je dostupný cez tento odkaz

II. Čo je to Google Analytics?

Portál MyLiebherr využíva Google Analytics, službu webovej analytiky spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (ďalej len „Google“). Služba Google Analytics používa súbory cookie uložené na vašom koncovom zariadení, umožňujúce analýzu vášho používania daných webových stránok. Informácie vygenerované súborom cookie o vašom používaní týchto webových stránok sa obvykle prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú.

Na portáli MyLiebherr sme aktivovali anonymizáciu IP, aby sme skrátili vašu adresu IP od spoločnosti Google v rámci členských štátov Európskej únie alebo iných zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Iba vo výnimočných prípadoch sa prenáša na server Google do USA plná IP adresa a tam sa skráti. V mene spoločnosti Liebherr-Hausgeräte GmbH ako prevádzkovateľa portálu MyLiebherr využije spoločnosť Google vyššie uvedené informácie na hodnotenie vášho používania portálu MyLiebherr, na zostavovanie výkazov o aktivitách webových stránok a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s používaním webových stránok a používaním internetu pre spoločnosť Liebherr-Hausgeräte GmbH.

IP adresa sprostredkovaná v rámci Google Analytics vaším prehliadačom sa nespojí s inými údajmi Google. Ukladaniu súborov cookie môžete zabrániť zodpovedajúcim nastavením vášho softvérového prehliadača; avšak upozorňujeme na to, že v tomto prípade sa prípadne nemôžu využívať všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu.

Okrem toho môžete s účinnosťou do budúcnosti zabrániť záznamu údajov vytvorených prostredníctvom cookie a vzťahujúcich sa na vaše používanie webových stránok (vrátane vašej IP adresy) na Google, ako aj spracovaniu týchto údajov prostredníctvom Google tak, že si dostupný zásuvný modul prehliadača stiahnete na nasledujúcom odkaze a nainštalujete: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?.

III. Čo je to Google AdWords?

Používame program reklamný on-line „Google AdWords“ a v rámci služby Google AdWords systém sledovania konverzií. Súbor cookie na sledovanie konverzií sa nastavuje, keď používateľ klikne na reklamu aktivovanú spoločnosťou Google. Tieto súbory cookie strácajú platnosť po 30 dňoch a nepoužívajú sa na osobnú identifikáciu.

Ak používateľ navštívi určité stránky webového sídla zákazníka služby AdWords a pokiaľ platnosť súboru cookie ešte nevypršala, spoločnosť Google i zákazník dokáže zistiť, že používateľ klikol na reklamu a bol presmerovaný na danú stránku. Každý zákazník dostane iný súbor cookie. Súbory cookie sa tak nedajú sledovať prostredníctvom webových stránok zákazníkov AdWords.

Informácie získané prostredníctvom súboru cookie konverzie sa používajú na vygenerovanie štatistík konverzií pre zákazníkov služby AdWords, ktorí sa rozhodli pre službu sledovania konverzií. Zákazníci sa dozvedia celkový počet používateľov, ktorí klikli na ich reklamu a boli presmerovaní na stránku so značkou sledovania konverzií. Nedostávajú však žiadne informácie, ktoré by osobne identifikovali používateľov.

Služba Google AdWords sa používa iba v prípade, ak výslovne súhlasíte s používaním tzv. súboru cookie reklamných banerov. Ak chcete deaktivovať súbory cookie na sledovanie konverzií, môžete svoj prehliadač nastaviť tak, aby blokoval súbory cookie z domény „googleadservices.com“.

Ďalšie informácie k téme „Ochrana osobných údajov“ v rámci reklamného programu on-line Google AdWords nájdete na stránke https://www.google.com/policies/privacy.

