Principer för databehandling med MyLiebherr(informationskrav)

A. Allmänt

I. Vad regleras i denna Integritetspolicy?

Vi lägger stor vikt vid skydd och säkerhet för era personuppgifter. Därför är det viktigt för oss, att informera er om vilka personuppgifter vi använder och med vilket syfte samt vilka rättigheter ni har vad gäller era personuppgifter.

MyLiebherr-konto

”MyLiebherr-kontot” är det centrala användarkontot för Liebherr-Hausgeräte AB. Ni är tvungen att registrera er för att skapa ett MyLiebherr-konto. Ni kan registrera er på ”MyLiebherr-portalen“ (https://home.myliebherr.com). När ni registrerar er via MyLiebherr-portalen, får ni i slutet av registreringsprocessen ett e-postmeddelande med en bekräftelselänk. Ni är tvungen att klicka på länken för att slutföra registreringen. Alternativt kan ni också använda ert Google-, Facebook- eller Microsoft-konto för att registrera er och få ett MyLiebherr-konto (hädanefter kallad ”Social Inloggning”). Lägg vänligen märke till, att vi inte har något inflytande på behandlingen av dina personuppgifter hos Google, Facebook eller Microsoft. När ni har ett MyLiebherr-konto, kan ni använda Single- Sign-on-tjänsten från Liebherr-Hausgeräte GmbH (hädanefter kallad ”SSO”). SSO (Single Sign-on) gör det möjligt för er att använda alla digitala erbjudanden med begränsad åtkomst (hädanefter kallad ”moduler”) med era enhetliga inloggningsuppgifter. Med hjälp av SSO kan ni navigera mellan de olika modulerna, utan att ni behöver registrera eller logga in er separat på varje modul. SSO överför automatiskt alla era data, som är lagrade på ert MyLiebherr-konto och som är nödvändiga för att ni skall kunna använda respektive moduler, till respektive modulleverantör för största möjliga bekvämlighet. Modulerna drivs antingen av Liebherr-Hausgeräte GmbH eller av ett av dess dotterbolag.

II. Vad är personuppgifter och vad betyder bearbetning?

1. ”Personuppgifter” (hädanefter även kallad ”data”) är all information som säger något om en fysisk person. Personuppgifterna är därvid inte bara uppgifter, som gör det möjligt att dra en direkt slutsats om en viss person (som t.ex. personens namn eller e-post-adress), utan även information med vars hjälp och extra kännedom till en bestämt person, man kan använda för att skapa referensdata om personen.

2. ”Bearbetning” innebär alla handlingar, som genomförs med era personuppgifter (som t.ex. insamlande, registrering, organisering, sortering, lagring, användande eller radering av data).

B. Vem är ansvarlig för behandlingen av mina personuppgifter?

Ansvarigt organ för bearbetning av era data är Liebherr-Hausgeräte GmbH, Memminger Straße 77-79, DE-88416 Ochsenhausen, Telefon: +4973529280; Fax +497352928408; E-post: [email protected]

C. Databehandling när det gäller MyLiebherr-konto

I. Vilka data samlar vi in och till vilket syfte?

När du öppnar MyLiebherr-konto bearbetar vår webbserver särskilt följande data, som sparas i s.k. Loggfiler:

- Datum för besöket på MyLiebherr-konto

- Tidspunkt för besöket på MyLiebherr-konto

- URL (Internetadressen på den webbplats, där ni befann er, när ni öppnade MyLiebherr-konto)

- Filerna som du öppnade via MyLiebherr-konto

- Mängden av data, som har överförts till er

- Webbläsartyp och version, som ni använder

- av er använt operativsystem

- Domännamnet på er internetleverantör (till exempel Telekom, Vodafone m.m.)

- Er (externa) IP-adress

När du registrerar och använder ett MyLiebherr-konto via MyLiebherr-portalen utan att använda Social-Inlogging, bearbetar vi, förutom de personuppgifter som nämns,, följande data:

- Inloggningsdatum

- Er entydiga användaridentifiering (UPN)

- Datum och tidpunkt för den senaste framgångsrika inloggningen.

