Általános Szerződési Feltételek

SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK – WEBÁRUHÁZ

A LIEBHER-HAUSGERÄTE LIENZ GMBH, Dr.-Hans-Liebherr-Straße 1, 9900 Lienz, e-mail: [email protected], telefon: +43 (0)50809 20, fax: +43 (0) 50809 21299, (a továbbiakban röviden: „LIEBHERR”) webáruház keretében végzett szállításokra, amennyiben a fogyasztóvédelmi törvény értelmében FOGYASZTÓRÓL (a továbbiakban röviden: „FOGYASZTÓ”) van szó, valamint a LIEBHERR számára a FOGYASZTÓTÓL érkező fizetésekre kizárólag az alábbi szállítási és fizetési feltételek vonatkoznak.


1. Árak és fizetési feltételek

1.1. A szerződés megkötésekor feltüntetett árak érvényesek.

1.2. A fizetéseket levonások nélkül, költségek és díjak nélkül, bankkártyával, azonnali átutalással vagy PayPal használatával kell teljesíteni. Bankkártyás fizetés esetén a megrendelés visszaigazolásának elküldésekor kerül sor a vételárral történő terhelésre. Számla alapján történő fizetés csak akkor lehetséges, ha erről a speciális esetről a FOGYASZTÓVAL megállapodást kötöttünk.

1.3. Nemteljesítés esetén évente 9%-os késedelmi kamatot kell fizetni. Ez nem zárja ki a késés további következményeit.

1.4. A FOGYASZTÓ – a LIEBHERR fizetésképtelenségét kivéve – csak olyan ellenkövetelésekkel élhet, amelyek a törvény szerint a FOGYASZTÓ kötelezettségeivel kapcsolatosan fennállnak, ha ezeket bíróság állapította meg, vagy ha ezeket a LIEBHERR elismerte.

2. A szállítmány tartalma, határidők / időtartamok

2.1. A szállítmányok tartalmát a FOGYASZTÓ rendelése határozza meg. Az Általános Polgári Törvénykönyv 919. § értelmében a rögzített szállítási határidőkről szóló megállapodás nem eredményez rögzített ügyletről szóló megállapodást.

2.2. A szállítási határidőket és időtartamokat akár 14 nappal meghosszabbítjuk a LIEBHERR befolyási területén kívül eső bármilyen akadályok, különösen az üzemzavarok, ipari viták, az alapvető alkotóelemek szállításának késedelme és hasonlók miatt, amennyiben alapvetően ezek az akadályok okozzák a határidő túllépését.

2.3. A LIEBHERRNEK jogában áll részletekben végezni a szállítást.

3. A FOGYASZTÓ elállási joga

3.1. Távollevők között kötött szerződés esetén a FOGYASZTÓNAK jogában áll 14 napon belül, indoklás nélkül, a következő rendelkezéseket betartva elállni a szerződéstől. Az elállási lehetőség időtartama

3.1.1. azon a napon kezdődik, amikor a FOGYASZTÓ vagy a FOGYASZTÓ által megnevezett harmadik személy, aki nem a szállítmányozó, birtokba vette a kiszállított tárgyat;

3.1.2. a FOGYASZTÓ által egyetlen rendelés keretén belül rendelt, de külön szállított több szállított tárgy esetén azon a napon kezdődik, amikor a FOGYASZTÓ vagy a FOGYASZTÓ által megnevezett harmadik személy, aki nem a szállítmányozó, birtokba vette az utolsó kiszállított tárgyat;

3.1.3. a szállított tárgy több részletben történő szállítása esetén azon a napon kezdődik, amikor a FOGYASZTÓ vagy a FOGYASZTÓ által megnevezett harmadik személy, aki nem a szállítmányozó, birtokba vette az utolsó részszállítmányt;

3.2. Az elállási jog nem érvényes

3.2.1. olyan kiszállított tárgyakra vonatkozó szerződésekre, amelyek esetében a gyártás az ügyfélspecifikáció szerint történt, vagy amelyeket egyértelműen személyes igényekre szabtak;

3.2.2. olyan kiszállított tárgyakra vonatkozó szerződésekre, amelyek szállítása lezárva történik, és egészségügyi vagy higiéniai okokból nem vehetők vissza, amennyiben a kiszállítást követően eltávolították a lezárást;

3.2.3. olyan kiszállított tárgyakra vonatkozó szerződésekre, amelyeket jellegük miatt összekevertek más árukkal, és többé nem lehet szétválasztani őket;

3.2.4. olyan szerződésekre, amelyek nem tartoznak a távollevők között és üzleten kívül kötött ügyletekről szóló törvény (FAGG) hatálya alá, és amelyekre semmilyen más törvényi elállási jog nem vonatkozik;

3.2.5. az összes többi törvény által szabályozott esetben.

