Prywatność

Zasady przetwarzania danych dla MyLiebherr i aplikacji Liebherr SmartDevice (obowiązek informacyjny)

A. Informacje ogólne

I. Co reguluje niniejsza polityka prywatności?

Przywiązujemy najwyższą wagę do ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych użytkownika. Dlatego ważne jest dla nas poinformowanie użytkownika, jakie jego dane osobowe wykorzystujemy, w jakim celu i jakie prawa przysługują mu w odniesieniu do jego danych osobowych.

Portal MyLiebherr

„Portal MyLiebherr” obejmuje Państwa aktywność na stronie internetowej MyLiebherr, a zwłaszcza, jednakże nie ograniczając się do tego, korzystanie z kont MyLiebherr i wszystkich innych powiązanych modułów. Dalsze informacje dotyczące zależności pomiędzy portalem MyLiebherr a kontem MyLiebherr można znaleźć w poniższym akapicie „Konto MyLiebherr”.

Konto MyLiebherr

„Konto MyLiebherr” jest centralnym kontem użytkownika w firmie Liebherr-Hausgeräte GmbH. Aby utworzyć konto MyLiebherr, należy się zarejestrować. Rejestracja jest możliwa na „portalu MyLiebherr” (https://home.myliebherr.com/). Po zarejestrowaniu się na portalu MyLiebherr użytkownik otrzyma na koniec procesu rejestracji wiadomość e-mail z linkiem potwierdzającym. Aby dokończyć rejestrację, użytkownik musi kliknąć link potwierdzający. Użytkownik może też zarejestrować konto MyLiebherr przy użyciu swojego konta Google, Facebook lub Microsoft (zwanego dalej „loginem społecznościowym”). Należy pamiętać, że nie mamy żadnego wpływu na przetwarzanie danych osobowych użytkownika przez firmy Google, Facebook i Microsoft. Przy użyciu konta MyLiebherr użytkownik może korzystać z usługi pojedynczego logowania w firmie Liebherr-Hausgeräte GmbH (zwanej dalej „SSO”). Usługa SSO umożliwia korzystanie z innych ofert cyfrowych z ograniczonym dostępem (zwanych dalej „modułami”), połączonych z usługą SSO za pomocą jednolitych danych dostępowych. Usługa SSO umożliwia poruszanie się pomiędzy modułami bez konieczności oddzielnego procesu rejestracji i logowania. Usługa SSO automatycznie przesyła do odpowiedniego dostawcy modułów dane przechowywane na koncie MyLiebherr użytkownika, które są wymagane do korzystania z poszczególnych modułów, aby zapewnić użytkownikowi maksymalną wygodę. Moduły są obsługiwane przez firmę Liebherr-Hausgeräte GmbH albo przez spółki zależne firmy Liebherr-Hausgeräte GmbH.

Aplikacja Liebherr SmartDevice

Aplikacja Liebherr SmartDevice umożliwia wizualizację i konfigurację danych chłodziarko-zamrażarki Liebherr. Do korzystania z aplikacji Liebherr SmartDevice niezbędne są: moduł współpracujący z siecią Wi-Fi (zwany dalej „SmartDeviceBox”), konto MyLiebherr oraz połączenie z internetem. Moduł SmartDeviceBox łączy chłodziarko-zamrażarkę Liebherr z internetem za pośrednictwem routera obsługującego sieć W-Fi. W moduł SmartDeviceBox można doposażać chłodziarko-zamrażarki Liebherr obsługujące ten moduł. W niektórych chłodziarko-zamrażarkach Liebherr moduł SmartDeviceBox jest już zintegrowany. W połączeniu z modułem SmartDeviceBox, aplikacja Liebherr SmartDevice umożliwia zdalne sterowanie rozmaitymi funkcjami chłodziarko-zamrażarki Liebherr, na przykład temperaturą chłodzenia. Dzięki aplikacji Liebherr SmartDevice użytkownik ma bezpośrednio w zasięgu wzroku wszystkie ważne komunikaty alarmowe, na przykład o pozostawionych przypadkowo otwartych drzwiach. Aplikacja Liebherr SmartDevice posiada funkcję powiadamiania, która przypomina na przykład, kiedy nadchodzi czas na następną wymianę filtra powietrza lub kiedy musi zostać oczyszczona kratka wentylacyjna.

II. Czym są dane osobowe i co oznacza przetwarzanie?

1. „Dane osobowe” (zwane dalej również „danymi”) to wszelkie informacje, które coś mówią o osobie fizycznej. Dane osobowe to nie tylko informacje, które umożliwiają bezpośrednią identyfikację konkretnej osoby (takie jak imię i nazwisko lub adres e-mail), ale także informacje, na podstawie których można ustalić odniesienie do konkretnej osoby, gdy dysponuje się odpowiednią dodatkową wiedzą.

2. „Przetwarzanie” oznacza każdą czynność wykonywaną na danych osobowych użytkownika (jak na przykład gromadzenie, rejestrowanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, wykorzystywanie lub usuwanie danych).

