Data Protection

Zásady spracúvania údajov pre MyLiebherr a aplikáciu Liebherr SmartDevice (informačné povinnosti)

A. Všeobecné informácie

I. Čo upravuje toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov?

Ochrane a bezpečnosti vašich osobných údajov pripisujeme vysoký význam. Preto je pre nás dôležité, aby sme vás informovali, aké osobné údaje používame vo vašom prípade, na aký účel a aké práva máte vo vzťahu k vašim osobným údajom.

Portál MyLiebherr

„Portál MyLiebherr“ zahŕňa všetky Vaše aktivity na webstránke MyLiebherr, najmä využívanie konta MyLiebherr, ako aj všetkých iných napojených modulov. Ďalšie informácie o spojitosti medzi portálom MyLiebherr a kontom MyLiebherr nájdete v ďalšom odstavci „Moje konto MyLiebherr“.

Účet MyLiebherr

„Účet MyLiebherr“ je váš centrálny účet používateľa v spoločnosti Liebherr-Hausgeräte GmbH. Ak si chcete vytvoriť účet MyLiebherr Account, musíte sa zaregistrovať. Registrácia je možná na „Portáli MyLiebherr“ (https://home.myliebherr.com/). Pri registrácii cez portál MyLiebherr dostanete na ukončenie registračného postupu e-mail s potvrdzovacím odkazom. Na tento potvrdzovací odkaz musíte kliknúť a dokončiť tak registráciu. Alternatívne sa môžete prihlásiť do účtu MyLiebherr aj cez svoj účet Google, Facebook alebo Microsoft (ďalej len „prihlásenie cez sociálne siete“). Upozorňujeme, že nemáme žiadny vplyv na spracovávanie vašich osobných údajov v spoločnostiach Google, Facebook a Microsoft. S vaším účtom MyLiebherr môžete používať službu jednoduchého prihlásenia spoločnosti Liebherr-Hausgeräte GmbH (ďalej len „SSO“). Služba SSO vám umožňuje používať iné digitálne služby s obmedzeným prístupom (ďalej len „moduly“) pripojené k SSO s jednotnými prístupovými údajmi. Pomocou služby SSO môžete prechádzať medzi modulmi bez potreby osobitnej registrácie a prihlásenia. Služba SSO automaticky poskytuje vaše údaje uložené na účte MyLiebherr, potrebné na používanie príslušných modulov, príslušnému poskytovateľovi modulu, aby sme vám mohli poskytnúť čo najlepší komfort. Moduly sú prevádzkované spoločnosťou Liebherr-Hausgeräte GmbH alebo dcérskymi spoločnosťami spoločnosti Liebherr-Hausgeräte GmbH.

Aplikácia Liebherr SmartDevice

Aplikácia Liebherr SmartDevice vám umožňuje vizualizovať a konfigurovať údaje vašej chladničky a mrazničky značky Liebherr. Na používanie aplikácie Liebherr SmartDevice je potrebný modul podporujúci WLAN (ďalej len „zariadenie SmartDeviceBox“), účet MyLiebherr a internetové pripojenie. Pomocou SmartDeviceBox sa vaša chladnička a mraznička značky Liebherr pripojí k internetu cez smerovač s podporou WLAN. Chladničky a mrazničky značky Liebherr s podporou aplikácie SmartDevice sa môžu dodatočne vybaviť modulom SmartDeviceBox. V niektorých chladničkách a mrazničkách značky Liebherr je modul SmartDeviceBox už integrovaný. V kombinácii s modulom SmartDeviceBox vám aplikácia Liebherr SmartDevice umožňuje ovládať rôzne funkcie chladničky a mrazničky značky Liebherr, napríklad teplotu chladenia, aj keď ste na cestách. S aplikáciou Liebherr SmartDevice máte prehľad o všetkých dôležitých alarmových správach, napríklad o dverách ponechaných náhodne otvorených. Aplikácia Liebherr SmartDevice ponúka aj oznamovaciu funkciu, ktorá vám napríklad pripomenie termín nasledujúcej výmeny vzduchového filtra alebo termín potreby vyčistenia vetracej mriežky.

