Kérjük, válasszon modellcsaládot
Bezár


Adatvédelmi nyilatkozat (Liebherr karácsonyi verseny 2023)

Mi, a Liebherr-Hausgeräte Lienz GmbH, nagy jelentőséget tulajdonítunk az Ön személyes adatainak védelmének és biztonságának. Ezért fontos számunkra, hogy az alábbiakban tájékoztassuk Önt arról, hogy a verseny során milyen személyes adatait és milyen célból dolgozzuk fel, és milyen jogai vannak az Ön személyes adataival kapcsolatban.

A. Általános információk

I. Melyek a személyes adatok, és mit jelent az adatfeldolgozás?

 • "Személyes adat” (a továbbiakban: adat) minden olyan információ, amely egy természetes személyről mond valamit. A személyes adatok nem csupán azok az információk, amelyek közvetlenül visszavezethetők egy adott személyre (például egy személy neve vagy e-mail-címe), hanem azok az információk is, amelyeket a megfelelő tudással kiegészítve össze lehet kötni egy adott személlyel.
 • "Feldolgozás”: az Ön személyes adataival végzett bármely művelet (például az adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, elrendezése, tárolása, felhasználása vagy törlése).

II. Ki az adatkezelő?

Az Ön adatainak feldolgozásáért felel:

Liebherr-Hausgeräte Lienz GmbH
Dr.-Hans-Liebherr-Straße 1
9900 Lienz
Ausztria
Telefon: +43 508 092-0
E-mail: [email protected]

III. Milyen jogokkal rendelkezik Ön mint érintett személy?

Önt mint érintett személyt a törvény által biztosított keretek között a következő jogok illetik meg:

 • Tájékoztatást kaphat adatairól.
 • Helyesbítheti a hibás és kiegészítheti a hiányos adatokat.
 • Törölheti adatait, különösen abban az esetben, (1) ha azok a jelen adatvédelmi nyilatkozatban megnevezett célokra már nem szükségesek, (2) ha Ön visszavonja hozzájárulását, és nincs más jogalapja a feldolgozásnak, (3) ha jogtalanul történt az Ön adatainak feldolgozása, vagy (4) ha Ön kifogást nyújtott be a feldolgozás ellen, és nincsenek elsőbbséget élvező jogos indokok a feldolgozásra.
 • Korlátozhatja adatainak feldolgozását, különösen akkor, ha vitatja adatainak helyességét, vagy ha adatainak feldolgozása jogellenes, és a törlés helyett a használat korlátozását kéri.
 • Kifogást emelhet adatainak jogos érdekek védelme céljából történő feldolgozása ellen az Ön egyedi helyzetéből adódó indokból, vagy különösebb indoklás nélkül adatainak direkt marketing céljából történő feldolgozása ellen; amennyiben nem direkt marketing elleni kifogásról van szó, úgy kérjük, hogy a kifogás benyújtásakor indokolja meg, hogy adott esetben miért nem dolgozhatjuk fel az Ön adatait az általunk alkalmazott módon. Indokolt kifogás esetén megvizsgáljuk a helyzetet, és felfüggesztjük a feldolgozást, kivéve ha kényszerítő erejű, jogos okokat tudunk felmutatni a feldolgozás mellett, melyek az Ön érdekei, jogai és szabadsága felett állnak, vagy ha a feldolgozás jogi igények érvényesítéséhez, gyakorlásához vagy megvédéséhez szükséges.
 • Hozzájuthat adataihoz strukturált, általánosan használt és számítógéppel olvasható formátumban, továbbá joga van kérni, hogy adatait közvetlenül átadjuk másik adatkezelőnek.
 • Visszavonhatja hozzájárulását, amennyiben korábban hozzájárult adatainak feldolgozáshoz. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a hozzájárulása alapján a visszavonás előtt végzett adatfeldolgozás jogszerűségét az Ön hozzájárulásának visszavonása nem érinti.

A fenti jogok érvényesítése esetén előfordulhat, hogy felkérjük Önt személyének azonosítására, ezért megértését kérjük.

Ezenkívül joga van panaszt tenni egy felügyeleti hatóságnál, ha úgy véli, hogy adatainak feldolgozása sérti a GDPR-t.

B. Adatfeldolgozás

I. Liebherr karácsonyi verseny 2023

A verseny szervezésének részeként a következő személyes adatokat kezeljük.

Mely adatokat, milyen célból dolgozzuk fel?

A verseny lebonyolítása során a következő adatokat dolgozzuk fel:

 • Instagram/Facebook profil
 • tartalmi adatok (fotó, komment, like a nyereményjátékhoz)
 • keresztnév, vezetéknév, ha van ilyen.
 • cím, ha van ilyen
 • e-mail cím, ha van ilyen
 • cím, ha van ilyen
 • telefonszám, ha van

Ezeket az adatokat kizárólag a következő célokból dolgozzuk fel:

 • a verseny lebonyolítása, sorsolása és a nyeremények kiosztása
 • a nyeremény megküldése a nyertesnek

Más célt szolgáló feldolgozás csak akkor fordulhat elő, ha az ahhoz szükséges jogi feltételek fennállnak, a GDPR 6. cikkének 4. bekezdése értelmében. A GDPR 13. cikkének 3. bekezdése, valamint 14. cikkének 4. bekezdése szerinti tájékoztatási kötelezettséget természetesen figyelembe vesszük.

