Zásady zpracování osobních údajů ve skupině Liebherr

Na tuto stránku jste se dostali prostřednictvím odkazu, protože se chcete informovat o tom, jak nakládáme s osobními údaji obchodních partnerů. Následující text vám má poskytnout přehledné informace o zpracování osobních údajů a o vašich právech coby subjektu těchto údajů.

 

A. Obecné informace

 

I. Co se řídí tímto prohlášením o ochraně údajů?

 

Na ochranu a bezpečnost vašich osobních údajů klademe maximální důraz. Proto považujeme za důležité vás informovat o tom, které osobní údaje shromažďujeme, k čemu je využíváme, a také jaká máte v souvislosti se svými osobními údaji práva.

 

II. Co jsou osobní údaje a co znamená jejich zpracování?

 

1. „Osobní údaje“ (dále také jen „údaje“) jsou všechny informace, které něco vypovídají o fyzické osobě. Osobními údaji přitom nejsou jen informace s přímou vazbu na určitou osobu (jako je například jméno nebo e-mailová adresa osoby), ale také informace, díky kterým lze s dalšími odpovídajícími znalostmi vytvořit vazbu na určitou osobu.

2. „Zpracování“ znamená jakoukoliv aktivitu, která se provádí s vašimi osobními údaji (například shromažďování, evidence, organizace, uspořádávání, ukládání, používání nebo mazání údajů).

 

 

B. Zpracování údajů

 

I. Kdo odpovídá za zpracování vašich údajů?

 

Subjektem odpovědným za zpracování vašich osobních údajů je společnost Liebherr-Hausgeräte Ochsenhausen GmbH, Memminger Straße 77-79, 88416 Ochsenhausen, kontakt: [email protected].

 

II. Které osobní údaje shromažďujeme a k jakým účelům?

 

V rámci spolupráce s obchodními partnery zpracováváme následující údaje týkající se kontaktních osob u zákazníků, zájemců, distributorů, dodavatelů a dalších partnerů (dále označovaných jednotlivě nebo společně jako „obchodní partneři“):

1. Kontaktní informace, jako jsou jméno a příjmení, firemní adresa, firemní telefon, firemní mobil, firemní fax a firemní e-mailová adresa.

2. Platební údaje, jako jsou údaje potřebné k realizaci plateb nebo k prevenci podvodů, včetně informací týkajících se platebních karet a kontrolních čísel karet.

3. Informace, jejichž zpracování je potřebné v rámci realizace projektu nebo uzavření smluvního vztahu se společností Liebherr, případně které dobrovolně poskytnou sami obchodní partneři, například v rámci uskutečněných objednávek, poptávek či projektových detailů.

4. Osobní údaje získané z veřejně dostupných zdrojů, informačních databází nebo informačních agentur.

5. Pokud je to v rámci kontrolování souladu (tzv. compliance screenings) nezbytné z právního hlediska: Datum narození, legitimace a čísla průkazů, informace k relevantním soudním řízením a jiným právním sporům, do nichž je obchodní partner zapojen.

6. Další informace týkající se obchodního vztahu, jako jsou třeba protokoly, audity, zájmy v oblasti poptávky, klasifikace kupní síly, kategorie a indikátory blokování.

7. Data ze systémů řízení přístupu a bezpečnostních systémů budov v případě návštěv podniku, jako jsou třeba zprávy o návštěvách, registrační značky vozidel a příslušné videozáznamy.

Tyto údaje zásadně zpracováváme pouze k těmto účelům:

1. Kvůli komunikaci s obchodními partnery ohledně produktů, služeb a projektů, abychom například mohli zpracovat dotazy obchodního partnera nebo poskytnout technické informace ohledně produktů. (používané kategorie údajů: 1, 3)

2. Kvůli plánování, realizaci a správě (smluvního) obchodního vztahu mezi společností Liebherr a obchodním partnerem, aby bylo například možné vyřídit objednávku produktů a služeb či uskutečnit platby; dále za účelem účetní evidence a účtování nebo k provádění dodávek, údržby či oprav. (používané kategorie údajů: 1-4, příp. 5-7)

3. Kvůli provádění anket mezi zákazníky, marketingových kampaní, analýz trhu, výherních her, soutěží nebo podobných akcí a událostí. (používané kategorie údajů: 1)