II. Čo sú to osobné údaje a čo znamená spracovávanie?

1. „Osobné údaje“ (ďalej len „údaje“) sú akékoľvek informácie, ktoré čokoľvek hovoria o určitej fyzickej osobe. Osobné údaje sú pritom nielen tie informácie, ktoré umožňujú priamo zistiť konkrétnu osobu (napríklad meno alebo e-mailová adresa osoby), ale takisto aj informácie, pomocou ktorých je možné s využitím ďalších informácií určiť súvislosť s určitou konkrétnou osobou.

2. „Spracovávanie“ znamená akúkoľvek činnosť vykonávanú na základe vašich osobných údajov (ako je napríklad zber, zhromažďovanie, klasifikácia, usporadúvanie, uchovávanie, používanie alebo odstraňovanie údajov).

B. Kto je zodpovedný za spracovávanie mojich údajov?

Za spracovanie vašich údajov zodpovedá spoločnosť Liebherr-Hausgeräte GmbH, Memminger Straße 77-79, 88416 Ochsenhausen, telefón: +4973529280; fax +497352928408; e-mail: [email protected]

C. Spracúvanie údajov v súvislosti s kontom MyLiebherr a portálom MyLiebherr

I. Aké údaje a na aké účely sa zbierajú?

Pri vyvolaní portálu MyLiebherr sa na našom webovom serveri spracovávajú nasledujúce údaje, ktoré ukladáme do tzv. súborov denníkov:

1. dátum prístupu na portál MyLiebherr,

2. čas prístupu na portál MyLiebherr,

3. internetová adresa webového sídla, na ktorom ste boli v čase vyvolania portálu MyLiebherr (URL),

4. súbory, ktoré ste vyvolali prostredníctvom portálu MyLiebherr,

5. objem údajov, ktoré vám boli prenesené,

6. typ a verzia prehliadača, ktorú používate,

7. operačný systém, ktorý používate,

8. názov domény vášho poskytovateľa internetového prístupu (napr. Telekom, Vodafone a pod.),

9. vaša (externá) adresa IP.

Pri registrácii a používaní účtu MyLiebherr cez portál MyLiebherr bez použitia prihlásenia cez sociálne siete spracovávame okrem údajov uvedených vyššie pod číslom 1 – 9 aj tieto údaje:

10. dátum registrácie,

11. váš jednoznačný identifikátor používateľa (UPN),

12. dátum a čas posledného úspešného prihlásenia,

13. vaša e-mailová adresa.

Pri registrácii a používaní účtu MyLiebherr cez portál MyLiebherr použitím prihlásenia cez sociálne siete spracovávame okrem údajov uvedených vyššie pod číslom 1 – 13 aj tieto údaje:

14. identifikácia prihlásenie cez sociálne siete (tzv. identifikátor).

Upozornenie: Ak sa zaregistrujete alebo autentizujete pomocou prihlásenia cez sociálnu sieť Facebook, Facebook nám poskytne, okrem údajov uvedených pod číslom 13 a 14, aj vaše priezvisko, meno a profilový obrázok. Tieto údaje sa u nás nespracúvajú na žiadny účel.

Upozornenie: Ak sa zaregistrujete alebo autentizujete pomocou prihlásenia cez sociálnu sieť Google, Google nám poskytne, okrem údajov uvedených pod číslom 13 a 14, aj vaše priezvisko, meno a odkaz na váš profil Google-Plus. Tieto údaje sa u nás nespracúvajú na žiadny účel.

Upozornenie: Ak sa zaregistrujete alebo autentizujete pomocou prihlásenia cez sociálnu sieť Apple, Apple nám poskytne, okrem údajov uvedených pod číslom 13 a 14, aj vaše priezvisko a meno. Tieto údaje sa u nás nespracúvajú na žiadny účel.

