Duomenų apsauga

Duomenų tvarkymo „MyLiebherr“ paskyroje (reikalavimai dėl informacijos teikimo)

A. Bendrosios nuostatos

I. Kam skirtas šis pareiškimas apie duomenų apsaugą?

Jūsų asmens duomenų apsaugai ir saugumui skiriame didelį dėmesį. Todėl mums svarbu informuoti jus apie tai, kokius jūsų asmens duomenis mes naudojame, kokiais tikslais juos naudojame ir kokias teises turite savo asmens duomenų atžvilgiu.

„MyLiebherr“ paskyra

„MyLiebherr“ paskyra yra jūsų pagrindinė „Liebherr-Hausgeräte GmbH“ naudotojo paskyra. Norėdami sukurti savo „MyLiebherr“ paskyrą, privalote užsiregistruoti. Registruotis galite „MyLiebherr“ portale (https://home.myliebherr.com). Registracijos „MyLiebherr“ portale pabaigoje gausite el. laišką su registracijos patvirtinimo nuoroda. Norėdami užbaigti registraciją, turėsite paspausti šią nuorodą. Užregistruoti „MyLiebherr“ paskyrą taip pat galite per savo „Google“, „Facebook“ arba „Microsoft“ paskyrą (toliau – registracija per socialinį tinklą). Atkreipkite dėmesį, kad mes visiškai nekontroliuojame, kaip „Google“, „Facebook“ ir „Microsoft“ tvarko jūsų asmens duomenis. Turėdami „MyLiebherr“ paskyrą galite naudotis „Liebherr-Hausgeräte GmbH“ „Single-Sign-on“ (bendrosios tapatybės patvirtinimo) prisijungimo paslauga (toliau – SSO). SSO leidžia jums naudotis kitomis kontroliuojamos prieigos skaitmeninėmis paslaugomis (toliau – moduliai). Naudodamiesi SSO galite naršyti įvairiuose moduliuose atskirai nesiregistruodami ir neprisijungdami kiekviename iš jų. SSO automatiškai perduoda jūsų duomenis, kurie yra būtini norint naudotis konkrečiais moduliais ir kurie yra registruoti jūsų „MyLiebherr“ paskyroje, konkretaus modulio teikėjui, kad teikėjas galėtų suteikti jums geriausią naršymo patirtį. Modulius valdo bendrovė „Liebherr-Hausgeräte GmbH“ arba jos antrinės įmonės.

II. Kas yra asmens duomenys ir ką apima jų tvarkymas?

1. Asmens duomenys (toliau taip pat – duomenys) yra bet kokia informacija, kuri kaip nors apibūdina fizinį asmenį. Asmens duomenys yra ne tik informacija, kuri tiesiogiai apibūdina fizinį asmenį (pvz., jo vardas ir pavardė arba el. pašto adresas), bet ir informacija, kurią sujungus su kita turima informacija, galima nustatyti konkretų asmenį.

2. Asmens duomenų tvarkymas yra bet kokie veiksmai, atliekami su jūsų asmens duomenimis, pvz., jų rinkimas, organizavimas, laikymas, naudojimas ar sunaikinimas.

B. Kas yra atsakingas už mano asmens duomenų tvarkymą?

Už jūsų asmens duomenų tvarkymą atsako bendrovė „Liebherr-Hausgeräte GmbH“, Memminger Straße 77-79, 88416 Ochsenhausen (Vokietija), telefonas: +4973529280; faksas: +497352928408; el. paštas: [email protected]

C. Duomenų tvarkymas, susijęs su „MyLiebherr“ paskyra

I. Kokius duomenis renkame ir kokiais tikslais?

Jums prisijungus prie „MyLiebherr“ paskyra mūsų serveris, be kitų duomenų, tvarko tokius duomenis, kuriuos įrašome į žurnalo failus:

- Prisijungimo prie „MyLiebherr“ paskyra datą,

- Prisijungimo prie „MyLiebherr“ paskyra laiką,

- Svetainės, kurioje įvedėte „MyLiebherr“ paskyra adresą, internetinį adresą (URL),

- Duomenis apie failus, kuriuos naudojote „MyLiebherr“ paskyra,

- Jūsų atsisiųstų duomenų kiekį,

- Jūsų naršyklės tipą ir versiją,

- Jūsų prietaiso operacinę sistemą,

- Jūsų interneto paslaugų teikėjo (pvz., „Telia“, „Vodafone“ ir pan.) domeno pavadinimą,

- Jūsų (išorinį) IP adresą.

