Andmetöötluse põhimõtted MyLiebherris(teavituskohustused)

A. Üldist

I Mida reguleerib see andmekaitsedeklaratsioon?

Paneme teie isikuandmete kaitsele ja turvalisusele väga suurt rõhku. Seetõttu on meile oluline teavitada teid sellest, milliseid teid puudutavaid isikuandmeid ja milleks me töötleme ning millised on teie õigused seoses oma isikuandmetega.

MyLiebherri konto

MyLiebherri konto on teie keskne kasutajakonto ettevõttes Liebherr-Hausgeräte GmbH. MyLiebherri konto loomiseks tuleb registreeruda. Registreeruda saab MyLiebherri portaalis (https://home.myliebherr.com). MyLiebherri portaalis registreerumisel saadetakse teile registreerumise lõpus kinnituslingiga e-kiri. Registreerumise lõpetamiseks peate sellel lingil klõpsama. Alternatiivina võite registreerida MyLiebherri konto ka Google'i, Facebooki või Microsofti konto kaudu (edaspidi: sisselogimine sotsiaalmeediakonto kaudu). Palume arvestada sellega, et meil puudub kontroll selle üle, kuidas töödeldakse teie isikuandmeid Google'is, Facebookis ja Microsoftis. Oma MyLiebherri kontoga saate kasutada ettevõtte Liebherr-Hausgeräte GmbH ainulogimise teenust (edaspidi: ainulogimine). Ainulogimine võimaldab kasutada ainulogimissüsteemiga ühendatud juurdepääsupiiranguga digiressursse (edaspidi: moodulid) samade sisselogimisandmetega. Ainulogimisega saate liikuda moodulite vahel, ilma et peaksite tegema läbi eraldi registreerumise ja sisselogimise. Ainulogimise käigus edastatakse teie MyLiebherri kontole salvestatud andmed, mis on vajalikud mooduli kasutamiseks, automaatselt mooduli pakkujale, mistõttu on kasutamine teie jaoks mugav. Moodulite käitaja on kas ettevõte Liebherr-Hausgeräte GmbH või selle tütarettevõtted.

II Mis on isikuandmed ja mida tähendab töötlemine?

1. Isikuandmed (edaspidi ka: andmed) on igasugune füüsilist isikut puudutav teave. Isikuandmed pole mitte üksnes andmed, mis võimaldavad tuvastada kindla isiku (nt inimese nimi või e-posti aadress), vaid ka andmed, mis võimaldavad koos lisateadmistega seostada need kindla isikuga.

2. Töötlemine tähendab abinõusid, mida teie isikuandmete puhul rakendatakse (nt andmete kogumine, koostamine, korraldamine, korrastamine, salvestamine, kasutamine ja kustutamine).

B. Kes vastutab minu isikuandmete töötlemise eest?

Teie andmete töötlemise eest vastutab ettevõte Liebherr-Hausgeräte GmbH, Memminger Straße 77-79, 88416 Ochsenhausen, telefon +49 7352 9280, faks +49 735 292 8408, e-post [email protected]

C. MyLiebherri konto seotud andmete töötlemine

I Milliseid andmeid ja milleks kogutakse?

MyLiebherri konto avamisel töödeldakse meie veebiserveris eelkõige järgmisi andmeid, mis salvestatakse niinimetatud logifailidesse.

- MyLiebherri konto logimise kuupäev

- MyLiebherri konto logimise kellaaeg

- Selle veebisaidi aadress, kus te viibisite MyLiebherri konto avamisel

- MyLiebherri konto avatud failid

- Teile edastatud andmehulk

- Teie kasutatav veebilehitseja tüüp ja versioon

- Teie operatsioonisüsteem

- Teie internetipakkuja domeeninimi (nt Telekom, Vodafone jne)

- Teie (väline) IP-aadress

MyLiebherri konto registreerimisel ja kasutamisel MyLiebherri portaali kaudu, mitte sotsiaalmeediakonto kaudu sisselogimise teel, töötleme järgmisi andmeid.

- Registreerumiskuupäev

- Teie kordumatu kasutajatunnus (UPN)

- Teie viimase sisselogimise kuupäev ja kellaaeg

- Teie e-posti aadress

MyLiebherri konto registreerimisel ja kasutamisel sotsiaalmeediakonto kaudu töötleme eespool all nimetatud andmetele lisaks järgmisi andmeid.

