Powrót do formularza

Warunki przedłużenie gwarancji Polska

Liebherr-Hausgeräte Lienz GmbH (Liebherr) udziela właścicielowi chłodziarki i/lub zamrażarki Liebherr (urządzenia) gwarancji na to urządzenie, zgodnie z warunkami ustalonymi w odrębnym dokumencie gwarancyjnym (gwarancja Liebherr), na okres 24 miesięcy rozpoczynający się od wydania urządzenia Kupującemu, który nabył to urządzenie w celu jego pierwszego zainstalowania. Wraz z certyfikatem przedłużenie gwarancji (certyfikat) właściciel urządzenia uzyskuje, po upływie gwarancji Liebherr, gwarancję uzupełniającą (przedłużenie gwarancji) na dalszy okres podany w certyfikacie, w zależności od zakupionego każdorazowo modelu gwarancji, zgodnie z następującymi warunkami. Niniejsza przedłużenie gwarancji obowiązuje dodatkowo względem praw ustawowych, które przysługują Kupującemu wobec sprzedającego urządzenie (rękojmia) nie wyłączając, nie ograniczając ani nie zawieszając tych praw.

I. Zakres obowiązywania

Przedłużenie gwarancji obowiązuje dla urządzeń zainstalowanych w Polsce.

II. Gwarant

Gwarantem jest Liebherr-Hausgeräte Lienz GmbH, Dr.-Hans-Liebherr-Straße 1, A-9900 Lienz, Austria.

III. Okres trwania i początek przedłużenie gwarancji

1. Gwarancja Liebherr udzielana jest na okres wskazany w certyfikacie (okres gwarancji).
2. Okres gwarancji rozpoczyna się bezpośrednio po upływie gwarancji Liebherr.
3. Okres gwarancji nie ulega odnowieniu ani przedłużeniu w wyniku świadczenia związanego z przedłużenie gwarancji, z wyjątkiem następujących sytuacji:
a) wymiany urządzenia albo dokonania istotnych napraw urządzenia, na podstawie niniejszej przedłużenie gwarancji - okres gwarancji biegnie wówczas na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej, z tym że w razie wymiany części rzeczy, okres gwarancji biegnie na nowo w odniesieniu do części wymienionej;
b) w innych sytuacjach niż określone w pkt III.3 a) powyżej okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady urządzenia kupujący nie mógł korzystać z urządzenia.

IV. Warunki przedłużenie gwarancji

Liebherr udziela przedłużenie gwarancji, jeśli w sposób możliwy do wykazania spełnione zostały następujące warunki:

1. Urządzenie zostało zakupione po raz pierwszy od Liebherr lub od autoryzowanego przez Liebherr sprzedawcy będącego przedsiębiorcą, na terytorium obowiązywania przedłużenie gwarancji.
2. Urządzenie jest zainstalowane na obszarze obowiązywania przedłużenie gwarancji.
3. Personelowi biura obsługi klienta Liebherr został okazany certyfikat przedłużenie gwarancji oraz dowód zakupu urządzenia.
4. Numer seryjny urządzenia jest odnotowany w certyfikacie.
5. Przedłużenie gwarancji nie można przenieść na inne urządzenie, z wyjątkiem wypadku opisanego w punkcie V 3.
6. Certyfikat został nabyty w ciągu 24 miesięcy obowiązywania gwarancji Liebherr.

V. Treść i zakres przedłużenie gwarancji

1. Wady urządzenia, które wystąpią w okresie gwarancji, i które polegają, w sposób możliwy do wykazania, na wadach materiałowych lub fabrycznych, zostaną nieodpłatnie usunięte przez biuro obsługi klienta Liebherr lub partnera handlowego w zakresie obsługi klienta Liebherr. W przypadku wad części wyposażenia wnętrza oraz uchwytów i/lub osłon, Liebherr zastrzega sobie prawo wysłania właścicielowi odpowiednich części zamiennych do samodzielnego montażu.
2. W ramach udzielonej przedłużenie gwarancji Liebherr odpowiada wyłącznie za usunięcie wad urządzenia.
3. Jeśli naprawa będzie nieopłacalna lub niemożliwa, właściciel otrzyma w zamian za przekazanie swojego wadliwego urządzania nowe, identyczne urządzenie (urządzenie zastępcze). W tym wypadku okres gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia urządzenia zastępczego.

VI. Wyłączenie i wygaśnięcie gwarancji Liebherr

1. Przedłużenie gwarancji nie obejmuje wad urządzenia, wynikających z:
a) niezastosowania się do instrukcji obsługi i/lub montażu, nieprawidłowego ustawienia i/lub przyłączenia, użycia niezgodnego z przeznaczeniem, nieprawidłowej obsługi lub wykorzystania.
b) napraw i zmian, które nie zostały przeprowadzone przez biuro obsługi klienta Liebherr lub partnera handlowego w zakresie obsługi klienta Liebherr.

2. Przedłużenie gwarancji wygasa w przypadku samowolnych działań osób nieuprawnionych polegających na usunięciu tabliczki znamionowej lub numeru urządzenia, manipulacji przy tabliczce znamionowej lub numerze urządzenia, uczynienia ich nieczytelnymi lub jeśli w urządzenie zostaną wmontowane części obcego pochodzenia.

Powrót do formularza