Privacy

Principes voor gegevensverwerking voor de MyLiebherr (informatieverplichtingen)

A. Algemeen

I. Waarop ziet deze gegevensbeschermingsverklaring toe?

We vinden de bescherming en veiligheid van uw persoonsgegevens zeer belangrijk. Daarom is het voor ons belangrijk om u te informeren welke persoonsgegevens we voor welk doel gebruiken en welke rechten u heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens.

De MyLiebherr-account

Het 'MyLiebherr-account' is uw centrale gebruikersaccount bij Liebherr-Hausgeräte GmbH. Om een MyLiebherr-account aan te maken, moet u zich registreren. Registratie is op het 'MyLiebherr-portaal' (https://home.myliebherr.com) mogelijk. Bij registratie via het MyLiebherr-portaal ontvangt u aan het einde van het registratieproces een e-mail met een bevestigingslink. De bevestigingslink moet door u worden aangeklikt om de registratie af te ronden. Als alternatief kunt u zich ook via uw Google-, Facebook- of Microsoft-account voor de MyLiebherr-account registreren (hierna 'SM-login' genoemd). Let erop dat we geen invloed hebben op de verwerking van uw persoonsgegevens door Google, Facebook en Microsoft. Met uw MyLiebherr-account kunt u gebruik maken van de 'single sign on'-dienst (eenmalige aanmelding) van Liebherr-Hausgeräte GmbH (hierna afgekort tot 'SSO'). De SSO maakt het mogelijk om met dezelfde toegangsgegevens gebruik te maken van ander aan de SSO gekoppeld digitaal aanbod met beperkte toegang (hierna 'modules' genoemd). Met de SSO kunt u tussen de modules navigeren zonder dat een apart registratie- en aanmeldproces noodzakelijk is. De SSO geeft uw in de MyLiebherr-account opgeslagen gegevens die voor het gebruik van de desbetreffende module noodzakelijk zijn, automatisch door aan de desbetreffende aanbieder van de module om het u zo makkelijk mogelijk te maken. De modules worden of door Liebherr-Hausgeräte GmbH of door dochtervennootschappen van Liebherr-Hausgeräte GmbH geëxploiteerd.

II. Wat zijn persoonsgegevens en wat houdt verwerking in?

1. 'Persoonsgegevens' (hierna ook 'gegevens' genoemd) zijn alle gegevens die betrekking hebben op een natuurlijk persoon. Persoonsgegevens zijn niet alleen de informatie die direct terug te leiden is op een bepaald persoon (zoals de naam of e-mailadres van een persoon), maar ook informatie die met behulp van aanvullende informatie op een bepaald persoon herleidbaar is.

2. 'Verwerking' betekent handelingen waaraan uw persoonsgegevens worden onderworpen (zoals verzamelen, registreren, organiseren, indelen, opslaan, gebruiken of verwijderen van gegevens).

B. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn gegevens?

Verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens is Liebherr-Hausgeräte GmbH (Memminger Straße 77-79, 88416 Ochsenhausen, Duitsland; telefoon: +4973529280; fax: +497352928408; e-mail: [email protected]).

C. Gegevensverwerking met betrekking tot de MyLiebherr-account

I. Welke gegevens verzamelen we voor welk doel?

Bij oproepen van het MyLiebherr-account worden door onze webservers met name de volgende gegevens verwerkt, die we in zogeheten logbestanden opslaan:

- de datum van de toegang tot het MyLiebherr-account

- het tijdstip van de toegang tot het MyLiebherr-account

- het internetadres van de website waarop u zich op het moment van het oproepen van het MyLiebherr-account bevond (URL)

- de door u via het MyLiebherr-account geopende bestanden

- de aan u overgedragen gegevenshoeveelheid

- door u gebruikte browsersoort en -versie

- het door u gebruikte besturingssysteem

- de domeinnaam van uw internetaanbieder (bijvoorbeeld Telekom, Vodafone, etc.)

- uw (externe) IP-adres

Bij registratie en gebruik van een MyLiebherr-account via het MyLiebherr-portaal zonder gebruik van een SM-login verwerken we naast de hierboven genoemde gegevens de volgende gegevens:

- de registratiedatum

- uw unieke gebruikersidentificatie (UPN)

- de datum en tijd van de laatste succesvolle aanmelding

- uw e-mailadres

Bij registratie en gebruik van een MyLiebherr-account via SM-login verwerken we naast de hierboven genoemde gegevens de volgende gegevens:

- Identificatiekenmerk voor SM-login (zogeheten 'identifier')

Let op: Wanneer u zich met een SM-login van Facebook registreert of authenticeert, geeft Facebook aan ons naast de opgesomde gegevens ook uw achternaam, voornaam en profielfoto door. Deze gegevens worden door ons voor geen enkel doel verwerkt.

