Επιλέξτε τη χώρα σας
Κλείσιμο

Υποδείξεις προσωπικών δεδομένων σχετικά με την παροχή υπηρεσιών προς τους πελάτες μετά την πώληση

1 Γενικές πληροφορίες

I. Τι διέπει η παρούσα Υπόδειξη προσωπικών δεδομένων;

Δίνουμε μεγάλη σημασία στην προστασία και στην ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων. Είναι επομένως σημαντικό για εμάς να σας ενημερώσουμε για τα προσωπικά δεδομένα που χρησιμοποιούμε στα πλαίσια της παροχής υπηρεσιών προς τους πελάτες μετά την πώληση, για ποιον σκοπό τα χρησιμοποιούμε και ποια δικαιώματα έχετε σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας.

II. Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα και τι σημαίνει επεξεργασία;

1. «Προσωπικά δεδομένα» (στο εξής: δεδομένα) είναι όλες οι πληροφορίες που δηλώνουν κάτι για ένα φυσικό πρόσωπο. Τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι μόνο πληροφορίες που επιτρέπουν την εξαγωγή άμεσων συμπερασμάτων σχετικά με ένα συγκεκριμένο άτομο (όπως το όνομα ή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενός ατόμου), αλλά και πληροφορίες με τις οποίες με τις αντίστοιχες πρόσθετες γνώσεις μπορεί να γίνει αναφορά σε ένα συγκεκριμένο άτομο.

2. «Επεξεργασία» σημαίνει οποιαδήποτε δράση εκτελείται με τα προσωπικά σας δεδομένα (όπως για παράδειγμα η συλλογή, η καταγραφή, η οργάνωση, η ταξινόμηση, η αποθήκευση, η χρήση ή η διαγραφή δεδομένων).

2 Επεξεργασία δεδομένων

Ι. Ποιος είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων σας;

Υπεύθυνη για την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι η Liebherr-Hausgeräte Vertriebs- und Service GmbH, Konrad-Zuse-Straße 4+6, 89081 Ulm, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected].

II. Ποια δεδομένα συλλέγουμε και για ποιον σκοπό;

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα δεδομένα για τη γραπτή, τηλεφωνική ή ηλεκτρονική καταγραφή και την επακόλουθη επιτόπια παροχή υπηρεσιών προς τους πελάτες μετά την πώληση:
• Το όνομα και το επώνυμό σας
• Τη διεύθυνσή σας (οδός, αριθμός, ταχυδρομικός κώδικας, πόλη και χώρα)
• Τον αριθμό τηλεφώνου σας
• Τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας
• Τον σειριακό αριθμό της συσκευής σας
• Ατομική δήλωση σφάλματος / περιγραφή του περιστατικού της ή αίτησης υπεραξίας

Επεξεργαζόμαστε τα παραπάνω δεδομένα για τους παρακάτω σκοπούς:
• Για τον προσδιορισμό του υπεύθυνου συνεργάτη εξυπηρέτησης καθώς και για τον ορισμό ενός ραντεβού τεχνικού ελέγχου
• Για την επικοινωνία μαζί σας σχετικά με μια περίπτωση τεχνικού ελέγχου
• Για την επικύρωση ενός ψυγείου και καταψύκτη Liebherr
• Για την ταξινόμηση της βλάβης από τον τεχνικό εξυπηρέτησης
• Για τη διενέργεια ερευνών ικανοποίησης πελατών

Υπόδειξη: Η επικοινωνία και η υλοποίηση θα πραγματοποιηθεί είτε από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της Liebherr-Hausgeräte είτε από μια συμβεβλημένη υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών που θα επιλεγεί από εμάς. Χωρίς την παροχή των προαναφερθέντων προσωπικών δεδομένων, δεν είναι δυνατή η παροχή υπηρεσιών προς τους πελάτες μετά την πώληση. Η συλλογή περαιτέρω προσωπικών δεδομένων γίνεται μόνο εάν τα παρέχετε οικειοθελώς.

