Data Protection

Andmetöötluse põhimõtted MyLiebherris ja Liebherr SmartDevice'i rakenduses (teavituskohustused)

A. Üldist

I Mida reguleerib see andmekaitsedeklaratsioon?

Paneme teie isikuandmete kaitsele ja turvalisusele väga suurt rõhku. Seetõttu on meile oluline teavitada teid sellest, milliseid teid puudutavaid isikuandmeid ja milleks me töötleme ning millised on teie õigused seoses oma isikuandmetega.

MyLiebherri portaal

MyLiebherri portaal hõlmab teie tegevust MyLiebherri veebisaidil, eelkõige MyLiebherri kontol ja MyLiebherri veebipoes ning kõigis muudes veebisaidiga seotud moodulites. Lisateavet MyLiebherri portaali ja MyLiebherri konto vaheliste seoste kohta leiate allpool olevast jaotisest „MyLiebherri konto“.

MyLiebherri konto

MyLiebherri konto on teie keskne kasutajakonto ettevõttes Liebherr-Hausgeräte GmbH. MyLiebherri konto loomiseks tuleb registreeruda. Registreeruda saab MyLiebherri portaalis (https://home.myliebherr.com). MyLiebherri portaalis registreerumisel saadetakse teile registreerumise lõpus kinnituslingiga e-kiri. Registreerumise lõpetamiseks peate sellel lingil klõpsama. Alternatiivina võite registreerida MyLiebherri konto ka Google'i, Facebooki või Microsofti konto kaudu (edaspidi: sisselogimine sotsiaalmeediakonto kaudu). Palume arvestada sellega, et meil puudub kontroll selle üle, kuidas töödeldakse teie isikuandmeid Google'is, Facebookis ja Microsoftis. Oma MyLiebherri kontoga saate kasutada ettevõtte Liebherr-Hausgeräte GmbH ainulogimise teenust (edaspidi: ainulogimine). Ainulogimine võimaldab kasutada ainulogimissüsteemiga ühendatud juurdepääsupiiranguga digiressursse (edaspidi: moodulid) samade sisselogimisandmetega. Ainulogimisega saate liikuda moodulite vahel, ilma et peaksite tegema läbi eraldi registreerumise ja sisselogimise. Ainulogimise käigus edastatakse teie MyLiebherri kontole salvestatud andmed, mis on vajalikud mooduli kasutamiseks, automaatselt mooduli pakkujale, mistõttu on kasutamine teie jaoks mugav. Moodulite käitaja on kas ettevõte Liebherr-Hausgeräte GmbH või selle tütarettevõtted.

Liebherr SmartDevice'i rakendus

Liebherr SmartDevice'i rakendus võimaldab visualiseerida ja konfigureerida Liebherri jahutus- ja külmutusseadme andmeid. Liebherr SmartDevice'i rakenduse kasutamiseks on vajalik wifi-ühendusega moodul (edaspidi: SmartDeviceBox), MyLiebherri konto ja internetiühendus. SmartDeviceBoxi abil ühendatakse teie Liebherri jahutus- ja külmutusseade wifi-ühendusega ruuteri kaudu internetiga. SmartDeviceBoxi saab SmartDevice'iga ühilduvatele Liebherri jahutus- ja külmutusseadmetele paigaldada ka hiljem. Mõnel Liebherri jahutus- ja külmutusseadmel on SmartDeviceBox juba sisse ehitatud. Koos SmartDeviceBoxiga võimaldab Liebherr SmartDevice'i rakendus juhtida Liebherri jahutus- ja külmutusseadme eri funktsioone, näiteks jahutustemperatuuri ka eemal viibimise ajal. Liebherr SmartDevice'i rakendus võimaldab saada ülevaate kõigist olulistest alarmidest, näiteks kogemata lahti jäänud uks. Liebherr SmartDevice'i rakendusel on teavitusfunktsioon, mis tuletab teile meelde näiteks järgmise õhufiltrivahetuse või õhutusvõre puhastamise aega.

II Mis on isikuandmed ja mida tähendab töötlemine?

1. Isikuandmed (edaspidi ka: andmed) on igasugune füüsilist isikut puudutav teave. Isikuandmed pole mitte üksnes andmed, mis võimaldavad tuvastada kindla isiku (nt inimese nimi või e-posti aadress), vaid ka andmed, mis võimaldavad koos lisateadmistega seostada need kindla isikuga.

2. Töötlemine tähendab abinõusid, mida teie isikuandmete puhul rakendatakse (nt andmete kogumine, koostamine, korraldamine, korrastamine, salvestamine, kasutamine ja kustutamine).

