Prywatność

Zasady przetwarzania danych dla MyLiebherr i aplikacji Liebherr SmartDevice (obowiązek informacyjny)

A. Informacje ogólne

I. Co reguluje niniejsza polityka prywatności?

Przywiązujemy najwyższą wagę do ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych użytkownika. Dlatego ważne jest dla nas poinformowanie użytkownika, jakie jego dane osobowe wykorzystujemy, w jakim celu i jakie prawa przysługują mu w odniesieniu do jego danych osobowych.

Portal MyLiebherr

„Portal MyLiebherr” obejmuje Państwa aktywność na stronie internetowej MyLiebherr, a zwłaszcza, jednakże nie ograniczając się do tego, korzystanie z kont MyLiebherr i wszystkich innych powiązanych modułów. Dalsze informacje dotyczące zależności pomiędzy portalem MyLiebherr a kontem MyLiebherr można znaleźć w poniższym akapicie „Konto MyLiebherr”.

Konto MyLiebherr

„Konto MyLiebherr” jest centralnym kontem użytkownika w firmie Liebherr-Hausgeräte GmbH. Aby utworzyć konto MyLiebherr, należy się zarejestrować. Rejestracja jest możliwa na „portalu MyLiebherr” (https://home.myliebherr.com/). Po zarejestrowaniu się na portalu MyLiebherr użytkownik otrzyma na koniec procesu rejestracji wiadomość e-mail z linkiem potwierdzającym. Aby dokończyć rejestrację, użytkownik musi kliknąć link potwierdzający. Użytkownik może też zarejestrować konto MyLiebherr przy użyciu swojego konta Google, Facebook lub Microsoft (zwanego dalej „loginem społecznościowym”). Należy pamiętać, że nie mamy żadnego wpływu na przetwarzanie danych osobowych użytkownika przez firmy Google, Facebook i Microsoft. Przy użyciu konta MyLiebherr użytkownik może korzystać z usługi pojedynczego logowania w firmie Liebherr-Hausgeräte GmbH (zwanej dalej „SSO”). Usługa SSO umożliwia korzystanie z innych ofert cyfrowych z ograniczonym dostępem (zwanych dalej „modułami”), połączonych z usługą SSO za pomocą jednolitych danych dostępowych. Usługa SSO umożliwia poruszanie się pomiędzy modułami bez konieczności oddzielnego procesu rejestracji i logowania. Usługa SSO automatycznie przesyła do odpowiedniego dostawcy modułów dane przechowywane na koncie MyLiebherr użytkownika, które są wymagane do korzystania z poszczególnych modułów, aby zapewnić użytkownikowi maksymalną wygodę. Moduły są obsługiwane przez firmę Liebherr-Hausgeräte GmbH albo przez spółki zależne firmy Liebherr-Hausgeräte GmbH.

Aplikacja Liebherr SmartDevice

Aplikacja Liebherr SmartDevice umożliwia wizualizację i konfigurację danych chłodziarko-zamrażarki Liebherr. Do korzystania z aplikacji Liebherr SmartDevice niezbędne są: moduł współpracujący z siecią Wi-Fi (zwany dalej „SmartDeviceBox”), konto MyLiebherr oraz połączenie z internetem. Moduł SmartDeviceBox łączy chłodziarko-zamrażarkę Liebherr z internetem za pośrednictwem routera obsługującego sieć W-Fi. W moduł SmartDeviceBox można doposażać chłodziarko-zamrażarki Liebherr obsługujące ten moduł. W niektórych chłodziarko-zamrażarkach Liebherr moduł SmartDeviceBox jest już zintegrowany. W połączeniu z modułem SmartDeviceBox, aplikacja Liebherr SmartDevice umożliwia zdalne sterowanie rozmaitymi funkcjami chłodziarko-zamrażarki Liebherr, na przykład temperaturą chłodzenia. Dzięki aplikacji Liebherr SmartDevice użytkownik ma bezpośrednio w zasięgu wzroku wszystkie ważne komunikaty alarmowe, na przykład o pozostawionych przypadkowo otwartych drzwiach. Aplikacja Liebherr SmartDevice posiada funkcję powiadamiania, która przypomina na przykład, kiedy nadchodzi czas na następną wymianę filtra powietrza lub kiedy musi zostać oczyszczona kratka wentylacyjna.

