Prywatność

Zasady przetwarzania danych dla MyLiebherr (obowiązek informacyjny)

A. Informacje ogólne

I. Co reguluje niniejsza polityka prywatności?

Przywiązujemy najwyższą wagę do ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych użytkownika. Dlatego ważne jest dla nas poinformowanie użytkownika, jakie jego dane osobowe wykorzystujemy, w jakim celu i jakie prawa przysługują mu w odniesieniu do jego danych osobowych.

Konto MyLiebherr

„Konto MyLiebherr” jest centralnym kontem użytkownika w firmie Liebherr-Hausgeräte GmbH. Aby utworzyć konto MyLiebherr, należy się zarejestrować. Rejestracja jest możliwa na „portalu MyLiebherr” (https://home.myliebherr.com/). Po zarejestrowaniu się na portalu MyLiebherr użytkownik otrzyma na koniec procesu rejestracji wiadomość e-mail z linkiem potwierdzającym. Aby dokończyć rejestrację, użytkownik musi kliknąć link potwierdzający. Użytkownik może też zarejestrować konto MyLiebherr przy użyciu swojego konta Google, Facebook lub Microsoft (zwanego dalej „loginem społecznościowym”). Należy pamiętać, że nie mamy żadnego wpływu na przetwarzanie danych osobowych użytkownika przez firmy Google, Facebook i Microsoft. Przy użyciu konta MyLiebherr użytkownik może korzystać z usługi pojedynczego logowania w firmie Liebherr-Hausgeräte GmbH (zwanej dalej „SSO”). Usługa SSO umożliwia korzystanie z innych ofert cyfrowych z ograniczonym dostępem (zwanych dalej „modułami”), połączonych z usługą SSO za pomocą jednolitych danych dostępowych. Usługa SSO umożliwia poruszanie się pomiędzy modułami bez konieczności oddzielnego procesu rejestracji i logowania. Usługa SSO automatycznie przesyła do odpowiedniego dostawcy modułów dane przechowywane na koncie MyLiebherr użytkownika, które są wymagane do korzystania z poszczególnych modułów, aby zapewnić użytkownikowi maksymalną wygodę. Moduły są obsługiwane przez firmę Liebherr-Hausgeräte GmbH albo przez spółki zależne firmy Liebherr-Hausgeräte GmbH.

II. Czym są dane osobowe i co oznacza przetwarzanie?

1. „Dane osobowe” (zwane dalej również „danymi”) to wszelkie informacje, które coś mówią o osobie fizycznej. Dane osobowe to nie tylko informacje, które umożliwiają bezpośrednią identyfikację konkretnej osoby (takie jak imię i nazwisko lub adres e-mail), ale także informacje, na podstawie których można ustalić odniesienie do konkretnej osoby, gdy dysponuje się odpowiednią dodatkową wiedzą.

2. „Przetwarzanie” oznacza każdą czynność wykonywaną na danych osobowych użytkownika (jak na przykład gromadzenie, rejestrowanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, wykorzystywanie lub usuwanie danych).

B. Kto odpowiada za przetwarzanie moich danych?

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych jest firma Liebherr-Hausgeräte GmbH, Memminger Straße 77-79, 88416 Ochsenhausen, telefon: +4973529280; faks: +497352928408; e-mail: [email protected]

C. Przetwarzanie danych w odniesieniu do konta MyLiebherr

I. Jakie dane gromadzimy i w jakich celach?

W przypadku wywołania konta MyLiebherr nasz serwer przetwarza w szczególności następujące dane, które przechowujemy w tzw. plikach dziennika:

- datę dostępu do konta MyLiebherr,

- godzinę dostępu do konta MyLiebherr,

- adres internetowy witryny, na której użytkownik znajdował się w chwili wywołania konta MyLiebherr (adres URL),

- pliki wywoływane przez użytkownika na konta MyLiebherr,

- przesłaną do użytkownika ilość danych,

- używany przez użytkownika typ przeglądarki i jej wersję,

- używany przez użytkownika system operacyjny,

- nazwę domeny operatora dostępu do internetu (na przykład Telekom, Vodafone itd.),

- (zewnętrzny) adres IP użytkownika.

Podczas rejestracji i korzystania z konta MyLiebherr za pośrednictwem portalu MyLiebherr bez użycia loginu społecznościowego, oprócz danych wymienionych powyżej, przetwarzamy następujące dane:

- datę rejestracji,

- jednoznaczny identyfikator użytkownika (UPN),

- datę i godzinę ostatniego pomyślnego logowania,

- adres e-mail użytkownika.