B. Kes vastutab minu isikuandmete töötlemise eest?

Teie andmete töötlemise eest vastutab ettevõte Liebherr-Hausgeräte GmbH, Memminger Straße 77-79, 88416 Ochsenhausen, telefon +49 7352 9280, faks +49 735 292 8408, e-post [email protected]

C. MyLiebherri konto ja MyLiebherri portaaliga seotud andmete töötlemine

I Milliseid andmeid ja milleks kogutakse?

MyLiebherri portaali avamisel töödeldakse meie veebiserveris eelkõige järgmisi andmeid, mis salvestatakse niinimetatud logifailidesse.

1. MyLiebherri portaali logimise kuupäev

2. MyLiebherri portaali logimise kellaaeg

3. Selle veebisaidi aadress, kus te viibisite MyLiebherri portaali avamisel (URL)

4. MyLiebherri portaalis avatud failid

5. Teile edastatud andmehulk

6. Teie kasutatav veebilehitseja tüüp ja versioon

7. Teie operatsioonisüsteem

8. Teie internetipakkuja domeeninimi (nt Telekom, Vodafone jne)

9. Teie (väline) IP-aadress

MyLiebherri konto registreerimisel ja kasutamisel MyLiebherri portaali kaudu, mitte sotsiaalmeediakonto kaudu sisselogimise teel, töötleme eespool punktide 1–9 all nimetatud andmetele lisaks järgmisi andmeid.

10. Registreerumiskuupäev

11. Teie kordumatu kasutajatunnus (UPN)

12. Teie viimase sisselogimise kuupäev ja kellaaeg

13. Teie e-posti aadress

MyLiebherri konto registreerimisel ja kasutamisel sotsiaalmeediakonto kaudu töötleme eespool punktide 1–13 all nimetatud andmetele lisaks järgmisi andmeid.

14. Sotsiaalmeediakonto kaudu sisselogimise tunnus (nn identifikaator).

Märkus. Kui registreerute või autendite ennast Facebooki sotsiaalmeediakonto kaudu, edastab Facebook meile punktide 13 ja 14 all nimetatud andmetele lisaks ka teie ees- ja perekonnanime ning profiilipildi. Me ei töötle neid andmeid ühelgi eesmärgil.

Märkus. Kui registreerute või autendite ennast Google'i sotsiaalmeediakonto kaudu, edastab Google meile punktide 13 ja 14 all nimetatud andmetele lisaks ka teie ees- ja perekonnanime ning lingi teie Google Plusi profiili juurde. Me ei töötle neid andmeid ühelgi eesmärgil.

Märkus. Kui registreerute või autendite ennast Microsofti sotsiaalmeediakonto kaudu, edastab Microsoft meile punktide 13 ja 14 all nimetatud andmetele lisaks ka teie ees- ja perekonnanime. Me ei töötle neid andmeid ühelgi eesmärgil..

MyLiebherri portaaliga seotud moodulite optimaalseks kasutamiseks kogume teilt vabatahtlikkuse alusel punktides 1–14 nimetatud andmetele lisaks järgmisi andmeid.

15. Teie eelistatud keel

16. Teie pöördumisvorm

17. Teie aadress

18. Teie telefoninumber

19. Teie Liebherri jahutus- ja külmutusseadme seerianumber

20. Teie Liebherri jahutus- ja külmutusseadme tüüp

21. Teie SmartDeviceBoxi seerianumber

Punktides 1–21 nimetatud andmeid töödeldakse järgmistel eesmärkidel.

1. Meie veebipakkumise kaitsmiseks (kasutatavad andmekategooriad 1–9)

2. MyLiebherri konto registreerimiseks MyLiebherri portaali kaudu (kasutatavad andmekategooriad 10–13)

3. MyLiebherri konto registreerimiseks sotsiaalmeediakonto kaudu (10–14)

4. Kasutaja- ja profiiliandmete keskseks haldamiseks sotsiaalmeediakonto kaudu sisselogimise jaoks (kasutatavad andmekategooriad 10–21)

5. Sotsiaalmeediakonto kaudu sisselogimise kasutamiseks (kasutatav andmekategooria 11)

6. Teie valitud mooduli pakkujale edastamiseks (kasutatavad andmekategooriad 13, 15–21)

7. Teie MyLiebherri kontole klienditoe pakkumiseks (kasutatavad andmekategooriad 1–21)

Märkus. Arvestage sellega, et teie isikuandmeid võidakse edastada riikidesse, mis asuvad väljaspool EL-i/EMP-d, juhul kui mõne teie mooduli pakkuja asukoht on sellises riigis. Enne andmete edastamist sellisele pakkujale küsime teilt sõnaselge nõusoleku.