II. Czym są dane osobowe i co oznacza przetwarzanie?

1. „Dane osobowe” (zwane dalej również „danymi”) to wszelkie informacje, które coś mówią o osobie fizycznej. Dane osobowe to nie tylko informacje, które umożliwiają bezpośrednią identyfikację konkretnej osoby (takie jak imię i nazwisko lub adres e-mail), ale także informacje, na podstawie których można ustalić odniesienie do konkretnej osoby, gdy dysponuje się odpowiednią dodatkową wiedzą.

2. „Przetwarzanie” oznacza każdą czynność wykonywaną na danych osobowych użytkownika (jak na przykład gromadzenie, rejestrowanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, wykorzystywanie lub usuwanie danych).

B. Kto odpowiada za przetwarzanie moich danych?

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych jest firma Liebherr-Hausgeräte GmbH, Memminger Straße 77-79, 88416 Ochsenhausen, telefon: +4973529280; faks: +497352928408; e-mail: [email protected]

C. Przetwarzanie danych w odniesieniu do konta MyLiebherr i portalu MyLiebherr

I. Jakie dane gromadzimy i w jakich celach?

W przypadku wywołania portalu MyLiebherr nasz serwer przetwarza w szczególności następujące dane, które przechowujemy w tzw. plikach dziennika:

1. datę dostępu do portalu MyLiebherr,

2. godzinę dostępu do portalu MyLiebherr,

3. adres internetowy witryny, na której użytkownik znajdował się w chwili wywołania portalu MyLiebherr (adres URL),

4. pliki wywoływane przez użytkownika na portalu MyLiebherr,

5. przesłaną do użytkownika ilość danych,

6. używany przez użytkownika typ przeglądarki i jej wersję,

7. używany przez użytkownika system operacyjny,

8. nazwę domeny operatora dostępu do internetu (na przykład Telekom, Vodafone itd.),

9. (zewnętrzny) adres IP użytkownika.

Podczas rejestracji i korzystania z konta MyLiebherr za pośrednictwem portalu MyLiebherr bez użycia loginu społecznościowego, oprócz danych wymienionych w punktach 1-9 powyżej, przetwarzamy następujące dane:

10. datę rejestracji,

11. jednoznaczny identyfikator użytkownika (UPN),

12. datę i godzinę ostatniego pomyślnego logowania,

13. adres e-mail użytkownika.

Podczas rejestracji i korzystania z konta MyLiebherr z użyciem loginu społecznościowego, oprócz danych wymienionych w punktach 1-13 powyżej, przetwarzamy następujące dane:

14. cechę identyfikacyjną loginu społecznościowego (tzw. identyfikator).

Wskazówka: Jeśli użytkownik rejestruje się lub uwierzytelnia przy użyciu loginu społecznościowego Facebooka, wtedy oprócz danych wymienionych w punktach 13 i 14, Facebook wyśle nam imię, nazwisko i zdjęcie profilowe użytkownika. Dane te nie są przez nas przetwarzane w jakimkolwiek celu.

Wskazówka: Jeśli użytkownik rejestruje się lub uwierzytelnia przy użyciu loginu społecznościowego Google, wtedy oprócz danych wymienionych w punktach 13 i 14, Google wyśle nam imię, nazwisko i link do profilu Google Plus użytkownika. Dane te nie są przez nas przetwarzane w jakimkolwiek celu.

Wskazówka: Jeśli użytkownik rejestruje się lub uwierzytelnia przy użyciu loginu społecznościowego Apple, wtedy oprócz danych wymienionych w punktach 13 i 14, Apple wyśle nam nazwisko i imię użytkownika. Dane te nie są przez nas przetwarzane w jakimkolwiek celu.

