Privacy

Principes voor gegevensverwerking voor de MyLiebherr en de Liebherr SmartDevice-app (informatieverplichtingen)

A. Algemeen

I. Waarop ziet deze gegevensbeschermingsverklaring toe?

We vinden de bescherming en veiligheid van uw persoonsgegevens zeer belangrijk. Daarom is het voor ons belangrijk om u te informeren welke persoonsgegevens we voor welk doel gebruiken en welke rechten u heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens.

MyLiebherr-portal

Het 'MyLiebherr-portal' omvat uw activiteiten op de website van MyLiebherr, in het bijzonder maar niet alleen het gebruik van MyLiebherr-accounts alsmede alle overige gekoppelde modules. Verdere informatie over de relatie tussen het MyLiebherr-portal en MyLiebherr-accounts vindt u in de onderstaande paragraaf 'De MyLiebherr-account'.

De MyLiebherr-account

Het 'MyLiebherr-account' is uw centrale gebruikersaccount bij Liebherr-Hausgeräte GmbH. Om een MyLiebherr-account aan te maken, moet u zich registreren. Registratie is op het 'MyLiebherr-portaal' (https://home.myliebherr.com) mogelijk. Bij registratie via het MyLiebherr-portaal ontvangt u aan het einde van het registratieproces een e-mail met een bevestigingslink. De bevestigingslink moet door u worden aangeklikt om de registratie af te ronden. Als alternatief kunt u zich ook via uw Google-, Facebook- of Microsoft-account voor de MyLiebherr-account registreren (hierna 'SM-login' genoemd). Let erop dat we geen invloed hebben op de verwerking van uw persoonsgegevens door Google, Facebook en Microsoft. Met uw MyLiebherr-account kunt u gebruik maken van de 'single sign on'-dienst (eenmalige aanmelding) van Liebherr-Hausgeräte GmbH (hierna afgekort tot 'SSO'). De SSO maakt het mogelijk om met dezelfde toegangsgegevens gebruik te maken van ander aan de SSO gekoppeld digitaal aanbod met beperkte toegang (hierna 'modules' genoemd). Met de SSO kunt u tussen de modules navigeren zonder dat een apart registratie- en aanmeldproces noodzakelijk is. De SSO geeft uw in de MyLiebherr-account opgeslagen gegevens die voor het gebruik van de desbetreffende module noodzakelijk zijn, automatisch door aan de desbetreffende aanbieder van de module om het u zo makkelijk mogelijk te maken. De modules worden of door Liebherr-Hausgeräte GmbH of door dochtervennootschappen van Liebherr-Hausgeräte GmbH geëxploiteerd.

De Liebherr SmartDevice-app

Via de Liebherr SmartDevice-app kunt u uw Liebherr koel- en vriesapparaten visualiseren en configureren. Voor gebruik van de Liebherr SmartDevice-app zijn een module met WLAN (hierna 'SmartDeviceBox' genoemd), een MyLiebherr-account en een internetverbinding noodzakelijk. Door de SmartDeviceBox worden uw Liebherr koel- en vriesapparaten via een router met WLAN met het internet verbonden. De SmartDeviceBox kan bij Liebherr koel- en vriesapparaten met SmartDevice worden uitgerust. Bij sommige Liebherr koel- en vriesapparaten is de SmartDeviceBox al geïntegreerd. In combinatie met de SmartDeviceBox kunt u via de Liebherr SmartDevice-app diverse functies van uw Liebherr koel- en vriesapparaten, zoals de koeltemperatuur, onderweg regelen. Met de Liebherr SmartDevice-app ziet u in een oogopslag alle belangrijke alarmmeldingen, zoals een per ongeluk opengelaten deur. De Liebherr SmartDevice-app beschikt over een meldfunctie die u bijvoorbeeld herinnert wanneer het luchtfilter moet worden vervangen of het ventilatierooster moet worden gereinigd.

II. Wat zijn persoonsgegevens en wat houdt verwerking in?

1. 'Persoonsgegevens' (hierna ook 'gegevens' genoemd) zijn alle gegevens die betrekking hebben op een natuurlijk persoon. Persoonsgegevens zijn niet alleen de informatie die direct terug te leiden is op een bepaald persoon (zoals de naam of e-mailadres van een persoon), maar ook informatie die met behulp van aanvullende informatie op een bepaald persoon herleidbaar is.