- Din e-postadress

När du registrerar och använder ett MyLiebherr-konto via Social Inloggning, bearbetar vi, utöver ovan omnämnda data, följande data:

- Social Inloggnings-kännetecken (s.k. Identifierare)

Exempel: Om du loggar in eller verifierar dig själv med Social Inloggning via Facebook, skickar Facebook förutom personuppgifterna som anges , oss även ert efternamn, förnamn och er profilbild. Vi behandlar inte dessa data för något syfte.

Exempel: Om du loggar in eller autentiserar dig själv med Social Inloggning via Google, skickar Google förutom de data som anges, oss även ert efternamn, förnamn och en länk till er Google Plus-profil. Vi behandlar inte dessa data för något syfte.

Exempel: Om du loggar in eller autentiserar dig själv med Social Inloggning via Apple, skickar Apple förutom de data som anges, oss även ert efternamn och förnamn Vi behandlar inte dessa data för något syfte..

För att optimalt kunna utnyttja de moduler, som är kopplade till MyLiebherr-portalen, samlar vi in följande data från er på frivillig grund:

- Ditt föredragna språk

- Ert tilltal

- Er adress

- Ert telefonnummer

- Serienummer på din Liebherr frys eller kylskåp

- Enhetstypen på er Liebherr frys eller kylskåp

- Serienumret på er SmartDeviceBox

Alla data behandlar vi för följande ändamål:

1. För att skydda vårt webberbjudande

2. För att registrera ett MyLiebherr-konto via MyLiebherr-portalen

3. För att registrera ett MyLiebherr-konto via Social Inloggning

4. För central administration av användar- och profildata för SSO

5. Vid användning av SSO

6. Vid överföring av vald modul till respektive leverantör

7. För support till ert MyLiebherr-konto

Exempel: Observera att dina personuppgifter kan överföras till länder utanför EU / ESS, om leverantören av en av dina moduler är baserad i ett sådant land. Vi kommer att be om ert uttryckliga samtycke, innan vi skickar era data vidare till en sådan leverantör.

Behandling av dina data för andra ändamål, kommer endast under övervägande, om alla lagstadgade krav, som krävs i detta avseende föreligger enligt artikel 6 punkt 4 i GDPR. I sådant fall kommer vi naturligtvis att uppfylla alla krav om information enligt artikel 13, punkt 3 i GDPR och artikel 14 punkt 4 i GDPR.

II. På vilken rättslig grund bearbetar vi era data?

Den rättsliga grunden för bearbetningen av era data är principiellt – såvida det inte ännu finns några specifika lagbestämmelser – artikel 6 i GDPR.

Bearbetning av era personuppgifter sker enligt följande rättsprinciper:

1. Databehandling för att kunna fullgöra avtal (Art. 6 punkt 1 lit. b) i GDPR

2. Databehandling på grund av en avvägning av intressen (Art. 6 punkt 1 lit. f) i GDPR

3. Databehandling för att kunna fullgöra en rättslig skyldighet (Art. 6 punkt 1 lit. c) i GDPR

4. Samtycke (enligt Art. 6 punkt 1 lit. a) i GDPR

Våra legitima intressen är följande:

Förbättring av konto stabilitet, funktionallitet och säkerhet

När vi behandlar era data på grund av en avvägning av intressen, har ni rätt att invända mot att vi behandlar era data, med hänsyn till specifikationerna i artikel 21 i GDPR.

Vi behandlar era personuppgifter uteslutande i en omfattning, som är nödvändig för att fullgöra ovannämnda syften.

III. Till vem och i vilket syfte vidarbefordrar vi vissa kategorier av era data?

Vi överför eventuellt era data:

1. Till leverantörerna av de moduler, som ni aktivt har tagit i anspråk och eventuella övriga tjänster

2. Till andra företag i Liebherr-koncernen, såvida detta är nödvändigt för att kunna initiera, genomföra eller säga upp ett avtal eller om det finns ett legitimt intresse från vår sida att vidarebefodra och ni inte har något övervägande legitimt intresse, som motsätter sig detta

3. Till varje av er vald social inloggnings-leverantör

4. Till våra internetleverantörer, som vi använder för att nå ovan nämnda ändamål (datakategorierna 1-21)

5. Till domstolar, skiljedomstolar, myndigheter eller juridiska rådgivare, om detta är nödvändigt för att uppfylla gällande lag eller för att hävda, utöva eller försvara oss mot ett rättsanspråk.

