Prohlášení o ochraně osobních údajů k akci vrácení peněz za spotřebiče Restart Gastro 2021

1. Obecné informace

I. Čeho se toto prohlášení o ochraně osobních údajů týká?

Na ochranu a bezpečnost vašich osobních údajů klademe maximální důraz. Proto považujeme za důležité vás informovat o tom, které osobní údaje shromažďujeme v rámci akce vrácení peněz za spotřebiče Restart Gastro 2021, k čemu je využíváme, a také jaká máte v souvislosti se svými osobními údaji práva.

II. Co jsou osobní údaje a co znamená jejich zpracování?

1. „Osobní údaje“ (dále také jen „údaje“) jsou všechny informace, které vypovídají o fyzické osobě. Osobními údaji přitom nejsou jen informace s přímou vazbou na určitou osobu (jako jsou například jméno nebo e-mailová adresa osoby), ale také informace, díky kterým lze s dalšími odpovídajícími znalostmi na určitou osobu vytvořit vazbu.

2. „Zpracování“ znamená jakoukoli aktivitu, která se provádí s vašimi osobními údaji (například shromažďování, evidence, organizace, uspořádávání, ukládání, používání nebo mazání údajů).

2. Zpracování údajů

I. Kdo odpovídá za zpracování vašich údajů?

Subjektem zodpovědným za zpracování vašich osobních údajů je společnost Liebherr-Hausgeräte Lienz GmbH, Dr.-Hans-Liebherr-Straße 1, A-9900 Lienz, e-mail: [email protected].

II. Které osobní údaje shromažďujeme a k jakým účelům?

Při účasti v akci vrácení peněz za spotřebiče Restart Gastro 2021 shromažďujeme tyto údaje:

• Jméno a příjmení

• Adresa (ulice, číslo domu, poštovní směrovací číslo, obec a země)

• Produkt

• Sériové číslo

• Datum nákupu

• Datum na účtu

• Doklad o zakoupení (kopie originálu)

• Bankovní spojení (IBAN, BIC)

• E-mailová adresa

Tyto údaje zpracováváme výhradně k těmto účelům:

1. K registraci a ověření platnosti účasti v akci vrácení peněz za spotřebiče Restart Gastro 2021.

2. K převodu částky v rámci akce vrácení peněz za spotřebiče Restart Gastro 2021.

3. Ke zjištění informací a k vyřizování dotazů ohledně procesu vrácení peněz za spotřebiče Restart Gastro 2021.

4. K realizaci průzkumu spokojenosti zákazníků.

5. K zasílání reklamních sdělení (zpravodajů) prostřednictvím e-mailu.

III. Na jakém právním základě shromažďujeme vaše údaje?

Právní základ zákonného zpracování vašich údajů (pokud není k dispozici žádné konkrétní právní ustanovení) je popsán v zásadě čl. 6 GDPR.

1. Zpracování vašich údajů probíhá na základě vašeho souhlasu.

(článek 6 odstavec 1 písmeno a) nařízení GDPR)

2. Zpracování vašich údajů probíhá na základě plnění smlouvy.

(článek 6 odstavec 1 písmeno b) nařízení GDPR)

3. Zpracování vašich údajů probíhá na základě oprávněného zájmu.

(článek 6 odstavec 1 písmeno f) nařízení GDPR)

Pokud zpracování vašich osobních údajů provádíme na základě uděleného souhlasu, máte právo svůj souhlas (s platností do budoucna) kdykoli odvolat.

Vaše údaje zpracováváme pouze v takovém rozsahu, který je nezbytný ke splnění výše uvedených účelů.

IV. Komu a za jakým účelem předáváme jednotlivé kategorie vašich údajů?

Podle potřeby předáváme vaše údaje těmto subjektům:

1. Dalším společnostem Liebherr působícím v odvětví domácích spotřebičů, pokud je to potřebné kvůli uzavření, realizaci nebo ukončení smlouvy, nebo existuje-li na naší straně oprávněný zájem na takovém předání, proti kterému nestojí váš převažující oprávněný zájem.

2. Našim poskytovatelům služeb, které využíváme k realizaci výše uvedených účelů.

3. Soudům, smírčím soudům, úřadům nebo právním poradcům, pokud je to potřebné k dodržení platných zákonů nebo k uplatňování, plnění a obhajování právních nároků.