Milyen jogalapon dolgozzuk fel az Ön adatait?

Az Ön adatainak feldolgozása a következő jogalap(ok)on alapul:

 • Szerződés teljesítése vagy szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtása (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés b) pont)

II. Adatfogadó felek

Adatait adott esetben a következőknek adjuk tovább:

 • A Liebherr-csoport más vállalatai, amennyiben ez szükséges egy szerződés kezdeményezéséhez, végrehajtásához vagy megszűnéséhez, vagy amennyiben az adattovábbításhoz jogos érdekünk fűződik, és az Ön nyomós jogos érdeke nem ellentétes ezzel;
 • azon szolgáltatóinknak, akiket a fenti célok teljesítése érdekében alkalmazunk;
 • bíróságoknak, választott bíróságoknak, hatóságoknak vagy jogi tanácsadóknak, amennyiben az érvényes jogszabályok betartásához vagy jogi igények érvényesítéséhez, gyakorlásához vagy megvédéséhez szükséges.

III. Adattovábbítás harmadik országba

Adatainak átadása az Európai Unión, ill. az Európai Gazdasági Térségen kívüli államba (úgynevezett harmadik országba) vagy nemzetközi szervezeteknek csak akkor engedélyezett, (1) amennyiben Ön ehhez a hozzájárulását adta, vagy (2) az Európai Bizottság döntése alapján az adott harmadik országban megfelelő védelmi szint áll rendelkezésre (GDPR 45. cikke). Amennyiben a Bizottság nem hozott ilyen döntést, mi csak abban az esetben adhatjuk ki az Ön adatait egy harmadik országba, amennyiben ahhoz megfelelő garanciák állnak rendelkezésre (pl. általános adatvédelmi záradékok, amelyeket a Bizottság vagy a felügyeleti hatóság egy adott eljárás során elfogadott), és az Ön mint érintett jogainak végrehajthatósága biztosított, ill. azok átadása egyes esetekben egyéb hozzájárulás ténye alapján megengedett (GDPR 49. cikke).

Amennyiben továbbítjuk az Ön adatait harmadik országokba, tájékoztatjuk Önt a továbbítás mindenkori részleteiről a jelen adatvédelmi nyilatkozat megfelelő pontjain.

IV. Adatok törlése és az adattárolás időtartama

Mi addig végezzük az Ön adatainak feldolgozását, ameddig azokra a mindenkori cél eléréséhez szükség van, kivéve ha Ön az adatainak feldolgozását érvényesen megtagadja vagy esetleges hozzájárulását érvényesen visszavonja.

Amennyiben törvényi adatmegőrzési kötelezettségek állnak fenn, akkor az érintett adatokat a megőrzési kötelezettség időtartamáig tároljuk. A megőrzési kötelezettség lejárta után megvizsgáljuk, hogy a feldolgozás a továbbiakban szükséges-e. Ha már nincs rá szükség, az Ön adatait töröljük.

V. Automatizált döntések egyedi esetekben

Alapvetően nem alkalmazunk teljesen automatizált döntéshozatalt a DSGVO 22. cikke szerint az üzleti kapcsolat létrehozásához és végrehajtásához. Ha egyedi esetekben alkalmazzuk ezeket az eljárásokat, erről külön tájékoztatjuk Önt, ha ezt törvény írja elő.

VI. Adatbiztonság

Annak érdekében, hogy megvédjük az Ön adatait az adatvesztéstől, a téves változtatásoktól vagy harmadik felek illetéktelen hozzáférésétől, technikai és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmazunk. Ennek megfelelően nálunk csak az erre feljogosított személyek férhetnek hozzá az Ön adataihoz, és azt is csak olyan mértékben, amennyire az a fent említett célokhoz szükséges.
Aktualizálva: 2023 November

 • 0
  Jegyzettömb
  A terméket hozzáadtuk a jegyzettömbjéhez.
 • 0 Összehasonlító lista
  Válasszon még legalább egy további terméket az összehasonlítás indításához. Maximálisan csak 7 terméket tud listánként összehasonlítani egymással. Távolítson el termékeket a listából vagy mellőzze a listát. Maximálisan csak 7 különböző összehasonlító listát tud egyidejűleg futtatni. A termék sikeresen hozzáadva.
  Összehasonlítás indítása
  Az Ön összehasonlító listája üres. A termékoldalakon termékeket választhat az összehasonlításhoz.
 • Eladás
 • Letöltések
Jegyzettömbje a következőket tartalmazza:
Utoljára hozzáadott: Jegyzettömbje nem tartalmaz termékeket.
close