Wybierz linię urządzeń
Zamknij


Deklaracja w sprawie ochrony danych (dla konkursu świątecznego Liebherr 2023)

Liebherr-Hausgeräte Lienz GmbH przywiązuje dużą wagę do ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych użytkowników. Dlatego ważne jest dla nas, aby poinformować Cię poniżej o tym, które z Twoich danych osobowych przetwarzamy i w jakim celu w trakcie konkursu oraz jakie prawa przysługują Ci w związku z Twoimi danymi osobowymi.

A. Informacje ogólne

I. Co to są dane osobowe i co oznacza ich przetwarzanie?

 • „Dane osobowe” (zwane dalej również „danymi”) to wszelkie informacje, które mówią coś o osobie fizycznej. Dane osobowe to nie tylko informacje, które pozwalają na bezpośrednie wnioskowanie o konkretnej osobie (np. imię i nazwisko lub adres e-mail danej osoby), ale także informacje, dzięki którym można odnieść te dane do konkretnej osoby, posiadając odpowiednią wiedzę dodatkową.
 • "Przetwarzanie” oznacza wszelkie działania, których przedmiotem są dane osobowe użytkownika (takie jak gromadzenie, zapisywanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, wykorzystywanie lub usuwanie danych).

II. Kto odpowiada za przetwarzanie Twoich danych?

Za przetwarzanie danych osobowych odpowiada:

Liebherr-Hausgeräte Lienz GmbH
Dr.-Hans-Liebherr-Straße 1
9900 Lienz
Austria
Telefon: +43 508 092-0
E-mail: [email protected]

III. Jakie masz prawa jako osoba, której dane są przetwarzane?

Jako osoba, której dane są przetwarzane, masz prawo, w przewidzianych prawem ramach, do:

 • uzyskania informacji o Twoich danych;
 • sprostowania nieprawidłowych danych i uzupełnienia niekompletnych danych;
 • usunięcia Twoich danych, zwłaszcza gdy (1) nie są one już potrzebne do celów określonych w niniejszej polityce prywatności, (2) jeśli wycofasz zgodę i nie ma innej podstawy prawnej do ich przetwarzania, (3) jeśli Twoje dane były przetwarzane niezgodnie z prawem lub (4) jeśli wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania i nie ma nadrzędnych uzasadnionych podstaw do ich przetwarzania;
 • ograniczenia przetwarzania danych, zwłaszcza gdy jako użytkownik kwestionujesz prawidłowość danych lub przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, bądź jeśli żądasz ograniczenia ich wykorzystania zamiast usunięcia;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją lub, bez szczególnego uzasadnienia, wobec przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego; o ile nie jest to sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego, przy składaniu sprzeciwu poprosimy Cię o wyjaśnienie, dlaczego nie chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje dane w sposób, w jaki mogliśmy to zrobić. W przypadku wniesienia uzasadnionego sprzeciwu, rozpatrzymy sprawę pod względem merytorycznym i zaprzestaniemy przetwarzania danych, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne uzasadnione podstawy przetwarzania, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i swobód, lub jeśli przetwarzanie danych będzie służyło dochodzeniu, zaspokojeniu lub obronie roszczeń prawnych;
 • otrzymania danych w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawo do zażądania, aby Twoje dane zostały przekazane bezpośrednio przez nas innemu administratorowi;
 • odwołania zgody, jeśli wcześniej udzielisz nam zgody na przetwarzanie Twoich danych. Należy pamiętać, że odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego na podstawie zgody do czasu jej odwołania.

W przypadku dochodzenia powyższych praw prosimy o zrozumienie, że możemy zażądać od Ciebie dowodów potwierdzających, że jesteś osobą, za którą się podajesz.

Ponadto masz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza RODO.

B. Przetwarzanie danych

I. Liebherr Christmas Contest 2023

W ramach organizacji konkursu przetwarzamy następujące dane osobowe.

Jakie dane przetwarzamy i w jakim celu?