IV. Blir mina personuppgifter bearbetade utanför EU?

Överföring av personuppgifter till organ i länder utanför Europeiska Unionen (s.k. tredjeländer), är endast tillåtet ifall (1) såvida ni har gett oss ert samtycke eller (2), om EU-kommissionen har beslutat, att det finns tillräckligt nivå på dataskyddet i tredje land (art. 45 i GDPR). Om EU-kommissionen inte har fattat ett sådant beslut, får vi endast överföra era personuppgifter till tredje man, som befinner sig i ett tredjeland, där det finns lämpliga garantier (t.ex. standardklausuler om dataskydd, som har accepterats av EU-kommissionen eller tillsynsmyndigheten i ett specifikt förfarande) och där verkställigheten av era rättigheter garanteras.

V. När raderar eller anonymiserar vi era data?

Vi behandlar era data, så länge som det är nödvändigt för respektive ändamål, och såvida ni inte effektivt har motsatt er att vi behandlar era personuppgifter eller effektivt har återkallat ert samtycke.

I den mån det finns lagstadgade krav om att bevara data – t.ex. enligt handels- eller skattelagen – måste vi lagra berörda personuppgifter så länge skyldigheten att bevara gäller. Efter att kravet på bevarande har löpt ut, kontrollerar vi, om det föreligger ytterligare nödvändighet för databehandling. Om det inte längre finns något behov, raderas era data.

D. Hur säkras mina personuppgifter mot obehörig åtkomst och förlust?

Vi använder oss av tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att garantera, att era data skyddas mot förlust, felaktiga ändringar eller obehörig åtkomst från tredje man. i varje fall har från vår sida endast behöriga personer tillgång till era uppgifter, och endast i en utsträckning, som är nödvändigt inom ramarna för ovan nämnda syften. All dataöverföring är krypterad.

E. Cookies och andra tekniker

I samband med att vi tillhandahåller vår webbplats använder vi oss av cookies och andra tekniker. I vår Information om cookies kan du läsa mer om detta.

F. Den drabbades rättigheter och besvärsrätt

Ni har rätt att inom den utsträckning som föreskrivs i lag få

1. Information om personuppgifter

2. Rättelse av felaktiga uppgifter och komplettering av ofullständiga data.

3. Rätt att radera era personuppgifter, särskilt om (1) de inte längre är nödvändiga för det ändamål som anges i denna integritetspolicy, (2) om ni drar tillbaka ert samtycke och det inte finns någon annan juridisk grund för databehandlingen, (3) om era personuppgifter har behandlats olagligt eller (4), om ni har invändningar mot behandlingen och det inte finns några prioriterade, berättigade skäl för databehandlingen.

4. En begränsning av behandlingen av era personuppgifter, särskilt om uppgifternas noggrannhet ifrågasätts av er eller om behandlingen av era data är olagliga eller om ni kräver, att användningen skall begränsas i stället för att raderas.

5. Rätt att erhålla era data i ett strukturerat, normalt och maskinläsbart format samt att få era data överförda från oss och direkt till en annan ansvarig person.

Lägg vänligen märke till att lagligheten av bearbetningen, som grundar sig på ditt samtycke och den databehandling som äger rum till dess att återkallelse skett, inte beror på din återkallelese.

Vid hävdande av ovannämnda rättigheter, som inte har skett skriftligen, ber vi om förståelse för, att vi i förekommande fall måste kräva bevis på, att ni är den person, som ni utger er för att vara. Därutöver har ni rätt till överklagande hos den ansvariga tillsynsmyndigheten.

G. Hur får jag tag i ombudet för dataskydd?

Om ni har några frågor om integritetspolicyn, kontakta vänligen:

Integritetspolicy

Liebherr-IT Services GmbH

St. Vitus 1

DE-88457 Oberopfingen

E: [email protected]

Utgåva: Mars 2021