W celu optymalnego korzystania z modułów zintegrowanych z portalem MyLiebherr, oprócz danych wymienionych w punktach 1–14, gromadzimy na zasadzie dobrowolności następujące dane użytkownika:

15. preferowany język użytkownika,

16. zwrot grzecznościowy użytkownika,

17. adres użytkownika,

18. numer telefonu użytkownika,

19. numer seryjny chłodziarko-zamrażarki Liebherr,

20. typ chłodziarko-zamrażarki Liebherr,

21. numer seryjny modułu SmartDeviceBox.

Dane wymienione w punktach 1–21 przetwarzamy w następujących celach:

1. do ochrony naszej witryny internetowej (wykorzystywane kategorie danych: 1–9),

2. do rejestracji konta MyLiebherr za pośrednictwem portalu MyLiebherr (wykorzystywane kategorie danych: 10–13),

3. do rejestracji konta MyLiebherr za pośrednictwem loginu społecznościowego (wykorzystywane kategorie danych: 10–14),

4. do centralnego zarządzania danymi użytkownika i profilu na potrzeby usługi SSO (wykorzystywane kategorie danych: 10–21),

5. do korzystania z usługi SSO (wykorzystywana kategoria danych: 11),

6. do przesyłania danych do operatora modułu wybranego przez użytkownika (wykorzystywane kategorie danych: 13, 15–21),

7. na potrzeby wsparcia technicznego konta MyLiebherr użytkownika (wykorzystywane kategorie danych: 1–21)

Wskazówka: Należy pamiętać, że może następować przesyłanie danych osobowych użytkownika do krajów spoza UE/EOG, jeśli dany operator któregoś z modułów użytkownika ma swoją siedzibę w takim kraju. Przed przesłaniem danych do takiego dostawcy uzyskujemy jednoznaczną zgodę od użytkownika.

Przetwarzanie w innych celach może być brane pod uwagę tylko wtedy, jeśli spełnione są niezbędne wymogi prawne, określone w art. 6 ust. 4 RODO. W takim przypadku będziemy oczywiście przestrzegać wszelkich obowiązków informacyjnych, wynikających z art. 13 ust. 3 i art. 14 ust. 4 RODO.

II. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane użytkownika?

Zasadniczą podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest — o ile nie istnieją szczególne przepisy prawne — art. 6 RODO.

Przetwarzanie danych użytkownika odbywa się na podstawie następujących podstaw prawnych:

1. przetwarzanie danych w celu realizacji umów (art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO) (dotyczy celów 2–7),

2. przetwarzanie danych wynikające z uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO) (dotyczy celu 1),

3. przetwarzanie danych w celu wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 pkt. c) RODO) (dotyczy celu 1),

4. zgoda (art. 6 ust. 1 pkt. a) RODO) (przy ewentualnym przesyłaniu danych użytkownika za granicę do kraju spoza UE/EOG w celu 6)

Naszymi uzasadnionymi interesami są:

Poprawa stabilności, funkcjonalności i zabezpieczenia portalu (dotyczy celu 1)

Jeżeli przetwarzamy dane użytkownika na podstawie uzasadnionego interesu, użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych, z uwzględnieniem przepisów art. 21 RODO.

Przetwarzamy dane użytkownika wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji powyższych celów.