B. Kto odpowiada za przetwarzanie moich danych?

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych jest firma Liebherr-Hausgeräte GmbH, Memminger Straße 77-79, 88416 Ochsenhausen, telefon: +4973529280; faks: +497352928408; e-mail: [email protected]

C. Przetwarzanie danych w odniesieniu do konta MyLiebherr i portalu MyLiebherr

I. Jakie dane gromadzimy i w jakich celach?

W przypadku wywołania portalu MyLiebherr nasz serwer przetwarza w szczególności następujące dane, które przechowujemy w tzw. plikach dziennika:

1. datę dostępu do portalu MyLiebherr,

2. godzinę dostępu do portalu MyLiebherr,

3. adres internetowy witryny, na której użytkownik znajdował się w chwili wywołania portalu MyLiebherr (adres URL),

4. pliki wywoływane przez użytkownika na portalu MyLiebherr,

5. przesłaną do użytkownika ilość danych,

6. używany przez użytkownika typ przeglądarki i jej wersję,

7. używany przez użytkownika system operacyjny,

8. nazwę domeny operatora dostępu do internetu (na przykład Telekom, Vodafone itd.),

9. (zewnętrzny) adres IP użytkownika.

Podczas rejestracji i korzystania z konta MyLiebherr za pośrednictwem portalu MyLiebherr bez użycia loginu społecznościowego, oprócz danych wymienionych w punktach 1-9 powyżej, przetwarzamy następujące dane:

10. datę rejestracji,

11. jednoznaczny identyfikator użytkownika (UPN),

12. datę i godzinę ostatniego pomyślnego logowania,

13. adres e-mail użytkownika.

Podczas rejestracji i korzystania z konta MyLiebherr z użyciem loginu społecznościowego, oprócz danych wymienionych w punktach 1-13 powyżej, przetwarzamy następujące dane:

14. cechę identyfikacyjną loginu społecznościowego (tzw. identyfikator).

Wskazówka: Jeśli użytkownik rejestruje się lub uwierzytelnia przy użyciu loginu społecznościowego Facebooka, wtedy oprócz danych wymienionych w punktach 13 i 14, Facebook wyśle nam imię, nazwisko i zdjęcie profilowe użytkownika. Dane te nie są przez nas przetwarzane w jakimkolwiek celu.

Wskazówka: Jeśli użytkownik rejestruje się lub uwierzytelnia przy użyciu loginu społecznościowego Google, wtedy oprócz danych wymienionych w punktach 13 i 14, Google wyśle nam imię, nazwisko i link do profilu Google Plus użytkownika. Dane te nie są przez nas przetwarzane w jakimkolwiek celu.

Wskazówka: Jeśli użytkownik rejestruje się lub uwierzytelnia przy użyciu loginu społecznościowego Microsoft, wtedy oprócz danych wymienionych w punktach 13 i 14, Microsoft wyśle nam nazwisko i imię użytkownika. Dane te nie są przez nas przetwarzane w jakimkolwiek celu.

W celu optymalnego korzystania z modułów zintegrowanych z portalem MyLiebherr, oprócz danych wymienionych w punktach 1–14, gromadzimy na zasadzie dobrowolności następujące dane użytkownika:

15. preferowany język użytkownika,

16. zwrot grzecznościowy użytkownika,

17. adres użytkownika,

18. numer telefonu użytkownika,

19. numer seryjny chłodziarko-zamrażarki Liebherr,

20. typ chłodziarko-zamrażarki Liebherr,

21. numer seryjny modułu SmartDeviceBox.

Dane wymienione w punktach 1–21 przetwarzamy w następujących celach:

1. do ochrony naszej witryny internetowej (wykorzystywane kategorie danych: 1–9),

2. do rejestracji konta MyLiebherr za pośrednictwem portalu MyLiebherr (wykorzystywane kategorie danych: 10–13),

3. do rejestracji konta MyLiebherr za pośrednictwem loginu społecznościowego (wykorzystywane kategorie danych: 10–14),

4. do centralnego zarządzania danymi użytkownika i profilu na potrzeby usługi SSO (wykorzystywane kategorie danych: 10–21),

5. do korzystania z usługi SSO (wykorzystywana kategoria danych: 11),

6. do przesyłania danych do operatora modułu wybranego przez użytkownika (wykorzystywane kategorie danych: 13, 15–21),

7. na potrzeby wsparcia technicznego konta MyLiebherr użytkownika (wykorzystywane kategorie danych: 1–21)

Wskazówka: Należy pamiętać, że może następować przesyłanie danych osobowych użytkownika do krajów spoza UE/EOG, jeśli dany operator któregoś z modułów użytkownika ma swoją siedzibę w takim kraju. Przed przesłaniem danych do takiego dostawcy uzyskujemy jednoznaczną zgodę od użytkownika.

