Kérjük, válasszon modellcsaládot
Bezár

Vissza a formába

Ügyfélszolgálati rendeléssel kapcsolatos adatvédelmi nyilatkozat

1 Általános tudnivalók

I. Az adatvédelmi nyilatkozatban szabályozott témák

Személyes adatai védelmének és biztonságának nagy jelentőséget tulajdonítunk. Ezért fontosnak tartjuk tájékoztatni Önt, hogy az ügyfélszolgálati rendelése kapcsán mely személyes adatait, milyen célra fogjuk felhasználni, és a személyes adatait illetően milyen jogok illetik meg Önt.

II. Melyek számítanak személyes adatnak, és mit jelent a feldolgozásuk?

1. Személyes adatnak (a továbbiakban „adatnak”) minősül minden olyan információ, amely valamely természetes személyről árul el dolgokat. A személyes adatok (mint például egy személy neve vagy e-mail címe) nem egyszerűen csak információk, amelyekkel közvetlenül adott személy kilétére lehet visszakövetkeztetni, hanem egyúttal olyan információk is, amelyeknek segítségével – megfelelő kiegészítő ismeretek birtokában – konkrét személyre vonatkoztathatók dolgok.

2. A „feldolgozás“ körébe minden olyan intézkedés beletartozik, amelyet az Ön személyes adataival hajtanak végre (ilyen például az adatok gyűjtése, rögzítése, szervezése, rendszerezése, tárolása, felhasználása vagy törlése).

2 Adatfeldolgozás

I. Ki felel az Ön adatainak feldolgozásáért?

Az Ön adatainak feldolgozásáért a Liebherr-Hausgeräte Lienz GmbH, Dr.-Hans-Liebherr-Straße 1, 9900 Lienz, e-levél cím [email protected] felel.

II. Milyen adatokat gyűjtünk, és milyen célokra?

Az ügyfélszolgálati rendelésnek írásban, telefonon vagy elektronikus úton történő rögzítéséhez, majd az azt követő helyszíni teljesítéséhez a következő adatokat gyűjtjük össze és dolgozzuk fel:
• elő- és utónév
• postacím (ország, irányítószám, helység, utcanév, házszám)
• telefonszám
• e-levél cím
• a szóban forgó készülék sorozatszáma
• az egyedi hiba megadása / az előfordulás vagy a méltányosság kérés leírása

A fenti adatokat abból a célból dolgozzuk fel, hogy:
1. meghatározhassuk az illetékes szerviz partnert, valamint beállíthassuk a szerviz időpontot
2. az adott szerviz eset kapcsán értekezni tudjunk Önnel
3. Liebherr termékként hitelesíthessük a hűtő- és fagyasztókészüléket
4. a szerviztechnikus adott hibaosztályba sorolhassa be a hibát
5. elvégezhessük az ügyfélszolgálati elégedettségi felméréseket

Útmutatás: A kapcsolatfelvételt és a kapcsolódó intézkedések elvégzését a Liebherr háztartási készülékgyártó üzem ügyfélszolgálata, vagy az általunk kiválasztott szerződéses ügyfélszolgálat bonyolítja le. Ha hiányoznának a fent említett személyes adatok, nem tudnánk teljesíteni az ügyfélszolgálati rendelést. Egyéb személyes adatait csak akkor rögzítjük, ha Ön önként megadja őket.

III. Mely jogalapra támaszkodva gyűjtjük az Ön adatait?

Egyéb konkrét jogszabályi rendelkezések híján az adatok feldolgozásának jogalapját elvben az ÁAVR 6. cikke képezi.

1. Az Ön adatainak feldolgozása az (ÁAVR 6. cikk (1) bekezdés b) pontjában említett) szerződések teljesítése alapján történik

2. Az Ön adatainak feldolgozása az (ÁAVR 6. cikk (1) bekezdés f) pontjában említett) érdekek mérlegelése alapján történik

Jogos érdekeink körébe tartoznak:
az ügyfélszolgálatunk által nyújtott szolgáltatások állandó fejlesztése a folyamatos ügyfél-elégedettség biztosítása érdekében.

Amennyiben az Ön adatait az érdekek mérlegelése alapján dolgozzuk fel, akkor az ÁAVR 21. cikkben szerepeltek figyelembe vételével Önnek jogában áll szót emelni adatainak feldolgozása ellen.
Az Ön adatait kizárólag csak olyan mértékben dolgozzuk fel, ami a fent említett célok eléréséhez szükséges.

IV. Az Ön adatai közül melyeket, és kinek, milyen célból adjuk át?

Az Ön adatait adott esetben az alábbiaknak adjuk át:

1. a szakmában tevékenykedő más Liebherr cégeknek, valamint leányvállalatoknak, amelyek a hűtő- és fagyasztókészülékek marketingjéért / kereskedelméért, az ilyen készülékek karbantartási és javítási munkáinak elvégzéséért, valamint egyéb ügyfélszolgálati szolgáltatásokért felelnek, amennyiben ez a szerződés létrehozásához, végrehajtásához vagy felmondásához szükséges, vagy ha részünkről jogos érdek fűződik az adatok átadásához, és az ugyanakkor nem áll szemben az Ön túlnyomórészt jogos érdekével;

2. a fent említett célok elérése céljából bevont szolgáltatóinknak;

3. bíróságoknak, választott bíróságoknak, hatóságoknak vagy jogi tanácsadóknak, amennyiben arra az alkalmazandó jogszabályok betartása, vagy jogi követelések érvényesítése vagy védelme céljából van szükség.