III. Komu i w jakim celu przekazujemy jakie kategorie danych użytkownika?

Dane użytkownika możemy przekazywać:

1. operatorom modułów aktywnie używanych przez użytkownika oraz wszelkich innych świadczeń lub usług (kategorie danych 13, 15–21),

2. innym spółkom grupy Liebherr, jeżeli jest to konieczne do zawarcia, realizacji lub rozwiązania umowy lub jeżeli istnieje uzasadniony interes z naszej strony w przekazywaniu danych, a przeważający uzasadniony interes użytkownika nie stoi temu na przeszkodzie (kategorie danych 13–21),

3. wybranemu przez użytkownika operatorowi loginu społecznościowego (kategoria danych 14),

4. naszym dostawcom usług, których angażujemy w celu osiągnięcia celów wymienionych powyżej (kategorie danych 1–21),

5. sądom, trybunałom arbitrażowym, organom publicznym lub radcom prawnym, jeżeli jest to konieczne do zapewnienia przestrzegania obowiązującego prawa albo do dochodzenia, realizowania lub obrony roszczeń prawnych. (kategorie danych 1-21)

IV. Czy moje dane są przetwarzane poza Unią Europejską?

Przekazywanie danych do lokalizacji w państwach spoza Unii Europejskiej (tzw. państwa trzecie) (1) jest dozwolone jedynie wtedy, gdy użytkownik wyrazi na to zgodę lub (2) gdy Komisja Europejska uznała, że w danym państwie trzecim istnieje odpowiedni poziom ochrony (art. 45 RODO). Jeżeli Komisja nie podjęła takiej decyzji, możemy przekazywać dane użytkownika stronom trzecim, znajdującym się w państwie trzecim, tylko wtedy, gdy istnieją odpowiednie zabezpieczenia (np. są przyjęte standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję lub organ nadzorczy w danej procedurze) oraz gdy zapewnione jest egzekwowanie praw osób, których dane te dotyczą.

V. Kiedy usuwamy lub anonimizujemy dane użytkownika?

Przetwarzamy dane użytkownika dopóty, dopóki jest to konieczne dla danego celu, chyba że użytkownik skutecznie sprzeciwił się przetwarzaniu swoich danych lub skutecznie wycofał swoją ewentualną zgodę.

Jeżeli istnieją obowiązki prawne dotyczące przechowywania danych — np. określone w prawie handlowym lub podatkowym — będziemy zobowiązani do przechowywania tych danych przez okres trwania obowiązku przechowywania. Po wygaśnięciu obowiązku przechowywania sprawdzamy, czy nie istnieje konieczność dalszego przetwarzania. Jeśli nie ma już takiej konieczności, dane użytkownika zostaną usunięte.

D. Przetwarzanie danych w odniesieniu do aplikacji Liebherr SmartDevice

I. Jakie dane gromadzimy i w jakich celach?

Do korzystania z aplikacji Liebherr SmartDevice wymagane jest konto MyLiebherr. Oprócz danych określonych w punktach C., I., gromadzimy w szczególności następujące dane użytkownika:

1. dane chłodziarko-zamrażarki Liebherr (numer seryjny, wybrane oznaczenie, model i typ),

2. dane z czujników chłodziarko-zamrażarki Liebherr (temperatura, prędkość obrotowa sprężarki, stan otwarcia drzwi),

3. dane urządzenia Liebherr SmartDeviceBox (numer seryjny, model, typ, stan połączenia),

4. konfigurację techniczną urządzenia końcowego (model, producent, używany system operacyjny, stan połączenia),

Dane te przetwarzamy zasadniczo wyłącznie w następujących celach:

1. udostępnianie funkcji aplikacji Liebherr SmartDevice (wykorzystywane kategorie danych: 1–4),

2. analiza błędów i doskonalenie aplikacji (wykorzystywane kategorie danych: 1–4 oraz kategorie danych określone w punktach C., I. 1–9),

Przetwarzanie danych w innych celach może być brane pod uwagę tylko wtedy, jeśli spełnione są niezbędne wymogi prawne, określone w art. 6 ust. 4 RODO. W takim przypadku będziemy oczywiście przestrzegać wszelkich obowiązków informacyjnych, wynikających z art. 13 ust. 3 i art. 14 ust. 4 RODO.

II. Na jakiej podstawie prawnej gromadzimy dane użytkownika?

Zasadniczą podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest — o ile nie istnieją szczególne przepisy prawne — art. 6 RODO.