Przetwarzanie w innych celach może być brane pod uwagę tylko wtedy, jeśli spełnione są niezbędne wymogi prawne, określone w art. 6 ust. 4 RODO. W takim przypadku będziemy oczywiście przestrzegać wszelkich obowiązków informacyjnych, wynikających z art. 13 ust. 3 i art. 14 ust. 4 RODO.

II. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane użytkownika?

Zasadniczą podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest — o ile nie istnieją szczególne przepisy prawne — art. 6 RODO.

Przetwarzanie danych użytkownika odbywa się na podstawie następujących podstaw prawnych:

1. przetwarzanie danych w celu realizacji umów (art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO) (dotyczy celów 2–7),

2. przetwarzanie danych wynikające z uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO) (dotyczy celu 1),

3. przetwarzanie danych w celu wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 pkt. c) RODO) (dotyczy celu 1),

4. zgoda (art. 6 ust. 1 pkt. a) RODO) (przy ewentualnym przesyłaniu danych użytkownika za granicę do kraju spoza UE/EOG w celu 6)

Naszymi uzasadnionymi interesami są:

Poprawa stabilności, funkcjonalności i zabezpieczenia portalu (dotyczy celu 1)

Jeżeli przetwarzamy dane użytkownika na podstawie uzasadnionego interesu, użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych, z uwzględnieniem przepisów art. 21 RODO.

Przetwarzamy dane użytkownika wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji powyższych celów.

III. Komu i w jakim celu przekazujemy jakie kategorie danych użytkownika?

Dane użytkownika możemy przekazywać:

1. operatorom modułów aktywnie używanych przez użytkownika oraz wszelkich innych świadczeń lub usług (kategorie danych 13, 15–21),

2. innym spółkom grupy Liebherr, jeżeli jest to konieczne do zawarcia, realizacji lub rozwiązania umowy lub jeżeli istnieje uzasadniony interes z naszej strony w przekazywaniu danych, a przeważający uzasadniony interes użytkownika nie stoi temu na przeszkodzie (kategorie danych 13–21),

3. wybranemu przez użytkownika operatorowi loginu społecznościowego (kategoria danych 14),

4. naszym dostawcom usług, których angażujemy w celu osiągnięcia celów wymienionych powyżej (kategorie danych 1–21),

5. sądom, trybunałom arbitrażowym, organom publicznym lub radcom prawnym, jeżeli jest to konieczne do zapewnienia przestrzegania obowiązującego prawa albo do dochodzenia, realizowania lub obrony roszczeń prawnych. (kategorie danych 1-21)

IV. Czy moje dane są przetwarzane poza Unią Europejską?

Przekazywanie danych do lokalizacji w państwach spoza Unii Europejskiej (tzw. państwa trzecie) (1) jest dozwolone jedynie wtedy, gdy użytkownik wyrazi na to zgodę lub (2) gdy Komisja Europejska uznała, że w danym państwie trzecim istnieje odpowiedni poziom ochrony (art. 45 RODO). Jeżeli Komisja nie podjęła takiej decyzji, możemy przekazywać dane użytkownika stronom trzecim, znajdującym się w państwie trzecim, tylko wtedy, gdy istnieją odpowiednie zabezpieczenia (np. są przyjęte standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję lub organ nadzorczy w danej procedurze) oraz gdy zapewnione jest egzekwowanie praw osób, których dane te dotyczą.

V. Kiedy usuwamy lub anonimizujemy dane użytkownika?

Przetwarzamy dane użytkownika dopóty, dopóki jest to konieczne dla danego celu, chyba że użytkownik skutecznie sprzeciwił się przetwarzaniu swoich danych lub skutecznie wycofał swoją ewentualną zgodę.

Jeżeli istnieją obowiązki prawne dotyczące przechowywania danych — np. określone w prawie handlowym lub podatkowym — będziemy zobowiązani do przechowywania tych danych przez okres trwania obowiązku przechowywania. Po wygaśnięciu obowiązku przechowywania sprawdzamy, czy nie istnieje konieczność dalszego przetwarzania. Jeśli nie ma już takiej konieczności, dane użytkownika zostaną usunięte.

D. Przetwarzanie danych w odniesieniu do aplikacji Liebherr SmartDevice

I. Jakie dane gromadzimy i w jakich celach?

Do korzystania z aplikacji Liebherr SmartDevice wymagane jest konto MyLiebherr. Oprócz danych określonych w punktach C., I., gromadzimy w szczególności następujące dane użytkownika:

1. dane chłodziarko-zamrażarki Liebherr (numer seryjny, wybrane oznaczenie, model i typ),

2. dane z czujników chłodziarko-zamrażarki Liebherr (temperatura, prędkość obrotowa sprężarki, stan otwarcia drzwi),

3. dane urządzenia Liebherr SmartDeviceBox (numer seryjny, model, typ, stan połączenia),

4. konfigurację techniczną urządzenia końcowego (model, producent, używany system operacyjny, stan połączenia),