Kai užsiregistruojate ir naudojate „MyLiebherr“ paskyrą per „MyLiebherr“ portalą neprisijungdami per savo socialinio tinklo paskyrą, nurodytų duomenų tvarkome šiuos duomenis:

- Registracijos datą,

- Jūsų unikalų naudotojo identifikatorių (UPN),

- Paskutinės sėkmingos registracijos datą ir laiką,

- Jūsų el. pašto adresą.

Kai užsiregistruojate ir naudojate „MyLiebherr“ paskyrą per socialinį tinklą, nurodytų duomenų tvarkome šiuos duomenis:

- Prisijungimo per socialinį tinklą identifikatorių,

Pastaba: jeigu registruojatės ir prisijungiate per savo „Facebook“ paskyrą, punktuose nurodytų duomenų „Facebook“ atsiunčia mums jūsų vardą ir pavardę bei profilio nuotrauką. Šių asmens duomenų netvarkome.

Pastaba: Jeigu registruojatės ir prisijungiate per savo „Google“ paskyrą, punktuose nurodytų duomenų „Google“ atsiunčia mums jūsų vardą ir pavardę bei jūsų „Google Plus“ paskyros nuorodą. Šių asmens duomenų netvarkome.

Pastaba: Jeigu registruojatės ir prisijungiate per savo „Apple“ paskyrą, punktuose nurodytų duomenų „Apple“ atsiunčia mums jūsų vardą ir pavardę. Šių asmens duomenų netvarkome.

Optimaliam su „MyLiebherr“ portalu susietų modulių naudojimui nurodytų duomenų savanorišku pagrindu renkame šiuos jūsų duomenis:

- Jūsų pasirinktą kalbą,

- Jūsų kreipinį,

- Jūsų adresą,

- Jūsų telefono numerį,

- Jūsų „Liebherr“ šaldytuvo ar šaldiklio serijos numerį,

- Jūsų „Liebherr“ šaldytuvo ar šaldiklio tipo informaciją,

- Jūsų „SmartDeviceBox“ serijos numerį.

nurodytus duomenis tvarkome šiais tikslais:

1. Apsaugoti savo svetainę ,

2. Registruoti „MyLiebherr“ paskyrą „MyLiebherr“ portale,

3. Registruoti „MyLiebherr“ paskyrą prisijungus per socialinį tinklą,

4. Centralizuotai administruoti naudotojo ir profilio duomenis SSO prisijungimui,

5. Naudoti SSO,

6. Perduoti duomenis jūsų pasirinkto modulio teikėjui,

7. Palaikyti jūsų „MyLiebherr“ paskyrą.

Pastaba: atkreipkite dėmesį, kad jūsų asmens duomenys gali būti perduoti į šalis, kurios nėra ES ar EEE valstybės narės, jeigu konkretaus modulio teikėjas vykdo veiklą tokioje šalyje. Prieš perduodami jūsų duomenis tokiam teikėjui, paprašysime jūsų atskiro sutikimo.

Tvarkyti duomenis kitais tikslais galima tik jeigu tenkinamos BDAR 6 str. 4 dalies teisinės sąlygos. Tokiu atveju, žinoma, mes laikysimės visų BDAR 13 str. 3 dalies ir 14 str. 4 dalies prievolių.

II. Kokiu teisiniu pagrindu tvarkome jūsų duomenis?

Jūsų duomenų tvarkymo teisinis pagrindas, jeigu nėra atskirų teisinių nuostatų, yra BDAR 6 str.

Jūsų duomenys tvarkomi tokiu teisiniu pagrindu:

1. Siekiant įvykdyti sutartį (BDAR 6 str. 1 dalies b punktas) (2–7 tikslai),

2. Siekiant teisėtų interesų (BDAR 6 str. 1 dalies f punktas) (1 tikslas),

3. Siekiant įvykdyti duomenų valdytojui taikomą teisinę prievolę (BDAR 6 str. 1 dalies c punktas) (1 tikslas),

4. Duomenų subjektas davė sutikimą (BDAR 6 str. 1 dalies a punktas) (6 tikslas, taikoma jūsų duomenų perdavimui už ES ir EEE ribų).

Mūsų teisėti interesai yra:

gerinti portalo stabilumą, funkcionalumą ir saugumą (1 tikslas).

Jeigu tvarkome jūsų duomenis teisėtų interesų pagrindu, jūs turite teisę nesutikti leisti tvarkyti jūsų asmens duomenis atsižvelgiant į BDAR 21 str. reikalavimus.

Jūsų duomenis tvarkome tik tokia apimtimi, kokia yra būtina siekiant minėtų tikslų.