Przetwarzanie danych użytkownika odbywa się na podstawie następujących podstaw prawnych:

1. zgoda (art. 6 ust. 1 pkt. a) RODO) (dotyczy celu 2),

2. przetwarzanie danych w celu realizacji umów (art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO

(dotyczy celu 1).

Jeżeli będziemy przetwarzać dane użytkownika na podstawie udzielonej przez niego zgody, użytkownik ma prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę wobec nas ze skutkiem na przyszłość.

Przetwarzamy dane użytkownika wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji powyższych celów.

III. Komu i w jakim celu przekazujemy jakie kategorie danych użytkownika?

Dane użytkownika możemy przekazywać:

1. innym spółkom koncernu Liebherr, jeżeli jest to konieczne do zawarcia, realizacji lub rozwiązania umowy lub jeżeli istnieje uzasadniony interes z naszej strony w przekazywaniu danych, a przeważający uzasadniony interes użytkownika nie stoi temu na przeszkodzie (kategoria danych 1–4),

2. naszym dostawcom usług, których angażujemy w celu osiągnięcia celów wymienionych powyżej (kategorie danych 1–4),

3. sądom, trybunałom arbitrażowym, organom publicznym lub radcom prawnym, jeżeli jest to konieczne do zapewnienia przestrzegania obowiązującego prawa albo do dochodzenia, realizowania lub obrony roszczeń prawnych (kategoria danych 1-4).

IV. Czy moje dane są przetwarzane poza Unią Europejską?

Przekazywanie danych do lokalizacji w państwach spoza Unii Europejskiej (tzw. państwa trzecie) (1) jest dozwolone jedynie wtedy, gdy użytkownik wyrazi na to zgodę lub (2) gdy Komisja Europejska uznała, że w danym państwie trzecim istnieje odpowiedni poziom ochrony (art. 45 RODO). Jeżeli Komisja nie podjęła takiej decyzji, możemy przekazywać dane użytkownika stronom trzecim, znajdującym się w państwie trzecim, tylko wtedy, gdy istnieją odpowiednie zabezpieczenia (np. są przyjęte standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję lub organ nadzorczy w danej procedurze) oraz gdy zapewnione jest egzekwowanie praw osób, których dane te dotyczą.

V. Kiedy usuwamy lub anonimizujemy dane użytkownika?

Przetwarzamy dane użytkownika dopóty, dopóki jest to konieczne dla danego celu, chyba że użytkownik skutecznie sprzeciwił się przetwarzaniu swoich danych lub skutecznie wycofał swoją ewentualną zgodę.

Jeżeli istnieją obowiązki prawne dotyczące przechowywania danych — np. określone w prawie handlowym lub podatkowym — będziemy zobowiązani do przechowywania tych danych przez okres trwania obowiązku przechowywania. Po wygaśnięciu obowiązku przechowywania sprawdzamy, czy nie istnieje konieczność dalszego przetwarzania. Jeśli nie ma już takiej konieczności, dane użytkownika zostaną usunięte.

VI. Aplikacja Liebherr SmartDevice Skill dla Amazon Alexa

Amazon Echo jest urządzeniem firmy Amazon do wprowadzania i odsłuchiwania głosowego. Dzięki urządzeniom Amazon Echo polecenia głosowe mogą być przez firmę Amazon analizowane, oceniane i wykonywane. Do korzystania z urządzeń Amazon niezbędne jest konto użytkownika Amazon. Urządzenia te mogą być rozbudowywane o interfejsy dodatkowych funkcji poprzez dodanie tzw. umiejętności („skills”). Aplikacja Liebherr SmartDevice Skill umożliwia sterowanie głosowe niektórymi funkcjami aplikacji Liebherr SmartDevice za pośrednictwem urządzenia Amazon Echo. Wymaga to aktywacji aplikacji Liebherr SmartDevice Skill na koncie Amazon i powiązania konta MyLiebherr z tą „umiejętnością”. Za pomocą tego powiązania polecenia głosowe, wydawane przez użytkownika, mogą być analizowane przez Amazon i przesyłane z użyciem anonimizowanego podpisu cyfrowego do aplikacji Liebherr SmartDevice w celu wykonania. Z wyjątkiem daty, od której użytkownik posiada konta Amazon i MyLiebherr, od nas do firmy Amazon ani od firmy Amazon do nas nie są przesyłane żadne dane osobowe.

