Vennligst velg ditt område
Lukk

Tilbake til skjemaet

Retningslinjer for personvern (utvidet garanti og 10 års kompressorgaranti)

Vi, Liebherr Export AG, General-Guisan-Strasse 14, 5415 Nussbaumen AG, Switzerland, legge den største vekt på beskyttelsen av og sikkerheten til dine personopplysninger. Det er derfor viktig for oss å informere deg om personopplysningene vi samler inn fra deg, formålene vi behandler dem for og rettighetene du har i forhold til dine personopplysninger.

A. Generell informasjon

I. Hva er personopplysninger og hva betyr behandling?

• «Personopplysninger» (heretter også omtalt som «opplysninger/opplysningene») er all informasjon som sier noe om en naturlig person. Personopplysninger er ikke bare informasjon som refererer direkte til en bestemt person (som navn eller e-postadresse), men også informasjon som, gitt passende tilleggskunnskap, kan knyttes til en bestemt person.

• «Behandling» betyr enhver handling utført med dine personopplysninger (som innhenting, registrering, organisering, bestilling, lagring, bruk eller sletting av data).

II. Hvem er kontrolløren for behandlingen av opplysningene dine?

Kontrolløren for behandlingen av opplysningene dine er:

Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
D-88416 Ochsenhausen
E-post: [email protected]
Tlf: +49 7352 928-0

III. Hva er dine rettigheter som registrert?

Innenfor lovbestemmelsene har du som registrert rett til å:

• motta informasjon om opplysningene dine

• få ukorrekte opplysninger korrigert og ufullstendige opplysninger fullført

• få opplysningene dine slettet, særlig hvis (1) de ikke lenger er påkrevd for formålene oppgitt i disse retningslinjene for personvern (2) du trekker tilbake ditt samtykke og det ikke finnes noe annet rettslig grunnlag for behandlingen, (3) opplysningene dine har blitt behandlet ulovlig eller (4) du har kommet med innvendinger på behandlingen og det ikke er noen overstyrende legitime grunner for behandlingen

• begrense behandlingen av opplysningene dine, særlig hvis du bestrider opplysningenes nøyaktighet eller behandlingen av opplysningene dine er ulovlig og du ber om begrensning i bruken istedenfor sletting

• komme med innvendinger mot behandlingen av opplysningene dine basert på legitime interesser på grunn av din spesielle situasjon, eller, uten spesiell begrunnelse, på behandlingen av opplysningene dine for direkte markedsføringsformål. Når du kommer med innvendinger, så sant det ikke er en protest mot direkte markedsføring, ber vi om at du forklarer grunnene til at vi ikke skal behandle opplysningene på samme måte som vi kan ha gjort tidligere. Hvis du kommer med begrunnede innvendinger, vil vi undersøke de faktiske forholdene i saken og stanse behandlingen med mindre vi kan påvise overbevisende legitime grunner for behandlingen som overstyrer dine interesser, rettigheter og friheter eller for å hevde, utøve eller forsvare rettskrav.

• motta opplysningene dine i et strukturert, alminnelig brukt og maskinlesbart format og rett til å få oss til å overfører opplysningene dine direkte til en annen kontrollør

• trekke tilbake samtykke, hvis du har samtykket til behandling. Vær oppmerksom på at tilbaketrekking av ditt samtykke ikke påvirker lovligheten av behandlingen utført på grunnlag av ditt samtykke frem til da.

Hvis du ønsker å benytte deg av rettighetene ovenfor, gjør vi oppmerksom på at vi kan kreve at du fremlegger bevis på at du er den personen du utgir deg for å være.

Videre hav du rett til å sende inn klage til en tilsynsmyndighet hvis du mener at behandlingen av opplysningenen dine er et brudd på GDPR.

B. Behandling av opplysninger

I. Utvidet garanti

Vi tilbyr deg en 10 års kompressorgaranti. Du kan frivillig registrere deg for å motta denne garantien for apparatet ditt. Som del av registreringen behandler vi opplysningene som er oppgitt nedenfor.