Muul eesmärgil töötlemine tuleb kõne alla ainult juhul, kui see on kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) artikli 6 lõike 4 nõuetega. Loomulikult järgime alati GDPR-i artikli 13 lõike 3 ja artikli 14 lõike 4 kohast teavituskohustust.

II Millisel õiguslikul alusel teie andmeid töödeldakse?

Täpsemate õiguseeskirjade puudumisel on teie andmete töötlemise üldine õiguslik alus GDPR-i artikkel 6.

Teie andmeid töödeldakse järgmistel õiguslikel alustel.

1. Andmete töötlemine lepingu täitmise eesmärgil (GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt b) (kehtib eesmärkide 2–7 kohta).

2. Andmete töötlemine õigustatud huvi alusel (GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt f) (kehtib eesmärgi 1 kohta).

3. Andmete töötlemine õigusaktidest tuleneva kohustuse täitmiseks (GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt c) (kehtib eesmärgi 1 kohta).

4. Nõusolek (GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt a) (kehtib andmete võimalikul edastamisel väljapoole EL-i/EMP-d eesmärgi 6 puhul).

Meie õigustatud huvid on järgmised.

Portaali stabiilsuse, toimivuse ja turvalisuse parandamine (kehtib eesmärgi 1 kohta).

Juhul kui töötleme teie andmeid õigustatud huvi alusel, on teil õigus oma andmete töötlemine kooskõlas GDPR-i artikliga 21 vaidlustada.

Töötleme teie andmeid üksnes ulatuses, mis on vajalik eespool nimetatud eesmärkide täitmiseks.

III Kellele ja mis eesmärgil ning milliseid isikuandmete kategooriaid edastatakse?

Edastame teie andmeid järgmiselt.

1. Teie poolt aktiivselt kasutatavate moodulite ja võimalike muude teenuste osutajatele (andmekategooriad 13, 15–21)

2. Teistele Liebherri kontserni ettevõtetele, kui see on vajalik lepingu ettevalmistamiseks, täitmiseks ja lõpetamiseks või kui meil on õigustatud huvi andmete edastamiseks, mida ei kaalu üles teie õigustatud huvi (andmekategooriad 13–21)

3. Teie valitud sotsiaalmeediakonto kaudu sisselogimist võimaldavale pakkujale (andmekategooria 14)

4. Meie teenuseosutajatele, keda kasutame eespool nimetatud eesmärkidel (andmekategooriad 1–21)

5. Kohtutele, vahekohtutele, ametiasutustele ja õigusnõustajatele, kui see on vajalik kehtiva õiguse järgimiseks või õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks (andmekategooriad 1–21)

IV Kas minu andmeid töödeldakse väljaspool Euroopa Liitu?

Andmete edastamine väljaspool Euroopa Liitu asuvatesse riikidesse (nn kolmandad riigid) on lubatud vaid juhul, kui (1) olete meile selleks nõusoleku andnud või (2) Euroopa Komisjon on otsustanud, et kolmandas riigis on olemas piisav kaitsetase (GDPR-i artikkel 45). Kui komisjon ei ole sellist otsust teinud, tohime edastada teie andmeid sellistes kolmandates riikides asuvatele kolmandatele isikutele vaid juhul, kui on olemas piisavad garantiid (nt andmekaitse tüüptingimused, mille komisjon või järelevalveasutus on kindla menetluse käigus heaks kiitnud) ning on tagatud teie kui andmesubjekti õiguste kaitse.

V Millal teie andmed kustutatakse või anonüümitakse?

Töötleme teie andmeid vaid seni, kuni see on konkreetse eesmärgi jaoks vajalik, välja arvatud juhul, kui olete andmetöötluse vaidlustanud või oma nõusoleku tagasi võtnud.

Hoidmiskohustuse olemasolu korral, näiteks äri- või maksuõiguse kohaselt, tuleb asjaomaseid andmeid hoida hoidmiskohustuse kehtivuse ajal. Pärast hoidmiskohustuse lõppemist kontrollime, kas andmete töötlemiseks on muid vajadusi. Kui muid vajadusi pole, kustutatakse teie andmed.

D. Andmete töötlemine seoses Liebherr SmartDevice'i rakendusega

I Milliseid andmeid ja milleks kogutakse?

