Vennligst velg ditt område
Lukk

Tilbake til skjemaet

Liebherr kompressorgarantivilkår for

Liebherr-Export AG (Liebherr) gir eieren av dette Liebherr-kjøle- og/eller fryseskapet for privat bruk (apparatet) en garanti i henhold til følgende vilkår (Liebherr-kompressoren) garanti). Denne Liebherr-kompressorgarantien gjelder i tillegg til de lovbestemte rettighetene kjøperen har krav på overfor selgeren av apparatet (garanti mot fabrikasjonsfeil, generell garanti), og begrenser ikke disse.

I. Gyldighetsområde

Liebherr-kompressorgarantien gjelder for Liebherr-kjøleskap og/eller -frysere til privat bruk som er installert i Norge. Apparater til kommersiell bruk er ikke omfattet av Liebherr-kompressorgarantien.

II. Garant

Garant er Liebherr Export AG, General-Guisan-Strasse 14, 5415 Nussbaumen AG, Sveits.

III. Liebherr-kompressorgarantiens varighet og begynnelse

 • Liebherr-kompressorgarantien gis for en periode på 10 år (garantiperiode).
 • Garantiperioden begynner når apparatet overleveres til kjøperen som kjøpte apparatet i den hensikt å ta det i bruk for første gang.
 • Garantiperioden blir hverken fornyet eller forlenget hvis service utføres under Liebherr-kompressorgarantien.


IV. Forutsetning for Liebherr-kompressorgarantien

Liebherr yter Liebherr-kompressorgarantien kun hvis følgende forutsetninger beviselig er oppfylt:

 • Apparatet ble kjøpt for første gang fra Liebherr eller en selger som er en kontraktør autorisert av Liebherr, innenfor Liebherr-garantiens gyldighetsområde.
 • Apparatet er oppstilt i Liebherr-kompressorgarantiens gyldighetsområde.
 • Apparatet benyttes utelukkende til privat bruk.
 • Liebherr-kompressorgarantiens bevis og kjøpsbeviset legges frem for Liebherrs kundeservicepersonell for apparatet.
 • Apparatet ble forskriftsmessig registrert hos Liebherr innen to år etter kjøp.
 • Liebherr-kompressorgarantien kan ikke overføres til et annet apparat.


V. Liebherr-kompressorgarantiens innhold og omfang

 • Hvis det oppstår mangler på kompressoren til apparatet i løpet av garantiperioden som beviselig skyldes material- eller produksjonsfeil, vil Liebherrs kundeservice eller Liebherrs autoriserte kundeservicepartner stille en passende ny kompressor til disposisjon gratis og dekke de tilknyttede kostnadene, spesielt reisekostnader og arbeidstid for montering og demontering av kompressoren, samt ev. ytterligere påkrevd reparasjonsmateriell.
 • Liebherr-kompressorgarantien omfatter ingen krav mot Liebherr som går utover denne utbedringen av mangler.
 • I løpet av garantiperioden for Liebherr-garantien og Liebherr-GarantiPlus (hvis aktuelt), gjelder kun vilkårene i Liebherr-garantien og Liebherr-GarantiPlus (hvis aktuelt).


VI. Utelukkelse og opphør av Liebherr-kompressorgarantien

 • Utelukket fra Liebherr-kompressorgarantien er feil eller mangler på kompressoren som kan spores tilbake til:
  • manglende overholdelse av bruks- og/eller monteringsanvisningen, feilaktig oppstilling og/eller tilkobling, uriktig bruk, uforskriftsmessig betjening eller belastning samt slitasje.<
  • ytre påvirkninger som f.eks. transportskader, skade pga. støt eller slag, skader pga. været eller andre naturfenomener.
  • reparasjoner og endringer som ikke ble utført av Liebherrs kundeservice eller en autorisert Liebherr-kundeservicepartner.
 • Liebherr-kompressorgarantien opphører hvis typeskiltet eller apparatnummeret har blitt fjernet, manipulert eller gjort uleselig, eller hvis deler av fremmed opprinnelse har blitt montert eller anbrakt i apparatet, uansett av hvem.


VII. Foreldelse

Krav mot Liebherr-kompressorgarantien pga. en mangel som er blitt fremsatt innenfor garantiperioden, foreldes etter 6 måneder. Foreldelsesfristen begynner når mangelen oppdages.

VIII. Krav

Kontaktadressen for å fremsette krav mot denne Liebherr-kompressorgarantien er:

Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
D-88416 Ochsenhausen
E-post: [email protected]
Tlf.: +49 7352 928-0

Tilbake til skjemaet

Ønskelisten din omfatter:
Nylig lagt til: Ønskelisten din inneholder ikke noen produkter.
close