Let op: Wanneer u zich met een SM-login van Google registreert of authenticeert, geeft Google aan ons naast de genoemde gegevens ook uw achternaam, voornaam en de link naar uw profiel bij Google Plus door. Deze gegevens worden door ons voor geen enkel doel verwerkt.

Let op: Wanneer u zich met een SM-login van Apple registreert of authenticeert, geeft Apple aan ons naast de genoemde gegevens ook uw achternaam en voornaam door. Deze gegevens worden door ons voor geen enkel doel verwerkt.

Voor het optimale gebruik van de aan het MyLiebherr-portaal gekoppelde modules verzamelen we genoemde gegevens bij u op vrijwillige basis de volgende gegevens:

- uw taalvoorkeur

- uw aanspreektitel

- uw adres

- uw telefoonnummer

- het serienummer van uw Liebherr koel- en vriesapparaten

- het apparaattype van uw Liebherr koel- en vriesapparaten

- het serienummer van uw SmartDeviceBox

Deze genoemde gegevens verwerken we voor de volgende doeleinden:

1. ter bescherming van ons online aanbod

2. voor de registratie van een MyLiebherr-account via het MyLiebherr-portaal

3. voor de registratie van een MyLiebherr-account via SM-login

4. voor het centrale beheer van gebruikers- en profielgegevens voor SSO

5. voor gebruik van de SSO

6. voor de doorgifte aan de desbetreffende aanbieder van de door u gekozen module

7. ter ondersteuning van uw MyLiebherr-account

Let op: Let erop dat een doorgifte van uw persoonsgegevens naar landen buiten de EU/EER mogelijk is wanneer de desbetreffende aanbieder van uw module in een dergelijk land gevestigd is. Voor de doorgifte aan een dergelijke aanbieder zullen we uw uitdrukkelijke toestemming vragen.

Verwerking voor andere doeleinden komt alleen voor indien aan de hiervoor noodzakelijke juridische eisen overeenkomstig art. 6, lid 4, AVG is voldaan. Aan een eventuele informatieplicht overeenkomstig art. 13, lid 3, AVG en art. 14, lid 4, AVG zullen we in dit geval vanzelfsprekend voldoen.

II. Op welke juridische grondslagen verwerken we uw gegevens?

Grondslag voor de verwerking van uw gegevens is in principe (in zoverre er geen nog specifiekere juridische voorschriften zijn) art. 6 AVG.

De verwerking van uw gegevens vindt op basis van de volgende rechtsgronden plaats:

1. Gegevensverwerking voor de uitvoering van een overeenkomst (art. 6, lid 1, let. b, AVG)

2. Gegevensverwerking op basis van gerechtvaardigde belangen (art. 6, lid 1, let. f, AVG)

3. Gegevensverwerking voor het nakomen van een wettelijke verplichting (art. 6, lid 1, let. c, AVG)

4. Toestemming (art. 6, lid 1, let. a, AVG)

Onze gerechtvaardigde belangen zijn:

Verbetering van stabiliteit, functionaliteit en beveiliging van het account

Wanneer we uw gegevens op basis van een gerechtvaardigd belang verwerken, heeft u het recht om met inachtneming van de voorwaarden van art. 21 AVG bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens.

We verwerken uw gegevens uitsluitend in zoverre dit voor de vervulling van de bovenstaande doeleinden ook noodzakelijk is.

III. Aan wie en voor welke doeleinden geven we welke categorieën van uw gegevens door?

We geven uw gegevens eventueel door:

1. Aan de aanbieders van de door u actief gebruikte modules en eventueel overige diensten of prestaties

2. Aan andere ondernemingen van de Liebherr-groep, in zoverre dit voor initiatie, uitvoering of beëindiging van een overeenkomst noodzakelijk is of aan onze kant een gerechtvaardigd belang voor deze doorgifte bestaat en een zwaarder wegend gerechtvaardigd belang van uw kant dit niet verhindert

3. Aan de door u gekozen aanbieder van de SM-login

4. Aan onze dienstverleners die we voor de vervulling van de eerder genoemde doeleinden inzetten

5. Aan rechtbanken, arbitragepanels, overheidsinstanties of advocaten wanneer dit voor naleving van geldend recht of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims noodzakelijk is.