2. 'Verwerking' betekent handelingen waaraan uw persoonsgegevens worden onderworpen (zoals verzamelen, registreren, organiseren, indelen, opslaan, gebruiken of verwijderen van gegevens).

B. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn gegevens?

Verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens is Liebherr-Hausgeräte GmbH (Memminger Straße 77-79, 88416 Ochsenhausen, Duitsland; telefoon: +4973529280; fax: +497352928408; e-mail: [email protected]).

C. Gegevensverwerking met betrekking tot de MyLiebherr-account en het MyLiebherr-portal

I. Welke gegevens verzamelen we voor welk doel?

Bij oproepen van het MyLiebherr-portaal worden door onze webservers met name de volgende gegevens verwerkt, die we in zogeheten logbestanden opslaan:

1. de datum van de toegang tot het MyLiebherr-portaal

2. het tijdstip van de toegang tot het MyLiebherr-portaal

3. het internetadres van de website waarop u zich op het moment van het oproepen van het MyLiebherr-portaal bevond (URL)

4. de door u via het MyLiebherr-portaal geopende bestanden

5. de aan u overgedragen gegevenshoeveelheid

6. door u gebruikte browsersoort en -versie

7. het door u gebruikte besturingssysteem

8. de domeinnaam van uw internetaanbieder (bijvoorbeeld Telekom, Vodafone, etc.)

9. uw (externe) IP-adres

Bij registratie en gebruik van een MyLiebherr-account via het MyLiebherr-portaal zonder gebruik van een SM-login verwerken we naast de hierboven bij nummers 1-9 genoemde gegevens de volgende gegevens:

10. de registratiedatum

11. uw unieke gebruikersidentificatie (UPN)

12. de datum en tijd van de laatste succesvolle aanmelding

13. uw e-mailadres

Bij registratie en gebruik van een MyLiebherr-account via SM-login verwerken we naast de hierboven bij nummers 1-13 genoemde gegevens de volgende gegevens:

14. Identificatiekenmerk voor SM-login (zogeheten 'identifier')

Let op: Wanneer u zich met een SM-login van Facebook registreert of authenticeert, geeft Facebook aan ons naast de bij nummers 13 en 14 opgesomde gegevens ook uw achternaam, voornaam en profielfoto door. Deze gegevens worden door ons voor geen enkel doel verwerkt.

Let op: Wanneer u zich met een SM-login van Google registreert of authenticeert, geeft Google aan ons naast de bij nummers 13 en 14 genoemde gegevens ook uw achternaam, voornaam en de link naar uw profiel bij Google Plus door. Deze gegevens worden door ons voor geen enkel doel verwerkt.

Let op: Wanneer u zich met een SM-login van Apple registreert of authenticeert, geeft Apple aan ons naast de bij nummers 13 en 14 genoemde gegevens ook uw achternaam en voornaam door. Deze gegevens worden door ons voor geen enkel doel verwerkt.

Voor het optimale gebruik van de aan het MyLiebherr-portaal gekoppelde modules verzamelen we naast de bij nummers 1-14 genoemde gegevens bij u op vrijwillige basis de volgende gegevens:

15. uw taalvoorkeur

16. uw aanspreektitel

17. uw adres

18. uw telefoonnummer

19. het serienummer van uw Liebherr koel- en vriesapparaten

20. het apparaattype van uw Liebherr koel- en vriesapparaten

21. het serienummer van uw SmartDeviceBox

Deze bij nummer 1-21 genoemde gegevens verwerken we voor de volgende doeleinden:

1. ter bescherming van ons online aanbod (gebruikte gegevenscategorieën 1-9)

2. voor de registratie van een MyLiebherr-account via het MyLiebherr-portaal (gebruikte gegevenscategorieën 10-13)

3. voor de registratie van een MyLiebherr-account via SM-login (10-14)

4. voor het centrale beheer van gebruikers- en profielgegevens voor SSO (gebruikte gegevenscategorieën 10-21)

5. voor gebruik van de SSO (gebruikte gegevenscategorie 11)

6. voor de doorgifte aan de desbetreffende aanbieder van de door u gekozen module (gebruikte gegevenscategorieën 13, 15-21)

7. ter ondersteuning van uw MyLiebherr-account (gebruikte gegevenscategorieën 1-21)

Let op: Let erop dat een doorgifte van uw persoonsgegevens naar landen buiten de EU/EER mogelijk is wanneer de desbetreffende aanbieder van uw module in een dergelijk land gevestigd is. Voor de doorgifte aan een dergelijke aanbieder zullen we uw uitdrukkelijke toestemming vragen.