Podczas rejestracji i korzystania z konta MyLiebherr z użyciem loginu społecznościowego, oprócz danych wymienionych powyżej, przetwarzamy następujące dane:

- cechę identyfikacyjną loginu społecznościowego (tzw. identyfikator).

Wskazówka: Jeśli użytkownik rejestruje się lub uwierzytelnia przy użyciu loginu społecznościowego Facebooka, wtedy oprócz danych wymienionych, Facebook wyśle nam imię, nazwisko i zdjęcie profilowe użytkownika. Dane te nie są przez nas przetwarzane w jakimkolwiek celu.

Wskazówka: Jeśli użytkownik rejestruje się lub uwierzytelnia przy użyciu loginu społecznościowego Google, wtedy oprócz danych wymienionych, Google wyśle nam imię, nazwisko i link do profilu Google Plus użytkownika. Dane te nie są przez nas przetwarzane w jakimkolwiek celu.

Wskazówka: Jeśli użytkownik zarejestruje się lub uwierzytelni za pomocą loginu społecznościowego Apple, Apple przekaże nam imię i nazwisko użytkownika oprócz informacji wymienionych powyżej. Dane te nie są przez nas przetwarzane w jakimkolwiek celu.

W celu optymalnego korzystania z modułów zintegrowanych z portalem MyLiebherr, oprócz danych wymienionych, gromadzimy na zasadzie dobrowolności następujące dane użytkownika:

- preferowany język użytkownika,

- zwrot grzecznościowy użytkownika,

- adres użytkownika,

- numer telefonu użytkownika,

- numer seryjny chłodziarko-zamrażarki Liebherr,

- typ chłodziarko-zamrażarki Liebherr,

- numer seryjny modułu SmartDeviceBox.

Dane wymienione przetwarzamy w następujących celach:

1. do ochrony naszej witryny internetowej,

2. do rejestracji konta MyLiebherr za pośrednictwem portalu MyLiebherr,

3. do rejestracji konta MyLiebherr za pośrednictwem loginu społecznościowego,

4. do centralnego zarządzania danymi użytkownika i profilu na potrzeby usługi SSO,

5. do korzystania z usługi SSO,

6. do przesyłania danych do operatora modułu wybranego przez użytkownika ,

7. na potrzeby wsparcia technicznego konta MyLiebherr użytkownika

Wskazówka: Należy pamiętać, że może następować przesyłanie danych osobowych użytkownika do krajów spoza UE/EOG, jeśli dany operator któregoś z modułów użytkownika ma swoją siedzibę w takim kraju. Przed przesłaniem danych do takiego dostawcy uzyskujemy jednoznaczną zgodę od użytkownika.

Przetwarzanie w innych celach może być brane pod uwagę tylko wtedy, jeśli spełnione są niezbędne wymogi prawne, określone w art. 6 ust. 4 RODO. W takim przypadku będziemy oczywiście przestrzegać wszelkich obowiązków informacyjnych, wynikających z art. 13 ust. 3 i art. 14 ust. 4 RODO.

II. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane użytkownika?

Zasadniczą podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest — o ile nie istnieją szczególne przepisy prawne — art. 6 RODO.

Przetwarzanie danych użytkownika odbywa się na podstawie następujących podstaw prawnych:

1. przetwarzanie danych w celu realizacji umów (art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO),

2. przetwarzanie danych wynikające z uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO),

3. przetwarzanie danych w celu wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 pkt. c) RODO),

4. zgoda (art. 6 ust. 1 pkt. a) RODO)

Naszymi uzasadnionymi interesami są:

Poprawa stabilności, funkcjonalności i zabezpieczenia konta

Jeżeli przetwarzamy dane użytkownika na podstawie uzasadnionego interesu, użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych, z uwzględnieniem przepisów art. 21 RODO.

Przetwarzamy dane użytkownika wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji powyższych celów.

III. Komu i w jakim celu przekazujemy jakie kategorie danych użytkownika?

Dane użytkownika możemy przekazywać:

1. operatorom modułów aktywnie używanych przez użytkownika oraz wszelkich innych świadczeń lub usług,

2. innym spółkom grupy Liebherr, jeżeli jest to konieczne do zawarcia, realizacji lub rozwiązania umowy lub jeżeli istnieje uzasadniony interes z naszej strony w przekazywaniu danych, a przeważający uzasadniony interes użytkownika nie stoi temu na przeszkodzie,

3. wybranemu przez użytkownika operatorowi loginu społecznościowego ,

4. naszym dostawcom usług, których angażujemy w celu osiągnięcia celów wymienionych powyżej,

5. sądom, trybunałom arbitrażowym, organom publicznym lub radcom prawnym, jeżeli jest to konieczne do zapewnienia przestrzegania obowiązującego prawa albo do dochodzenia, realizowania lub obrony roszczeń prawnych.