Liebherr SmartDevice'i rakenduse kasutamiseks on vajalik MyLiebherri konto. Peale jaotises C.I kirjeldatud andmete kogume teie kohta eelkõige järgmisi andmeid.

1. Teie Liebherri jahutus- ja külmutusseadme andmed (seerianumber, valitud nimetus, mudel ja tüüp)

2. Teie Liebherri jahutus- ja külmutusseadme andurite andmed (temperatuuriolek, kompressori pöörlemiskiirus, ukse avamisolek)

3. Teie Liebherr SmartDeviceBoxi seadmeandmed (seerianumber, mudel, tüüp, ühenduse olek)

4. Teie lõppseadme tehniline konfiguratsioon (mudel, tootja, kasutatav operatsioonisüsteem, ühenduse olek)

Neid andmeid töödeldakse üksnes järgmistel eesmärkidel.

1. Liebherr SmartDevice'i rakenduse funktsioonide võimaldamine (kasutatavad andmekategooriad 1–4)

2. Rakenduse veaanalüüs ja parandamine (kasutatavad andmekategooriad 1–4 ja jaotises C. I 1–9 toodud andmekategooriad)

Andmete muul eesmärgil töötlemine tuleb kõne alla ainult juhul, kui see on kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) artikli 6 lõike 4 nõuetega. Loomulikult järgime alati GDPR-i artikli 13 lõike 3 ja artikli 14 lõike 4 kohast teavituskohustust.

II Millisel õiguslikul alusel teie andmeid kogutakse?

Täpsemate õiguseeskirjade puudumisel on teie andmete töötlemise üldine õiguslik alus GDPR-i artikkel 6.

Teie andmeid töödeldakse järgmistel õiguslikel alustel.

1. Nõusolek (GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt a) (kehtib eesmärgi 2 kohta)

2. Andmete töötlemine lepingu täitmise eesmärgil (GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt b)

(kehtib eesmärgi 1 kohta)

Juhul kui töötleme teie andmeid teie nõusoleku alusel, on teil õigus nõusolek igal ajal edasiulatuva jõuga tagasi võtta.

Töötleme teie andmeid üksnes ulatuses, mis on vajalik eespool nimetatud eesmärkide täitmiseks.

III Kellele ja mis eesmärgil ning milliseid isikuandmete kategooriaid edastatakse?

Edastame teie andmeid järgmiselt.

1. Teistele Liebherri kontserni ettevõtetele, kui see on vajalik lepingu ettevalmistamiseks, täitmiseks ja lõpetamiseks või kui meil on õigustatud huvi andmete edastamiseks, mida ei kaalu üles teie õigustatud huvi (andmekategooriad 1–4)

2. Meie teenuseosutajatele, keda kasutame eespool nimetatud eesmärkidel (andmekategooriad 1–4)

3. Kohtutele, vahekohtutele, ametiasutustele ja õigusnõustajatele, kui see on vajalik kehtiva õiguse järgimiseks või õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks (andmekategooriad 1–4)

IV Kas minu andmeid töödeldakse väljaspool Euroopa Liitu?

Andmete edastamine väljaspool Euroopa Liitu asuvatesse riikidesse (nn kolmandad riigid) on lubatud vaid juhul, kui (1) olete meile selleks nõusoleku andnud või (2) Euroopa Komisjon on otsustanud, et kolmandas riigis on olemas piisav kaitsetase (GDPR-i artikkel 45). Kui komisjon ei ole sellist otsust teinud, tohime edastada teie andmeid sellistes kolmandates riikides asuvatele kolmandatele isikutele vaid juhul, kui on olemas piisavad garantiid (nt andmekaitse tüüptingimused, mille komisjon või järelevalveasutus on kindla menetluse käigus heaks kiitnud) ning on tagatud teie kui andmesubjekti õiguste kaitse.

V Millal teie andmed kustutatakse või anonüümitakse?

Töötleme teie andmeid vaid seni, kuni see on konkreetse eesmärgi jaoks vajalik, välja arvatud juhul, kui olete andmetöötluse vaidlustanud või oma nõusoleku tagasi võtnud.

Hoidmiskohustuse olemasolu korral, näiteks äri- või maksuõiguse kohaselt, tuleb asjaomaseid andmeid hoida hoidmiskohustuse kehtivuse ajal. Pärast hoidmiskohustuse lõppemist kontrollime, kas andmete töötlemiseks on muid vajadusi. Kui muid vajadusi pole, kustutatakse teie andmed.