Verwerking voor andere doeleinden komt alleen voor indien aan de hiervoor noodzakelijke juridische eisen overeenkomstig art. 6, lid 4, AVG is voldaan. Aan een eventuele informatieplicht overeenkomstig art. 13, lid 3, AVG en art. 14, lid 4, AVG zullen we in dit geval vanzelfsprekend voldoen.

II. Op welke juridische grondslagen verwerken we uw gegevens?

Grondslag voor de verwerking van uw gegevens is in principe (in zoverre er geen nog specifiekere juridische voorschriften zijn) art. 6 AVG.

De verwerking van uw gegevens vindt op basis van de volgende rechtsgronden plaats:

1. Gegevensverwerking voor de uitvoering van een overeenkomst (art. 6, lid 1, let. b, AVG) (geldt voor doeleinden 2-7)

2. Gegevensverwerking op basis van gerechtvaardigde belangen (art. 6, lid 1, let. f, AVG) (geldt voor doel 1)

3. Gegevensverwerking voor het nakomen van een wettelijke verplichting (art. 6, lid 1, let. c, AVG) (geldt voor doel 1)

4. Toestemming (art. 6, lid 1, let. a, AVG) (geldt bij een eventuele doorgifte van uw gegevens naar een land buiten de EU/EER voor doel 6)

Onze gerechtvaardigde belangen zijn:

Verbetering van stabiliteit, functionaliteit en beveiliging van het portaal (geldt voor doel 1)

Wanneer we uw gegevens op basis van een gerechtvaardigd belang verwerken, heeft u het recht om met inachtneming van de voorwaarden van art. 21 AVG bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens.

We verwerken uw gegevens uitsluitend in zoverre dit voor de vervulling van de bovenstaande doeleinden ook noodzakelijk is.

III. Aan wie en voor welke doeleinden geven we welke categorieën van uw gegevens door?

We geven uw gegevens eventueel door:

1. Aan de aanbieders van de door u actief gebruikte modules en eventueel overige diensten of prestaties (gegevenscategorieën 13, 15-21)

2. Aan andere ondernemingen van de Liebherr-groep, in zoverre dit voor initiatie, uitvoering of beëindiging van een overeenkomst noodzakelijk is of aan onze kant een gerechtvaardigd belang voor deze doorgifte bestaat en een zwaarder wegend gerechtvaardigd belang van uw kant dit niet verhindert (gegevenscategorieën 13-21)

3. Aan de door u gekozen aanbieder van de SM-login (gegevenscategorie 14)

4. Aan onze dienstverleners die we voor de vervulling van de eerder genoemde doeleinden inzetten (gegevenscategorieën 1-21)

5. Aan rechtbanken, arbitragepanels, overheidsinstanties of advocaten wanneer dit voor naleving van geldend recht of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims noodzakelijk is. (gegevenscategorieën 1-21)

IV. Worden mijn gegevens buiten de Europese Unie verwerkt?

Een gegevensdoorgifte naar staten buiten de Europese Unie (zogenaamde derde staten) is alleen toegestaan (1) in zoverre u ons uw toestemming heeft gegeven of (2) in zoverre de Europese Commissie bepaald heeft dat in een derde staat een adequaat beschermingsniveau aanwezig is (art. 45 AVG). Indien de Commissie dit niet heeft bepaald, mogen we uw gegevens aan derden die zich in een derde land bevinden alleen doorgeven in zoverre gepaste garanties aanwezig zijn (bijv. standaardclausules over gegevensbescherming die door de Commissie of de toezichthouder voor een bepaald proces zijn vastgesteld) en de rechten van u als betrokkene zijn gewaarborgd.

V. Wanneer verwijderen of anonimiseren we uw gegevens?

We verwerken uw gegevens zolang het voor het desbetreffende doel noodzakelijk is, in zoverre u niet effectief bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking van uw gegevens of uw eventuele toestemming effectief heeft ingetrokken.

In zoverre wettelijke bewaarverplichtingen aanwezig zijn (bijv. in handels- of belastingrecht) moeten we de daaraan onderworpen gegevens gedurende de verplichte bewaarperiode opslaan. Na afloop van de verplichte bewaarperiode controleren we of een andere noodzaak voor verwerking aanwezig is. Indien er geen noodzaak meer bestaat, worden uw gegevens verwijderd.