3.3. Ha a FOGYASZTÓ eláll a szerződéstől, akkor a már kiszállított tárgyakat legkésőbb 14 napon belül köteles visszaküldeni a LIEBHERRNEK. A visszaküldés kockázata és költségei a FOGYASZTÓT terhelik. Ha már használták a kiszállított tárgyakat, akkor a LIEBHERR megfelelő ellentételezést követel.

3.4. Elállás esetén a LIEBHERR a már kifizetett összegeket lépésről lépésre visszatéríti a FOGYASZTÓ részére a szállítmányok visszaküldése, illetve a visszaküldés igazolása ellenében. A LIEBHERR ugyanazt a fizetőeszközt használja a visszatérítéshez, mint amelyet a FOGYASZTÓ a fizetés lebonyolításához használt. Más fizetési mód használata akkor megengedett, ha erről kifejezetten megállapodtunk a FOGYASZTÓVAL. A FOGYASZTÓT ilyenkor nem terhelik költségek. Ha a FOGYASZTÓ a LIEBHERR által kívánt legkedvezőbb normál szállítás helyet egyértelműen egy másik szállítási módot választott, akkor az ebből fakadó többletköltségek megtérítésére vonatkozóan semmilyen igénye nem lehet.

3.5. Az elállási határidő betartásához elegendő, ha időben elküldi az elállási nyilatkozatot, esetleg az 1. MELLÉKLETBEN szereplő elállási űrlap formájában.

3.6. A visszaküldött árukat a következő címre küldje:

LIEBHERR-HAUSGERÄTE LIENZ GMBH

Ersatzteilwesen

Dr.-Hans-Liebherr-Straße 1

A-9900 Lienz

4. Tulajdonjog fenntartása

A kiszállított tárgyak mindaddig a LIEBHERR tulajdonában maradnak, amíg a teljes fizetés meg nem történik.

5. Késés, jótállás, kártérítés

Ha a LIEBHERR által vállalt kötelezettségek megsértésére kerül sor, akkor a FOGYASZTÓ kizárólag a következő jogorvoslatokkal élhet:

5.1. A szerződésben szereplő vagy a 2.2 pont szerint meghosszabbított időtartamok, illetve határidők túllépése esetén a FOGYASZTÓ jogosult írásban, legalább tizennégy napos türelmi idővel elállni a szerződéstől. A FOGYASZTÓ enyhe hanyagságon alapuló károkkal szemben támasztott kártérítési igényei nem érvényesíthetők.

5.2. A FOGYASZTÓ jótálláshoz való jogait a törvényi rendelkezések szabályozzák.

5.3. Minden jótállási igény kizárt a következő esetekben:

5.3.1. A szállított tárgy szokásos, a használatból fakadó kopása vagy sérülése;

5.3.2. A szállított tárgy szakszerűtlen használata vagy kezelése, szakszerűtlen üzem, valamint erőszakos beavatkozás által okozott károk;

5.3.3.Nem megfelelő vagy a LIEBHERR által nem engedélyezett felszerelt alkatrészek vagy átépítések;

5.3.4. Harmadik fél vagy vis maior által okozott károk vagy meghibásodások;

5.3.5. Kár fokozása a javítás befejezése előtti üzembe helyezés által, illetve a fellépett károk ellenére folytatott üzemelés által;

5.3.6. A nem a LIEBHERR által végzett szakszerűtlen javítások vagy javítási kísérletek által okozott kár;

5.3.7. A szállított tárgynak a szokásos tűréshatárokon belüli eltérései;

5.3.8. Nem a LIEBHERR által szállított alkatrészek.

5.3. A LIEBHERR nem vállalja a felelősséget a FOGYASZTÓ helyett a szállított termék nem rendeltetésszerű vagy nem szokásos használatának következményeiért, valamint a LIEBHERR által írásban nem engedélyezett változtatások következményeiért.

5.4. A FOGYASZTÓ összes többi igényét, különösen a bármilyen kár megtérítésére irányuló igényeket kizárjuk, amennyiben ezek a károk enyhe gondatlanságra vezethetők vissza. Ez nem érvényes a személyi sérülésekre vonatkozó felelősségre és a termékfelelősségről szóló törvény alapján fennálló követelésekre, valamint az olyan dolgokban bekövetkezett károkra, amelyeket a LIEBHERR feldolgozás céljából vett át a FOGYASZTÓTÓL.

6. Különleges rendelkezések – termékkonfigurátor

6.1 Ha a szállított terméket a LIEBHERR a FOGYASZTÓ rajzai, ábrái vagy egyéb előírásai alapján készítette el, akkor a LIEBHERR felelőssége csak arra terjed ki, hogy a FOGYASZTÓ előírásainak megfelelő kivitelt biztosítson.