III. Με ποια νομική βάση συλλέγουμε τα δεδομένα σας;

Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι —εφόσον δεν υφίστανται συγκεκριμένες νομικές διατάξεις— το άρθρο 6 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.

Η επεξεργασία των δεδομένων σας πραγματοποιείται κατ' εφαρμογή συμβάσεων [άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων]

Η επεξεργασία των δεδομένων σας πραγματοποιείται βάσει στάθμισης συμφερόντων [6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων]

Τα νόμιμα συμφέροντά μας είναι:
Η συνεχής βελτίωση των υπηρεσιών προς τους πελάτες μας για να διασφαλίζουμε τη συνεχή ικανοποίηση των πελατών μας.

Εάν επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας βάσει στάθμισης συμφερόντων, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις του άρθρου 21 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.
Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας μόνο εφόσον είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των προαναφερόμενων σκοπών.

IV. Σε ποιον και για ποιον σκοπό διαβιβάζουμε κάποιες κατηγορίες δεδομένων σας;

Μπορούμε να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας στους εξής:

1. Άλλες εταιρείες του τομέα Liebherr, καθώς και αδελφές εταιρείες που είναι υπεύθυνες για την εμπορία ψυγείων και καταψυκτών, την παροχή εργασιών συντήρησης και επισκευής των εν λόγω συσκευών, καθώς και άλλες υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για την έναρξη, την εκτέλεση ή τον τερματισμό μιας σύμβασης ή ότι υπάρχει έννομο συμφέρον από πλευρά μας για τη διαβίβαση και το υπερισχύον νόμιμο συμφέρον σας δεν αντιτίθεται σε αυτό·

2. Στους παρόχους υπηρεσιών που χρησιμοποιούμε για την επίτευξη των προαναφερθέντων σκοπών·

3. Σε δικαστήρια, διαιτητικά δικαστήρια, αρχές ή νομικούς συμβούλους, εάν αυτό είναι απαραίτητο για τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία ή για την προβολή, την άσκηση ή την υπεράσπιση των νομικών αξιώσεων.

V. Τα δεδομένα σας θα υποβληθούν σε επεξεργασία εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

Η διαβίβαση δεδομένων σε οργανισμούς σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στις λεγόμενες τρίτες χώρες) επιτρέπεται μόνο 1) εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας ή 2) εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποφασίσει ότι υπάρχει επαρκές επίπεδο προστασίας σε μια τρίτη χώρα (άρθρο 45 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων). Εάν η Επιτροπή δεν έχει λάβει τέτοια απόφαση, επιτρέπεται να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας σε τρίτους που βρίσκονται σε τρίτη χώρα μόνο εάν υπάρχουν κατάλληλες εγγυήσεις (π.χ. τυποποιημένες ρήτρες προστασίας δεδομένων που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ή την εποπτική αρχή κατόπιν συγκεκριμένης διαδικασίας) και εφόσον διασφαλίζεται η επιβολή των δικαιωμάτων σας ως υποκείμενου των δεδομένων ή η διαβίβαση επιτρέπεται σε μεμονωμένες περιπτώσεις βάσει άλλων αδειών (άρθρο 49 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων).

VI. Πότε διαγράφουμε ή ανωνυμοποιούμε τα δεδομένα σας;

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για τον εκάστοτε σκοπό, εκτός εάν έχετε αντιταχθεί στην επεξεργασία των δεδομένων σας ή έχετε ανακαλέσει έγκυρα τυχόν συγκατάθεσή σας.