VI Liebherr SmartDevice'i rakenduse skill Amazon Alexa jaoks

Amazon Echo on Amazoni riistvara häälkäskluste andmiseks ja häälinfo edastamiseks. Amazon saab Amazon Echo seadmete abil häälkäsklusi analüüsida, hinnata ja täita. Amazon Echo seadmete kasutamiseks on vaja Amazoni kasutajakontot ja neid saab nn skill'ide lisamisega laiendada lisafunktsioonidega. Liebherr SmartDevice'i rakenduse skill võimaldab juhtida mõnda Liebherr SmartDevice'i rakenduse funktsiooni Amazon Echo seadme abil häälkäsklustega. Selleks tuleb Liebherr SmartDevice'i rakenduse skill oma Amazoni kontol aktiveerida ja seal MyLiebherri konto selle skill'iga siduda. Selle ühenduse abil saab Amazon hinnata teie häälkäsklusi ja need täitmiseks anonüümitud digiallkirja alusel Liebherr SmartDevice'i rakendusele edastada. Selle käigus ei edasta me Amazonile ega Amazon meile muid isikuandmeid peale selle, et teil on Amazoni ja MyLiebherri konto.

VII Liebherr SmartDevice'i rakenduse funktsioonid Conrad Connectile

Conrad Connect on ettevõtte Conrad Connect GmbH teenus, mis võimaldab siduda Liebherr SmartDevice'i rakenduse funktsioone mitmesuguste Conrad Connecti toetatavate nutiseadmete ja rakendustega. Nii saab kindla sündmuse (nt kellaaeg) alusel käivitada kindla toimingu (nt funktsiooni SuperCool aktiveerimine). Conrad Connecti kasutamiseks on vaja Conrad Connecti kasutajakontot ja seda saab tootja või kaubamärgi lisamisega laiendada teistele funktsioonidele. Selline sidumine võimaldab mõnda Liebherr SmartDevice'i funktsiooni Conrad Connecti kaudu juhtida. Selleks tuleb Liebherr SmartDevice'i rakendus Conrad Connecti kasutajakontol aktiveerida ja oma MyLiebherri kontoga siduda. Selle käigus ei edasta me Conrad Connectile ega Conrad Connect meile muid isikuandmeid peale selle, et teil on Conrad Connecti ja MyLiebherri konto.

VIII Liebherr SmartDevice'i rakenduse trigger IFTTT jaoks

IFTTT on ettevõtte IFTTT Inc. teenus, mis võimaldab siduda Liebherr SmartDevice'i rakenduse funktsioone mitmesuguste IFTTT toetatavate rakendustega. Nii saab kindla sündmuse (nt korterisse sisenemine) alusel käivitada kindla toimingu (nt funktsiooni SuperCool aktiveerimine). IFTTT kasutamiseks tuleb Liebherr SmartDevice'i rakenduse trigger oma IFTTT kontol aktiveerida ja seal MyLiebherri konto selle trigger'iga siduda. Selle käigus ei edasta me IFTTT Inc-ile ega IFTTT Inc. meile muid isikuandmeid peale selle, et teil on IFTTT konto ja MyLiebherri konto.

E. Kuidas kaitstakse minu isikuandmeid volitamata isikute kätte sattumise ja kaotsimineku eest?

Kasutame tehnilisi ja korralduslikke turvameetmeid, millega tagatakse teie andmed kaotsimineku, ebaõigete muudatuste ja volitamata juurdepääsu eest. Igal juhul pääsevad meie poolel teie andmetele ligi vaid õigustega isikud ja seda ka ulatuses, mis on vajalik eespool nimetatud eesmärkide täitmiseks. Kõik andmed edastatakse kodeeritult.

F. Küpsised

Kasutame niinimetatud küpsiseid selleks, et jätta meelde teie eelistusi ja oma veebisaite optimeerida. See hõlbustab teie jaoks navigeerimist ja tagab kasutusmugavuse.

I. Mis on küpsised?

Küpsised on väikesed failid, mis salvestatakse teie lõppseadmesse. Küpsiste abil saab kindlaks teha, kas teie lõppseade on varem MyLiebherri portaaliga ühenduses olnud. Tuvastatakse ainult teie lõppseadmes olev küpsis. Isikuandmeid salvestatakse küpsistes vaid siis, kui olete selle jaoks nõusoleku andnud või kui see on tehniliselt tingimata vajalik, näiteks turvaliseks sisselogimiseks.