Hvilke opplysninger behandler vi og til hvilket formål?

Vi behandler følgende opplysninger:

• etternavn, fornavn
• e-postadresse
• postnummer
• kjøpsdato
• serienummer

Vi behandler disse opplysningene kun for det formål å utstede og sende Liebherr GarantiPlus- og kompressorgarantibeviset.

Behandling for andre formål vil kun bli vurdert hvis de nødvendige juridiske betingelsene i henhold til artikkel 6(4) GDPR er oppfylt. I dette tilfellet vil vi selvfølgelig rette oss etter eventuell informasjonsplikt i henhold til artikkel 13(3) GDPR og artikkel 14(4) GDPR.

På hvilket juridisk grunnlag behandler vi opplysningene dine?

Opplysningene dine behandles for en avtaleinngåelse eller for å gå til skritt før en avtaleinngåelse i henhold til artikkel 6(1)(b) GDPR.

II. Nyhetsbrev på e-post

Vi gir deg også muligheten til å melde deg på nyhetsbrevet vårt på e-post. I den grad du har gitt oss ditt samtykke til dette, behandler vi dataene som er oppgitt nedenfor, for å sende vårt nyhetsbrev på e-post.

Hvilke opplysninger behandler vi og til hvilket formål?

Vi behandler følgende opplysninger:

• etternavn, fornavn
• e-postadresse
• din (eksterne) IP-adresse
• dato og klokkeslett for abonnement og bekreftelse på abonnement
• dato og klokkeslett for henting av nyhetsbrev

Vi behandler opplysningene du oppgir utelukkende for å regelmessig sende deg vårt nyhetsbrev (med en personlig hilsen hvis aktuelt) per e-post og for å gi deg markedsføringsinformasjon om våre produkter og tjenester eller om relaterte kampanjer, arrangementer, konkurranser, artikler osv.

Vi behandler opplysningene som samles inn når du abonnerer på nyhetsbrevet, sammen med den doble påmeldingsprosedyren, kun for å beskytte tilbudet og for å overholde våre lovbestemte arkiveringsforpliktelser. Med den doble påmeldingsprosedyren mottar du en e-post når du melder deg på, med en forespørsel om å bekrefte abonnementet på vårt nyhetsbrev. Hvis du ikke bekrefter abonnementet ved å klikke på bekreftelseskoblingen som ble sendt til deg, vil du ikke ha abonnert på nyhetsbrevet vårt på e-post og vil derfor ikke motta det.

Vi sporer og analyserer også dine samhandlinger med nyhetsbrevet (måler åpnings- og klikkrater) og lagrer denne informasjonen, under hensyntagen til dine oppgitte personlige preferanser og interesser, eller personlige preferanser og interesser som antydet av din mottakerprofil, for å måle nyhetsbrevets resultater og kontinuerlig forbedre og produsere det etter behov. Åpningsrater måles ved hjelp av en såkalt sporingspiksel, som er en liten, usynlig bildefil som lastes av nettserveren automatisk når nyhetsbrevet åpnes, og dermed gir informasjon om at nyhetsbrevet faktisk har blitt åpnet. Måten klikkrater måles på, er at når du klikker på en nettkobling i nyhetsbrevet, tas du først til en nettserver hvor klikket registreres, og deretter tas du til den faktiske målsiden.

Behandling for andre formål vil kun bli vurdert hvis de nødvendige juridiske betingelsene i henhold til artikkel 6(4) GDPR er oppfylt. I dette tilfellet vil vi selvfølgelig rette oss etter eventuell informasjonsplikt i henhold til artikkel 13(3) GDPR og artikkel 14(4) GDPR.

På hvilket juridisk grunnlag behandler vi opplysningene dine?

Opplysningene dine behandles på grunnlag av ditt samtykke i henhold til artikkel 6(1)(a) sammen med artikkel 7 GDPR eller for å rette oss etter en juridisk forpliktelse i henhold til artikkel 6(1)(c), artikkel (3)(a) GDPR sammen med artikkel 32 GDPR (sikkerhet) eller artikkel 7(1) GDPR (påvisning av samtykke).