Pre optimálne využitie modulov pripojených k portálu MyLiebherr zhromažďujeme okrem údajov uvedených pod číslom 1 – 14 aj tieto dobrovoľne poskytnuté údaje:

15. váš preferovaný jazyk,

16. vaše oslovenie,

17. vaša adresa,

18. vaše telefónne číslo,

19. výrobné číslo chladničky a mrazničky Liebherr,

20. typové označenie vašej chladničky a mrazničky Liebherr,

21. výrobné číslo vášho SmartDeviceBox.

Tieto údaje, uvedené pod číslom 1 – 21, spracovávame na tieto účely:

1. na ochranu našej webovej ponuky (použité kategórie údajov 1 – 9),

2. na registráciu účtu MyLiebherr cez portál MyLiebherr (použité kategórie údajov 10 – 13),

3. na registráciu účtu MyLiebherr cez sociálne siete (10 – 14),

4. na centralizovanú správa údajov používateľa a profilu pre SSO (použité kategórie údajov 10 – 21),

5. na používanie SSO (použitá kategória údajov 11),

6. na odovzdávanie príslušnému poskytovateľovi vybraného modulu (použité kategórie údajov 13, 15 – 21),

7. na podporu vášho účtu MyLiebherr (použité kategórie údajov 1 – 21).

Upozornenie: Upozorňujeme, že odovzdávanie vašich osobných údajov do krajín mimo EÚ/EHP je možný, ak príslušný poskytovateľ niektorého z vašich modulov sídli v takejto krajine. Pred odovzdaním údajov takémuto poskytovateľovi si od vás vyžiadame váš výslovný súhlas.

Spracovávanie na iné účely môže pripadať do úvahy, len ak sú splnené právne požiadavky požadované podľa článku 6 ods. 4 nariadenia GDPR v tejto súvislosti. V takomto prípade budeme samozrejme dodržiavať všetky informačné povinnosti podľa článku 13 ods. 3 GDPR a článku 14 ods. 4 nariadenia GDPR.

II. Na akom právnom základe spracovávame vaše údaje?

Právnym základom spracovávania vašich údajov je v zásade – pokiaľ neexistujú ustanovenia osobitných zákonných predpisov – článok 6 nariadenia GDPR.

Spracovávanie vašich údajov je založené na nasledujúcich právnych základoch:

1. spracovávanie údajov v rámci plnenia zmlúv (článok 6 ods. 1 písm. B) nariadenia GDPR (platí pre účely 2 – 7)),

2. spracovávanie údajov na základe zvažovania a vyvažovania záujmov (článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR) (platí pre účel 1),

3. spracovávanie údajov na plnenie zákonnej povinnosti (článok 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR) (platí pre účel 1),

4. súhlas (článok 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR) (platí pri prípadnom odovzdaní vašich údajov do krajín mimo EÚ/EHP na účel 6).

Naše oprávnené záujmy sú:

Zlepšenie stability, funkčnosti a zabezpečenia portálu (platí pre účel 1)

Ak spracovávame vaše údaje na základe zvažovania a vyvažovania rovnováhy záujmov, máte právo podať námietku proti spracovaniu vašich údajov s prihliadnutím na požiadavky článku 21 nariadenia GDPR.

Vaše údaje spracovávame len v rozsahu nevyhnutnom na naplnenie vyššie uvedených účelov.