4. Kvůli splnění (i) požadavků zákona (např. povinností uschovávat záznamy k obchodně-právním a daňovým účelům), (ii) splnění existujících povinností ohledně kontrolování souladu (tzv. compliance screenings k prevenci hospodářské kriminality nebo praní špinavých peněz) a také splnění (iii) oborových standardů a směrnic skupiny Liebherr. (používané kategorie údajů: 1-7)

5. Kvůli urovnání právních sporů, vymáhání stávajících smluv a uplatňování, plnění a obhajování právních nároků. (používané kategorie údajů: 1-7)

Zpracování údajů za jiným účelem přichází v úvahu pouze tehdy, existuje-li pro něj potřebné zákonné opodstatnění dle čl. 6 odst. 4 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR). V takovém případě musí být samozřejmě splněny informační povinnosti dle čl. 13 odst. 3 GDPR a čl. 14 odst. 4 GDPR.

 

III. Na jakém právním základě shromažďujeme vaše údaje?

 

Právní základ pro zákonné zpracování vašich údajů uvádí v zásadě čl. 6 GDPR, pokud se ještě neuplatní specifické právní předpisy.

Zpracování vašich údajů probíhá na základě následujících právních důvodů:

1. udělení souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR) (Platí pro účel 3.)

2. zpracování údajů za účelem plnění smluv (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR) (Platí pro účely 1, 2, 4.)

3. zpracování údajů na základě ochrany oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) (Platí pro účel 3.)

4. zpracování údajů za účelem splnění právní povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR) (Platí pro účel 4 i, ii.)

Naše oprávněné zájmy:

1. ekonomické zájmy (účel 3)

2. zákaznický servis (účel 3)

3. zdokonalování produktů (účel 3)

4. rozpoznávání nebezpečí (účel 3)

5. udržení zákazníků (účel 3)

Pokud zpracování vašich osobních údajů provádíme na základě uděleného souhlasu, máte právo svůj souhlas (s budoucí platností) kdykoli odvolat.

Zpracováváme-li vaše údaje na základě prosazování svých zájmů, máte právo (s ohledem na ustanovení čl. 21 GDPR) vznést námitku proti takovémuto zpracování osobních údajů.

Vaše údaje zpracováváme pouze v takovém rozsahu, který je nezbytný ke splnění výše uvedených účelů.

 

IV. Komu a za jakým účelem předáváme jednotlivé kategorie vašich údajů?

 

Podle potřeby předáváme vaše údaje těmto subjektům:

1. Dalším společnostem ve skupině Liebherr, pokud je to pro ně potřebné kvůli uzavření, realizaci nebo ukončení smlouvy, nebo existuje-li na naší straně nějaký oprávněný zájem na takovém předání, proti kterému nestojí váš převažující oprávněný zájem. (kategorie údajů 2)

2. Našim poskytovatelům služeb, které využíváme k dosažení výše uvedených cílů. (kategorie údajů 1, 2, 3, 4, a 5)

3. Soudům, smírčím soudům, úřadům nebo právním poradcům, pokud je to potřebné k dodržení platných zákonů nebo k uplatňování, plnění a obhajování právních nároků. (kategorie údajů 1, 2 s 5)

 

V. Budou se mé osobní údaje zpracovávat mimo Evropskou unii?

 

Předávání osobních údajů do států mimo EU (tzv. třetích zemí) je přípustné pouze v případě, (1) že jste nám k tomu udělili souhlas, nebo (2) jestliže Evropská komise rozhodla, že daná třetí země zajišťuje přiměřenou úroveň ochrany (čl. 45 GDPR). Pokud Evropská komise žádné takové rozhodnutí nevydala, smíme vaše údaje předat třetí straně, která se nachází ve třetí zemi, pouze tehdy, existují-li vhodné záruky (např. standardní doložky o ochraně osobních údajů, přijaté Evropskou komisí nebo dozorovým úřadem v rámci stanoveného postupu) a je zaručeno prosazování vašich dotčených práv.

 

VI. Kdy mé osobní údaje vymažete nebo anonymizujete?

 

Vaše údaje zpracováváme tak dlouho, jak je to za příslušným účelem nutné, pokud proti tomu během zpracování nevznesete účinnou námitku nebo neodvoláte případný souhlas.