V. Budou se vaše osobní údaje zpracovávat mimo Evropskou unii?

Předávání osobních údajů do států mimo EU (tzv. třetích zemí) je přípustné pouze v případech, (1) že jste nám k tomu udělili souhlas, nebo (2) jestliže Evropská komise rozhodla, že daná třetí země zajišťuje přiměřenou úroveň ochrany (čl. 45 GDPR). Pokud Evropská komise žádné takové rozhodnutí nevydala, smíme vaše údaje předat třetí straně, která se nachází ve třetí zemi, pouze tehdy, existují-li vhodné záruky (např. standardní doložky o ochraně osobních údajů přijaté Evropskou komisí nebo dozorovým úřadem v rámci stanoveného postupu) a je zaručeno prosazování vašich dotčených práv, popř. je-li takové předávání v jednotlivých případech přípustné na základě jiné skutkové podstaty povolení (článek 49 GDPR).

VI. Kdy mé osobní údaje vymažete nebo anonymizujete?

Vaše údaje zpracováváme, dokud je to k příslušnému účelu potřebné, pokud proti tomu během zpracování nevznesete účinnou námitku nebo neodvoláte případný souhlas.

Jsou-li stanoveny zákonné povinnosti uchovávání údajů, např. v rámci obchodního nebo daňového práva, musí příslušné osobní údaje zůstat uloženy po dobu tohoto povinného uchovávání. Po uplynutí této povinné doby uchovávání zkontrolujeme, zda je nutné další zpracovávání. Pokud již tato nutnost neexistuje, vaše údaje se vymažou.

VII. Do jaké míry se v jednotlivém případě využívá automatizované rozhodování?

K uzavírání a realizaci obchodního vztahu v zásadě nepoužíváme plně automatizované rozhodování dle čl. 22 GDPR. Pokud bychom v jednotlivých případech k takovému postupu přikročili, budeme vás o tom zvlášť informovat, vyžaduje-li to zákon.

3. Bezpečnost údajů

K zajištění ochrany vašich údajů před ztrátou, nesprávnými změnami nebo neoprávněným přístupem třetích stran používáme technická a organizační bezpečnostní opatření. V každém případě mají navíc k vašim údajům z naší strany přístup pouze oprávněné osoby – a to pouze v rozsahu, který je v rámci výše uvedených účelů nezbytný.

4. Práva dotčené osoby a právo na stížnost

V zákonném rámci máte právo na:

1. informace o svých údajích;

2. opravu nesprávných údajů a doplnění neúplných údajů;

3. vymazání svých údajů, zejména (1) pokud již nejsou nezbytné k účelům uvedeným v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů, (2) jestliže jste odvolali svůj souhlas a chybí jiný právní základ zpracování, (3) vaše údaje byly zpracovávány protizákonně nebo (4) jste vznesli námitku proti zpracování a neexistují oprávněné přednostní důvody ke zpracování;

4. omezené zpracování svých údajů, zejména pokud jste zpochybnili správnost údajů nebo je zpracování vašich údajů nezákonné a vy požadujete omezení použití namísto jejich odstranění;

5. obdržení svých údajů ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu a dosažení toho, že vaše údaje předáme přímo jiné zodpovědné osobě.

Mějte na paměti, že zákonnost zpracování dat, prováděného na základě uděleného souhlasu až do jeho odvolání, zůstává nedotčena.

Při uplatnění výše uvedených práv vás prosíme o pochopení v případě, že po vás budeme požadovat prokázání toho, že jste skutečně osobou, za kterou se vydáváte.

Kromě toho máte právo podat odvolání u příslušného dozorčího orgánu.

5. Kdo je kontaktní osobou v otázkách ochrany osobních údajů a jak se s ní můžete spojit?

Máte-li nějaké dotazy ohledně ochrany údajů, obraťte se na adresu:

Sinan Sen

Konzernbeauftragter Datenschutz

Liebherr-IT Services GmbH

St. Vitus 1

88457 Oberopfingen/Kirchdorf an der Iller

Německo

[email protected]

Stav: Březen 2021