Dane te przetwarzamy zasadniczo wyłącznie w następujących celach:

1. udostępnianie funkcji aplikacji Liebherr SmartDevice (wykorzystywane kategorie danych: 1–4),

2. analiza błędów i doskonalenie aplikacji (wykorzystywane kategorie danych: 1–4 oraz kategorie danych określone w punktach C., I. 1–9),

Przetwarzanie danych w innych celach może być brane pod uwagę tylko wtedy, jeśli spełnione są niezbędne wymogi prawne, określone w art. 6 ust. 4 RODO. W takim przypadku będziemy oczywiście przestrzegać wszelkich obowiązków informacyjnych, wynikających z art. 13 ust. 3 i art. 14 ust. 4 RODO.

II. Na jakiej podstawie prawnej gromadzimy dane użytkownika?

Zasadniczą podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest — o ile nie istnieją szczególne przepisy prawne — art. 6 RODO.

Przetwarzanie danych użytkownika odbywa się na podstawie następujących podstaw prawnych:

1. zgoda (art. 6 ust. 1 pkt. a) RODO) (dotyczy celu 2),

2. przetwarzanie danych w celu realizacji umów (art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO

(dotyczy celu 1).

Jeżeli będziemy przetwarzać dane użytkownika na podstawie udzielonej przez niego zgody, użytkownik ma prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę wobec nas ze skutkiem na przyszłość.

Przetwarzamy dane użytkownika wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji powyższych celów.

III. Komu i w jakim celu przekazujemy jakie kategorie danych użytkownika?

Dane użytkownika możemy przekazywać:

1. innym spółkom koncernu Liebherr, jeżeli jest to konieczne do zawarcia, realizacji lub rozwiązania umowy lub jeżeli istnieje uzasadniony interes z naszej strony w przekazywaniu danych, a przeważający uzasadniony interes użytkownika nie stoi temu na przeszkodzie (kategoria danych 1–4),

2. naszym dostawcom usług, których angażujemy w celu osiągnięcia celów wymienionych powyżej (kategorie danych 1–4),

3. sądom, trybunałom arbitrażowym, organom publicznym lub radcom prawnym, jeżeli jest to konieczne do zapewnienia przestrzegania obowiązującego prawa albo do dochodzenia, realizowania lub obrony roszczeń prawnych (kategoria danych 1-4).

IV. Czy moje dane są przetwarzane poza Unią Europejską?

Przekazywanie danych do lokalizacji w państwach spoza Unii Europejskiej (tzw. państwa trzecie) (1) jest dozwolone jedynie wtedy, gdy użytkownik wyrazi na to zgodę lub (2) gdy Komisja Europejska uznała, że w danym państwie trzecim istnieje odpowiedni poziom ochrony (art. 45 RODO). Jeżeli Komisja nie podjęła takiej decyzji, możemy przekazywać dane użytkownika stronom trzecim, znajdującym się w państwie trzecim, tylko wtedy, gdy istnieją odpowiednie zabezpieczenia (np. są przyjęte standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję lub organ nadzorczy w danej procedurze) oraz gdy zapewnione jest egzekwowanie praw osób, których dane te dotyczą.

V. Kiedy usuwamy lub anonimizujemy dane użytkownika?

Przetwarzamy dane użytkownika dopóty, dopóki jest to konieczne dla danego celu, chyba że użytkownik skutecznie sprzeciwił się przetwarzaniu swoich danych lub skutecznie wycofał swoją ewentualną zgodę.

Jeżeli istnieją obowiązki prawne dotyczące przechowywania danych — np. określone w prawie handlowym lub podatkowym — będziemy zobowiązani do przechowywania tych danych przez okres trwania obowiązku przechowywania. Po wygaśnięciu obowiązku przechowywania sprawdzamy, czy nie istnieje konieczność dalszego przetwarzania. Jeśli nie ma już takiej konieczności, dane użytkownika zostaną usunięte.

VI. Aplikacja Liebherr SmartDevice Skill dla Amazon Alexa

Amazon Echo jest urządzeniem firmy Amazon do wprowadzania i odsłuchiwania głosowego. Dzięki urządzeniom Amazon Echo polecenia głosowe mogą być przez firmę Amazon analizowane, oceniane i wykonywane. Do korzystania z urządzeń Amazon niezbędne jest konto użytkownika Amazon. Urządzenia te mogą być rozbudowywane o interfejsy dodatkowych funkcji poprzez dodanie tzw. umiejętności („skills”). Aplikacja Liebherr SmartDevice Skill umożliwia sterowanie głosowe niektórymi funkcjami aplikacji Liebherr SmartDevice za pośrednictwem urządzenia Amazon Echo. Wymaga to aktywacji aplikacji Liebherr SmartDevice Skill na koncie Amazon i powiązania konta MyLiebherr z tą „umiejętnością”. Za pomocą tego powiązania polecenia głosowe, wydawane przez użytkownika, mogą być analizowane przez Amazon i przesyłane z użyciem anonimizowanego podpisu cyfrowego do aplikacji Liebherr SmartDevice w celu wykonania. Z wyjątkiem daty, od której użytkownik posiada konta Amazon i MyLiebherr, od nas do firmy Amazon ani od firmy Amazon do nas nie są przesyłane żadne dane osobowe.