6.2 A FOGYASZTÓ kifejezetten biztosítja, hogy a rendelkezésre bocsátott rajzok, képek és egyéb előírások használatához, továbbadásához, sokszorosításához, szerkesztéséhez és feldolgozásához minden szükséges joggal rendelkezik, és ezzel a LIEBHERR harmadik felek semmiféle jogát nem fogja megsérteni. Ezenkívül a FOGYASZTÓ kifejezetten biztosítja, hogy az általa rendelkezésre bocsátott rajzok, képek és egyéb előírások nem tartalmaznak illegális vagy pornográf tartalmat. Ha a LIEBHERR-nek jogos kétségei támadnak a fent említettek biztosításával kapcsolatban, akkor a LIEBHERR bármikor jogosult elállni a szerződéstől.

6.2 Amennyiben a LIEBHERR a gyártás és szállítás során a FOGYASZTÓ által biztosított, harmadik felektől származó rajzokat, képeket és egyéb előírásokat vett igénybe, akkor a FOGYASZTÓ teljes mértékben mentesíti a LIEBHERR-t minden igény és az azokból eredő hátrányok alól.

7. Általános rendelkezések

7.1. Eltérő megállapodás hiányában a teljesítés helye a LIEBHERR székhelye. A teljesítés helyét a jótállás keretében a fogyasztóvédelmi törvény 8. §-a szabályozza.

7.2. Az ÜGYFÉL a szerződésből fakadó jogait csak a LIEBHERR írásbeli hozzájárulásával ruházhatja át.

7.3. A FOGYASZTÓ és a LIEBHERR közötti jogviszonyra a szerződésből fakadóan vagy azzal kapcsolatban, a jelen szállítási és fizetési feltételeknek megfelelően az osztrák jog alkalmazandó.

8. Vállalkozásoknak történő szállítások

A 8. pont értelmében vett ÜGYFELEK azok, akik a fogyasztóvédelmi törvény rendelkezései szerint nem minősülnek fogyasztónak.

A webáruház keretein belül a LIEBHERR által az ÜGYFÉLNEK kiszállított szállítmányokra, valamint az ezekkel kapcsolatos fizetésekre kizárólag a jelen 8. pont rendelkezései érvényesek. A LIEBHERR nem fogadja el az ÜGYFÉL saját általános szerződéses feltételeit. A LIEBHERR ajánlattól való minden eltérés csak akkor kötelező érvényű, ha a Liebherr ezt az eltérést egyértelműen, írásban elfogadta.

8.1. A LIEBHERR csak azt garantálja az ÜGYFÉLNEK, hogy a szállított tárgynak a kockázat átruházását megelőzően jelentkezett ok miatt nincs anyag- és gyártási hibája. A jótállás időtartama hat hónap.

8.2 A jótállás időtartamát nem szakítja meg a hibás elemek vagy alkatrészek javítása vagy cseréje.

8.3. A szavatolt tulajdonságok érvényesítése írásos formában történik.

8.4. Az ÜGYFÉL minden további kártérítési igénye (pl. következményes károk, elmaradt nyereség stb.) minden formában kizárt.

8.5. Az ÜGYFÉL mentesíti és kártalanítja a LIEBHERR-t harmadik felek minden olyan igénye esetén, amelyek közvetlenül vagy közvetve a szállított termék szokatlan vagy nem rendeltetésszerű használatából, illetve annak nem engedélyezett módosításából származnak.

8.6. A 6. pont értelemszerűen, az ÜGYFÉL és a LIEBHERR közötti megállapodás szerint alkalmazandó.

8.7. Az ÜGYFÉL és a LIEBHERR közötti jogviszonyra a szerződésből fakadóan vagy azzal kapcsolatban, a jelen szállítási és fizetési feltételek 8. pontjának megfelelően az osztrák jog alkalmazandó.

8.8. Kizárólag a LIEBHERR székhelyén illetékes bíróság számít illetékes joghatóságnak.

Az osztrák társasági törvény 14. §. szerinti adatközlés: LIEBHERR-HAUSGERÄTE LIENZ GMBH, A-9900 Lienz – a vállalatot az Innsbrucki Tartományi Bíróság jegyezte be a következő számon: FN 45064 x. - DVR: 03928121. MELLÉKLET – ELÁLLÁSI MINTAŰRLAP

(Ha el kíván állni a szerződéstől, akkor töltse ki ezt az űrlapot, és küldje vissza.)

(*) A nem kívánt rész törlendő.

Címzett:

Liebherr-Hausgeräte Lienz GmbH

Dr.-Hans-Liebherr-Straße 1

9900 Lienz

Fax: +43 (0) 50809 21299

E‐mail: [email protected]

Ezennel elállok/elállunk (*) az általam/általunk (*) kötött szerződéstől, amely a következő áruk megvásárlására (*) / a következő szolgáltatásnyújtásra (*) vonatkozik

Rendelés dátuma / átvétel dátuma

Szállítólevél, szerződés vagy számla száma:

A fogyasztó(k) neve / ügyfélszám:

A fogyasztó(k) címe és telefonszáma:

A fogyasztó(k) számlaadatai:

Bank/IBAN/BIC

___________________________________________

Fogyasztó(k) aláírása (csak papíron történő benyújtás esetén)

Dátum:


Tovább a készülékek visszaküldéséhez