IV. Čo je to DoubleClick?

Doubleclick od Google je služba spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (ďalej len „Google“). Systém Doubleclick spoločnosti Google využíva súbory cookie na zobrazenie reklám, ktoré sú pre vás relevantné. Vášmu prehliadaču pritom bude pridelené pseudonymné identifikačné číslo (ID) na kontrolu, aké reklamy boli zobrazené vo vašom prehliadači a ktoré reklamy boli vyvolané. Súbory cookie neobsahujú žiadne osobné informácie. Používanie súborov cookie DoubleClick umožňuje spoločnosti Google a webovým sídlam jej partnerov zobrazovať reklamy na základe predchádzajúcich návštev na našich alebo iných webových sídlach internetu. Informácie vygenerované súborom cookie spoločnosť Google prenáša na vyhodnotenie na server do USA a tam sa ukladajú. Odovzdávanie údajov spoločnosťou Google tretím osobám sa uskutočňuje len na základe právnych predpisov alebo v súvislosti so spracovávaním údajov zákazky. Spoločnosť Google nebude v žiadnom prípade zdieľať s inými osobami údaje zhromaždené spoločnosťou Google.

Svojim súhlasom, ktorý potvrdíte na reklamnom baneri zobrazenom pri prvej návšteve webového sídla spoločnosti Liebherr, dovolíte spracovávať údaje získaných o vás spoločnosťou Google, a to vyššie uvedeným spôsobom a na uvedený účel. Ukladaniu súborov cookie môžete zabrániť zodpovedajúcim nastavením vášho softvérového prehliadača; avšak upozorňujeme na to, že v tomto prípade sa prípadne nebudú dať využívať všetky funkcie webového sídla spoločnosti Liebherr v plnom rozsahu.

Okrem toho môžete zabrániť zberu údajov vytvorených prostredníctvom súborov cookie a vzťahujúcich sa na vaše používanie webového sídla spoločnosti Liebherr zo strany spoločnosti Google, ako aj spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google tak, že si na odkaze https://adssettings.google.com/ prevezmete zásuvný modul prehliadača na deaktiváciu DoubleClick a nainštalujete. Alternatívna možnosť deaktivovania súborov cookie Doubleclick je dostupná aj na webovom sídle aliancie Digital Advertising Alliance na tomto odkaze: http://optout.aboutads.info/?c=2#!/

H. Práva dotknutej osoby a právo sťažovať sa

V zákonom predpísanom rámci máte právo na

1. informácie o vašich údajoch,

2. opravu nesprávnych údajov a doplnenie neúplných údajov;

3. odstránenie vašich údajov, najmä (1) ak už nie sú potrebné na účely uvedené v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov, (2) ak odvoláte svoj súhlas a ak chýba akýkoľvek iný právny základ na spracovávanie, (3) ak vaše údaje boli nezákonne spracovávané alebo (4) ak podáte námietku proti spracovávaniu a ak neexistujú žiadne oprávnené dôvody na spracovávanie.

4. Obmedzenie spracovávania vašich údajov, najmä ak je pre vás sporná správnosť údajov alebo ak je spracovávanie vašich údajov nezákonné a ak namiesto odstránenia údajov požadujete obmedzenie ich používania.

5. Právo na prijímanie vašich údajov v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte a na odovzdávanie vašich informácií priamo inému prevádzkovateľovi.

Upozorňujeme, že zákonnosť spracovávania na základe súhlasu až do okamihu vášho odvolania tohto súhlasu tým nie je dotknutá.

Pri uplatňovaní vyššie uvedených práv inou ako písomnou forme vás žiadame o pochopenie, že od vás môžeme požadovať dôkaz preukazujúci vašu totožnosť ako osoby, za ktorú sa vydávate. Okrem toho máte k dispozícii aj právo na podanie sťažnosti na kompetentnom úrade pre dohľad.

I. Ako môžem kontaktovať úradníka pre ochranu údajov?

S otázkami týkajúcimi sa ochrany údajov sa obracajte na:

Ochrana osobných údajov

Liebherr-IT Services GmbH

St. Vitus 1

88457 Oberopfingen

[email protected]liebherr.com

Stav: Októbra 2020