VII. Aplikacja Liebherr SmartDevice funkcji dla Conrad Connect

Conrad Connect jest usługą firmy Conrad Connect GmbH, która umożliwia łączenie funkcji aplikacji Liebherr SmartDevice z różnymi inteligentnymi urządzeniami oraz aplikacjami obsługiwanymi przez Conrad Connect. Dzięki temu określone zdarzenie (np. czas) może wyzwalać akcję (np. aktywowanie funkcji SuperCool). Korzystanie z usługi Conrad Connect wymaga posiadania konta użytkownika Conrad Connect oraz umożliwia dodanie producenta wzgl. marki w celu zapewnienia interfejsów dla dodatkowych funkcji. Powiązanie to umożliwia sterowanie niektórymi funkcjami aplikacji Liebherr SmartDevice za pośrednictwem Conrad Connect. Wymaga to aktywacji aplikacji Liebherr SmartDevice na koncie użytkownika Conrad Connect i powiązania posiadanego konta MyLiebherr. Za wyjątkiem daty oraz tego, że użytkownik posiada konta użytkownika Conrad Connect oraz MyLiebherr, od nas do firmy Conrad Connect, ani od firmy Conrad Connect do nas, nie są przesyłane żadne dane osobowe.

VIII. Inicjator aplikacji Liebherr SmartDevice dla usługi IFTTT

IFTTT jest usługą firmy IFTTT Inc., która umożliwia łączenie funkcji aplikacji Liebherr SmartDevice z różnymi aplikacjami obsługiwanymi przez IFTTT. W ten sposób akcja może być wyzwalana przez określone zdarzenie (np. wejście do mieszkania) (np. aktywowanie funkcji Supercool). Do korzystania z usługi IFTTT wymagana jest aktywacja inicjatora aplikacji Liebherr SmartDevice na koncie IFTTT i powiązanie konta MyLiebherr z inicjatorem aplikacji Liebherr SmartDevice. Z wyjątkiem daty, od której użytkownik posiada konta IFTTT i MyLiebherr, od nas do firmy IFTTT Inc. ani od firmy IFTTT Inc. do nas nie są przesyłane żadne dane osobowe.

IX. Funkcje aplikacji Liebherr SmartDevice dla HomeConnect Plus

HomeConnect Plus to aplikacja, która umożliwia połączenie funkcji aplikacji Liebherr SmartDevice z różnymi inteligentnymi urządzeniami obsługiwanymi przez HomeConnect Plus. W ten sposób określone zdarzenie (np. wejście do domu) może wywołać określone działanie (np. aktywację funkcji SuperCool). Korzystanie z HomeConnect Plus wymaga posiadania konta użytkownika HomeConnect Plus i może być rozszerzone o interfejsy dla dodatkowych funkcji poprzez dodanie producenta lub marki. Za pomocą tego linku można sterować niektórymi funkcjami aplikacji Liebherr SmartDevice poprzez HomeConnect Plus. W tym celu należy aktywować aplikację Liebherr SmartDevice na koncie użytkownika HomeConnect Plus i połączyć konto MyLiebherr. Z wyjątkiem sytuacji, w której posiadają Państwo konto użytkownika HomeConnect Plus oraz konto MyLiebherr, żadne dane osobowe nie są przekazywane przez nas do HomeConnect Plus ani przez HomeConnect Plus do nas.