- Sotsiaalmeediakonto kaudu sisselogimise tunnus (nn identifikaator).

Märkus. Kui registreerute või autendite ennast Facebooki sotsiaalmeediakonto kaudu, edastab Facebook meile punktide 13 ja 14 all nimetatud andmetele lisaks ka teie ees- ja perekonnanime ning profiilipildi. Me ei töötle neid andmeid ühelgi eesmärgil.

Märkus. Kui registreerute või autendite ennast Google'i sotsiaalmeediakonto kaudu, edastab Google meile punktide 13 ja 14 all nimetatud andmetele lisaks ka teie ees- ja perekonnanime ning lingi teie Google Plusi profiili juurde. Me ei töötle neid andmeid ühelgi eesmärgil.

Märkus. Kui registreerute või autendite ennast Apple sotsiaalmeediakonto kaudu, edastab Apple meile punktide 13 ja 14 all nimetatud andmetele lisaks ka teie ees- ja perekonnanime. Me ei töötle neid andmeid ühelgi eesmärgil..

MyLiebherri portaaliga seotud moodulite optimaalseks kasutamiseks kogume teilt vabatahtlikkuse alusel järgmisi andmeid.

- Teie eelistatud keel

- Teie pöördumisvorm

- Teie aadress

- Teie telefoninumber

- Teie Liebherri jahutus- ja külmutusseadme seerianumber

- Teie Liebherri jahutus- ja külmutusseadme tüüp

- Teie SmartDeviceBoxi seerianumber

Andmeid töödeldakse järgmistel eesmärkidel.

1. Meie veebipakkumise kaitsmiseks

2. MyLiebherri konto registreerimiseks MyLiebherri portaali kaudu

3. MyLiebherri konto registreerimiseks sotsiaalmeediakonto kaudu

4. Kasutaja- ja profiiliandmete keskseks haldamiseks sotsiaalmeediakonto kaudu sisselogimise jaoks

5. Sotsiaalmeediakonto kaudu sisselogimise kasutamiseks

6. Teie valitud mooduli pakkujale edastamiseks

7. Teie MyLiebherri kontole klienditoe pakkumiseks

Märkus. Arvestage sellega, et teie isikuandmeid võidakse edastada riikidesse, mis asuvad väljaspool EL-i/EMP-d, juhul kui mõne teie mooduli pakkuja asukoht on sellises riigis. Enne andmete edastamist sellisele pakkujale küsime teilt sõnaselge nõusoleku.

Muul eesmärgil töötlemine tuleb kõne alla ainult juhul, kui see on kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) artikli 6 lõike 4 nõuetega. Loomulikult järgime alati GDPR-i artikli 13 lõike 3 ja artikli 14 lõike 4 kohast teavituskohustust.

II Millisel õiguslikul alusel teie andmeid töödeldakse?

Täpsemate õiguseeskirjade puudumisel on teie andmete töötlemise üldine õiguslik alus GDPR-i artikkel 6.

Teie andmeid töödeldakse järgmistel õiguslikel alustel.

1. Andmete töötlemine lepingu täitmise eesmärgil (GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt b).

2. Andmete töötlemine õigustatud huvi alusel (GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt f).

3. Andmete töötlemine õigusaktidest tuleneva kohustuse täitmiseks (GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt c).

4. Nõusolek (GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt a).

Meie õigustatud huvid on järgmised.

Konto stabiilsuse, toimivuse ja turvalisuse parandamine.

Juhul kui töötleme teie andmeid õigustatud huvi alusel, on teil õigus oma andmete töötlemine kooskõlas GDPR-i artikliga 21 vaidlustada.

Töötleme teie andmeid üksnes ulatuses, mis on vajalik eespool nimetatud eesmärkide täitmiseks.

III Kellele ja mis eesmärgil ning milliseid isikuandmete kategooriaid edastatakse?

Edastame teie andmeid järgmiselt.

1. Teie poolt aktiivselt kasutatavate moodulite ja võimalike muude teenuste osutajatele

2. Teistele Liebherri kontserni ettevõtetele, kui see on vajalik lepingu ettevalmistamiseks, täitmiseks ja lõpetamiseks või kui meil on õigustatud huvi andmete edastamiseks, mida ei kaalu üles teie õigustatud huvi

3. Teie valitud sotsiaalmeediakonto kaudu sisselogimist võimaldavale pakkujale

4. Meie teenuseosutajatele, keda kasutame eespool nimetatud eesmärkidel

5. Kohtutele, vahekohtutele, ametiasutustele ja õigusnõustajatele, kui see on vajalik kehtiva õiguse järgimiseks või õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks

IV Kas minu andmeid töödeldakse väljaspool Euroopa Liitu?