V. Sor kerül-e az Ön adatainak az Európai Unión kívüli feldolgozására?

Az adatok csak akkor adhatók át az Európai Unión kívüli országokban (úgynevezett harmadik országokban) működő szerveknek, ha (1) Ön ehhez beleegyezését adta, vagy (2) az Európai Bizottság úgy döntött, hogy az illető harmadik országban az Ön adatai megfelelő szintű védelemben részesülnek (ÁAVR 45. cikke). Ha a Bizottság nem hozott ilyen értelmű döntést, akkor az Ön adatait csak abban az esetben adhatjuk át harmadik országban található harmadik feleknek, ha erre megfelelő garanciák (például a Bizottság vagy a felügyeleti hatóság által egy bizonyos eljárásban elfogadott szabványos adatvédelmi záradékok) vannak, és ugyanakkor az érintettek jogai is érvényesülhetnek, ill. adott esetben az adatok átadása egyéb megengedő jogi normák alapján engedélyezve van (ÁAVR 49. cikke).

VI. Mikor töröljük vagy anonimizáljuk az Ön adatait?

Az Ön adatainak feldolgozását addig folytatjuk, amíg arra az adott cél eléréséhez szükségünk van, kivéve, ha Ön tényleges kifogással élt az adatainak feldolgozásával szemben, vagy ha ténylegesen visszavonta az esetleges beleegyezését.

Amennyiben pl. a kereskedelmi vagy adójogi törvényben megőrzési kötelezettségek szerepelnek, az általuk érintett adatokat a megőrzési kötelezettség előírt időtartamára tárolnunk kell. A megőrzési kötelezettség időtartamának lejárta után ellenőrizzük, hogy továbbra is fennáll-e még a feldolgozás szükségessége. Ha a feldolgozás szükségessége többé már nem áll fenn, törölni fogjuk az Ön adatait.

VII. Mennyiben automatizált a döntéshozatal az egyes esetekben?

Az üzleti kapcsolat megalapozásához és létrehozásához elvileg nem használunk at ÁAVR 22. cikkével összhangban álló automatizált döntéshozatalt. Ha ezeket az eljárásokat egyes esetekben netán mégis alkalmaznánk, erről külön tájékoztatni fogjuk Önt, feltéve, hogy ezt törvény írja elő.

3 Adatbiztonság

Műszaki és szervezeti jellegű biztonsági intézkedések alkalmazásával garantáljuk, hogy adatai védve lesznek az elvesztéstől, helytelen változtatásoktól vagy harmadik felek részéről végzendő jogosulatlan hozzáféréstől. Mindenesetre az Ön adatait a magunk részéről csak arra jogosult személyek számára tesszük elérhetővé, és akkor is csak annyiban, amennyiben azokra a fent említett célok eléréséhez szükség van.

4 Érintetti jogok és a fellebbezési jog

A törvényben előírt keretek között Önnek jogában áll

1. felvilágosítást kérni az adatairól;

2. kérni a helytelen adatok helyesbítését, és a hiányos adatok kiegészítését;

3. kérni az adatainak törlését, különösen akkor, ha (1) azokra az adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott célok eléréséhez többé már nincs szükség, (2) Ön visszavonta beleegyezését és a feldolgozásnak nincs egyéb jogalapja, (3) adatait törvénytelen módon dolgoztuk fel, vagy 4) a feldolgozással szemben kifogást nyújtott be, és a feldolgozásnak jogi szempontból nincs nyomós oka.

4. kérni az adatainak korlátozott terjedelmű feldolgozását, különösen, ha vitatja az adatok helyességét, vagy törvénytelennek találja az adatainak feldolgozását, és törlés helyett a felhasználásuk korlátozását kívánja.

5. kérni az adatainak strukturált, általános és géppel olvasható formátumban történő őrzését, és kieszközölni, hogy az adatait átadjuk közvetlenül egy másik felelősnek.

Felhívjuk figyelmét, hogy a visszavonásig érvényes hozzájárulás alapján végrehajtott feldolgozás jogszerűségét az Ön visszavonása nem érinti.

A fent említett jogok érvényesítésekor adott esetben bizonyítékokat kérhetünk Öntől, amelyek igazolják, hogy Ön az a személy, akinek állítja magát. Kérjük ennek megértését.

Ezenkívül Önnek joga van panaszt benyújtani az illetékes felügyeleti hatóságnál.

5 Adatvédelmi kérdésekben ki az Ön kapcsolattartója, és hogy tudja felvenni vele a kapcsolatot?

Kérjük, hogy az adatvédelemmel kapcsolatos kérdéseivel az alábbiakhoz forduljon:
Adatvédelem
Liebherr-Hausgeräte Lienz GmbH
Dr.-Hans-Liebherr-Straße 1
9900 Lienz
[email protected]
Állapot: 2020 október


Vissza a formába

 • 0
  Jegyzettömb
  A terméket hozzáadtuk a jegyzettömbjéhez.
 • 0 Összehasonlító lista
  Válasszon még legalább egy további terméket az összehasonlítás indításához. Maximálisan csak 7 terméket tud listánként összehasonlítani egymással. Távolítson el termékeket a listából vagy mellőzze a listát. Maximálisan csak 7 különböző összehasonlító listát tud egyidejűleg futtatni. A termék sikeresen hozzáadva.
  Összehasonlítás indítása
  Az Ön összehasonlító listája üres. A termékoldalakon termékeket választhat az összehasonlításhoz.
 • Eladás
 • Letöltések
Jegyzettömbje a következőket tartalmazza:
Utoljára hozzáadott: Jegyzettömbje nem tartalmaz termékeket.
close