III. Kam, kokiu tikslu ir kokių kategorijų jūsų duomenis perduodame?

Jūsų duomenis galime perduoti:

1. Modulių, kuriuos naudojate, ir paslaugų, kuriomis naudojatės, teikėjams ,

2. Kitoms „Liebherr-Gruppe“ įmonėms, jeigu tai būtina siekiant sudaryti, vykdyti arba baigti sutartį, arba jeigu turime teisėtą interesą perduoti duomenis, o jūsų viršesni teisėti interesai tam neprieštarauja,

3. Jūsų pasirinktam prisijungimo per socialinį tinklą teikėjui,

4. Paslaugų, kuriomis naudojamės siekdami minėtų tikslų, teikėjams ,

5. Teismui, arbitražo teismui, valdžios institucijoms ir teisės konsultantams, jeigu tai būtina pagal galiojančius teisės aktus siekiant pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus.

IV. Ar mano duomenys bus tvarkomi už Europos Sąjungos ribų?

Perduoti duomenis institucijoms šalyse, kurios nėra Europos Sąjungos valstybės narės (toliau – trečiosios šalys), galima tik (1) jeigu jūs davėte mums savo sutikimą arba (2) jeigu Europos Komisija nusprendė, kad tokioje trečiojoje šalyje užtikrinama tinkamo lygio apsauga (BDAR 45 str.). Jeigu Komisija nėra priėmusi tokio sprendimo, mes galime perduoti jūsų duomenis asmenims, esantiems trečiojoje šalyje, tik jeigu joje yra pakankamas apsaugos lygis (pvz., atskirai Komisijos arba priežiūros institucijos patvirtintos standartinės duomenų apsaugos sąlygos) ir yra užtikrinamos jūsų kaip duomenų subjekto teisės.

V. Kada mes ištriname arba anonimizuojame jūsų duomenis?

Jūsų duomenis tvarkome tiek, kiek tai yra būtina atitinkamiems tikslams, nebent jūs aiškiai pareiškėte nesutinkantys su jūsų duomenų tvarkymu arba aiškiai atšaukėte savo sutikimą.

Jeigu yra nustatytas privalomas duomenų laikymo laikotarpis, pvz., Bendrovių įstatyme arba Mokesčių įstatyme, mes saugome jūsų duomenis visą nurodytą privalomą laikotarpį. Jam pasibaigus patikriname, ar dar turime prievolę tvarkyti duomenis. Jeigu tokios prievolės nėra, jūsų duomenys sunaikinami.

D. Kaip mano duomenys saugomi nuo neteisėto naudojimo ir praradimo?

Siekdami apsaugoti jūsų duomenis nuo praradimo, neteisingo keitimo arba trečiųjų šalių neteisėto naudojimo, naudojame technines ir organizacines apsaugos priemones. Prieigą prie jūsų asmens duomenų turi tik mūsų įgalioti asmenys, jie gali tvarkyti jūsų duomenis tik tiek, kiek būtina siekiant aukščiau nurodytų tikslų. Visi duomenys yra šifruojami.

E. Slapukai ir kitos technologijos

Savo svetainėje naudojame slapukus ir kitas technologijas. Informacijos apie tai rasite mūsų nuorodose apie slapukų naudojimą.

F. Duomenų subjekto teisės ir teisė pateikti skundą

Pagal teisės aktus jūs turite šias teises:

1. Gauti informaciją apie duomenis apie jus;

2. Reikalauti ištaisyti neteisingus ir papildyti neišsamius duomenis apie jus;

3. Reikalauti ištrinti jūsų duomenis, ypač jeigu (1) jie nebėra būtini tikslams, nurodytiems pareiškime apie duomenų apsaugą, (2) jūs atšaukiate savo sutikimą, o kito teisėto pagrindo tvarkyti duomenis nėra, (3) jūsų duomenys tvarkomi neteisėtai, arba (4) jūs nesutinkate, kad jūsų duomenys būtų tvarkomi, o viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis nėra.

4. Apriboti jūsų duomenų tvarkymą, ypač jeigu jūs ginčijate duomenų tikslumą arba duomenų tvarkymas yra neteisėtas, o jūs dėl to reikalaujate apriboti duomenų tvarkymą, o ne juos ištrinti.

5. Gauti duomenis apie save susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir reikalauti persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui.

Atkreipkite dėmesį, kad sutikimo atšaukimas neturi poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, vykdyto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

Jeigu norėsite pasinaudoti šiomis savo teisėmis, atkreipkite dėmesį, kad mes galime paprašyti įrodyti jūsų tapatybę. Taip pat jūs turite teisę pateikti skundą kompetentingai priežiūros institucijai.

G. Kaip man kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną?

Jeigu kiltų klausimų dėl duomenų apsaugos, kreipkitės šiuo adresu:

Datenschutz (Duomenų apsauga)

Liebherr-IT Services GmbH

St. Vitus 1

88457 Oberopfingen

[email protected]

Redakcija: 2021 m. Kovas mėn