Lisateavet küpsiste kohta leiate veebisaidilt www.allaboutcookies.org

II Milleks küpsiseid kasutatakse?

Kasutame küpsiseid järgmistel eesmärkidel:

teie sisselogimisoleku kontrollimiseks ja pärast sisselogimist kasutaja identifitseerimiseks;

turvalise internetikeskkonna loomiseks;

meie veebisaidi toimivuse kontrollimiseks;

selleks et hinnata seda, kuidas te meie veebisaiti kasutate, et saaksime oma teenused veel paremaks muuta. Nii näiteks saame kindlaks teha, kas mõni protsess on liiga keeruline, mistõttu kliendid selle katkestavad. Selle teadmise abil saame protsessisamme lihtsustada ja kliendikesksemaks muuta;

kasutusmugavuse parandamiseks, klientidele selguse loomiseks ja veebielamuse parandamiseks.

Me ei kasuta küpsiseid teie veebitegevuse jälgimiseks väljaspool MyLiebherri portaali ja ühendatud mooduleid.

III Milliseid küpsiseid ja millisel eesmärgil kasutatakse?

a. Seansiküpsised

Seansiküpsised kustutatakse pärast brauseri sulgemist. Küpsiste abil jälgitakse MyLiebherri portaalis liikumist ja seal viibimise aega ning salvestatakse MyLiebherri portaali külastuse ajaks teie sisselogimisinfo. Peale selle hoiavad seansiküpsised teie sisselogimist seansi ajal aktiivsena.

b. Püsiküpsised ja jälgimiskood

Püsiküpsised ja jälgimiskood ei sisalda isikuandmeid. Jälgitakse seda, kust veebisait avatakse, millist otsingumootorit kasutatakse, millisel lingil klõpsatakse ja milliseid otsingusõnu kasutatakse, samuti tehakse kindlaks kasutaja asukoht veebilehele sisenemise ajal. Peale selle kogutakse andmeid külastuste arvu ning esimese, praeguse ja eelmise külastuse kestuse kohta. Need küpsised registreerivad ainult MyLiebherri portaali külastusi. Teiste veebisaitide külastamisel ei ole need küpsised aktiivsed.

c. Taasturundus

Meie veebisaidil kasutatakse nn taasturunduse tehnoloogiat, et veebipakkumist teie jaoks huvitavamaks muuta. Selle käigus salvestavad küpsised teie külastused veebisaitidel ja nende küpsiste alusel tuvastatakse teid hiljem teistel veebisaitidel. Oleme seisukohal, et isikupärastatud, huvidepõhine reklaam on veebikasutaja jaoks tavaliselt huvitavam kui reklaam, millel ei ole isiklikku seost. Nende reklaamide kuvamine meie partnerite veebisaitidel toimub küpsiste tehnoloogia ja eelneva kasutuskäitumise analüüsi alusel. Sellist reklaami tehakse täiesti anonüümselt. Isikuandmeid ei salvestata ja teie isikuandmetega ei seostata ka kasutajaprofiile.

d. Konversiooni jälgimine

Vt Google'i tehnikate kasutamist

I Kas saan oma lõppseadmesse salvestatud küpsiseid kustutada?

Saate MyLiebherri portaali jaoks salvestatud küpsiseid kustutada. Sellisel juhul lähevad aga kaotsi teie individuaalsed andmed ja sisu, sh küpsiste sätted ning MyLiebherri portaali järgmisel külastamisel ei tuvastata teid korduva külastajana.

II Kas olete meie küpsistega nõus?

Meie MyLiebherri portaali kasutuskontseptsiooni juurde kuuluvad mõned veebifunktsioonid, mis muudavad teie külastuse võimalikult meeldivaks. Need toimivad aga ainult küpsiste toel. Meie veebisaidi külastamisel nõustute nende küpsiste kasutamisega. Oma nõusoleku saate igal ajal tagasi võtta.

III Kuidas võtta tagasi küpsiste kasutamiseks antud nõusolek?

Kui te ei soovi, et tunneksime teie lõppseadme ära, saate küpsiste salvestamise oma lõppseadmes keelata, valides brauseri sätetes küpsiste keelamise suvandi. Oma brauseri tootja kasutusjuhendist saate täpsemalt vaadata, kuidas seda teha.

Brauseris saate seadistada küpsiste salvestamiseks nõusoleku küsimise. Kui te ei soovi nõustuda meie teenuseosutajate ja partnerite küpsistega, saate valida brauseris seadistuse „Keela kolmandate osaliste küpsised“.

