Wybierz linię urządzeń
Zamknij

Powrót do formularza

Polityka prywatności -zlecenie serwisowe

1 Informacje ogólne

I. Co reguluje niniejsza Polityka prywatności?

Przykładamy ogromną wagę do ochrony i bezpieczeństwa Państwa danych osobowych. Dlatego pragniemy poinformować Państwa, jakie dane osobowe i w jakim celu wykorzystujemy w ramach zlecenia serwisowego oraz jakie prawa przysługują Państwu w związku z Państwa danymi osobowymi.

II. Czym są dane osobowe i co oznacza ich przetwarzanie?

1. „Dane osobowe“ (dalej zwane również „danymi“) to wszystkie informacje, mówiące cokolwiek o osobie fizycznej. Dane osobowe stanowią jednak nie tylko informacje pozwalające na wyciąganie bezpośrednich wniosków dotyczących konkretnej osoby (takie jak nazwisko lub adres e-mail danej osoby), ale także informacje, które przy odpowiedniej dodatkowej wiedzy mogą być powiązane z konkretną osobą.

2. „Przetwarzanie“ oznacza wszelkie działania realizowane na danych osobowych (np. zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, wykorzystywanie lub usuwanie danych).

2 Przetwarzanie danych

I. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie Państwa danych?

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie Państwa danych jest spółka Liebherr-Hausgeräte Lienz GmbH, Dr.-Hans-Liebherr-Straße 1, 9900 Lienz, E-mail: [email protected].

II. Jakie dane są gromadzone i w jakim celu?

W celu pisemnego, telefonicznego lub elektronicznego przyjęcia zlecenia serwisowego i następnie jego realizacji u Klienta gromadzimy i przetwarzamy następujące dane osobowe:
• imię i nazwisko
• adres (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość i kraj)
• numer telefonu
• adres e-mail
• numer seryjny urządzenia
• indywidualną informację o usterce / opis zdarzenia lub zapytanie o ofertę uznaniową

Powyższe dane przetwarzamy w celu:
1. ustalenia właściwego partnera serwisowego oraz realizacji zgłoszenia serwisowego
2. wymiany informacji dotyczących zgłoszenia serwisowego
3. oceny chłodziarki lub zamrażarki Liebherr
4. zaklasyfikowania usterki przez technika serwisowego
5. prowadzenia badań zadowolenia klientów

Wskazówka: Z klientem kontaktują się i zlecenie serwisowe realizują pracownicy serwisu firmowego Liebherr Urządzenia gospodarstwa domowego lub wybranego przez nas autoryzowanego zakładu serwisowego. Realizacja zlecenia serwisowego nie jest możliwa bez udostępnienia powyższych danych osobowych. Inne dane osobowe gromadzimy jedynie w przypadku ich dobrowolnego podania.

III. Jaka jest podstawa prawna gromadzenia danych osobowych?

Podstawę przetwarzania danych stanowi co do zasady art. 6 RODO, chyba że zastosowanie mają przepisy szczególne.

1. Przetwarzanie danych odbywa się w związku z wykonywaniem umów (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)

2. Przetwarzanie danych odbywa się w ramach wyważenia interesów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

Nasze prawnie uzasadnione interesy stanowią:
Stała poprawa usług serwisowych w celu zapewnienia niezmiennego zadowolenia klientów.

W przypadku przetwarzania danych w ramach wyważenia interesów są Państwo uprawnieni do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych z uwzględnieniem postanowień art. 21 RODO.
Państwa dane przetwarzamy wyłącznie w zakresie koniecznym do realizacji powyższych celów.

IV. Komu, w jakim celu i jakie kategorie danych przekazujemy?

W razie potrzeby przekazujemy Państwa dane:

1. innym spółkom Liebherr działającym w tym samym segmencie oraz spółkom siostrzanym, odpowiedzialnym za wprowadzanie do obrotu/sprzedaży chłodziarek i zamrażarek, prowadzanie prac konserwacyjnych i naprawczych takich urządzeń oraz inne usługi serwisowe, o ile jest to konieczne do zawarcia, wykonania lub rozwiązania umowy lub jeżeli z naszej strony istnieje prawnie uzasadniony interes w takim przekazaniu i nie pozostaje on w sprzeczności z Państwa przeważającym prawnie uzasadnionym interesem;

2. usługodawcom, z których korzystamy dla realizowania powyższych celów;

3. sądom, sądom arbitrażowym, organom administracji i doradcom prawnym, jeżeli jest to konieczne w celu przestrzegania obowiązujących przepisów prawa bądź do dochodzenia, wykonywania i obrony roszczeń.