VII. Aplikacja Liebherr SmartDevice funkcji dla Conrad Connect

Conrad Connect jest usługą firmy Conrad Connect GmbH, która umożliwia łączenie funkcji aplikacji Liebherr SmartDevice z różnymi inteligentnymi urządzeniami oraz aplikacjami obsługiwanymi przez Conrad Connect. Dzięki temu określone zdarzenie (np. czas) może wyzwalać akcję (np. aktywowanie funkcji SuperCool). Korzystanie z usługi Conrad Connect wymaga posiadania konta użytkownika Conrad Connect oraz umożliwia dodanie producenta wzgl. marki w celu zapewnienia interfejsów dla dodatkowych funkcji. Powiązanie to umożliwia sterowanie niektórymi funkcjami aplikacji Liebherr SmartDevice za pośrednictwem Conrad Connect. Wymaga to aktywacji aplikacji Liebherr SmartDevice na koncie użytkownika Conrad Connect i powiązania posiadanego konta MyLiebherr. Za wyjątkiem daty oraz tego, że użytkownik posiada konta użytkownika Conrad Connect oraz MyLiebherr, od nas do firmy Conrad Connect, ani od firmy Conrad Connect do nas, nie są przesyłane żadne dane osobowe.

VIII. Inicjator aplikacji Liebherr SmartDevice dla usługi IFTTT

IFTTT jest usługą firmy IFTTT Inc., która umożliwia łączenie funkcji aplikacji Liebherr SmartDevice z różnymi aplikacjami obsługiwanymi przez IFTTT. W ten sposób akcja może być wyzwalana przez określone zdarzenie (np. wejście do mieszkania) (np. aktywowanie funkcji Supercool). Do korzystania z usługi IFTTT wymagana jest aktywacja inicjatora aplikacji Liebherr SmartDevice na koncie IFTTT i powiązanie konta MyLiebherr z inicjatorem aplikacji Liebherr SmartDevice. Z wyjątkiem daty, od której użytkownik posiada konta IFTTT i MyLiebherr, od nas do firmy IFTTT Inc. ani od firmy IFTTT Inc. do nas nie są przesyłane żadne dane osobowe.

E. W jaki sposób moje dane osobowe są zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych i utratą?

Stosujemy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu zapewnienia, aby dane użytkownika były chronione przed utratą, niepowołanymi modyfikacjami oraz nieautoryzowanym dostępem osób trzecich. Ponadto w każdym przypadku z naszej strony do danych użytkownika mają dostęp wyłącznie osoby upoważnione i to wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne w ramach wymienionych powyżej celów. Przesyłanie wszystkich danych odbywa się z szyfrowaniem.

F. Pliki cookie

Używamy tzw. plików cookie, aby poznawać preferencje użytkownika i móc optymalnie projektować nasze witryny internetowe. Ułatwia to użytkownikowi nawigację i zapewnia mu wysoki stopień przyjazności.

I. Czym są pliki cookie?

Pliki cookie są małymi plikami zapisywanymi w urządzeniu końcowym użytkownika. Można je wykorzystywać do ustalenia, czy dane urządzenie końcowe komunikowało się już z naszym portalem MyLiebherr. Identyfikowany jest jedynie plik cookie w urządzeniu końcowym użytkownika. Dane osobowe mogą być przechowywane w plikach cookie wówczas, gdy użytkownik wyraził na to zgodę lub jeśli jest to absolutnie konieczne ze względów technicznych, na przykład w celu umożliwienia bezpiecznego logowania.

Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć pod adresem www.allaboutcookies.org

II. Po co korzystamy z plików cookie?

Korzystamy z plików cookie

 w celu sprawdzenia statusu zalogowania i identyfikacji użytkownika po pomyślnym zalogowaniu,

 dla zapewnienia bezpiecznego środowiska internetowego,

 do kontroli funkcjonowania naszej witryny internetowej,

 aby ocenić sposób, w jaki użytkownik korzysta z naszych witryn internetowych, aby mieć możliwość lepszego projektowania naszych usług. Na przykład możemy rozpoznać, kiedy proces jest zbyt czasochłonny i z tego powodu użytkownicy przerywają uruchomiony proces. Dzięki tej wiedzy można uprościć etapy procesu i uczynić go bardziej zorientowanym na klienta,

 aby poprawić użyteczność, przejrzystość dla naszych użytkowników oraz wrażenia korzystania z usług online.

Nie wykorzystujemy naszych plików cookie do śledzenia aktywności internetowej użytkownika poza portalem MyLiebherr i podłączonymi modułami.