Εφόσον υφίστανται νομικές απαιτήσεις τήρησης —π.χ. στο εμπορικό ή στο φορολογικό δίκαιο— θα πρέπει να αποθηκεύσουμε τα σχετικά δεδομένα κατά τη διάρκεια της περιόδου τήρησης. Μετά τη λήξη της υποχρέωσης διατήρησης, θα ελέγχουμε εάν υπάρχει περαιτέρω ανάγκη για επεξεργασία. Εάν δεν υπάρχει πλέον ανάγκη, τα δεδομένα σας θα διαγράφονται.

VII. Σε ποιον βαθμό υφίσταται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων σε μεμονωμένες περιπτώσεις;

Κατ’ αρχήν, δεν χρησιμοποιούμε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων σύμφωνα με το άρθρο 22 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων για τη δημιουργία και εφαρμογή της εταιρικής σχέσης. Εάν χρησιμοποιήσουμε τις εν λόγω διαδικασίες σε μεμονωμένες περιπτώσεις, θα σας ενημερώσουμε ξεχωριστά για αυτό, υπό την προϋπόθεση ότι απαιτείται από τον νόμο.

3 Ασφάλεια δεδομένων

Χρησιμοποιούμε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για να διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα σας προστατεύονται από απώλεια, εσφαλμένες αλλαγές ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση από τρίτους. Σε κάθε περίπτωση, μόνο εξουσιοδοτημένα άτομα έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας από πλευράς μας και μόνο εφόσον είναι απαραίτητο για την επίτευξη των σκοπών που αναφέρονται παραπάνω.

4. Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων και δικαίωμα προσφυγής

Στο πλαίσιο της νομοθεσίας, έχετε δικαίωμα

1. να αποκτήσετε πρόσβαση στα δεδομένα σας·

2. να διορθώσετε τα λανθασμένα δεδομένα και να συμπληρώσετε τα ελλιπή δεδομένα·

3. να διαγράψετε τα δεδομένα σας, ιδίως εάν 1) δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα υπόδειξη προστασίας προσωπικών δεδομένων, 2) αποσύρατε τη συγκατάθεσή σας και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για επεξεργασία, 3) τα δεδομένα σας έχουν υποστεί παράνομη επεξεργασία ή 4) έχετε υποβάλει ένσταση κατά την επεξεργασία και δεν συντρέχουν επιτακτικοί νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία.

4. να περιορίσετε την επεξεργασία των δεδομένων σας, ειδικά εάν αμφισβητείτε την ορθότητα των δεδομένων ή η επεξεργασία των δεδομένων σας είναι παράνομη και ζητάτε τον περιορισμό της χρήσης τους αντί της διαγραφής.

5. να λαμβάνετε και να εξασφαλίζετε τα δεδομένα σας σε δομημένη, προσβάσιμη και μηχαναγνώσιμη μορφή, ώστε να διαβιβάζονται τα δεδομένα σας απευθείας από εμάς σε κάποιον άλλον υπεύθυνο.

Λάβετε υπόψη ότι η νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιείται βάσει της συγκατάθεσης έως την ανάκληση δεν θίγεται από την ανάκλησή σας.

Εάν αξιώσετε τα προαναφερθέντα δικαιώματα, ζητάμε την κατανόησή σας καθώς ενδέχεται να σας ζητήσουμε αποδεικτικά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι είστε το άτομο που ισχυρίζεστε ότι είστε.

Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή.

5 Ποιος είναι ο υπεύθυνος επικοινωνίας σας για ζητήματα προστασίας δεδομένων και πώς μπορώ να έρθω σε επαφή μαζί του;

Εάν έχετε απορίες σχετικά με την προστασία των δεδομένων, επικοινωνήστε με τον:
Sinan Sen
Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων
Liebherr-IT Services GmbH
St. Vitus 1
88457 Oberopfingen/Kirchdorf an der Iller
Γερμανία
[email protected]

Έκδοση: Ιούνιος 2021

Η λίστα επιθυμιών περιλαμβάνει:
Προστέθηκε πρόσφατα: Η λίστα επιθυμιών σας δεν περιλαμβάνει κανένα προϊόν.
close