III. Komu a na aké účely poskytujeme jednotlivé kategórie vašich údajov?

Vaše údaje v danom prípade poskytujeme:

1. poskytovateľovi vami aktívne používaných modulov a prípadne aj ďalších služieb alebo poskytovaných služieb (kategórie údajov 13, 15 – 21),

2. iným spoločnostiam zo skupiny Liebherr, pokiaľ je to potrebné na uzavretie, plnenie alebo ukončenie zmluvy, alebo ak existuje oprávnený záujem na takomto poskytnutí z našej strany a ak váš prevažujúci legitímny záujem nie je s tým v rozpore (kategórie údajov 13 – 21),

3. príslušnému zvolenému poskytovateľovi prihlásenia cez sociálne siete podľa vášho výberu (kategória údajov 14),

4. našim poskytovateľom služieb, ktoré používame na naplnenie vyššie uvedených cieľov (kategórie údajov 1 – 21),

5. súdom, rozhodcovským súdom, úradom alebo právnym poradcom, ak je to potrebné na dodržanie platných právnych predpisov alebo na uplatnenie, vykonávanie alebo obhajovanie právnych nárokov. (kategórie 1 – 21)

IV. Budú moje údaje spracovávané mimo Európskej únie?

Odovzdávanie údajov na miesta v krajinách mimo Európskej únie (tzv. tretie krajiny) je dovolené, (1) len ak ste nám dali na to svoj súhlas alebo (2) ak Európska komisia rozhodla, že v danej tretej krajine je zabezpečená primeraná úroveň ochrany (Čl. 45 nariadenia GDPR). Ak Komisia neprijala žiadne takéto rozhodnutie, môžeme vaše údaje poskytovať tretím osobám nachádzajúcim sa v tretej krajine len za predpokladu, že existujú primerané záruky (napr. štandardné ustanovenia o ochrane údajov prijaté Komisiou alebo orgánom dohľadu stanoveným postupom) a že je zaručené uplatňovanie vašich práv dotknutej osoby.

V. Kedy vaše údaje odstránime alebo anonymizujeme?

Vaše údaje spracovávame tak dlho, kým je to potrebné na príslušný účel, pokiaľ proti spracovaniu vašich údajov nebudete namietať alebo pokiaľ svoj súhlas účinne neodvoláte.

Pokiaľ existujú zákonné povinnosti uchovávania – napr. obchodnoprávne alebo v daňovoprávne – budeme musieť uložiť príslušné údaje počas lehoty povinného uchovávania. Po uplynutí obdobia povinného uchovávania skontrolujeme, či existuje potreba ďalšieho spracovávania. Ak už nevyhnutná potreba neexistuje, vaše údaje budú odstránené.

D. Spracovanie dát v súvislosti s aplikáciou Liebherr SmartDevice

I. Aké údaje a na aké účely sa zbierajú?

Na používanie aplikácie Liebherr SmartDevice je potrebný účet MyLiebherr. Okrem údajov v rámci C.I. zberáme od vás najmä tieto údaje:

1. údaje vašej chladničky a mrazničky Liebherr (výrobné číslo, zvolené označenie, model a typ),

2. údaje senzoriky vašej chladničky a mrazničky značky Liebherr (aktuálna teplota, otáčky kompresora, stav otvorenia dverí),

3. údaje vášho zariadenia Liebherr SmartDeviceBox (výrobné číslo, model, typ, stav pripojenia),

4. technická konfigurácia vášho koncového zariadenia (model, výrobca, použitý operačný systém, stav pripojenia),

Tieto údaje spravidla spracovávame iba na nasledujúce účely:

1. zabezpečovanie funkčných možností aplikácie Liebherr SmartDevice (použité kategórie údajov 1 – 4),

2. analýza chýb a vylepšenie aplikácie (použité kategórie údajov 1 – 4 a kategórie údajov podľa C.I. 1 – 9),

Spracovávanie údajov na iné účely môže pripadať do úvahy, len ak sú splnené právne požiadavky požadované podľa článku 6 ods. 4 nariadenia GDPR v tejto súvislosti. V takomto prípade budeme samozrejme dodržiavať všetky informačné povinnosti podľa článku 13 ods. 3 GDPR a článku 14 ods. 4 nariadenia GDPR.

II. Na akom právnom základe zberáme vaše údaje?

Právnym základom spracovávania vašich údajov je v zásade – pokiaľ neexistujú ustanovenia osobitných zákonných predpisov – článok 6 nariadenia GDPR.