III. Jakie rodzaje plików cookie wykorzystujemy i co mają one na celu?

a. Pliki cookie dotyczące sesji

Pliki cookie dotyczące sesji są usuwane po zamknięciu przeglądarki. Rejestrują one nawigację na portalu MyLiebherr i czas pobytu oraz zapisują dane logowania na czas trwania wizyty użytkownika na portalu MyLiebherr. Pliki cookie sesji podtrzymują też aktywne zalogowanie w trakcie sesji.

b. Trwałe pliki cookie lub kod śledzący

Trwałe pliki cookie lub kody śledzące nie zawierają żadnych danych osobowych. Rejestrowane jest, skąd nastąpiło wywołanie witryny internetowej, z jakiej wyszukiwarki korzystano, który link został kliknięty i jakie słowo kluczowe zostało wybrane, a także lokalizacja miejsca, w jakim znajduje się użytkownik w chwili wejścia na stronę internetową. Rejestrowana jest również liczba wizyt oraz czas trwania pierwszej, bieżącej i poprzedniej wizyty. Te pliki cookie rejestrują jedynie wizyty na portalu MyLiebherr. Nie są one aktywowane podczas odwiedzania innych stron internetowych.

c. Retargeting lub remarketing

Nasza witryna wykorzystuje tzw. technologie retargetingowe, aby uczynić ofertę w internecie bardziej interesującą dla użytkownika. W tym wypadku pliki cookie są wykorzystywane do zaznaczenia wizyty użytkownika na niektórych stronach internetowych, a następnie do identyfikacji na innych stronach internetowych. Jesteśmy przekonani, że wyświetlanie spersonalizowanych, związanych z zainteresowaniami materiałów reklamowych jest ogólnie rzecz biorąc bardziej interesujące dla internauty niż reklama, która nie ma osobistego odniesienia. Umieszczanie tych materiałów reklamowych na stronach naszych partnerów odbywa się na podstawie technologii plików cookie oraz analizy wcześniejszych zachowań użytkowników. Ta forma reklamy jest całkowicie anonimowa. Nie są zapisywane żadne dane osobowe ani nie są łączone żadne profile użytkowników z ich danymi osobowymi.

d. Conversion-Tracking

Patrz korzystanie z technologii Google

I. Czy mogę usunąć pliki cookie zapisane w moim urządzeniu końcowym?

Pliki cookie przechowywane dla portalu MyLiebherr można usunąć. W takim przypadku jednak indywidualne dane i treści użytkownika, w tym ustawienia plików cookie, zostaną utracone, a użytkownik nie zostanie uznany za powracającego odwiedzającego przy następnej wizycie na portalu MyLiebherr.

II. Czy akceptuje Pan(i) nasze pliki cookie?

Koncepcja użytkownika naszego portalu MyLiebherr obejmuje szereg funkcji online zaprojektowanych w taki sposób, aby wizyta na nim była jak najprzyjemniejsza. Działa to jednak tylko dzięki plikom cookie. Jeśli użytkownik będzie kontynuować poruszanie się po naszej stronie, wyraża zgodę na wykorzystywanie tych plików cookie. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę.

III. W jaki sposób mogę wycofać moją zgodę dotyczącą plików cookie?

Jeśli użytkownik nie chce, abyśmy ponownie rozpoznawali jego urządzenie końcowe, może zapobiec zapisywaniu plików cookie w swoim urządzeniu końcowym, wybierając w ustawieniach przeglądarki opcję „nie akceptuj plików cookie”. Szczegółowe informacje na temat tego, jak działa ta opcja, można znaleźć w instrukcji producenta przeglądarki.

Można ustawić swoją przeglądarkę tak, aby akceptowała pliki cookie tylko wtedy, gdy użytkownik wyrazi na to zgodę. Jeśli nie chcesz akceptować plików cookie naszych dostawców usług i partnerów, możesz wybrać w swojej przeglądarce ustawienie „Blokuj pliki cookie stron trzecich”.

Z reguły funkcja pomocy na pasku menu przeglądarki internetowej pokazuje, jak odrzucać nowe pliki cookie i jak dezaktywować pliki cookie, które zostały już otrzymane.

Należy jednak pamiętać, że niektóre „istotne” pliki cookie są niezbędne do swobodnego poruszania się w obrębie portalu MyLiebherr, jak również do dokonywania wyboru i kształtowania wyglądu witryny. Te pliki cookie są używane przez nas tylko do sprawdzania wydajności portalu MyLiebherr oraz do rejestrowania częstotliwości odwiedzin.

G. Korzystanie z technologii Google

I. Jak mogę uniemożliwić zapisywanie technologii (plików cookie) firmy Google?

Jeśli użytkownik nie życzy sobie gromadzenia i analizy danych dotyczących jego wizyty przez firmę Liebherr-Hausgeräte GmbH, może w każdej chwili zgłosić sprzeciw ze skutkiem na przyszłość (tzw. „opt-out”).