X. Akcje aplikacji Liebherr SmartDevice dla Google Home

Google Home Smart Speaker to urządzenie firmy Google do wprowadzania i odsłuchiwania głosowego. Dzięki urządzeniom Google Home Smart Speaker polecenia głosowe mogą być przez firmę Google analizowane, oceniane i wykonywane. Do korzystania z urządzeń Google Home Smart Speaker niezbędne jest konto użytkownika Google. Urządzenia te mogą być rozbudowywane o interfejsy dodatkowych funkcji poprzez dodanie tzw. „Akcji” („Actions”). Akcje aplikacji Liebherr SmartDevice umożliwiają sterowanie głosowe niektórymi funkcjami aplikacji Liebherr SmartDevice za pośrednictwem urządzenia Google Home Smart Speaker. Wymaga to aktywacji akcji aplikacji Liebherr SmartDevice na koncie Google i powiązania tam konta MyLiebherr z tymi akcjami. Za pomocą tego powiązania polecenia głosowe wydawane przez użytkownika mogą być analizowane przez Google i przesyłane z użyciem anonimizowanego podpisu cyfrowego do aplikacji Liebherr SmartDevice w celu ich wykonania. Z wyjątkiem daty, od której użytkownik ma konta Google i MyLiebherr, od nas do firmy Google, ani od firmy Google do nas nie są przesyłane żadne dane osobowe.

E. W jaki sposób moje dane osobowe są zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych i utratą?

Stosujemy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu zapewnienia, aby dane użytkownika były chronione przed utratą, niepowołanymi modyfikacjami oraz nieautoryzowanym dostępem osób trzecich. Ponadto w każdym przypadku z naszej strony do danych użytkownika mają dostęp wyłącznie osoby upoważnione i to wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne w ramach wymienionych powyżej celów. Przesyłanie wszystkich danych odbywa się z szyfrowaniem.

F. Pliki cookie oraz inne technologie

W ramach udostępniania naszej strony internetowej stosujemy pliki cookie oraz inne technologie. Informacje na ten temat znajdują się w naszych wskazówkach dotyczących plików cookie.

G. Osoba, której dane dotyczą i prawo do wniesienia skargi

W ramach ustawowych, użytkownik ma prawo do

1. uzyskiwania informacji o swoich danych,

2. poprawiania nieprawdziwych i uzupełniania niekompletnych danych,

3. usunięcia swoich danych, w szczególności jeśli (1) nie są one już potrzebne do celów określonych w niniejszej Polityce prywatności, (2) użytkownik wycofuje swoją zgodę i nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania danych, (3) dane użytkownika zostały przetworzone niezgodnie z prawem lub (4) użytkownik sprzeciwia się przetwarzaniu danych i nie ma priorytetowych, uzasadnionych powodów przetwarzania,

4. ograniczenia przetwarzania swoich danych, w szczególności w przypadku, gdy użytkownik kwestionuje poprawność danych lub gdy przetwarzanie danych użytkownika jest niezgodne z prawem i użytkownik żąda ograniczenia wykorzystywania zamiast usunięcia danych,

5. otrzymywania swoich danych w ustrukturyzowanym, wspólnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz do bezpośredniego przekazywania danych użytkownika przez nas do innego administratora.

Należy pamiętać, że wycofanie zgody przez użytkownika nie wpływa na legalność przetwarzania danych przeprowadzanego na podstawie zgody do chwili jej wycofania.

Jeśli zgłoszenie skorzystania z powyższych praw nie nastąpi na piśmie, prosimy o zrozumienie, że możemy wymagać od użytkownika przedstawienia dowodu, że jest on osobą, za którą się podaje. Ponadto użytkownik ma prawo odwołania się do właściwego organu nadzoru.

H. Jak skontaktować się z inspektorem ochrony danych?

Pytania dotyczące ochrony danych należy kierować do:

Ochrona danych

Liebherr-IT Services GmbH

St. Vitus 1

88457 Oberopfingen

[email protected]

Stan: Marzec 2021