Spracovávanie vašich údajov je založené na nasledujúcich právnych základoch:

1. súhlas (článok 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR) (platí pre účely 2),

2. spracovávanie údajov v rámci plnenia zmlúv (článok 6 ods. 1 písm. B) nariadenia GDPR

(platí pre účel 1).

Ak vaše údaje spracovávame na základe vášho súhlasu, máte právo svoj súhlas pre nás kedykoľvek odvolať s účinkom do budúcnosti.

Vaše údaje spracovávame len v rozsahu nevyhnutnom na naplnenie vyššie uvedených účelov.

III. Komu a na aké účely poskytujeme jednotlivé kategórie vašich údajov?

Vaše údaje v danom prípade poskytujeme:

1. iným spoločnostiam koncernu Liebherr, pokiaľ je to potrebné na uzavretie, plnenie alebo ukončenie zmluvy, alebo ak existuje oprávnený záujem na takomto poskytnutí z našej strany a ak váš prevažujúci legitímny záujem nie je s tým v rozpore (kategórie údajov 1 – 4),

2. našim poskytovateľom služieb, ktoré používame na naplnenie vyššie uvedených cieľov (kategórie údajov 1 – 4),

3. súdom, rozhodcovským súdom, úradom alebo právnym poradcom, ak je to potrebné na dodržanie platných právnych predpisov alebo na uplatnenie, vykonávanie alebo obhajovanie právnych nárokov. (kategória údajov 1 – 4)

IV. Budú moje údaje spracovávané mimo Európskej únie?

Odovzdávanie údajov na miesta v krajinách mimo Európskej únie (tzv. tretie krajiny) je dovolené, (1) len ak ste nám dali na to svoj súhlas alebo (2) ak Európska komisia rozhodla, že v danej tretej krajine je zabezpečená primeraná úroveň ochrany (Čl. 45 nariadenia GDPR). Ak Komisia neprijala žiadne takéto rozhodnutie, môžeme vaše údaje poskytovať tretím osobám nachádzajúcim sa v tretej krajine len za predpokladu, že existujú primerané záruky (napr. štandardné ustanovenia o ochrane údajov prijaté Komisiou alebo orgánom dohľadu stanoveným postupom) a že je zaručené uplatňovanie vašich práv dotknutej osoby.

V. Kedy vaše údaje odstránime alebo anonymizujeme?

Vaše údaje spracovávame tak dlho, kým je to potrebné na príslušný účel, pokiaľ proti spracovaniu vašich údajov nebudete namietať alebo pokiaľ svoj súhlas účinne neodvoláte.

Pokiaľ existujú zákonné povinnosti uchovávania – napr. obchodnoprávne alebo v daňovoprávne – budeme musieť uložiť príslušné údaje počas lehoty povinného uchovávania. Po uplynutí obdobia povinného uchovávania skontrolujeme, či existuje potreba ďalšieho spracovávania. Ak už nevyhnutná potreba neexistuje, vaše údaje budú odstránené.

VI. Aplikácia Liebherr SmartDevice Skill pre Amazon Alexa

Amazon Echo je hardvér spoločnosti Amazon slúžiaci na hlasový vstup a hlasový výstup. Pomocou zariadení Amazon Echo je možné analyzovať, vyhodnocovať a vykonávať hlasové príkazy prostredníctvom spoločnosti Amazon. Používanie zariadení Amazon Echo si vyžaduje zriadenie používateľského účtu Amazon a použitie môže byť ďalej rozšírené o rozhrania pre ďalšie funkcie pridaním tzv. „Zručností“. Zručnosť aplikácie Liebherr SmartDevice umožňuje hlasové ovládanie niektorých funkcií aplikácie Liebherr SmartDevice použitím zariadenia Amazon Echo. Na tento účel je potrebné aktivovať si zručnosť aplikácie Liebherr SmartDevice vo vašom účte Amazon a prepojiť svoj účet MyLiebherr s touto zručnosťou. Prostredníctvom takéhoto prepojenia môžu byť vami zadávané hlasové príkazy vyhodnocované spoločnosťou Amazon a odosielané do aplikácie Liebherr SmartDevice na vykonanie použitím anonymného digitálneho podpisu. Okrem informácie, že disponujete účtom Amazon a účtom MyLiebherr, žiadne iné osobné informácie nebudú nami posielané spoločnosti Amazon ani spoločnosťou Amazon nám.

