Podmínky účasti pro Restart Gastro Aktion 2021

1. Platnost podmínek účasti

a. Účast na akci „Restart Gastro Aktion 2021“ (dále jen „akce“) na home.liebherr.com/aktionen (dále jen „akční stránka“) představuje nabídku společnosti Liebherr-Hausgeräte Lienz GmbH, Dr.-Hans-Liebherr-Strasse 1, 9900 Lienz / Liebherr-Hausgeräte GmbH, Memminger Straße 77-79, 88416 Ochsenhausen (dále jen „pořadatel“).

b. Účast na akci se řídí těmito podmínkami účasti.

2. Oprávnění k účasti

a. K účasti na akci jsou oprávněny výhradně fyzické osoby, které dovršily 18. let, mají svoje bydliště v České republice („účastníci“) a koupily si akční přístroj v akčním období (od 19.05.2021 do 31.07.2021) u prodejce, který se účastní akce.

b. Akční přístroje jsou FKUv1660/FKUv1663/GKv6410/GKv6460/GKv4310/GKv4360/GKPv6590/GGU1500/GGU1550/GGv5810/G5260/GG4010/GGv5860/GG5260/GG4060/GGPv6590

c. Zaměstnanci firemní skupiny Liebherr a jejich příslušníci jsou z účasti na akci vyloučeni.

d. Několikeré účasti nejsou přípustné.

e. Neexistuje žádný nárok k účasti na akci. Pořadatel je oprávněn podle vlastního uvážení vyloučit osoby z účasti na akci bez uvedení důvodů nebo odmítnout účast na akci.

3. Doba a skončení akce

a. Akce začíná dne 19.05.2021 v 00.00 hodin a končí dne 31.07.2021 ve 24.00 hodin.

b. Účast na akci je bezplatná.

c. Účast na akci je možná přes akční stránku do 31.08.2021 24.00 hodin. Je-li sériové číslo akčního přístroje oprávněno k účasti, zašle pořadatel účastníkovi akční slevu. Pořadatel prověří po uložení dokladu o koupi, zda existuje oprávnění k účasti. Existuje-li oprávnění k účasti, bude poskytnuta akční sleva.

4. Akční sleva

a. Akční sleva představuje návrat peněz [cashback] ve výši až 5.200 Kč. Částka závisí na příslušné produktové skupině. Akční slevu si lze vyžádat webové stránce Liebherr home.liebherr.com/promotions (dále jen „webová stránka Liebherr“).

b. Akční sleva bude uhrazena převodem do 3 týdnů.

5. Předčasné skončení akce

a. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv přerušit nebo skončit akci bez předchozího oznámení

a bez uvedení důvodů, přičemž tím nevznikají žádné nároky účastníků, zejména nároky na náhradu škody.

6. Odpovědnost pořadatele

Pořadatel odpovídá pouze za jednání z hrubé nedbalosti. Jakákoliv odpovědnost pořadatele za lehkou nedbalost je vyloučena.

7. Odpovědnost účastníka

Účastník odpovídá vůči pořadateli za všechny případné pohledávky a nároky třetích osob, které spočívají z porušení těchto podmínek účasti ze strany účastníka.

8. Ochrana osobních údajů

V rámci akce budou shromažďovány osobní údaje, které pořadatel bude zpracovávat podle zákonných ustanovení. Podrobnosti bude upraveno v prohlášení o ochraně osobních údajů při akci, které je součástí těchto podmínek účasti.

9. Ostatní ustanovení

a. Pořadatel může kdykoliv a bez uvedení důvodů změnit tyto podmínky účasti. Mezi účastníkem

a pořadatelem platí příslušná poslední verze podmínek účasti, s nimiž účastník vyjádřil svůj souhlas. Pokud se podmínky účasti změní během doby trvání akce, budou účastníci vyzváni

e-mailem, aby s těmito změnami vyjádřili svůj souhlas. Pokud ze strany účastníka nedojde k souhlasu, bude tento účastník automaticky vyloučen z účasti.

b. Budou-li jednotlivá ustanovení těchto podmínek účasti zcela nebo zčásti právně neúčinná, popř. budou obsahovat mezery, není tím dotčena platnost zbývajících ustanovení. Neplatná ustanovení budou po vzájemné dohodě nahrazena takovými ustanoveními, která jsou s ohledem na zájmy smluvních stran vhodná k dosažení požadovaného hospodářského účelu.

c. Tyto podmínky účasti a jakékoliv spory vzniklé z těchto podmínek účasti nebo v souvislosti s nimi se řídí českým právem s výjimkou obchodního práva OSN (CISG [Úmluva OSN

o smlouvách při mezinárodní koupi zboží]).