Правни указания

Предпоставка за ползването на home.myliebherr.com и home.liebherr.com е

  • съгласието с тези условия за ползване
  • съгласието с разпоредбата за защита на личните данни
  • влизането през „входната маска“ на уебстраницата за home.myliebherr.com и home.liebherr.com.

Всички данни за достъп следва да се третират като поверителни. В случай че имате съмнения, че трето лице знае Вашите данни за достъп, ни информирайте моля незабавно, така че да можем да блокираме Вашите данни за достъп.

Всички текстове, снимки, графики, звуци, анимации и видеа, както и тяхното разположение са защитени от авторското право и другите закони за защита на авторското право. Всяко ползване на тази информация и на тези данни включително прехвърлянето им в други медии, размножаването, разпространението или правенето им достъпни за трети лица с комерсиални цели изисква нашето изрично съгласие. В случай че не е посочено друго, всички подлежащи на закрила знаци на интернет страниците на Либхер-Хаусгерете ГмбХ са защитени съгласно правото относно марките. Либхер е регистрирана търговска марка на дружеството Liebherr-International AG, 45, Rue de l'Industrie 45, 1630 Bulle/FR, Швейцария.

Достъпност на home.myliebherr.com и home.liebherr.com

Ще се постараем да поддържаме home.myliebherr.com и home.liebherr.com винаги достъпен и да извършваме работите по техническата поддръжка в късните вечерни или ранните сутрешни часове. Въпреки това може в отделни случаи да се стигне до прекъсване на работата на сървъра или до други неизправности.

Отговорност

За информацията на този уебсайт се поема отговорност само в законово предписаните рамки. Може да се съдържат правописни грешки или технически неточности или други погрешни данни, които можем да коригираме по всяко време без по-нататъшно указание. Либхер-Хаусгерете ГмбХ преследва политика на непрекъснато усъвършенстване на продуктите и си запазва правото да предприема подобрения или изменения без по-нататъшно уведомяване. Достъпът до и ползването на тази уебстраница се извършва на собствен риск на потребителя. Либхер-Хаусгерете ГмбХ не отговаря и не поема отговорност за вреди, в това число за преки, непреки, случайни, конкретно предварително определими или косвени вреди, възникнали вероятно от или във връзка с достъпа и/или ползването на тази уебстраница.