Aplinka

Pagrindinis tikslas – kuo labiau sumažinti mūsų gaminių ir gamyklų daromą poveikį aplinkai. Mūsų savarankiška aplinkosaugos vadybos samprata išreiškiama mūsų įmonės politikoje. Todėl mūsų ekologinė atsakomybė prasideda nuo prietaisų serijos koncepcijos. Mes naudojame aukštos kokybės komponentus, kad galėtume užtikrinti ilgaamžišką prietaisų veikimą ir energinį efektyvumą. Gamybos procesai taip pat sukurti tam, kad ištekliai būtų naudojami efektyviai. Siekiant įgyvendinti mūsų įmonės politiką ir nuolat tobulinti aplinkosaugos priemonių veiksmingumą, visos gamyklos yra sertifikuotos pagal tarptautinį aplinkosaugos vadybos standartą ISO 14001.

Informacija pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) 33 straipsnį.

Straipsnyje nustatyta, kad kiekvienas gaminio tiekėjas privalo informuoti klientą, jeigu jo tiekiamo gaminio sudėtyje yra taip vadinamos „labai didelį susirūpinimą keliančios cheminės medžiagos“, kurios koncentracija yra didesnė nei 0,1 % bendros masės. Šios medžiagos anglų kalba vadinamos „substances of very high concern“, taip pat sutrumpinamos kaip „SVHC“. „SVHC“ yra paskelbtos vadinamajame „kandidatiniame sąraše“, kuris atnaujinamas du kartus per metus ir prieinamas bet kuriuo metu adresu Kandidatinis sąrašas

Pasiūlydami savo sukurtą internetinės paieškos priemonę norime suteikti Jums galimybę kaip galima paprasčiau gauti informacijos apie Jūsų prietaise arba atsarginėje dalyje galimai esamas SVHC medžiagas. Apie šias medžiagas turime Jus informuoti, tačiau jas naudoti nėra uždrausta!

Prašom atkreipti dėmesį, kad Europos cheminių medžiagų agentūra kas 6 mėnesius papildo SVHC medžiagų, apie kurias privaloma pranešti, sąrašą, t. y. kiekviena paieška pateikia tuo metu galiojančius rezultatus.

Mums labai svarbūs Jūsų saugumas ir sveikata.

Naudojant pagal paskirtį ir tinkamai utilizavus susijusius prietaisus, juose esančios cheminės medžiagos nekelia jokio pavojaus sveikatai, taip pat užtikrinamas Jūsų ir laikomų maisto produktų saugumas. SVHC medžiagų naudoti negalima, jei kyla pavojus, kad jų pateks į maisto produktus. SVHC medžiagų dažniausiai yra nepasiekiamuose komponentuose (pvz., elektronikos įrangoje) arba įterptų į plastikų matricą. Jei atskirais atvejais prireiktų imtis specialių atsargumo priemonių, šiame puslapyje būsite apie tai informuojami. Ieškoti prietaisų galima pagal serijos numerį arba SKU. Atsarginėms dalims nurodykite devynženklį atsarginės dalies numerį.

Į serijos numerio užklausą

Biocidinių produktų reglamentas (ES) Nr. 528/2012 reglamentuoja biocidinių produktų ir apdorotų prekių naudojimą bei pateikimą rinkai. Biocidiniai produktai ir apdorotos prekės skirstomos taip, kaip aprašyta toliau.

Biocidiniuose produktuose yra mažiausiai viena biocidinė veiklioji medžiaga, kurios paskirtis yra naikinti kenksmingus organizmus, tokius kaip bakterijos ar grybeliai. Reglamente numatoma, kurie produktai yra patvirtinti tam tikroms reikmėms. Nepatvirtinti produktai negali būti naudojami ar pateikiami rinkai. Nebent tada, jei produktas laukia patvirtinimo arba yra patvirtintas. Biocidinio produkto pavyzdys yra medienos konservantas.

Apdorotos prekės yra mišiniai arba produktai, apdoroti naudojant biocidinius produktus arba specialiai pridedant biocidinius produktus, siekiant apsaugoti ir užkonservuoti pačias prekes. Šias prekes galima pateikti ES rinkai tik tuo atveju, jeigu jos buvo apdorotos biocidiniais produktais, kuriais leidžiama prekiauti ES. Apdorotos prekės pavyzdys – tvoros sekcija, dažyta medienos konservantu.

Ženklinimo reikalavimai joms taikomi, jeigu

  • nurodoma produkto savybė, atsiradusi apdorojus biocidu ir (arba)
  • biocidinės veikliosios medžiagos patvirtinimas aiškiai to reikalauja

„Liebherr-Hausgeräte GmbH“ šiuo metu neturi pateikti informacijos apie naudojamus biocidus.

Sertifikuota aplinkos valdymo sistema

Ekonominiu požiūriu, siekiame užtikrinti visapusišką aplinkosaugos koncepciją, kuri apimtų visus gaminio gyvavimo ciklus: Prietaiso kūrimas, gamyba, naudojimas ir vėlesnis utilizavimas. Pagrindiniai aspektai yra energijos ir išteklių valdymas, atliekų tvarkymas ir klimato apsauga. Remiantis įmonės politika, aplinkosaugos vadybą reguliuoja ir organizuoja integruota valdymo sistema. Visų gamyklų aplinkosaugos vadybos sistema yra sertifikuota pagal tarptautinį standartą ISO 14001.

ISO 14001 pabrėžia nuolatinį aplinkosaugos priemonių veiksmingumo tobulinimą. Kaip aplinkosaugos vadybos dalis, nustatomos pagrindinės aplinkosaugos aspektų gairės. Aplinkosaugos priemonių veiksmingumo stebėsena ir kontrolė atliekama taikant atitinkamus aplinkosaugos rodiklius. Šis požiūris leidžia mums greitai ir efektyviai įgyvendinti atitinkamas priemones ir užtikrinti nuolatinį aplinkosaugos priemonių veiksmingumo tobulinimą.

Atsisiųsti