Powrót do formularza

Oświadczenie o ochronie danych (rozszerzona gwarancja i 10-letnia gwarancja na sprężarkę)

My, Liebherr-Hausgeräte Lienz GmbH, Dr. Hans-Liebherr-Strasse 1, A-9900 Lienz. Austria, przywiązuj dużą wagę do ochrony i bezpieczeństwa swoich danych osobowych. Dlatego ważne jest, abyśmy poniżej informowali Cię o tym, jakie Twoje dane osobowe przetwarzamy, w jakim celu i jakie masz prawa w odniesieniu do Twoich danych osobowych.

A. Informacje ogólne

I. Co to są dane osobowe i co oznacza przetwarzanie?

• „Dane osobowe” (dalej również „dane”) to wszelkie informacje, które mówią coś o osobie fizycznej. Dane osobowe to nie tylko informacje, które pozwalają na wyciągnięcie bezpośrednich wniosków na temat konkretnej osoby (takie jak imię i nazwisko lub adres e-mail osoby), ale także informacje, które przy odpowiedniej wiedzy dodatkowej można wykorzystać do ustalenia odniesienia do konkretna osoba może.

• „Przetwarzanie” oznacza wszelkie środki, które są wykonywane na Twoich danych osobowych (takie jak gromadzenie, rejestrowanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, wykorzystywanie lub usuwanie danych).

II Kto jest osobą odpowiedzialną za przetwarzanie Twoich danych?

Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie Twoich danych jest:
Liebherr- Hausgeräte Lienz GmbH,
Dr. Hans-Liebherr-Strasse 1,
A-9900 Lienz. Austria
E-mail: [email protected]

III. Jakie masz prawa jako osoby, której dane dotyczą?

Jako osoba, której dane dotyczą, masz prawo do:

• informacje o Twoich danych;

• Poprawianie błędnych danych i uzupełnianie niekompletnych danych;

• usunięcia Twoich danych, w szczególności jeżeli (1) nie jest to już niezbędne do celów określonych w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych, (2) cofniesz zgodę i nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania, (3) Twoje dane zostały były przetwarzane niezgodnie z prawem lub (4) wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione powody przetwarzania;

• ograniczenia przetwarzania Twoich danych, w szczególności jeżeli kwestionujesz prawidłowość danych lub przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem i zamiast usunięcia żądasz ograniczenia ich wykorzystywania;

• sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji lub, bez konkretnego uzasadnienia, wobec przetwarzania Twoich danych w celu reklamy bezpośredniej; O ile nie jest to sprzeciw wobec korespondencji bezpośredniej, prosimy o wyjaśnienie powodów, dla których nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych, tak jak mogliśmy to zrobić, wnosząc sprzeciw. W przypadku Twojego uzasadnionego sprzeciwu zbadamy sytuację i zaprzestaniemy przetwarzania, chyba że będziemy w stanie wykazać ważne prawnie uzasadnione powody przetwarzania, które przeważają nad Twoimi interesami, prawami i wolnościami lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych;

• Otrzymania Twoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnym i możliwym do odczytu maszynowego formacie, a także prawo do przesłania Twoich danych bezpośrednio od nas innej odpowiedzialnej osobie;

• Wycofanie zgody, jeśli wyraziłeś zgodę na jej przetwarzanie. Należy pamiętać, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu cofnięcia zgody.

Dochodząc wyżej wymienionych praw, prosimy o wyrozumiałość, że możemy zażądać od Ciebie dowodów potwierdzających, że jesteś osobą, za którą się podajesz. Ponadto masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza RODO.

B. Przetwarzanie danych

I. Rozszerzona gwarancja

Oferujemy bezpłatną 10-letnią gwarancję na kompresor. Aby otrzymać tę gwarancję na swoje urządzenie, możesz zarejestrować się dobrowolnie. W ramach procesu rejestracji przetwarzamy wymienione poniżej dane.

Jakie dane przetwarzamy w jakich celach?