Üldjuhul saate veebibrauseri menüüribal oleva spikrifunktsiooni abil järele vaadata, kuidas uutest küpsistest keelduda ja olemasolevad küpsised inaktiveerida.

Arvestage siiski, et MyLiebherri portaalis tõrgeteta liikumiseks ning funktsioonide ja kujunduse jaoks on vajalikud mõned olulised küpsised. Neid küpsiseid kasutatakse üksnes MyLiebherri portaali efektiivsuse huvides ja külastussageduse kindlakstegemiseks.

G. Google'i tehnikate kasutamine

I. Kuidas keelata Google'i tehnikate (küpsised) salvestamine?

Kui te ei soovi, et ettevõte Liebherr-Hausgeräte GmbH koguks teie külastuse kohta andmeid ja analüüsiks neid, võite selle igal ajal edasiulatuva jõuga vaidlustada (loobumine).

Vaidlustamise tehniliseks võimaldamiseks luuakse teie brauseris loobumisküpsis. See küpsis on mõeldud üksnes teie keeldumise salvestamiseks. Loobumisküpsist kasutatakse tehnilistel põhjustel ainult brauseris, kus see küpsis loodi. Selle küpsise kustutamisel või muu brauseri või lõppseadme kasutamisel peate küpsistest uuesti loobuma.

Siin saate loobumisküpsise kohe luua. Alternatiivina võite brauseri pistikprogrammi alla laadida ja installida järgmise lingi alt.

II Mis on Google Analytics?

MyLiebherri portaal kasutab Google Analyticsit, mis on ettevõtte Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (edaspidi: Google) veebianalüüsi teenus. Google Analytics kasutab küpsiseid, mis salvestatakse teie lõppseadmesse ja mis võimaldavad analüüsida seda, kuidas te veebisaiti kasutate. Küpsise abil loodud info selle kohta, kuidas te veebisaiti kasutate, edastatakse tavaliselt USA-s asuvasse Google'i serverisse ja salvestatakse seal.

Oleme MyLiebherri portaalis aktiveerinud IP-aadressi anonüümimise, mistõttu lühendab Google teie IP-aadressi juba Euroopa Liidu liikmesriikides või Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides. Täielik IP-aadress edastatakse USA-s asuvasse Google'i serverisse üksnes erandjuhul ja lühendatakse seal. Google kasutab eespool nimetatud teavet ettevõtte Liebherr-Hausgeräte GmbH kui portaali MyLiebherr käitaja volitusel selleks, et hinnata seda, kuidas te MyLiebherri portaali kasutate, et luua aruandeid veebisaidil toimuva tegevuse kohta ning pakkuda ettevõttele Liebherr-Hausgeräte GmbH muid veebisaidi ja interneti kasutamisega seotud teenuseid.

Google ei seosta Google Analyticsi raames teie brauseri edastatavat IP-aadressi muude andmetega. Saate keelata küpsiste salvestamise oma brauseritarkvara seadistuse abil, kuid juhime teie tähelepanu sellele, et sellisel juhul ei pruugi te saada kõiki selle veebisaidi funktsioone täielikult kasutada.

Peale selle saate keelata edasiulatuva jõuga küpsiste poolt loodud ja teie veebisaidi kasutusega seotud andmete (sh IP-aadress) kogumise ja töötlemise Google'i poolt, laadides alla ja installides järgmise lingi all oleva brauseri pistikprogrammi: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?.

III Mis on Google AdWords?

Kasutame veebireklaamiprogrammi Google AdWords ja seoses sellega konversiooni jälgimist. Konversiooni jälgimise küpsis seatakse juhul, kui kasutaja klõpsab Google'i reklaamil. Küpsised kaotavad kehtivuse 30 päeva pärast ja nende alusel ei tuvastata teie isikut.

Kui kasutaja külastab AdWordsi kliendi veebisaidi kindlaid lehti ja küpsis ei ole veel aegunud, tuvastab Google ja klient selle, et kasutaja on reklaamil klõpsanud ja teda on sellele lehele juhatatud. Igal kliendil on erinev küpsis. Küpsiseid ei saa seega jälitada AdWordsi kliendi veebisaitide kaudu.

Konversiooniküpsiste kaudu saadud info abil saab koostada AdWordsi kliendi kohta konversioonistatistikat, kui klient on konversiooni jälgimise valinud. Kliendid saavad teada nende kasutajate koguarvu, kes on nende reklaamil klõpsanud ja kes juhatati konversiooni jälgimise sildiga lehele. Kliendid ei saa infot, mille alusel oleks võimalik kliendi isik tuvastada.