IV. Worden mijn gegevens buiten de Europese Unie verwerkt?

Een gegevensdoorgifte naar staten buiten de Europese Unie (zogenaamde derde staten) is alleen toegestaan (1) in zoverre u ons uw toestemming heeft gegeven of (2) in zoverre de Europese Commissie bepaald heeft dat in een derde staat een adequaat beschermingsniveau aanwezig is (art. 45 AVG). Indien de Commissie dit niet heeft bepaald, mogen we uw gegevens aan derden die zich in een derde land bevinden alleen doorgeven in zoverre gepaste garanties aanwezig zijn (bijv. standaardclausules over gegevensbescherming die door de Commissie of de toezichthouder voor een bepaald proces zijn vastgesteld) en de rechten van u als betrokkene zijn gewaarborgd.

V. Wanneer verwijderen of anonimiseren we uw gegevens?

We verwerken uw gegevens zolang het voor het desbetreffende doel noodzakelijk is, in zoverre u niet effectief bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking van uw gegevens of uw eventuele toestemming effectief heeft ingetrokken.

In zoverre wettelijke bewaarverplichtingen aanwezig zijn (bijv. in handels- of belastingrecht) moeten we de daaraan onderworpen gegevens gedurende de verplichte bewaarperiode opslaan. Na afloop van de verplichte bewaarperiode controleren we of een andere noodzaak voor verwerking aanwezig is. Indien er geen noodzaak meer bestaat, worden uw gegevens verwijderd.

D. Hoe zijn mijn persoonsgegevens tegen toegang door onbevoegde personen en verlies beveiligd?

We gebruiken technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om te verzekeren dat uw gegevens tegen verlies, onjuiste wijzigingen of onbevoegde toegang door derden zijn beschermd. In ieder geval hebben op onze website alleen bevoegde personen toegang tot uw gegevens en ook slechts in zoverre dit in het kader van de eerder genoemde doeleinden noodzakelijk is. De doorgifte van alle gegevens vindt versleuteld plaats.

E. Cookies en andere technologieën

In het kader van de beschikbaarstelling van onze website maken wij gebruik van cookies en andere technologieën. Informatie hierover vindt u in ons cookiebeleid.

F. Rechten van betrokkenen en recht op bezwaar

U heeft binnen een wettelijk afgebakend kader recht op

1. inzage in uw gegevens;

2. correctie van onjuiste gegevens en aanvulling van onvolledige gegevens;

3. verwijdering van uw gegevens, met name wanneer (1) deze voor de in deze gegevensbeschermingsverklaring genoemde doeleinden niet meer nodig zijn, (2) u uw toestemming intrekt en een andere rechtsgrond voor de verwerking ontbreekt, (3) uw gegevens onrechtmatig zijn verwerkt of (4) u bezwaar tegen de verwerking heeft gemaakt en geen zwaarder wegende gronden aanwezig zijn voor de verwerking.

4. beperking van de verwerking van uw gegevens, met name wanneer de juistheid van de gegevens door u wordt bestreden of de verwerking van uw gegevens onrechtmatig is en u in plaats van verwijdering om de beperking van het gebruik verzoekt.

5. Het recht om uw gegevens in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen en te verwerken en om uw gegevens door ons direct aan een andere gegevensverantwoordelijke door te geven.

Let erop dat de rechtmatigheid van de verwerking die voorafgaand aan uw intrekking op grond van uw toestemming heeft plaatsgevonden, onverlet blijft.

Bij niet-schriftelijke geldigmaking van de bovengenoemde rechten vragen we begrip voor het feit dat we eventueel bewijsstukken van u verlangen, die aantonen dat u de persoon bent voor wie u zich uitgeeft. Daarnaast heeft u recht om een klacht in te dienen bij de desbetreffende toezichthouder.

G. Hoe neem ik contact op met de functionaris voor gegevensbescherming?

Neem bij vragen over gegevensbescherming contact op met:

Gegevensbescherming

Liebherr-IT Services GmbH

St. Vitus 1

88457 Oberopfingen Duitsland

[email protected]

Versie: March 2021