D. Gegevensverwerking met betrekking tot de Liebherr SmartDevice-app

I. Welke gegevens verzamelen we voor welk doel?

Voor gebruik van de Liebherr SmartDevice-app is een MyLiebherr-account noodzakelijk. In aanvulling op de gegevens onder C.I. verzamelen we bij u in het bijzonder de volgende gegevens:

1. de apparaatgegevens van uw Liebherr koel- en vriesapparaten (serienummer, gekozen omschrijving, model en soort)

2. de sensorgegevens van uw Liebherr koel- en vriesapparaten (temperatuurstatus, toerental van de compressor, deurstatus)

3. de apparaatgegevens van uw Liebherr SmartDeviceBox (serienummer, model, soort, verbindingsstatus)

4. de technische configuratie van uw eindapparaat (model, fabrikant, gebruikt besturingssysteem, verbindingsstatus)

Deze gegevens verwerken we in principe alleen voor de volgende doeleinden:

1. Beschikbaarstelling van de functies van de Liebherr SmartDevice-app (gebruikte gegevenscategorieën 1-4)

2. Analyse van fouten en verbetering van de app (gebruikte gegevenscategorieën 1-4 en gegevenscategorieën onder C. I. 1-9)

Gegevensverwerking voor andere doeleinden komt alleen voor indien aan de hiervoor noodzakelijke juridische eisen overeenkomstig art. 6, lid 4, AVG is voldaan. Aan een eventuele informatieplicht overeenkomstig art. 13, lid 3, AVG en art. 14, lid 4, AVG zullen we in dit geval vanzelfsprekend voldoen.

II. Op welke wettelijke grondslag verzamelen we uw gegevens?

Grondslag voor de verwerking van uw gegevens is in principe (in zoverre er geen nog specifiekere juridische voorschriften zijn) art. 6 AVG.

De verwerking van uw gegevens vindt op grond van de volgende rechtsgrond(en) plaats:

1. Toestemming (art. 6, lid 1, let. a, AVG) (geldt voor doeleinden 2)

2. Gegevensverwerking voor de uitvoering van overeenkomsten (art. 6, lid 1, let. b, AVG)

(geldt voor doel 1)

Wanneer we uw gegevens op grond van uw toestemming verwerken, heeft u te allen tijde het recht om uw toestemming voor de toekomst tegenover ons in te trekken.

We verwerken uw gegevens uitsluitend in zoverre dit voor de vervulling van de bovenstaande doeleinden ook noodzakelijk is.

III. Aan wie en voor welke doeleinden geven we welke categorieën van uw gegevens door?

We geven uw gegevens eventueel door:

1. Aan andere gelieerde ondernemingen van Liebherr, in zoverre dit voor initiatie, uitvoering of beëindiging van een overeenkomst noodzakelijk is of aan onze kant een gerechtvaardigd belang voor deze doorgifte bestaat en een zwaarder wegend gerechtvaardigd belang van uw kant dit niet verhindert (gegevenscategorieën 1-4)

2. Aan onze dienstverleners die we voor de vervulling van de eerder genoemde doeleinden inzetten (gegevenscategorieën 1-4)

3. Aan rechtbanken, arbitragepanels, overheidsinstanties of advocaten wanneer dit voor naleving van geldend recht of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims noodzakelijk is. (gegevenscategorieën 1-4)

IV. Worden mijn gegevens buiten de Europese Unie verwerkt?

Een gegevensdoorgifte naar staten buiten de Europese Unie (zogenaamde derde staten) is alleen toegestaan (1) in zoverre u ons uw toestemming heeft gegeven of (2) in zoverre de Europese Commissie bepaald heeft dat in een derde staat een adequaat beschermingsniveau aanwezig is (art. 45 AVG). Indien de Commissie dit niet heeft bepaald, mogen we uw gegevens aan derden die zich in een derde land bevinden alleen doorgeven in zoverre gepaste garanties aanwezig zijn (bijv. standaardclausules over gegevensbescherming die door de Commissie of de toezichthouder voor een bepaald proces zijn vastgesteld) en de rechten van u als betrokkene zijn gewaarborgd.

