Miljø

Generelt mål er at reducere miljøvirkningerne fra vores produkter og afdelinger så meget som muligt. Vores selvforståelse inden for miljømanagement udtrykker vores virksomhedspolitik. I forbindelse hermed begynder det økologiske ansvar for os allerede ved konceptionen af vores apparatserier. Derfor anvender vi komponenter af høj kvalitet til en lang og sikker funktion og den bedste energieffektivitet i apparaterne. Produktionsprocesserne orienterer sig også imod den effektive brug af ressourcer. For at omsætte vores virksomhedspolitik og konstant at forbedre vores miljøarbejde er alle produktionsafdelinger certificeret i henhold til den internationalen miljømanagementstandard ISO 14001.

Information i henhold til artikel 33 i forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH).

Artiklen foreskriver, at alle leverandører af et produkt skal informere deres aftagere, hvis der er indeholdt et såkaldt „særligt foruroligende stof“ i koncentrationer på mere end 0,1 masseprocent i produktet, der leveres af dem. Disse stoffer, der på engelsk betegnes som „substances of very high concern“, forkortes også som „SVHC“. „SVHC“ offentliggøres i den såkaldte „kandidatliste“, der aktualiseres to gang om året og altid kan hentes under: http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table

Med følgende undtagelser (se download til højre) kunne vi opnå, at vi, så vidt vi ved, ikke anvender kritiske stoffer i vores produkter.

Ved korrekt brug og korrekt bortskaffelse af de pågældende apparater udgør de indeholdte stoffer ikke en sundheds- og miljøfare. Der er heller ikke fare for brugere og levnedsmidler.

Andre stoffer, der står på kandidatlisten, og som er underlagt meddelelsespligten, findes ikke i vores apparater, tilbehør og reservedele eller produktemballager.

til serienummerforespørgslen

Forordningen om biocidholdige produkter (EU) nr. 528/2012 regulerer anvendelsen og markedsføringen af biocidholdige produkter og behandlede varer. Der skelnes i den forbindelse mellem „biocidholdige produkter“ og „behandlede varer“ på følgende måde.

Biocidholdige produkter indeholder mindst et aktivt biocidstof er og beregnet til at ødelægge skadelige organismer som for eksempel bakterier eller svampe. Forordningen regulerer, hvilke produkter der er godkendt til bestemte anvendesler. Produkter, der ikke er godkendt, må ikke anvendes eller markedsføres. Medmindre der ansøges om en godkendelse, og den udstedes. En eksempel på et biocidholdigt produkt er en træbeskyttelseslasur.

Behandlede varer er blandinger eller produkter, der blev behandlet med biocidholdige produkter, eller hvis biocidholdige produkter blev tilsat med vilje med det formål at beskytte og konservere selve varerne. De må kun markedsføres i EU, når de blev behandlet med biocidholdige produkter, der er godkendt i EU. Et eksempel på en „behandlet vare“ er et plankeværk, der er malet med træbeskyttelseslasur.

De er underlagt mærkningspligten, når

  • der henvises til produktegenskaben, der skyldes den biocide behandling, og/eller
  • godkendelsen af det aktive biocidstof udtrykkeligt kræver det

Liebherr-Hausgeräte GmbH skal i øjeblikket ikke afgive meddelelser om anvendte biocider.

Certificeret miljøledelsessystem

Vi følger en helhedsorienteret miljøtankegang under økonomisk forsvarlige aspekter, som omfatter hele produktets livscyklus: udviklingen, produktionen, anvendelsen og den senere bortskaffelse af enhederne. Energi- og ressourcestyringen, affaldsstyringen og miljøbeskyttelsen er i denne forbindelse centrale aspekter. Miljøledelsen er reguleret og organiseret i det „integrerede ledelsessystem“ på grundlag af virksomhedspolitikken. I alle produktionsafdelinger er miljøledelsen certificeret i henhold til den internationale standard ISO 14001.

ISO 14001 lægger hovedvægten på kontinuerlig forbedring af miljøresultatet. I forbindelse med miljøledelsen er der fastlagt retningslinjer for de væsentlige miljørelevante aspekter. Miljøresultatet overvåges og styres ved hjælp af relevante miljørelaterede nøgletal. Denne fremgangsmåde giver os mulighed for gennemgribende at iværksætte hurtige og effektive foranstaltninger og at opnå en konstant forbedring af miljøresultatet.

Download