Andmete edastamine väljaspool Euroopa Liitu asuvatesse riikidesse (nn kolmandad riigid) on lubatud vaid juhul, kui (1) olete meile selleks nõusoleku andnud või (2) Euroopa Komisjon on otsustanud, et kolmandas riigis on olemas piisav kaitsetase (GDPR-i artikkel 45). Kui komisjon ei ole sellist otsust teinud, tohime edastada teie andmeid sellistes kolmandates riikides asuvatele kolmandatele isikutele vaid juhul, kui on olemas piisavad garantiid (nt andmekaitse tüüptingimused, mille komisjon või järelevalveasutus on kindla menetluse käigus heaks kiitnud) ning on tagatud teie kui andmesubjekti õiguste kaitse.

V Millal teie andmed kustutatakse või anonüümitakse?

Töötleme teie andmeid vaid seni, kuni see on konkreetse eesmärgi jaoks vajalik, välja arvatud juhul, kui olete andmetöötluse vaidlustanud või oma nõusoleku tagasi võtnud.

Hoidmiskohustuse olemasolu korral, näiteks äri- või maksuõiguse kohaselt, tuleb asjaomaseid andmeid hoida hoidmiskohustuse kehtivuse ajal. Pärast hoidmiskohustuse lõppemist kontrollime, kas andmete töötlemiseks on muid vajadusi. Kui muid vajadusi pole, kustutatakse teie andmed.

D. Kuidas kaitstakse minu isikuandmeid volitamata isikute kätte sattumise ja kaotsimineku eest?

Kasutame tehnilisi ja korralduslikke turvameetmeid, millega tagatakse teie andmed kaotsimineku, ebaõigete muudatuste ja volitamata juurdepääsu eest. Igal juhul pääsevad meie poolel teie andmetele ligi vaid õigustega isikud ja seda ka ulatuses, mis on vajalik eespool nimetatud eesmärkide täitmiseks. Kõik andmed edastatakse kodeeritult.

E. Küpsised ja muud tehnoloogiad

Meie veebilehe pakkumise raames kasutame küpsiseid ja muid tehnoloogiaid. Teavet selle kohta leiate meie küpsiseid käsitlevast dokumendist.

F. Andmesubjekti õigused ja kaebuste esitamise õigus

Teil on õigusaktides kehtestatud raamides järgmised õigused.

1. Saada teavet oma andmete kohta.

2. Parandada ebakorrektseid andmeid ja täiendada puudulikke andmeid.

3. Teie andmete kustutamine eelkõige juhul, kui (1) need pole enam andmekaitsedeklaratsioonis kirjeldatud eesmärkideks vajalik, (2) võtate oma nõusoleku tagasi ja muu õiguslik alus töötlemiseks puudub, (3) teie andmeid on töödeldud õigusvastaselt või (4) olete töötlemise vaidlustanud ning ülimuslikke õigustatud aluseid töötlemiseks pole.

4. Teie andmete töötlemise piiramine, eriti juhul, kui olete vaidlustanud oma andmete õigsuse või andmeid töödeldakse õigusvastaselt ning te soovite andmete kustutamise asemel nende kasutamist piirata.

5. Õigus saada oma andmed struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ja masinloetaval kujul ning õigus edastada need andmed teisele vastutavale töötlejale.

Arvestage, et nõusoleku tagasivõtmine ei puuduta sellise andmetöötluse õiguspärasust, mis on toimunud teie nõusoleku alusel enne nõusoleku tagasivõtmist.

Kui te ei kasuta eespool kirjeldatud õigusi kirjalikul teel, palume mõistvat suhtumist juhuks, kui küsime teilt tõendeid, mis kinnitaksid teie isikusamasust. Peale selle on teil õigus esitada kaebus pädevale järelevalveasutusele.

G. Kuidas võtta ühendust andmekaitsevolinikuga?

Kui teil on andmekaitse kohta küsimusi, pöörduge meie poole järgmistel kontaktandmetel.

Datenschutz (Andmekaitse)

Liebherr-IT Services GmbH

St. Vitus 1

88457 Oberopfingen

[email protected]

Kuupäev: Märts 2021