W ramach realizacji konkursu przetwarzamy następujące dane:

 • profil Instagram/Facebook
 • dane dotyczące treści (zdjęcie, komentarz, polubienie na potrzeby konkursu)
 • imię, nazwisko, jeśli dotyczy
 • tytuł, jeśli dotyczy
 • adres e-mail, jeśli dotyczy
 • adres, jeśli dotyczy
 • numer telefonu, jeśli dotyczy

Przetwarzamy te dane wyłącznie w następujących celach:

 • realizacja, losowanie i przydział nagród w konkursie
 • wysłanie nagrody do zwycięzcy

Przetwarzanie danych w innych celach można rozważać tylko wtedy, gdy spełnione są niezbędne wymogi prawne zgodnie z art. 6 ust. 4 RODO. W takim przypadku oczywiście spełnimy wszelkie obowiązki informacyjne zgodnie z art. 13 ust. 3 i art. 14 ust. 4 RODO.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane są przetwarzane na podstawie następujących przepisów prawnych:

 • W celu wykonania umowy lub w celu wdrożenia środków przedumownych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

II. Odbiorca danych

Możemy przekazywać Twoje dane do:

 • Innych spółek Grupy Liebherr, o ile jest to niezbędne do zawarcia, wykonania lub zakończenia umowy lub o ile po naszej stronie istnieje uzasadniony interes w przekazaniu danych, a Twój nadrzędny uzasadniony interes nie stoi z tym w sprzeczności;
 • Naszych usługodawców, którzy pomagają nam w realizacji powyższych celów;
 • Sądów powszechnych, sądów arbitrażowych, organów publicznych lub radców prawnych, jeśli jest to konieczne do zachowania zgodności z obowiązującym prawem lub do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

III. Przekazywanie danych do państw trzecich

Dane mogą być przekazywane organom w krajach spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. kraje trzecie) lub organizacjom międzynarodowym (1) tylko wtedy, gdy użytkownik wyrazi na to zgodę lub (2) gdy Komisja Europejska uzna, że w kraju trzecim zapewniony jest odpowiedni poziom ochrony (art. 45 RODO). Jeśli Komisja nie podjęła takiej decyzji, możemy przekazać Twoje dane odbiorcom znajdującym się w państwie trzecim tylko wtedy, gdy istnieją odpowiednie zabezpieczenia (np. standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję lub organ nadzorczy w wyniku określonej procedury) i zapewniono egzekwowanie praw osób, których dane dotyczą, lub gdy przekazanie danych jest dozwolone w indywidualnych przypadkach na podstawie innych dopuszczalnych okoliczności (art. 49 RODO).

Jeśli przekazujemy Twoje dane do krajów trzecich, informujemy Cię o tym szczegółowo w odpowiednich punktach niniejszej deklaracji w sprawie ochrony danych.

IV. Usuwanie danych i okres przechowywania

Będziemy przetwarzać Twoje dane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji poszczególnych celów, chyba że skutecznie sprzeciwisz się przetwarzaniu swoich danych lub skutecznie odwołasz udzieloną zgodę.

O ile istnieją ustawowe obowiązki w zakresie przechowywania danych, będziemy musieli przechowywać dane, których to dotyczy, przez obowiązkowy okres. Po wygaśnięciu obowiązku przechowywania danych sprawdzamy, czy istnieje dalsza potrzeba ich przetwarzania. Gdy nie będzie to konieczne, Twoje dane zostaną usunięte.

V. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach

Zasadniczo nie korzystamy z całkowicie zautomatyzowanego podejmowania decyzji zgodnie z art. 22 RODO w celu nawiązania i utrzymywania relacji biznesowych. Jeśli skorzystamy z tych procedur w indywidualnych przypadkach, poinformujemy o tym osobno, o ile będzie to wymagane przez prawo.

VI. Bezpieczeństwo danych

Stosujemy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby zapewnić ochronę danych przed utratą, nieuprawnioną modyfikacją lub nieautoryzowanym dostępem osób trzecich. W każdym przypadku dostęp do Państwa danych z naszej strony mają tylko osoby upoważnione i tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne do celów wymienionych powyżej.
Stan: Listopad 2023

 • 0
  Lista notatek
  Produkt dodano do Twojej listy życzeń.
 • 0 Lista porównania
  Wybierz jeszcze co najmniej jeden kolejny produkt, aby rozpocząć porównanie. Możesz porównywać ze sobą najwyżej 7 produktów na jednej liście. Usuń produkty z listy albo wyczyść listę. Możesz prowadzić maksymalnie 7 rożnych list porównania jednocześnie. Produkt został pomyślnie dodany.
  Rozpocznij porównanie
  Lista porównania jest pusta. Na stronach produktów możesz wybrać produkty do porównania.
 • Sieć dealerów
 • Pliki do pobrania
Notatka zawiera:
Ostatnio dodano: Notatka nie zawiera żadnych produktów.
close