V. Wanneer verwijderen of anonimiseren we uw gegevens?

We verwerken uw gegevens zolang het voor het desbetreffende doel noodzakelijk is, in zoverre u niet effectief bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking van uw gegevens of uw eventuele toestemming effectief heeft ingetrokken.

In zoverre wettelijke bewaarverplichtingen aanwezig zijn (bijv. in handels- of belastingrecht) moeten we de daaraan onderworpen gegevens gedurende de verplichte bewaarperiode opslaan. Na afloop van de verplichte bewaarperiode controleren we of een andere noodzaak voor verwerking aanwezig is. Indien er geen noodzaak meer bestaat, worden uw gegevens verwijderd.

VI. Liebherr SmartDevice Skill voor Amazon Alexa

Amazon Echo is hardware van Amazon met gesproken invoer en uitvoer. Met Amazon Echo-apparaten kunnen gesproken opdrachten door Amazon worden geanalyseerd, vastgesteld en uitgevoerd. Voor Amazon Echo-apparaten is het gebruik van een Amazon-gebruikersaccount noodzakelijk en deze kunnen door het toevoegen van zogenaamde 'Skills' aan de interface van extra functies worden voorzien. Door de Liebherr SmartDevice-app Skill kunt u bepaalde functies van de Liebherr SmartDevice-app via uw Amazon Echo-apparaat met spraak sturen. Daarvoor is het nodig dat u de Liebherr SmartDevice-app Skill in uw Amazon-account activeert en daar uw MyLiebherr-account aan deze Skill koppelt. Door deze koppeling kunnen door u gegeven gesproken opdrachten door Amazon worden vastgesteld en via een geanonimiseerde digitale handtekening aan de Liebherr SmartDevice-app worden gezonden voor uitvoering. Met uitzondering van de datum, dat u over een Amazon-account beschikt en dat u over een MyLiebherr-account beschikt, worden daarbij geen persoonsgegevens door ons aan Amazon of door Amazon aan ons doorgegeven.

VII. Liebherr SmartDevice functies voor Conrad Connect

Conrad Connect is een dienst van Conrad Connect GmbH waarmee u de functies van de Liebherr SmartDevice-app aan verschillende door Conrad Connect ondersteunde slimme apparaten en apps kunt koppelen. Zo kan door een bepaalde gebeurtenis (bijv. tijdstip) een actie worden gestart (bijv. de functie SuperCool activeren). Voor het gebruik van Conrad Connect heeft u een account nodig en door het toevoegen van de fabrikant of het merk creëert u unieke toepassingen. Deze koppeling maakt het mogelijk om bepaalde functies van de Liebherr SmartDevice-app via Conrad Connect aan te sturen. Daarvoor is het noodzakelijk dat u de Liebherr SmartDevice-app in uw Conrad Connect-account activeert en aan uw MyLiebherr-account koppelt. Met uitzondering van de datum en dat u over een Conrad Connect-account en een MyLiebherr-account beschikt, worden hierbij geen persoonsgegevens door ons aan Conrad Connect of door Conrad Connect aan ons doorgegeven.

VIII. Liebherr SmartDevice Trigger voor IFTTT

IFTTT is een dienst van IFTTT Inc. waarmee u de functies van de Liebherr SmartDevice-app aan verschillende door IFTTT ondersteunde toepassingen kunt koppelen. Zo kan door een bepaalde gebeurtenis (bijv. betreden van de woning) een actie worden gestart (bijv. functie Supercool activeren). Voor gebruik van IFTTT is het noodzakelijk dat u de Liebherr SmartDevice Trigger in uw IFTTT-account activeert en daar uw MyLiebherr-account aan de Liebherr SmartDevice Trigger koppelt. Met uitzondering van de datum, dat u over een IFTTT-account beschikt en dat u over een MyLiebherr-account beschikt, worden daarbij geen persoonsgegevens door ons aan IFTTT Inc. of door IFTTT Inc. aan ons doorgegeven.