Jsou-li stanoveny zákonné povinnosti uchovávání údajů, např. v rámci obchodního nebo daňového práva, musí příslušné osobní údaje zůstat uloženy po dobu tohoto povinného uchovávání. Po uplynutí této povinné doby uchovávání zkontrolujeme, zda je nutné další zpracovávání. Pokud již tato nutnost neexistuje, vaše údaje se vymažou.

 

VII. Do jaké míry se v jednotlivém případě využívá automatizované rozhodování?

 

K uzavírání a realizaci obchodního vztahu v zásadě nepoužíváme plně automatizované rozhodování dle článku 22 GDPR. Pokud bychom v jednotlivých případech k takovému postupu přikročili, budeme vás o tom zvlášť informovat, vyžaduje-li to zákon.

 

VIII. Do jaké míry se mé údaje využívají k profilování (zde pro tzv. scoring)?

 

Vaše data zpracováváme zčásti automaticky s cílem vyhodnocení určitých osobních aspektů (profilování).

Profilování využíváme v následujících případech:

1. Na základě právních ustanovení a předpisů jsme povinni bojovat proti praní špinavých peněz, financování terorismu a hospodářské kriminalitě. Při tom se také provádí vyhodnocování dat (mj. v rámci platebního styku). Tato opatření zároveň slouží i k vaší ochraně. (Platí pro účel 4.)

2. V rámci posuzování vaší bonity využíváme tzv. scoring. Při něm se zjišťuje pravděpodobnost toho, že klient v souladu se smlouvou dostojí svým platebním povinnostem. Při tomto výpočtu se mohou brát v úvahu například příjmy, výdaje, existující závazky, povolání, zaměstnavatel, doba trvání zaměstnání, zkušenosti z dosavadního obchodního vztahu, řádné splacení dřívějších úvěrů a také informace od agentur poskytujících informace o žadatelích o úvěr. Scoring je založen na uznávané a osvědčené matematicko-statistické metodě. Takto vypočítané skóre nám pomáhá při rozhodování při uzavírání smluv ohledně produktů a využívá se v rámci běžného řízení rizik. (Platí pro účel 2.)

 

 

C. Jak jsou vaše osobní údaje chráněny před přístupem neoprávněných osob a před ztrátou?

K zajištění ochrany vašich údajů před ztrátou, nesprávnými změnami nebo neoprávněným přístupem třetích stran používáme technická a organizační bezpečnostní opatření. V každém případě mají k vašim údajům z naší strany přístup pouze oprávněné osoby – a to pouze v rozsahu, který je v rámci výše uvedených účelů nezbytný. Přenos všech dat je zašifrován.

 

 

D. Práva dotčené osoby a právo na stížnost

 

V zákonném rámci máte právo na

1. informace o svých údajích;

2. opravu nesprávných údajů a doplnění neúplných údajů;

3. vymazání svých údajů, zejména (1) pokud již nejsou nezbytné pro účely uvedené v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů, (2) jestliže jste odvolali svůj souhlas a chybí jiný právní základ pro zpracování, (3) vaše údaje byly zpracovávány protizákonně nebo (4) jste vznesli námitku proti zpracování a neexistují oprávněné přednostní důvody pro zpracování;

4. omezené zpracování svých údajů, zejména pokud jste zpochybnili správnost údajů nebo je zpracování vašich údajů nezákonné a žádáte omezení použití namísto jejich odstranění;

5. obdržení svých údajů ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu a dosažení toho, že vaše údaje předáme přímo jiné zodpovědné osobě.

Mějte prosím na paměti, že zákonnost zpracování dat, prováděného na základě uděleného souhlasu až do jeho odvolání, zůstává nedotčena.

Prosíme o pochopení: Při uplatnění výše uvedených práv jinou než písemnou formou po vás můžeme požadovat prokázání toho, že jste skutečně osobou, za kterou se vydáváte.

Kromě toho máte právo podat odvolání u příslušného dozorčího orgánu.

 

 

E. Kdo je kontaktní osobou v otázkách ochrany osobních údajů a jak se s ní mohu spojit?

 

Máte-li nějaké dotazy ohledně ochrany údajů, obraťte se prosím na:

Liebherr-Hausgeräte Ochsenhausen GmbH

Memminger Straße 77-79

88416 Ochsenhausen

E-mail:

Stav: červenec 2020