Aby zrealizować ten sprzeciw technicznie, w przeglądarce użytkownika ustawiany jest „plik cookie opt-out”. Ten plik cookie jest używany wyłącznie do przypisania sprzeciwu użytkownika. Należy pamiętać, że z przyczyn technicznych „plik cookie opt-out” może być wykorzystywany tylko dla przeglądarki, w której został ustawiony. Jeśli użytkownik usunie pliki cookie lub użyje innej przeglądarki lub urządzenia, konieczne jest ponowne zgłoszenie sprzeciwu „opt-out”.

Bezpośrednia instalacja „pliku cookie opt-out”. Alternatywnie można też pobrać i zainstalować dostępne wtyczki do przeglądarek, korzystając z tego linku

II. Co to jest Google Analytics?

Portal MyLiebherr korzysta z funkcji Google Analytics, będącej usługą analizy sieciowej firmy Google Inc. z siedzibą w 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone (zwanej dalej „Google”). Funkcja Google Analytics wykorzystuje pliki cookie zapisywane w urządzeniu końcowym użytkownika i umożliwiające analizowanie sposobu korzystania z witryny internetowej przez danego użytkownika. Generowane przez plik cookie informacje dotyczące korzystania przez użytkownika z witryny internetowej są z reguły wysyłane do serwera firmy Google w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywane.

Na portalu MyLiebherr włączyliśmy anonimizację adresów IP, dzięki czemu adres IP użytkownika jest już wcześniej skracany na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw sygnatariuszy Traktatu o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach do serwera firmy Google w Stanach Zjednoczonych wysyłany jest pełny adres IP i tam skracany. Z upoważnienia firmy Liebherr-Hausgeräte GmbH, będącej operatorem portalu MyLiebherr, firma Google będzie wykorzystywać powyższe informacje do analizowania sposobu korzystania z portalu MyLiebherr przez użytkownika oraz świadczenia na rzecz firmy Liebherr-Hausgeräte GmbH dodatkowych usług związanych z korzystaniem z witryny sieciowej i internetu.

Adres IP użytkownika przekazywany przez przeglądarkę internetową w ramach usługi Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi gromadzonymi przez firmę Google. Zapisywanie plików cookie można uniemożliwić, odpowiednio konfigurując oprogramowanie swojej przeglądarki internetowej; zwracamy jednak uwagę, że w takim wypadku może nie być możliwe korzystanie w pełnym zakresie ze wszystkich funkcji tej witryny internetowej.

Ponadto można uniemożliwić, ze skutkiem na przyszłość, pozyskiwanie i przetwarzanie przez firmę Google danych generowanych przez plik cookie i dotyczących korzystania przez użytkownika z witryny internetowej (w tym adresu IP użytkownika), pobierając i instalując dodatek do przeglądarki internetowej dostępny pod poniższym adresem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?.

Dane demograficzne w Google Analytics

Portal MyLiebherr, konto MyLiebherr i aplikacja SmartDevice korzystają z funkcji „dane demograficzne” Google Analytics. Pozwala to na tworzenie raportów zawierających informacje o wieku, płci i zainteresowaniach osób odwiedzających stronę. Dane te pochodzą z reklam Google opartych na zainteresowaniach, jak również z danych odwiedzin pochodzących od podmiotów trzecich. Dane te nie mogą być przypisane do konkretnej osoby. Można wyłączyć tę funkcję w dowolnym momencie, zmieniając ustawienia reklam na swoim koncie Google, lub uniemożliwić zbieranie informacji przez Google Analytics, wyłączając Google Analytics. Kliknięcie „Wyłącz” zapobiega zbieraniu informacji podczas przyszłych wizyt na tej stronie lub w aplikacji SmartDevice. Więcej informacji o tym, jak Google Analytics postępuje z danymi użytkowników, można znaleźć w Polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

III. Co to jest Google AdWords?

Korzystamy z internetowego programu reklamowego „Google AdWords”, a w ramach Google AdWords z technologii Conversion-Tracking. Plik cookie dla funkcji Conversion-Tracking jest generowany w przypadku, gdy użytkownik kliknie ogłoszenie umieszczone przez firmę Google. Pliki te tracą ważność po upływie 30 dni i nie służą do identyfikowania danej osoby.

Jeśli użytkownik odwiedza określone strony witryny internetowe klienta AdWords, a ważność pliku cookie jeszcze nie upłynęła, firma Google i klient są w stanie wykryć, że użytkownik kliknął dane ogłoszenie i został przekierowany na określoną stronę. Każdy z klientów otrzymuje inny plik cookie. Tym samym nie jest możliwe śledzenie plików cookie poprzez witryny internetowe klientów usługi AdWords.