IX. Liebherr SmartDevice app functies voor HomeConnect Plus

HomeConnect Plus is een app waarmee u de functies van de Liebherr SmartDevice app kunt koppelen aan verschillende slimme apparaten die door HomeConnect Plus worden ondersteund. Dit betekent dat een specifieke gebeurtenis (bv. het betreden van de woning) een actie kan activeren (bv. het activeren van de SuperCool-functie). Het gebruik van HomeConnect Plus vereist een HomeConnect Plus gebruikersaccount en kan worden uitgebreid met interfaces voor extra functies door de fabrikant of het merk toe te voegen. Met deze link kunt u een aantal functies van de Liebherr SmartDevice app bedienen via HomeConnect Plus. Hiervoor moet u de Liebherr SmartDevice app activeren in uw HomeConnect Plus gebruikersaccount en uw MyLiebherr account koppelen. Met uitzondering van de datum dat u een HomeConnect Plus gebruikersaccount en een MyLiebherr account heeft, worden er geen persoonlijke gegevens van ons naar HomeConnect Plus of van HomeConnect Plus naar ons verzonden.

X. Liebherr SmartDevice-app Actions voor Google Home

Google Home Smart Speaker is hardware van Google met spraakinvoer en -uitvoer. Met Google Home Smart Speaker kun je je spraakopdrachten door Google laten analyseren, interpreteren en uitvoeren. Voor de Google Home Smart Speaker heb je een Google-gebruikersaccount nodig en als je de zogenaamde 'Actions' toevoegt, zijn er nog meer functies beschikbaar. Met de Liebherr SmartDevice-app Actions kun je bepaalde functies van de Liebherr SmartDevice-app via je Google Home Smart Speaker met spraak aansturen. Hiervoor moet je de Liebherr SmartDevice-app Actions in je Google-account activeren en daar je MyLiebherr-account aan deze Actions koppelen. Door deze koppeling kan Google je spraakopdrachten interpreteren en deze via een geanonimiseerde digitale handtekening naar de Liebherr SmartDevice-app sturen, die ze vervolgens uitvoert. Behalve de datum waarop je een Google-account en een MyLiebherr-account hebt aangemaakt, worden er geen persoonsgegevens door ons aan Google of door Google aan ons doorgegeven.

E. Hoe zijn mijn persoonsgegevens tegen toegang door onbevoegde personen en verlies beveiligd?

We gebruiken technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om te verzekeren dat uw gegevens tegen verlies, onjuiste wijzigingen of onbevoegde toegang door derden zijn beschermd. In ieder geval hebben op onze website alleen bevoegde personen toegang tot uw gegevens en ook slechts in zoverre dit in het kader van de eerder genoemde doeleinden noodzakelijk is. De doorgifte van alle gegevens vindt versleuteld plaats.

F. Cookies en andere technologieën

In het kader van de beschikbaarstelling van onze website maken wij gebruik van cookies en andere technologieën. Informatie hierover vindt u in ons cookiebeleid.

G. Rechten van betrokkenen en recht op bezwaar

U heeft binnen een wettelijk afgebakend kader recht op

1. inzage in uw gegevens;

2. correctie van onjuiste gegevens en aanvulling van onvolledige gegevens;

3. verwijdering van uw gegevens, met name wanneer (1) deze voor de in deze gegevensbeschermingsverklaring genoemde doeleinden niet meer nodig zijn, (2) u uw toestemming intrekt en een andere rechtsgrond voor de verwerking ontbreekt, (3) uw gegevens onrechtmatig zijn verwerkt of (4) u bezwaar tegen de verwerking heeft gemaakt en geen zwaarder wegende gronden aanwezig zijn voor de verwerking.

4. beperking van de verwerking van uw gegevens, met name wanneer de juistheid van de gegevens door u wordt bestreden of de verwerking van uw gegevens onrechtmatig is en u in plaats van verwijdering om de beperking van het gebruik verzoekt.

5. Het recht om uw gegevens in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen en te verwerken en om uw gegevens door ons direct aan een andere gegevensverantwoordelijke door te geven.

Let erop dat de rechtmatigheid van de verwerking die voorafgaand aan uw intrekking op grond van uw toestemming heeft plaatsgevonden, onverlet blijft.

Bij niet-schriftelijke geldigmaking van de bovengenoemde rechten vragen we begrip voor het feit dat we eventueel bewijsstukken van u verlangen, die aantonen dat u de persoon bent voor wie u zich uitgeeft. Daarnaast heeft u recht om een klacht in te dienen bij de desbetreffende toezichthouder.

H. Hoe neem ik contact op met de functionaris voor gegevensbescherming?

Neem bij vragen over gegevensbescherming contact op met:

Gegevensbescherming

Liebherr-IT Services GmbH

St. Vitus 1

88457 Oberopfingen Duitsland

[email protected]

Versie: Maart 2021