VII. Aplikácia Liebherr SmartDevice funkcie pre Conrad Connect

Conrad Connect je služba spoločnosti Conrad Connect GmbH umožňujúca prepojiť funkcie aplikácie Liebherr SmartDevice s rozličnými inteligentnými zariadeniami a aplikáciami podporovanými službou Conrad Connect. Určitá udalosť (napr. čas) môže vyvolať akciu (napr. aktiváciu funkcie SuperCool). Na využívanie služby Conrad Connect potrebujete používateľský účet služby Conrad Connect. Službu je možné rozšíriť o rozhrania pre ďalšie funkcie zadaním mena výrobcu, resp. značky. Cez toto prepojenie môžete službou Conrad Connect ovládať viaceré funkcie aplikácie Liebherr SmartDevice. Bude na to potrebné aktivovať si aplikáciu Liebherr SmartDevice na vašom používateľskom účte Conrad Connect a prepojiť ju s vašim účtom MyLiebherr. Okrem dátumu a skutočností, že disponujete používateľským účtom Conrad Connect a účtom MyLiebherr, nebudeme spoločnosti Conrad Connect poskytovať žiadne osobné údaje a ani spoločnosť Conrad Connect nebude žiadne osobné údaje poskytovať nám.

VIII. Spúšťač aplikácie Liebherr SmartDevice pre IFTTT

IFTTT je služba spoločnosti IFTTT Inc., ktorá umožňuje skombinovať funkcie aplikácie Liebherr SmartDevice s rôznymi aplikáciami, ktoré IFTTT podporuje. Takto je napríklad možné aktivovať určité operácie (napr. aktivovať funkciu Supercool) pri určitej udalosti (napr. pri vstupe do bytu). Na využívanie IFTTT je potrebné aktivovať si spúšťač aplikácie Liebherr SmartDevice vo vašom účte IFTTT a prepojiť svoj účet MyLiebherr so spúšťačom aplikácie Liebherr SmartDevice. Okrem informácie, že disponujete účtom Amazon IFTTT a účtom MyLiebherr, žiadne iné osobné informácie nebudú nami posielané spoločnosti IFTTT Inc. ani spoločnosťou IFTTT Inc. nám.

IX. Funkcie aplikácie Liebherr SmartDevice pre HomeConnect Plus

HomeConnect Plus je aplikácia, ktorá vám umožňuje prepojiť funkcie aplikácie Liebherr SmartDevice s rôznymi inteligentnými zariadeniami podporovanými HomeConnect Plus. Určitá udalosť (napr. Vstup do bytu) môže vyvolať akciu (napr. aktiváciu funkciu SuperCool). Používanie HomeConnect Plus vyžaduje používateľský účet HomeConnect Plus a je možné ho rozšíriť tak, aby zahŕňal rozhrania pre ďalšie funkcie pridaním výrobcu alebo značky. Tento odkaz vám umožňuje ovládať niektoré funkcie aplikácie Liebherr SmartDevice cez HomeConnect Plus. Aby ste to dosiahli, musíte vo svojom používateľskom účte HomeConnect Plus aktivovať aplikáciu Liebherr SmartDevice a prepojiť svoj účet MyLiebherr. S výnimkou dátumu, kedy máte užívateľský účet HomeConnect Plus a účet MyLiebherr, sa od nás do HomeConnect Plus alebo z HomeConnect Plus nebudú prenášať žiadne osobné údaje.

