Milieu

Het algemene doel is de milieu-impact van onze producten en vestigingen zo veel mogelijk te beperken. Ons ondernemingsbeleid wordt bepaald door ons zelfbeeld op het gebied van milieumanagement. In dit kader begint de ecologische verantwoordelijkheid voor ons met het ontwerp van onze apparaatseries. Zo gebruiken we hoogwaardige componenten voor een lange en veilige werking en de beste energie-efficiëntie in de apparaten. Ook de productieprocessen zijn gericht op een efficiënt gebruik van hulpbronnen. Om ons ondernemingsbeleid uit te voeren en onze milieuprestaties voortdurend te verbeteren, zijn alle productievestigingen gecertificeerd volgens de internationale milieumanagementnorm ISO 14001.

Informatie volgens artikel 33 van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH).

Het artikel bepaalt dat elke leverancier van een voorwerp zijn afnemer moet inlichten als het door hem geleverde voorwerp een zogenaamde „zeer zorgwekkende stof“ in concentraties van meer dan 0,1 gewichtsprocent bevat. Deze stoffen, die in het Engels „substances of very high concern“ worden genoemd, worden ook afgekort als „SVHC“. Deze „SVHC“ worden gepubliceerd in de zogenaamde „Kandidaatslijst“, die tweemaal per jaar wordt bijgewerkt en te allen tijde kan worden geraadpleegd op: Kandidaatslijst

Met onze online-zoekopdracht willen wij u zo eenvoudig mogelijk informeren over SVHC die mogelijk in uw apparaat of vervangingsonderdeel zitten. Wij zijn verplicht u over deze stoffen in te lichten, het gebruik ervan is echter niet verboden!

Bedenk dat het Europees Chemicaliënagentschap de lijst van rapporteerbare SVHC om de 6 maanden uitbreidt, d.w.z. dat elke zoekopdracht een momentopname is.

Wij vinden u veiligheid en gezondheid belangrijk.

Als de betreffende apparaten op beoogde wijze worden gebruikt en op de juiste manier worden afgevoerd, vormen de stoffen die ze bevatten geen gevaar voor de gezondheid of het milieu, en zijn ze veilig voor u en de opgeslagen levensmiddelen. SVHC kunnen niet gebruikt worden als er een risico van migratie naar levensmiddelen bestaat. SVHC zitten meestal ofwel in ontoegankelijke onderdelen (bijv. in elektronica) of zijn vast geïntegreerd in de matrix van kunststoffen. Mochten in individuele gevallen bijzondere voorzorgsmaatregelen nodig zijn, dan wordt u hierover op deze pagina geïnformeerd. U kunt naar apparaten zoeken aan de hand van het serienummer of de SKU. Voor vervangingsonderdelen moet u het negencijferige nummer van het vervangingsonderdeel invoeren.

Opvragen serienummer

De Biocidenverordening (EU) nr. 528/2012 regelt het gebruik en het in de handel brengen van biociden en behandelde voorwerpen. „Biociden“ en „behandelde voorwerpen“ worden als volgt onderscheiden.

Biociden bevatten ten minste één werkzame biocidestof en zijn bedoeld om schadelijke organismen zoals bacteriën of schimmels te vernietigen. De verordening regelt welke producten voor bepaalde toepassingen worden goedgekeurd. Producten die niet toegelaten zijn, mogen niet gebruikt of in de handel gebracht worden. Tenzij een toelating is aangevraagd en goedgekeurd. Een voorbeeld van een biocide is een houtverduurzamingsbeits.

Behandelde voorwerpen zijn alle stoffen, mengsels of voorwerpen die met een of meer biociden zijn behandeld of waarin doelbewust een of meer biociden zijn verwerkt met het doel de voorwerpen zelf te beschermen en te conserveren. Deze mogen in de EU alleen in de handel worden gebracht als ze behandeld zijn met in de EU zijn toegelaten biocideproducten. Een voorbeeld van een „behandeld voorwerp“ is een met houtverduurzamingsbeits geverfde schutting.

Hiervoor geldt een etiketteringsverplichting als

  • de producteigenschap die het resultaat is van de biocidebehandeling wordt vermeld, en/of
  • de goedkeuring van de werkzame stof als biocide dit uitdrukkelijk vereist

Liebherr-Hausgeräte GmbH is momenteel niet verplicht mededelingen over de gebruikte biociden te doen.

Gecertificeerd milieumanagementsysteem

We volgen een alomvattend milieubeschermingsbeleid onder economisch verantwoorde aspecten, die de hele levenscyclus van het product omvat: de ontwikkeling, de productie, het gebruik en de latere verwijdering van de apparaten. Centrale aspecten hierbij zijn energie- en middelenmanagement, afvalbeheer en klimaatbescherming. Op basis van het ondernemingsbeleid wordt het milieumanagement geregeld en georganiseerd door het „geïntegreerde managementsysteem“. Het milieumanagement in alle productievestigingen is gecertificeerd volgens de internationale norm ISO 14001.

ISO 14001 legt de nadruk op een voortdurende verbetering van de milieuprestaties. In het kader van het milieumanagement worden richtsnoeren vastgesteld voor de belangrijkste voor het milieu relevante aspecten. De milieuprestaties worden gevolgd en gecontroleerd aan de hand van relevante milieu-indicatoren. Dankzij deze aanpak kunnen we snelle en doeltreffende en diepgaande maatregelen doorvoeren en een gestage verbetering van de milieuprestaties bereiken.

Download