Du har rett til å trekke tilbake ditt samtykke når som helst med fremtidig virkning og/eller komme med innvendinger når som helst mot behandling av opplysningene dine for markedsføringsformål. Tilbaketrekkingen/innvendingen påvirker ikke lovligheten til behandling som har funnet sted frem til da. En tilbaketrekking/innvending som kun er relatert til måling av åpnings- og klikkrater og/eller lagring av målingsresultatene i mottakerprofiler er ikke mulig, noe som betyr at for å gjøre dette må du melde deg av nyhetsbrevet fullstendig. Du kan melde deg av nyhetsbrevet når som helst per e-post til [email protected] eller ved å klikke på avmeldingskoblingen på slutten av hvert nyhetsbrev.

III. Mottakere av opplysningene

Vi kan overføre opplysningene dine til:

• andre selskaper i Liebherr Group, hvis dette er nødvendig for å iverksette, utføre eller avslutte en kontrakt, eller hvis vi har en legitim interesse i overføringen og den ikke utelukkes av din overstyrende legitime interesse

• tjenesteleverandører vi bruker for å oppnå de ovennevnte formålene

• domstoler, meglere, myndigheter eller juridiske rådgivere, hvis dette er nødvendig for å overholde gjeldende lov eller å fremsett, utøve eller forsvar juridiske krav.

IV. Overføring av opplysninger til tredjepartsland

• Overføring av opplysninger til enheter utenfor Den europeiske union eller Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (såkalte tredjepartsland) eller til internasjonale organisasjoner er kun tillatt hvis (1) du har gitt oss ditt samtykke, eller (2) hvis Europakommisjonen har avgjort at det er et tilstrekkelig beskyttelsesnivå i et tredjepartsland (artikkel 45 GDPR). Hvis Kommisjonen ikke har truffet en slik avgjørelse, kan vi overføre opplysningene dine til mottakere som befinner seg i et tredjepartsland kun hvis det finnes egnede beskyttelsestiltak (for eksempel standard personvernklausuler innført av Kommisjonen eller tilsynsmyndigheten under en spesifikk prosedyre) og håndhevelsen av dine rettigheter som registrert er garantert eller overføringen er tillatt i enkelttilfeller på bakgrunn av de juridiske grunnlagene (artikkel 49 GDPR).

I den grad vi overfører opplysningene dine til tredjepartsland, informerer vi deg om overføringens respektive detaljer ved de relevante punktene i disse retningslinjene for personvern.

V. Sletting av opplysninger og lagringsperiode

Vi behandler dataene dine så lenge dette er nødvendig for det respektive formålet, så sant du ikke i praksis har kommet med innvendinger mot behandlingen av opplysningene dine eller i praksis har trukket tilbake samtykket du kan ha gitt.

Hvis det foreligger lovpålagt oppbevaringsplikt – for eksempel under skatte- eller handelslovgivning – må vi lagre de berørte opplysningene så lenge oppbevaringsplikten varer. Når oppbevaringsplikten har utløpt, kontrollerer vi om det lenger er noe behov for behandling. Hvis det ikke lenger er noe behov, blir opplysningene dine slettet.

VI. Automatiserte avgjørelser i enkelttilfeller

Vi bruker vanligvis ikke helautomatisk beslutningstaking i henhold til artikkel 22 GDPR. Skulle vi bruke denne metoden i enkelttilfeller, vil vi informere deg om dette separat, i den grad loven krever dette.

VI. Datasikkerhet

Vi bruker tekniske og organisatoriske sikkerhetstilbak for å sikre at opplysningene dine beskyttes mot tap, ukorrekte endringer eller uautorisert tilgang for tredjeparter. Videre forsikrer vi oss om at på vår side har kun autoriserte personer noen gang tilgang til opplysningene dine og da kun i den grad det er nødvendig for de ovennevnte formålene.

Versjon: Juni 2021

Tilbake til skjemaet

Ønskelisten din omfatter:
Nylig lagt til: Ønskelisten din inneholder ikke noen produkter.
close