Przetwarzamy następujące dane:
• Imię pierwsze imię
• Adres e-mail
• Data zakupu
• Numer seryjny

Zasadniczo przetwarzamy te dane wyłącznie w celu wystawiania i wysyłania certyfikatów Liebherr GuaranteePlus i Compressor Guarantee. Przetwarzanie w innych celach może być brane pod uwagę tylko wtedy, gdy istnieją niezbędne wymogi prawne zgodnie z Art. 6 paragraf 4 RODO. W takim przypadku będziemy oczywiście przestrzegać wszelkich obowiązków informacyjnych zgodnie z Art. 13 ust.3 RODO i Art.14 ust.4 RODO.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane będą przetwarzane w celu realizacji umowy lub realizacji działań przed zawarciem umowy zgodnie z Art. 6 ust.1 lit.b RODO.

II. Biuletyny e-mailowe

Oferujemy również możliwość subskrypcji naszego biuletynu e-mail. Jeżeli i w zakresie, w jakim wyraziłeś zgodę, będziemy przetwarzać wymienione poniżej dane w ramach wysyłania naszego biuletynu e-mailowego.

Jakie dane przetwarzamy w jakich celach?

Przetwarzamy następujące dane:
• Imię pierwsze imię
• Adres e-mail
• Twój (zewnętrzny) adres IP
• Data i godzina rejestracji oraz potwierdzenie rejestracj
• Data i godzina pobrania biuletynu

Zasadniczo przetwarzamy podane przez Ciebie dane wyłącznie w celu regularnego przesyłania Ci naszego biuletynu (ewentualnie z osobistym adresem) pocztą elektroniczną oraz w celu dostarczania Ci informacji promocyjnych o naszych produktach lub usługach lub o odpowiednich kampaniach, wydarzeniach, konkursach, wkładach / Do dostarczania artykułów itp.

Zasadniczo przetwarzamy dane zebrane w ramach rejestracji do newslettera, w tym w ramach tzw. procedury double opt-in, w celu ochrony oferty i wypełnienia naszych ustawowych obowiązków dowodowych. Dzięki procedurze podwójnej zgody otrzymasz wiadomość e-mail po zapisaniu się do newslettera z prośbą o ponowne potwierdzenie subskrypcji naszego newslettera. Jeśli nie potwierdzisz rejestracji, klikając przesłany link potwierdzający, nie zostaniesz zarejestrowany na nasz biuletyn e-mailowy i nie zostaniesz do Ciebie wysłany.

Ponadto rejestrujemy i analizujemy Twoje interakcje z naszym biuletynem (pomiar liczby otwarć i kliknięć) oraz przechowujemy te informacje, biorąc pod uwagę osobiste preferencje lub zainteresowania, które określiłeś lub domniemane osobiste preferencje lub zainteresowania w Twoim profilu odbiorcy, w celu zapewnienia sukces naszego biuletynu można mierzyć i stale ulepszać oraz projektować zgodnie z potrzebami. Wskaźniki otwarcia są mierzone za pomocą tak zwanego piksela śledzącego, małego, niewidocznego pliku graficznego, który jest automatycznie ładowany przez serwer sieciowy po otwarciu biuletynu i dostarcza informacji, że biuletyn został faktycznie otwarty. Z kolei pomiar wskaźników kliknięć odbywa się w taki sposób, że po kliknięciu w link internetowy zawarty w newsletterze zostajesz najpierw przekierowany na serwer WWW, na którym rejestrowane jest Twoje kliknięcie; tylko wtedy dotrzesz do właściwej strony docelowej.

Przetwarzanie w innych celach może być brane pod uwagę tylko wtedy, gdy istnieją niezbędne wymogi prawne zgodnie z Art. 6 paragraf 4 RODO. W takim przypadku będziemy oczywiście przestrzegać wszelkich obowiązków informacyjnych zgodnie z Art. 13 ust.3 RODO i Art.14 ust.4 RODO.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a w związku z art. 7 RODO lub w celu wypełnienia obowiązku prawnego zgodnie z art. 6 ust. a) RODO w połączeniu z Art. 32 RODO (bezpieczeństwo) lub Art. 7 ust.1 RODO (obowiązek dowodowy).