V. Czy dane są przetwarzane poza Unią Europejską?

Przekazywanie danych do miejsc w państwach nienależących do Unii Europejskiej (tzw. państw trzecich) jest dopuszczalne tylko wówczas, (1) gdy wyraziliście Państwo na to zgodę lub (2) jeśli Komisja Europejska stwierdziła istnienie w państwie trzecim odpowiedniego poziomu ochrony (art. 45 RODO). Jeżeli Komisja tego nie stwierdziła, możemy przekazywać Państwa dane osobom trzecim znajdującym się w państwie trzecim tylko wówczas, gdy istnieją odpowiednie zabezpieczenia (np. standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję lub organ nadzorczy w ramach konkretnej procedury) oraz jeżeli zapewnione jest egzekwowanie praw osoby, której dane dotyczą, lub jeżeli przekazanie danych jest dozwolone w indywidualnych przypadkach na podstawie innych dopuszczalnych okoliczności (art. 49 RODO).

VI. Kiedy usuwamy dane lub poddajemy je anonimizacji?

Państwa dane przetwarzamy, dopóki jest to konieczne dla danego celu, chyba że wyraziliście Państwo skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania danych lub skutecznie odwołaliście ewentualną zgodę.

Jeżeli istnieją prawne obowiązki przechowywania danych – np. wynikające z przepisów prawa handlowego lub podatkowego – musimy przechowywać te dane przez czas trwania takiego obowiązku. Po upływie obowiązkowego okresu przechowania sprawdzamy, czy w dalszym ciągu istnieje konieczność przetwarzania danych. Jeżeli nie ma takiej konieczności, dane zostaną usunięte.

VII. W jakim zakresie w konkretnym przypadku ma miejsce zautomatyzowane podejmowanie decyzji?

Co do zasady przy nawiązywaniu i realizowaniu stosunków handlowych nie ma miejsca podejmowanie decyzji w sposób w pełni zautomatyzowany zgodnie z art. 22 RODO. W razie stosowania takich procedur w jednostkowych przypadkach informujemy o tym oddzielnie, o ile przewidują to obowiązujące przepisy prawa.

3 Bezpieczeństwo danych

Stosujemy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby zagwarantować, że Państwa dane są chronione przed utratą, nieprawidłowymi zmianami lub nieuprawnionym dostępem osób trzecich. W każdym przypadku z naszej strony dostęp do Państwa danych mają tylko osoby upoważnione i tylko w zakresie niezbędnym do wyżej wymienionych celów.

4 Prawa osób, których dane dotyczą, oraz prawo złożenia skargi

W ramach określonych przepisami prawa przysługuje Państwu prawo do

1. dostępu do Państwa danych;

2. sprostowania niepoprawnych danych i uzupełnienia niepełnych danych;

3. usunięcia Państwa danych, w szczególności gdy (1) nie są one już wymagane dla celów określonych w niniejszej Polityce prywatności, (2) cofnęliście Państwo zgodę i brak innej podstawy prawnej do przetwarzania danych, (3) Państwa dane były przetwarzane niezgodnie z prawem lub (4) złożyliście Państwo sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania.

4. ograniczenia przetwarzania Państwa danych, w szczególności w przypadku zakwestionowania przez Państwa poprawności danych lub gdy przetwarzanie Państwa danych jest niezgodne z prawem i zamiast ich usunięcia żądają Państwo ograniczenia ich wykorzystywania.

5. otrzymywania danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz do żądania, aby Państwa dane zostały przekazane bezpośrednio przez nas innemu administratorowi.

Proszę pamiętać, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce na podstawie udzielonej zgody do momentu jej wycofania.

W przypadku dochodzenia wyżej wymienionych praw prosimy pamiętać, że możemy żądać od Państwa udokumentowania tożsamości.

Ponadto przysługuje Państwu prawo złożenia skargi do właściwego organu nadzoru.

5 Z kim i w jaki sposób możecie się Państwo kontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych?

W przypadku pytań dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt na poniższy adres:
Ochrona danych
Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH
Dr.-Hans-Liebherr-Straße 1
9900 Lienz
[email protected]

Stan: październik 2020


Powrót do formularza

 • 0
  Lista notatek
  Produkt dodano do Twojej listy życzeń.
 • 0 Lista porównania
  Wybierz jeszcze co najmniej jeden kolejny produkt, aby rozpocząć porównanie. Możesz porównywać ze sobą najwyżej 7 produktów na jednej liście. Usuń produkty z listy albo wyczyść listę. Możesz prowadzić maksymalnie 7 rożnych list porównania jednocześnie. Produkt został pomyślnie dodany.
  Rozpocznij porównanie
  Lista porównania jest pusta. Na stronach produktów możesz wybrać produkty do porównania.
 • Sieć dealerów
 • Pliki do pobrania
Notatka zawiera:
Ostatnio dodano: Notatka nie zawiera żadnych produktów.
close