Środowisko

Ogólnym celem jest redukowanie wpływu naszych produktów i zakładów na środowisko naturalne na tyle, na ile to możliwe. Nasze podejście do kwestii zarządzania środowiskowego wyraża się w naszej polityce przedsiębiorstwa. W myśl tejże polityki, odpowiedzialność ekologiczna zaczyna się u nas już na etapie opracowania koncepcji produkowanych urządzeń. Z tego powodu używamy najlepszych komponentów, aby zapewnić długą i bezpieczną eksploatację oraz najwyższą efektywność energetyczną naszych urządzeń. Także w przypadku procesów produkcyjnych stawiamy na efektywne wykorzystanie zasobów. Dla realizacji naszej polityki przedsiębiorstwa oraz ciągłej poprawy naszych działań na rzecz ochrony środowiska, wszystkie nasze zakłady produkcyjne są certyfikowane według międzynarodowej normy zarządzania środowiskowego ISO 14001.

Informacje zgodnie z art. 33 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH).

Artykuł ten stanowi, że każdy dostawca wyrobu musi poinformować swojego klienta, jeżeli tak zwana „substancja wzbudzająca szczególnie duże obawy” jest zawarta w dostarczanym przez niego wyrobie w stężeniu większym niż 0,1 procenta masy. Substancje te noszące po angielsku nazwę „substances of very high concern“ są nazywane w skrócie także „SVHC“. „SVHC“ są umieszczane na tzw. „liście kandydackiej”, aktualizowanej dwa razy w roku i dostępnej w każdej chwili pod adresem: Lista kandydacka

Dzięki naszemu wyszukiwaniu online chcemy jak najprościej poinformować Cię o SVHC, które mogą znajdować się w Twoim urządzeniu lub części zamiennej. Musimy poinformować Cię o tych substancjach. Ich stosowanie nie jest zabronione!

Należy pamiętać, że Europejska Agencja Chemikaliów rozszerza listę substancji SVHC podlegających notyfikacji co 6 miesięcy, co oznacza, że każde wyszukiwanie jest aktualne tylko w danym momencie.

Twoje zdrowie i bezpieczeństwo są dla nas ważne.

Jeżeli dane urządzenia są używane zgodnie z przeznaczeniem i prawidłowo utylizowane, substancje w nich zawarte nie stanowią zagrożenia dla zdrowia lub środowiska i są bezpieczne dla użytkownika oraz przechowywanej żywności. Nie wolno stosować substancji SVHC jeśli zachodzi ryzyko, że przedostaną się one do artykułów spożywczych. Substancje SVHC są w większości przypadków, albo zawarte w niedostępnych komponentach (np. w elektronice), albo trwale zintegrowane z matrycą tworzyw sztucznych. Jeśli w poszczególnych przypadkach konieczne będą specjalne środki ostrożności, poinformujemy Cię o tym na tej stronie. Możesz wyszukiwać urządzenia za pomocą numeru seryjnego lub SKU. W przypadku części zamiennych należy podać dziewięciocyfrowy numer części zamiennej.

Do wyszukiwania po numerze seryjnym

Unijne rozporządzenie nr 528/2012 w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych reguluje stosowanie produktów biobójczych i wyrobów poddanych ich działaniu. Rozporządzenie rozróżnia „produkt biobójczy” i „wyrób poddany działaniu produktów biobójczych”.

Produkt biobójczy zawiera przynajmniej jedną substancję czynną, której przeznaczeniem jest niszczenie organizmów szkodliwych, np. bakterii lub grzybów. Rozporządzenie określa, które substancje czynne można wykorzystywać do konkretnych celów. Zabronione jest wykorzystanie i udostępnianie na rynku niezatwierdzonych produktów, chyba że złożono podanie o ich zatwierdzenie i podanie zostało rozpatrzone pozytywnie. Przykładem substancji biobójczych są środki ochrony drewna.

Wyroby poddane działaniu produktów biobójczych to połączenie wyrobów, które zostały poddane działaniu przynajmniej jednego produktu biobójczego lub w wyniku celowego działania zawierają przynajmniej jeden produkt biobójczy w celu ochrony samych wyrobów. Wyroby poddane działaniu produktów biobójczych mogą być udostępnione na rynku Unii Europejskiej pod warunkiem, że zostały poddane działaniu produktów biobójczych zatwierdzonych przez Unię Europejską. Przykładem wyrobu poddanego działaniu produktów biobójczych jest ogrodzenie pomalowane środkiem ochrony drewna.

Wyroby podlegają obowiązkowi etykietowania, jeśli

  • właściwości produktu są następstwem działania środka biobójczego lub
  • pozwolenie dla substancji biobójczej zawierającej substancje czynne wymaga etykietowania.

Obecnie firma Liebherr Domestic Appliances nie ma obowiązku udzielania informacji na temat wykorzystania środków biobójczych.

Certyfikowany system zarządzania środowiskowego

Biorąc pod uwagę aspekty ekonomiczne, dążymy do kompleksowej ochrony środowiska naturalnego, która obejmuje cały cykl życia produktu, czyli projektowanie, produkcję, użytkowanie i późniejszą utylizację urządzeń. Centralnymi aspektami są przy tym zarządzanie wykorzystaniem energii i zasobów, zarządzanie odpadami i ochrona klimatu. W oparciu o naszą politykę przedsiębiorstwa zarządzanie środowiskowe jest uregulowane i zorganizowane poprzez „zintegrowany system zarządzania”. System zarządzania środowiskowego wszystkich naszych zakładów produkcyjnych jest certyfikowany według międzynarodowej normy ISO 14001.

Norma ISO 14001 kładzie nacisk na ustawiczne doskonalenie ochrony środowiska. System zarządzania środowiskowego określa wytyczne obejmujące najistotniejsze aspekty ochrony środowiska. Kontrolowanie działań na rzecz ochrony środowiska i kierowanie nimi odbywa się na podstawie jednoznacznych parametrów. Postępowanie takie umożliwia podejmowanie błyskawicznych i skutecznych działań i ciągłą poprawę w dziedzinie ochrony środowiska.

Pliki do pobrania