Google AdWordsi kasutatakse ainult juhul, kui olete nn küpsistega nõustumise aknas sellega nõustunud. Kui soovite konversiooni jälgimise küpsised inaktiveerida, saate brauseri seadistada nii, et domeeni googleadservices.com küpsised blokeeritakse.

Lisateavet Google AdWordsiga seotud andmekaitse kohta leiate veebisaidilt https://www.google.com/policies/privacy.

IV Mis on DoubleClick?

Doubleclick by Google on ettevõtte Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (edaspidi: Google) teenus. Doubleclick by Google kasutab küpsiseid selleks, et esitada teile huvipakkuvaid reklaame. Selle käigus määratakse teie brauserile pseudonüümne identifitseerimisnumber (ID), mille alusel tehakse kindlaks, milliseid reklaame on teie brauseris kuvatud ja millised neist avati. Küpsised ei sisalda isikuandmeid. DoubleClicki küpsiste kasutamine võimaldab Google'il ja selle partnerveebisaitidel kuvada reklaame, lähtudes eelnevatest külastustest meie veebisaidil või teistel veebisaitidel. Google edastab küpsiste abil loodud info analüüsimiseks Google'i USA-s asuvasse serverisse, kus see info salvestatakse. Google edastab andmeid kolmandatele isikutele üksnes kooskõlas õigusaktidega või andmetöötluseks sõlmitud lepingutega. Google ei seosta teie andmeid muude Google'i kogutud andmetega.

Oma nõusolekuga, mille annate Liebherri veebisaidi esimesel külastamisel kuvatavas aknas, kinnitate, et olete nõus Google'i poolt teie kohta kogutud andmete töötlemisega ning eespool kirjeldatud andmetöötluse ja selle eesmärkidega. Saate keelata küpsiste salvestamise oma brauseritarkvara seadistuse abil, kuid juhime teie tähelepanu sellele, et sellisel juhul ei pruugi te saada kõiki Liebherri veebisaidi funktsioone täielikult kasutada.

Peale selle saate Google'il keelata küpsiste abil andmete kogumise selle kohta, kuidas te Liebherri veebisaiti kasutate, ning nende andmete töötlemise Google'i poolt, laadides alla ja installides lingi https://adssettings.google.com/ all menüüs „DoubleClicki inaktiveerimislaiendus“ oleva brauseri pistikprogrammi. Alternatiivina võite inaktiveerida Doubleclicki küpsised Digital Advertising Alliance'i veebisaidil lingi http://optout.aboutads.info/?c=2#!/ all.

H. Andmesubjekti õigused ja kaebuste esitamise õigus

Teil on õigusaktides kehtestatud raamides järgmised õigused.

1. Saada teavet oma andmete kohta.

2. Parandada ebakorrektseid andmeid ja täiendada puudulikke andmeid.

3. Teie andmete kustutamine eelkõige juhul, kui (1) need pole enam andmekaitsedeklaratsioonis kirjeldatud eesmärkideks vajalik, (2) võtate oma nõusoleku tagasi ja muu õiguslik alus töötlemiseks puudub, (3) teie andmeid on töödeldud õigusvastaselt või (4) olete töötlemise vaidlustanud ning ülimuslikke õigustatud aluseid töötlemiseks pole.

4. Teie andmete töötlemise piiramine, eriti juhul, kui olete vaidlustanud oma andmete õigsuse või andmeid töödeldakse õigusvastaselt ning te soovite andmete kustutamise asemel nende kasutamist piirata.

5. Õigus saada oma andmed struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ja masinloetaval kujul ning õigus edastada need andmed teisele vastutavale töötlejale.

Arvestage, et nõusoleku tagasivõtmine ei puuduta sellise andmetöötluse õiguspärasust, mis on toimunud teie nõusoleku alusel enne nõusoleku tagasivõtmist.

Kui te ei kasuta eespool kirjeldatud õigusi kirjalikul teel, palume mõistvat suhtumist juhuks, kui küsime teilt tõendeid, mis kinnitaksid teie isikusamasust. Peale selle on teil õigus esitada kaebus pädevale järelevalveasutusele.

I Kuidas võtta ühendust andmekaitsevolinikuga?

Kui teil on andmekaitse kohta küsimusi, pöörduge meie poole järgmistel kontaktandmetel.

Datenschutz (Andmekaitse)

Liebherr-IT Services GmbH

St. Vitus 1

88457 Oberopfingen

[email protected]

Kuupäev: Oktoober 2020