Informacje zdobyte za pomocą plików cookie typu Conversion służą do tworzenia statystyk typu Conversion dla klientów usługi Adwords, którzy zdecydowali się na korzystanie z funkcji Conversion-Tracking. Klienci dowiadują się o łącznej liczbie użytkowników, którzy kliknęli dane ogłoszenie i zostali przekierowani na stronę opatrzoną znacznikiem Conversion-Tracking. Nie otrzymują oni jednak informacji pozwalających na identyfikowanie użytkowników co do konkretnej osoby.

Usługa Google AdWords jest wykorzystywana tylko wtedy, gdy użytkownik wyraźnie zgadza się na jej użycie za pośrednictwem tzw. banera plików cookie. Aby wyłączyć pliki cookie dla funkcji Conversion-Tracking, należy ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała pliki cookie z domeny „googleadservices.com”.

Dalsze informacje na temat ochrony danych w ramach programu reklamy internetowej Google AdWords można znaleźć na stronie https://www.google.com/policies/privacy.

IV. Co to jest DoubleClick?

DoubleClick by Google jest usługą firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone (zwanej dalej „Google”). Usługa DoubleClick by Google wykorzystuje pliki cookie do wyświetlania reklam, które są istotne dla użytkownika. Do przeglądarki jest wówczas przypisywany pseudonimowy identyfikator (ID) w celu sprawdzenia, które reklamy były wyświetlane w przeglądarce i które reklamy były wywoływane. Pliki cookie nie zawierają żadnych danych osobowych. Korzystanie z plików cookie DoubleClick umożliwia firmie Google i witrynom partnerskim wyświetlanie jedynie reklam opartych na wcześniejszych wizytach na naszych lub innych witrynach w internecie. Informacje wygenerowane przez pliki cookie są wysyłane przez firmę Google w celu analizy na serwer w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywane. Przekazywanie danych przez firmę Google stronom trzecim odbywa się wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub w ramach przetwarzania danych zamówienia. W żadnym wypadku firma Google nie łączy danych użytkownika z innymi danymi gromadzonymi przez Google.

Wyrażając zgodę, którą można zadeklarować za pomocą banera wyświetlanego przy pierwszej wizycie na stronie Liebherr, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych zebranych o nim przez firmę Google oraz na wyżej wymienione metody i wskazane cele przetwarzania danych. Zapisywanie plików cookie można uniemożliwić, odpowiednio konfigurując oprogramowanie swojej przeglądarki internetowej; zwracamy jednak uwagę, że w takim wypadku może nie być możliwe korzystanie w pełnym zakresie ze wszystkich funkcji witryny internetowej Liebherr.

Ponadto można uniemożliwić pozyskiwanie i przetwarzanie przez firmę Google danych generowanych przez pliki cookie i dotyczących korzystania przez użytkownika z witryny internetowej Liebherr, pobierając i instalując dodatek do przeglądarki internetowej dostępny pod adresem https://adssettings.google.com/ w punkcie Rozszerzenie dezaktywacji DoubleClick. Alternatywnie można wyłączyć obsługę plików cookie typu DoubleClick na stronie Digital Advertising Alliance, korzystając z poniższego linku: http://optout.aboutads.info/?c=2#!/

H. Osoba, której dane dotyczą i prawo do wniesienia skargi

W ramach ustawowych, użytkownik ma prawo do

1. uzyskiwania informacji o swoich danych,

2. poprawiania nieprawdziwych i uzupełniania niekompletnych danych,

3. usunięcia swoich danych, w szczególności jeśli (1) nie są one już potrzebne do celów określonych w niniejszej Polityce prywatności, (2) użytkownik wycofuje swoją zgodę i nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania danych, (3) dane użytkownika zostały przetworzone niezgodnie z prawem lub (4) użytkownik sprzeciwia się przetwarzaniu danych i nie ma priorytetowych, uzasadnionych powodów przetwarzania,

4. ograniczenia przetwarzania swoich danych, w szczególności w przypadku, gdy użytkownik kwestionuje poprawność danych lub gdy przetwarzanie danych użytkownika jest niezgodne z prawem i użytkownik żąda ograniczenia wykorzystywania zamiast usunięcia danych,

5. otrzymywania swoich danych w ustrukturyzowanym, wspólnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz do bezpośredniego przekazywania danych użytkownika przez nas do innego administratora.

Należy pamiętać, że wycofanie zgody przez użytkownika nie wpływa na legalność przetwarzania danych przeprowadzanego na podstawie zgody do chwili jej wycofania.

Jeśli zgłoszenie skorzystania z powyższych praw nie nastąpi na piśmie, prosimy o zrozumienie, że możemy wymagać od użytkownika przedstawienia dowodu, że jest on osobą, za którą się podaje. Ponadto użytkownik ma prawo odwołania się do właściwego organu nadzoru.

I. Jak skontaktować się z inspektorem ochrony danych?

Pytania dotyczące ochrony danych należy kierować do:

Ochrona danych

Liebherr-IT Services GmbH

St. Vitus 1

88457 Oberopfingen

[email protected]

Stan: Czerwiec 2020 r.