Masz prawo w dowolnym momencie odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość i/lub w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych w celach reklamowych. Cofnięcie/sprzeciw nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do momentu cofnięcia/sprzeciwu. Pojedyncze odwołanie / sprzeciw w odniesieniu tylko do pomiaru wskaźników otwarć i kliknięć i / lub przechowywania wyników pomiaru w profilach odbiorców nie jest możliwe, dlatego musisz całkowicie zrezygnować z otrzymywania newslettera. Możesz zrezygnować z subskrypcji biuletynu w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected] lub klikając link rezygnacji z subskrypcji na końcu każdego biuletynu.

III. Odbiorca danych

Twoje dane możemy przekazać:

• Innym firmom z Grupy Liebherr, o ile jest to konieczne do zainicjowania, realizacji lub rozwiązania umowy lub istnieje uzasadniony interes z naszej strony w transmisji, a Państwa nadrzędny uzasadniony interes nie jest z tym sprzeczny;

• Naszym dostawcom usług, z których korzystamy, aby osiągnąć wyżej wymienione cele;

• Sądy, sądy arbitrażowe, władze lub doradcy prawni, jeśli jest to konieczne do przestrzegania obowiązującego prawa lub dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

IV. Przekazywanie danych do państw trzecich third

Przekazywanie danych do miejsc znajdujących się poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym (tzw. kraje trzecie) lub do organizacji międzynarodowych jest dozwolone tylko (1) jeśli wyraziłeś na to zgodę lub (2) jeśli Komisja Europejska zdecydował, że w kraju trzecim istnieje odpowiedni poziom ochrony (art. 45 RODO). Jeśli Komisja nie podjęła takiej decyzji, możemy przekazać Twoje dane odbiorcom znajdującym się w państwie trzecim tylko wtedy, gdy istnieją odpowiednie gwarancje (np. standardowe klauzule ochrony danych, które są akceptowane przez Komisję lub organ nadzorczy zgodnie z określoną procedurą) a Egzekwowanie praw osoby, której dane dotyczą, jest zapewnione lub przekazanie jest dopuszczalne w indywidualnych przypadkach ze względu na inne uprawnienia (art. 49 RODO).

Jeśli przekazujemy Twoje dane do krajów trzecich, poinformujemy Cię o odpowiednich szczegółach przekazania do odpowiednich punktów w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

V. Usuwanie i czas przechowywania danych

Przetwarzamy Twoje dane tak długo, jak jest to konieczne dla danego celu, chyba że wniosłeś skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych lub skutecznie cofnąłeś zgodę.

O ile istnieją ustawowe wymogi dotyczące przechowywania – np. w prawie handlowym lub podatkowym – będziemy musieli przechowywać dane przez okres obowiązywania wymogu przechowywania. Po upływie okresu przechowywania sprawdzimy, czy istnieją dalsze wymagania dotyczące przetwarzania. Jeśli nie ma już takiej potrzeby, Twoje dane zostaną usunięte.

VI. Zautomatyzowane decyzje w indywidualnych sprawach

Zasadniczo nie stosujemy w pełni zautomatyzowanego podejmowania decyzji zgodnie z Art. 22 RODO. Jeżeli zastosujemy tę procedurę w indywidualnych przypadkach, poinformujemy Cię o tym odrębnie, o ile jest to wymagane przez prawo.

VII. Ochrona danych

Stosujemy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby zapewnić ochronę Twoich danych przed utratą, nieprawidłowymi zmianami lub nieuprawnionym dostępem osób trzecich. W każdym przypadku dostęp do Twoich danych z naszej strony mają wyłącznie osoby upoważnione i tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne do celów, o których mowa powyżej.

Stan: czerwiec 2021

Powrót do formularza