X. Actions aplikácie Liebherr SmartDevice pre Google Home

Google Home Smart Speaker je hardvér spoločnosti Google na hlasový vstup a výstup. Google Smart Speaker umožňuje analyzovať, vyhodnocovať a vykonávať hlasové príkazy prostredníctvom Google. Google Home Smart Speaker si vyžaduje zriadenie používateľského účtu Google. Jeho použitie sa môže ďalej rozšíriť o rozhrania ďalších funkcií pridaním tzv. „Actions“. Actions aplikácie Liebherr SmartDevice vám umožnia hlasové ovládanie niektorých funkcií Google Home Smart Speaker v aplikácii Liebherr SmartDevice. Na tento účel je potrebné aktivovať si vo vašom účte Google Actions aplikácie Liebherr SmartDevice a prepojiť svoj účet MyLiebherr s týmito Actions. Po takomto prepojení sa vami zadávané hlasové príkazy môžu vyhodnocovať spoločnosťou Google a odosielať do aplikácie Liebherr SmartDevice na vykonanie použitím anonymného digitálneho podpisu. Nebudeme posielať spoločnosti Google, ani spoločnosť Google nám nebude posielať žiadne osobné informácie, okrem informácie, že disponujete účtom Google a účtom MyLiebherr.

E. Ako sú moje osobné údaje zabezpečené proti prístupu neoprávnených osôb a proti strate?

Používame technické a organizačné zabezpečovacie opatrenia, aby sme zabezpečili ochranu vašich údajov pred stratou, nesprávnymi zmenami alebo neoprávneným prístupom zo strany tretích osôb. V každom prípade majú z našej strany k vašim údajom prístup len autorizované osoby, a to len v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na vyššie uvedené účely. Prenos všetkých údajov sa uskutočňuje v šifrovanej podobe.

F. Súbory cookie a ďalšie technológie

V rámci poskytovania našej webovej stránky používame súbory cookie a ďalšie technológie.Bližšie informácie nájdete v našich oznámeniach o súboroch cookie.

G. Práva dotknutej osoby a právo sťažovať sa

V zákonom predpísanom rámci máte právo na

1. informácie o vašich údajoch,

2. opravu nesprávnych údajov a doplnenie neúplných údajov;

3. odstránenie vašich údajov, najmä (1) ak už nie sú potrebné na účely uvedené v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov, (2) ak odvoláte svoj súhlas a ak chýba akýkoľvek iný právny základ na spracovávanie, (3) ak vaše údaje boli nezákonne spracovávané alebo (4) ak podáte námietku proti spracovávaniu a ak neexistujú žiadne oprávnené dôvody na spracovávanie.

4. Obmedzenie spracovávania vašich údajov, najmä ak je pre vás sporná správnosť údajov alebo ak je spracovávanie vašich údajov nezákonné a ak namiesto odstránenia údajov požadujete obmedzenie ich používania.

5. Právo na prijímanie vašich údajov v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte a na odovzdávanie vašich informácií priamo inému prevádzkovateľovi.

Upozorňujeme, že zákonnosť spracovávania na základe súhlasu až do okamihu vášho odvolania tohto súhlasu tým nie je dotknutá.

Pri uplatňovaní vyššie uvedených práv inou ako písomnou forme vás žiadame o pochopenie, že od vás môžeme požadovať dôkaz preukazujúci vašu totožnosť ako osoby, za ktorú sa vydávate. Okrem toho máte k dispozícii aj právo na podanie sťažnosti na kompetentnom úrade pre dohľad.

H. Ako môžem kontaktovať úradníka pre ochranu údajov?

S otázkami týkajúcimi sa ochrany údajov sa obracajte na:

Ochrana osobných údajov

Liebherr-IT Services GmbH

St. Vitus 1

88457 Oberopfingen

[email protected]

Stav: Marca 2021