IV. Czy moje dane są przetwarzane poza Unią Europejską?

Przekazywanie danych do lokalizacji w państwach spoza Unii Europejskiej (tzw. państwa trzecie) (1) jest dozwolone jedynie wtedy, gdy użytkownik wyrazi na to zgodę lub (2) gdy Komisja Europejska uznała, że w danym państwie trzecim istnieje odpowiedni poziom ochrony (art. 45 RODO). Jeżeli Komisja nie podjęła takiej decyzji, możemy przekazywać dane użytkownika stronom trzecim, znajdującym się w państwie trzecim, tylko wtedy, gdy istnieją odpowiednie zabezpieczenia (np. są przyjęte standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję lub organ nadzorczy w danej procedurze) oraz gdy zapewnione jest egzekwowanie praw osób, których dane te dotyczą.

V. Kiedy usuwamy lub anonimizujemy dane użytkownika?

Przetwarzamy dane użytkownika dopóty, dopóki jest to konieczne dla danego celu, chyba że użytkownik skutecznie sprzeciwił się przetwarzaniu swoich danych lub skutecznie wycofał swoją ewentualną zgodę.

Jeżeli istnieją obowiązki prawne dotyczące przechowywania danych — np. określone w prawie handlowym lub podatkowym — będziemy zobowiązani do przechowywania tych danych przez okres trwania obowiązku przechowywania. Po wygaśnięciu obowiązku przechowywania sprawdzamy, czy nie istnieje konieczność dalszego przetwarzania. Jeśli nie ma już takiej konieczności, dane użytkownika zostaną usunięte.

D. W jaki sposób moje dane osobowe są zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych i utratą?

Stosujemy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu zapewnienia, aby dane użytkownika były chronione przed utratą, niepowołanymi modyfikacjami oraz nieautoryzowanym dostępem osób trzecich. Ponadto w każdym przypadku z naszej strony do danych użytkownika mają dostęp wyłącznie osoby upoważnione i to wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne w ramach wymienionych powyżej celów. Przesyłanie wszystkich danych odbywa się z szyfrowaniem.

E. Pliki cookie oraz inne technologie

W ramach udostępniania naszej strony internetowej stosujemy pliki cookie oraz inne technologie. Informacje na ten temat znajdują się w naszych wskazówkach dotyczących plików cookie.

F. Osoba, której dane dotyczą i prawo do wniesienia skargi

W ramach ustawowych, użytkownik ma prawo do

1. uzyskiwania informacji o swoich danych,

2. poprawiania nieprawdziwych i uzupełniania niekompletnych danych,

3. usunięcia swoich danych, w szczególności jeśli (1) nie są one już potrzebne do celów określonych w niniejszej Polityce prywatności, (2) użytkownik wycofuje swoją zgodę i nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania danych, (3) dane użytkownika zostały przetworzone niezgodnie z prawem lub (4) użytkownik sprzeciwia się przetwarzaniu danych i nie ma priorytetowych, uzasadnionych powodów przetwarzania,

4. ograniczenia przetwarzania swoich danych, w szczególności w przypadku, gdy użytkownik kwestionuje poprawność danych lub gdy przetwarzanie danych użytkownika jest niezgodne z prawem i użytkownik żąda ograniczenia wykorzystywania zamiast usunięcia danych,

5. otrzymywania swoich danych w ustrukturyzowanym, wspólnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz do bezpośredniego przekazywania danych użytkownika przez nas do innego administratora.

Należy pamiętać, że wycofanie zgody przez użytkownika nie wpływa na legalność przetwarzania danych przeprowadzanego na podstawie zgody do chwili jej wycofania.

Jeśli zgłoszenie skorzystania z powyższych praw nie nastąpi na piśmie, prosimy o zrozumienie, że możemy wymagać od użytkownika przedstawienia dowodu, że jest on osobą, za którą się podaje. Ponadto użytkownik ma prawo odwołania się do właściwego organu nadzoru.

G. Jak skontaktować się z inspektorem ochrony danych?

Pytania dotyczące ochrony danych należy kierować do:

Ochrona danych

Liebherr-IT Services GmbH

St. Vitus 1

88457 Oberopfingen

[email protected]

Stan: Marzec 2021 r.